Въпроси с номера 8-10, получени в периода 25. 01. 2011 г. 26. 01. 2011 г и публикувани на 16. 02. 2011 гДата02.07.2017
Размер90.16 Kb.
#24848
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-2.1.10 „ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”
/въпроси с номера 8-10, получени в периода

25.01.2011 г. - 26.01.2011 г. и публикувани на 16.02.2011 г./

Въпрос № 8:
Нашето специализирано предприятие за хора с увреждания е с основна дейност – продуцентско – издателска. Нашата дейност е комплексна – продуциране и издаване на авторски /аудио и видео/ компакт дискове с музика,хумор и поезия, възпроизвеждане на записани носители, концертна дейност и др.

Според КИД – 2008 и според финансовия отчет за миналата 2010г. се включваме основно в следните кодове:

КИД 5920 – звукозаписване и издаване на музика;

КИД 1820 – възпроизвеждане на записани носители;

През миналата година – 2010г. имаме спечелен проект по линия на Агенцията за хора с увреждания – „Разширяване на продуцентско-издателска дейност с машина за запис и пълноцветен печат върху CD/DVD”, който се изпълнява в момента.


  1. Въпрос – под кой код да се регистрираме и на коя дейност да акцентираме и впишем, за да имаме право да участваме в проекта?

Бихме желали да кандидатстване за разширяване на дейността на съществуващото предприятие, като възобновим предишен опит в производството на телевизиони предавания и като включим към издателската дейност и издаване на книги, списания и др., включващи се в следните направления:

КИД 5811 – издаване на книги;

КИД 5814 – издаване на списания и други периодични издания;

КИД 5819 – друга издателска дейност;

КИД 5911 – производство на филми и телевизионни предавания;

КИД 7420 – дейности в областта на фотографията.


  1. Въпрос – Можем ли да формулираме проектът със следното заглавие: „Разширяване на продуцентско-издателска дейност със съвременно техническо и софтуерно оборудване за фото-видео студио и предпечат”?

Венци Мартинов


25.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор №8:

1. Съгласно Насоките за кандидатстване: „Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване”.

В т. 2.1.4. Специфични критерии за недопустимост от Насоките за кандидатстване по процедурата са посочени кандидатите, които са недопустими и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ. Тези критерии се отнасят както за основната дейност на кандидата към момента на кандидатстване, така и за новата дейност, в случай че се предвижда стартирането на такава. За да удостоверят, че не осъществяват основната си икономическа дейност в недопустимите сектори/кодове, кандидатите по процедурата следва да представят към проектните предложения Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, а в случай че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на основната му икономическа дейност е вписан в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

Съгласно Правилника за прилагане на националната класификация на икономическите дейности – версия 2008 (КИД 2008), кодът на основната икономическа дейност на стопанските субекти, извършващи повече от една икономически дейности се определя както следва:

„...за оценка на дела на всяка дейност и определяне на основната от тях .... използваният критерий в практиката на Националния статистически институт е показателя “Нетен размер на приходите от продажби на продукция, стоки и услуги”.

Когато на равнище клас една дейност формира повече от 50% от избрания критерий, това определя класифицирането на единицата. В по-сложния случай, когато единицата извършва две или повече дейности, попадащи в повече от две или повече различни позиции на НКИД – 2003 и съответно КИД 2008, като никоя от тях не формира повече от 50% от избрания критерий, отнасянето на такава единица по икономическа дейност трябва да бъде определено чрез използването на метода “отгоре надолу” (the top-down method). Методът “отгоре надолу” следва йерархичния принцип: отнасянето на единицата на най-ниското равнище на класификацията трябва да бъде съвместимо с отнасянето на единицата на най-високите равнища. За да отговори на това условие, трябва първо да се определи най-подходящата позиция на най-високото равнище и след това да премине към по-ниските нива на класификацията. Това става по следния начин:  • определяне на сектора, който има съответно най-голям дял от избрания критерий;

  • в рамките на избрания сектор, определяне на раздела, който има съответно най-голям дял от избрания критерий;

  • в рамