Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38Дата25.07.2016
Размер234.88 Kb.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-2.4.01 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
/въпроси с номера 38-46, получени в периода 08.12.2010 г. – 1.02.2011 г./


Въпрос № 38

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България", моля да дадете отговор на следните два въпроса:


 1. В раздел 3.1.1 от Насоките за кандидатстване като придружителни документи са изброени: Годишен отчет за дейността на кандидата, Годишна данъчна декларация с входящ номер от НАП, както и Счетоводна политика на кандидата. В случай, че кандидат по настоящата процедура е създадено дружество, регистрирано по ЗЗД, достатъчно ли е изброените документи да се представят само от Водещата организация или е необходимо да бъдат представени от всички членове на дружеството-кандидат?

 2. В раздел 1, точка 4.5. Финансови данни се изисква информация въз основа Годишен отчет на кандидата. В случай, че кандидат е дружество по ЗЗД, което не подава общ за дружеството Годишен отчет, кои данни следва да бъдат предоставени – за всяко юридическо лице, член на дружеството поотделно или само за Водещата организация, или сбор от всички данни за членовете на дружеството?

Благодаря предварително!

С уважение, Д.Минчева

08.12.2010 г. (дата на постъпване на въпроса)Отговор № 38

1. По отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията и обжалването на данъчните актове, дружествата, регистрирани съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се приравняват към юридическите лица - чл. 18, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс (ДПК) („Неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване се приравняват на юридическите лица по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията, обжалването и административно-наказателната отговорност”). Допълнително, съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане данъчно задължени лица са „неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица”.


Приравнено на останалите юридически лица дружеството по ЗЗД се регистрира по общия ред на ДПК, начислява и внася данъците си по ЗКПО или патентен данък, попълва и подава годишна данъчна декларация, регистрира се по Закона за ДДС, ако отговоря на условията, посочени в закона.
Предвид изложеното, в случай, че кандидат по настоящата процедура е дружество, регистрирано по ЗЗД, той следва да представи като част от изискуемите придружителни документи Годишен отчет за дейността, Годишна данъчна декларация и Счетоводна политика на дружеството.
2. Моля, вижте отговора по т.1

Допълнително, информацията в раздел I, т. 4.5 от Формуляра за кандидатстване следва да съответства и да бъде попълнена въз основа на Годишния отчет за дейността на дружеството за последната приключена финансова година към датата на подаване на проектното предложение – т.е. следва да бъдат посочени данните за нетни приходи от продажби, реализиран финансов резултат, стойност на активите и т.н. на самото дружество - кандидат. В случаите на новообразувано дружество – данните се определят и попълват според стойността на показателите за текущата година.
Въпрос № 39
Подготвяме проектно предложение по Компонент 1 и 2. Клъстерното обединение ще бъде регистрирано като Организация с нестопанска цел в частна полза.

1. Въпрос: Към момента на подаване на проекта, достатъчно ли е да има подписан устав от необходимите според изискванията членове на клъстера? Пояснявам, без съдебна регистрация.


2. Въпрос: В случай, че отговора ви е положителен, то следва ли при одобрение да се регистрира съдебно, преди подписване на договора?


Съжалявам ако повтарям въпрос, но срещаме противоречиви тълкувания. От дадените отговори не става категорично ясно.


--------------------------------


"В случай, че кандидатът е дружество по смисъла на чл. 357 – чл.364 от ЗЗД, Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт следва да бъде представено от всички организации, участващи в дружеството /в случай че за тях е приложим код на основната икономическа дейност/. В случай, че организацията, участваща в дружеството-кандидат по смисъла на чл. 357-чл. 364 от ЗЗД е регистриран/а по Закона за търговския регистър, и кодът на основната икономическа дейност е вписан в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър."

--------------------------------


"Както изрично е указано в т. 2.1.1 от Насоките за кандидатстване: „...към Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да представят документ, удостоверяващ създаването на обединение – договор за дружество съгласно чл. 357-364 от ЗЗД (Закон за задълженията и договорите), дружествен договор, устав или друг приложим учредителен документ, упоменаващ: целите на създаденото обединение (клъстера), правата и задълженията на участниците в клъстера във връзка с изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на собственост върху резултатите от проекта”.

------------------------------------


"Съгласно т. 2.1.1 от Насоките за кандидатстване: "За да бъдат допустими за финансиране по Компонент 1 и Компонент 2 от настоящата
процедура, кандидатите следва да бъдат обединения - клъстери в процес на
създаване, новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват минимум 7 (седем) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите”, т.е изискването е обединението – клъстер да включва (да се състои от) минимум 7 (седем) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Посоченото е изискване за минимален брой на участниците в клъстера (клъстерното обединение), като то може да включва и други участници като НПО, университети, общини, търговци и други, изброени в т.2.1.3."
--------------------------------

Димитър Стойчев


10.12.2010 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 39

1. Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос №: 36, т.4

Допълнително, съгласно чл. 6. (1) от Закона за юридическите лица с нестопанска цел „Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице”.
2. Следва да имате предвид, че съгласно т. 3.1.1 „Списък на документите за документите за кандидатстване” от Насоките по настоящата процедура, на етап кандидатстване кандидатите следва да представят Основни документи (Формуляр за кандидатстване – Приложение А, Бюджет – Приложение Б и Логическа рамка – Приложение В) и Придружителни документи (изчерпателно посочени и изброени в параграф 2 „Придружителни документи” от т. 3.1.1, сред които и Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, като в случай, че кандидатът/организацията, участваща в дружеството-кандидат по смисъла на чл.357-364 от ЗЗД е регистриран/а по Закона за търговския регистър, Удостоверение за актуално състояние не следва да бъде прилагано към проектното предложение, а обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър).
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните предложения” – „в случай, че Удостоверение за актуално състояние липсва към проектното предложение, не е представено като копие, заверено от кандидата, и/или е издадено по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на проектното предложение и в случай, че кандидатът не е регистриран по ЗТР, Удостоверението за актуално състояние се изисква за допълнително представяне от страна на кандидата, като за целта се предоставя срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаване на писменото искане. В случай на непредставянето му, или повторното му представяне, но не в изискуемата форма, или представянето му, но след изтичане на определения срок от 7 календарни дни, респективно представянето на товарителница, издадена след изтичане на определения срок, проектното предложение се отхвърля само и единствено на това основание.”
Предвид изложеното кандидатите следва да имат предвид, че регистрацията съгласно ЗЮЛНЦ следва да бъде извършена преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата.

Въпрос № 40
Здравейте,
Бяхме задали въпрос към Вас (публикуван под № 33 в секция въпроси и отговори) относно това дали организирането на търговска мисия се счита за допустим разход по настоящата процедура. Вашият отговор е че е необходимо да се съобрази доколко целите и същността на една търговска мисия съответстват с естеството на разходите посочени като допустими. 

В тази връзка бих искала да Ви попитам какъв е максималния допустим брой участници в търговска мисия?


Благодаря Ви предварително!

Поздрави,


Красимира Шиндарова

14.12.2010 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 40

Насоките за кандидатстване по процедурата и конкретно т. 2.3.1.2. „Специфични допустими разходи по процедурата” поставят ограничение единствено по отношение на допустимостта на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни) от гледна точка на броя на участниците в мероприятия с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни - максимум до 4 човека на събитие – представители на персонала от управителното и административно тяло на клъстера.


Въпрос № 41

Във връзка с разходите допустими за изготвяне на проектно предложение имам следните въпроси:

1.  Ако клъстера не е регистриран като юридическо лице, към момента на искане на офертата, от чие име (и към кого трябва да е насочена) е тя ? Може ли да е от член на бъдещия клъстер?

2.  Плащането по банков път ли е задължително да е ? Ако кандидат-клъстера не е регистриран, как се открива банкова сметка?

    3.  Документите свързани с искане на оферта, оферта, договор и др. има ли ги в образците по процедурата и кои са те?

Димитър Стойчев,

15.12.2010 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 41

1. Съгласно т. 2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, за да са допустими за финансиране кандидатите следва да отговарят на следните критерии: • Да са новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения, които могат да включват:

а) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

б) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

в) Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от „добра” съгласно Глава 10 от Закона за висшето образование;

г) Професионални училища и професионални гимназии съгласно чл.26 от Закона за народната просвета;

д) Българска академия на науките и нейните институти и звена;

е) Селскостопанска академия и институти към нея;

ж) Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл.60 от Закона за администрацията;

з) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;

и) Общини и/или Областни администрации, и


 • Да имат седалище в Република България;

 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Обединенията, създадени от посочените по-горе допустими юридически лица могат да избират сами каква да бъде правната форма на сдружаване, но същата следва да бъде в съответствие с българското законодателство – Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за юридическите лица с нестопанска цел или други приложими нормативни актове.

Предвид изложеното, офертата за предоставяне на услуга по изготвяне на проектно предложение следва да бъде издадена на името на юридическото лице (клъстерното обединение), което се явява кандидат за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура.


2. Изискванията по отношение на финансовото изпълнение и отчитане на договорите за безвъзмездна помощ са описани подробно в Оперативното ръководство за изпълнение на договорите по настоящата процедура и конкретно в Глава V „Финансово изпълнение и отчитане на договорите за безвъзмездна финансова помощ, където е указано следното:

„Всеки един първичен счетоводен документ трябва да бъде придружен от документ, доказващ извършеното плащане – фискален бон или платежно нареждане, придружено от банково извлечение от сметката на бенефициента. Бенефициентът трябва да предостави, като неразделна част от документацията за отчитане, извлечения от обособените партиди по отделни счетоводни сметки, които е длъжен да води по време на изпълнение на етапа/договора за безвъзмездна финансова помощ. Копията на всички документи, представени като неразделна част от Междинния/Финалния финансов отчет, се заверяват с печат и думите „Вярно с оригинала” от бенефициента.”


Допълнително, в т.2.1.4. „Разходооправдателни документи за признаване на допустимите разходи”, Таблица 2 е посочено:

В случай, че услугата по изготвяне на проектното предложение се извършва от юридически лица, за да бъде признат разхода за допустим, бенефициентите следва да приложат първичен разходооправдателен документ (фактура), платежно нареждане, придружено от банково извлечение или фискален бон/вносна бележка, доказващи плащането.

В случай, че услугата по изготвяне на проектното предложение се извършва от физически лица, бенефициентите следва да приложат разходен касов ордер за изплатената сума (в случай, че плащането е извършено в брой) или платежни нареждания, придружени от банкови извлечения за банков трансфер за изплатени данъци и осигуровки.

С оглед на гореизложеното, услугата по изготвяне на проектното предложение може да бъде платена и в брой, в случай, че е извършена от физическо лице.


3. С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, при избора на изпълнител на услугата по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура, кандидатите прилагат не по-малко от 3 оферти, като за целта могат да се запознаят с допълнителните указания, съдържащи се в Глава III „Процедури за определяне на изпълнител” от Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ – част от пакета документи по настоящата процедура. В Глава III, т. 3.2 „Документация за провеждане на процедурите” се предоставя информация на бенефициентите относно утвърдените от страна на Министерство на финансите типови образци за определяне на изпълнител на дейности по реда на ПМС №: 55/12.05.2007 г., които включват:

- обява/покана;

- пояснителен документ за процедурите на открит избор и договаряне с публикуване на пояснителен документ;

- пълно описание на обекта, ако не се съдържа достатъчно подробно в пояснителния документ;

- технически спецификации, ако има такива;

- минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато бенефициентът допуска варианти;

- инвестиционните проекти, които се изискват при възлагане на строителство;

- изискванията към офертите/заявленията;

- избрания критерии за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, в случай, че избраният критерий е икономически най-изгодна оферта;

- образец на оферта;

- образец на заявление за процедурите по договаряне;

- проект на договор.


Въпрос № 42
Бяхме задали въпрос към Вас (публикуван под № 33 в секция въпроси и отговори) относно това дали организирането на търговска мисия се счита за допустим разход по настоящата процедура. Вашият отговор е че е необходимо да се съобрази доколко целите и същността на една търговска мисия съответстват с естеството на разходите посочени като допустими. 

В тази връзка бих искала да Ви попитам какъв е максималния допустим брой участници в търговска мисия?


Благодаря Ви предварително!

Поздрави,

Красимира Шиндарова

03.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 42

Моля вижте публикувания отговор на Въпрос №: 40.Въпрос № 43

Обмислям създаването на клъстер и бих искал да задам няколко въпроса относно процедурата.

1. Не става ясно от „Насоките за кандидатстване” дали разходите за наем на офис са допустими разходи.

2. Как се разпределят по компонент 1 и 2 субсидиите на членовете на клъстера, дали това става пропорционално или е решение на членовете кой разход към кой член да бъде насочен. Казва се че разходите по компнент 1 и 2 са под режим „deminimis” за всеки отделен член, но не е ясно как се разпределят на тези членове.

Надявам се да ми отговорите, ако има нужда от пояснение на въпросите съм на разположение да проведем диалог.

Поздрави


Чавдар Русков

03.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 43

1. Съгласно т. 2.3.1.2 „Специфични допустими разходи по процедурата” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура разходите за наем на офис не са сред изброените като допустими за финансиране разходи. Допълнително, моля, имайте предвид публикувания отговор на Въпрос №: 16, т.2.

2. Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изисквания по отношение на начина на разпределяне на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера” и Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове в клъстера” между членовете на клъстера-кандидат, при условие, че бъдат спазени правилата за минимална помощ, определени в Регламент №: 1998/2006 г., а именно – „Общият размер на всички получени минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), а за предприятия осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт” – 100 000 евро (195 583 лева) за три последователни финансови години. В случаите, когато кандидатът е дружество по смисъла чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, посочените прагове се прилагат за всеки от участниците в дружеството поотделно на база натрупване с други минимални помощи, получени от съответния участник, участващ в дружеството-кандидат, като помощта с натрупване, както за съответния участник, така и за кандидата не трябва да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три последователни финансови години, а в случай, че участникът осъществява дейност в отрасъл „шосеен транспорт” този размер е 100 000 евро (195 583 лева).”

Предвид изложеното, при изготвяне на проектното предложение и планиране на дейностите, които да бъдат извършени по проекта заедно със съпътстващите ги разходи, клъстерът-кандидат следва да има предвид и да отчете избраната правна форма на сдружаване на клъстера – Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, както и това дали участниците в клъстера имат получени/нямат получени други минимални помощи.

Допълнително, моля вижте публикуваните отговори на Въпроси №:1, Въпрос №: 16, т.4. и Въпрос №: 25, т.2 а).

Въпрос № 44

Ние сме новосъздаден клъстер, регистриран като неправителствена организация в частна полза, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Кандидатстваме по ОП “Конкурентноспособност” по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, по Компнент 1 и 2, с цел развитие на иновативни услуги и продукти в областта на “достъпния туризъм”. Имаме следните групи от въпроси:


1. По компонент 2, предвиждаме провеждане на форум от поредица дискусионнни срещи с потенциални членове, заинтересовани страни и клиенти на клъстера. Срещите целят информиране и популяризиране на клъстера сред на нови потенциални членове и в същото време набиране на идеи за създаване на стратегия и програма за действие на клъстера в следващите години. Искаме да уточним, че тези срещи са с информационно - дискусионен характрер, а не семинари и обучения, имайки пред вид това, че този вид дейности се финансира по ОПРЧР. Конкретните въпроси са:


  1. В т. 5 от бюджета “Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера”, какви видове разходи и съответно разходооправдателни документи може да бъдат заложени в това перо – разходи за наем зали, оборудване, кетъринг, нощувки на тези участници, които все още не се членове на клъстара или .... ?
  1. Къде следва да се заложат разходите за хонорари на модераторите и презентаторите по време на тези информационно-дискусионни срещи, в случай, че този вид разход не се предвижда да бъде обект на подизпълнение по Постановление 55? - В Ръководството за изпълнение на проекти по Програмата, не срещнахме хонорара на физически лица като вид признат разход по Програмата! т.е. Хонорарите признат разход ли са?
  1. Ако се предвижда срещите да бъдат двудневни, на участниците – потенциални членове на клъстера, признават ли се разходи за нощувки и дневни/храна, и в кое перо от бюджета следва да бъдат заложени? Пътните на тези участници признат разходи ли са?
  1. С цел адекватното прогнозиране на бюджета искаме да сме наясно в т.7 от бюджета “Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на персонала от управителното и административното тяло на клъстера (максимум до 4 човека на събитие)”, както и в т. 8.2 “Разходи за пътни разноски за персонала от управителното и административното тяло на клъстера (максимум до 4 човека на събитие)”, на кои лица се признават пътни, дневни и нощувки. Какво се има предвид под “управително тяло” в случай, че клъстерът е Сдружение с нестопанска цел – това Общото събрание ли е?2. По компонент 1, предвиждаме провеждане на поредица от обучения, семинари и учебни посещения с цел обмен на опит, провеждани, както в България, така и в чужбина. Въпросите са:
2.1 Част от обученията и учебните посещения са предвидени да се проведат в чужбина, тъй като в България не съществуват доставици на специализрани обучения, както и добри практики по темата за достъпен туризъм. В тази връзка може ли да конкретизираме в проекто-предложението доставчика и мястото на провеждане на обученията и съответно да не се прилагат процедурите по Постановление 55 или това е в противоречие с прозрачността и последващото наемане на подизпълнител, в случай, че попадаме в условията на Постановление 55?
2.2 Тъй като в търговете за наемане на подизпълнители не могат да участват юридически лица, нерегистрирани на територията на България, как следва да организираме изпълнението на тези дейности за обучение в чужбина?
2.3 За обученията на административното тяло на клъстера предвиждаме поредица от семинари и тренинги за повишаване на техния управленско - административен капацитет, както и на специалиирани обучения по темата за достъпен туризъм. В т. 3.1. от бюджета “Разходи за такси за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера” какви раходи могат да се заложат? Това разходи само за такси за конкретни обучения ли са, срещу които ще получим съответно Сертификат от съответния доставчик или може да се заложат разходи за наем зали, оборудване, като тези разходи съответно ще бъдат организирани под условията на Постановление 55? Може ли да заложим в тази точка и разходи за лектори, ако дейността за обученията в България (в частта й методология, а не от гледна точка на логистика) се администрира от клъсетра и се наема физическо лице на хонорар, а не се отдава на подизпълнител – фирма - доставчик?
2.4 Моля дайте обяснение кои лица могат да участват в тези обучения – в бюджета са включени и представители на управителното тяло. В случая на Сдружение с нестопанска цел, това кои лица/представители на кои юридически лица са?
2.5 Ако един от челновете на Общото Събрание на клъстера (сдружение с нестопанска цел) е специализиран в предостдоставянето някои от услугите, заложение в дейностите по проекта, позволено ли е това юридиеско лице да участва в последващите търгове по Постановление 55?
3. Други

3.1 Следва ли да се конкретизира одитора на етап проекто-предложение?

3.2 Следва ли да се предоставят CV–та на част от наетия персонал, който е предвиден на етап проекто-предложение?

3.3. Разходите за счетоводител по проекта, къде следва да се заложат - в.1 от бюджета ли (не става въпрос за общото счетоводство на клъстера)? Ако предвиждаме счетоводството да се извършва от юридическо лице, този разход в кое перо от бюджета се залага?

3.4 Ако дата на регистрация на клъстера е в рамките на 3 месеца преди подаване на проекто-предложението, следва ли да прилагаме актуално състояние на Сдруженето – клъстера?
Благодарим предварително!
С уважение,

Димитър Стойчев


10.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 44

1.1. Съгласно т. 2.3.1.2 „Специфични допустими разходи по процедурата” от Насоките за кандидатстване по Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за привличане на нови членове в клъстера” са допустими разходите за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития (включително семинари, конференции, тренинги), насочени към разширяване и развитие на дейността на клъстера, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера. Предвид това, във Вашето проектно предложение и бюджета към него следва да предвидите всички разходи, съпътстващи организирането и провеждането на подобен род събития – тези разходи могат да включват наем на зала за съответното събитие, кетъринг за участниците (ако е необходимо), хонорари за лектори (в случай, че такива са предвидени), пътни разходи за участниците и други по Ваша преценка. В бюджета на проекта посочените разходи трябва да бъдат включени като обща сума разходи, необходими за организирането и провеждането на дадено събитие и извършването им следва да бъде възложено на външни за бенефициента изпълнители – т.е. изпълнителят на дейността по организиране и провеждане на съответното събитие следва да бъде подбран при спазване изискванията на ПМС №: 55/2007 г. относно условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС.

1.2. Моля, вижте отговора по т. 1.1.

1.3. Всички разходи, свързани с организирането и провеждането на събития – информационни, дискусионни, мрежови, семинари, тренинги, конференции, предвидени в рамките на Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за привличане на нови членове на клъстера” следва да бъдат заложени като подпера в т. 5 „. Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера (включително семинари, конференции, тренинги)” от бюджета, като възлагането им задължително подлежи на провеждане на тръжна процедура при спазване условията и реда на ПМС №: 55/2007 г.

1.4. Посочените във Вашия въпрос допустими разходи се отнасят само до персонала на управителното/ръководното тяло на клъстера, както изрично е написано в наименованието на съответното бюджетно перо. Допълнително, следва да имате предвид, че съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устройството на юридическите лица с нестопанска цел се определя от учредителния акт или устава на съответното юридическо лице. Предвид това, в случаите когато кандидатите по настоящата процедура са сдружения с нестопанска цел, същите следва сами да определят и посочат в учредителния си документ органа, който ще изпълнява функциите на управително/ръководно тяло.

2.1. В процеса на изпълнение на одобрените за финансиране проекти бенефициентите на договорена безвъзмездна помощ възлагат на външни изпълнители извършването на дейности по проекта, като същите се избират в съответствие с изискванията на ПМС №: 55/12.03.2007 г. Предвид това, на етап проектно предложение, не би следвало външният изпълнител на дадена дейност да е предварително известен, тъй като няма налице проведена тръжна процедура.

2.2. В Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура изрично е указано, че „Изпълнител е всяко българско или чуждестранно физическо лице, както и техни обединения, с които бенефициентът подписва договор за услуги/доставки при изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ”.

2.3. В посочената във въпроса Ви точка от бюджета следва да се включват само разходи за такси за участие за персонала на управителното и административното тяло на клъстера, както изрично е посочено в наименованието на бюджетното перо.

2.4. В обученията/семинарите в рамките на Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера” могат да участват само членове на управителното и административното тяло на клъстера – максимум 4 човека на събитие. В обученията в рамките на Компонент 2 може да се включват всякакви участници по преценка на кандидата.

2.5. Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос №: 12, т.2. Допълнително, следва да се запознаете с публикуваното към пакета документи Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по настоящата процедура, където са описани всички дейности, които следва да бъдат извършени чрез определяне на изпълнител от страна на бенефициента по реда на ПМС №55/2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз.

3.1. Разходите за одит следва да бъдат заложени в бюджета на проекта само като стойност, без да се конкретизира кой одитор или одиторска фирма ще извършва този разход.

3.2. Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните предложения” към Насоките за кандидатстване в раздел I „Основни характеристики на клъстера: структура, географско покритие, регионално значение, ресурси, предприятия, други членове”, т. 1 „Структура, координация и управление на клъстера” се извършва оценка на професионалния опит на ръководния/управленския персонал на кълстера, посочен в Раздел I, т.4.4 от Формуляра за кандидатстване и поради това кандидатът е необходимо да представи към придружителните документи копия на документи, доказващи наличието на квалификация и опит на ръководния/управленския персонал на клъстера.

3.3. Разходите за счетоводител по проекта не са сред изброените допустими разходи по настоящата процедура. Следва да имате предвид, че в т.1 от бюджета на проекта са допустими само разходите за възнаграждения за 4-ма служители, ако са наети на пълен работен ден и за по-голям брой служители, ако са наети на трудов договор на непълен работен ден - персонала на административното тяло на клъстера.

3.4. Съгласно т. 3.1.1 „Списък на документите за кандидатстване” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, т. 2) Придружителни документи кандидатите следва да представят към проектното предложение Удостоверение за актуално състояние, като в случай че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър, удостоверение за актуално състояние не се прилага, а обстоятелството се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.


Въпрос № 45

Уважаеми господа,

въпросът ни е следният:

Може ли една организация да участва в състава на два различни клъстера при кандидатстването за финансиране по Програма Конкурентноспособност?

 

Благодаря Ви предварително.С уважение:

 

Анна Попова 

13.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 45

Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничения по отношение на участието на една и съща организация в състава на различни клъстери, но следва да имате предвид, че бенефициент може да получи не повече от една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност.Въпрос № 46
Здравейте,
 
Пиша Ви относно програма BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България". Имам следният въпрос:
Допустим ли е кандидат, който е съществуващо вече обединение, съгласно приложимото българско законодателство, но освен юридически лица по ТЗ, ЗКооп,ЗЮЛНЦ (повече от 7), има за членове и чуждестранни юридически лица или други такива, които не отговарят на насоките за кандидатстване?

Благодаря Ви предварително.

 
Поздрави,
Радослав Андреев,
01.02.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР 46
Съгласно т. 2.1.1. Общи критерии за допустимост на кандидатите от Насоките за кандидатстване

„……Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са САМО кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

· Да са новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения,

които могат да включват:

a) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000 г., посл. изм и доп. ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.);

в) български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г.);

г) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за

народната просвета (обн. ДВ. бр. 86 от 18.10.1991 г., посл. изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009г.);

д) Българска академия на науките и нейни институти и звена;

е) Селкостопанска академия и институти към нея;

ж) Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. '360 от Закона за администрацията7 (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.);

з) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания8 (обн. ДВ, бр.92 от 17.10.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.);

и) Общини и/или Областни администрации, и

· Да имат седалище в Република България, и

· Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.


Предвид изложеното участието на чуждестранни юридически лица в обединенията-кандидати по процедурата е недопустимо съгласно посочените по-горе изисквания.


Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница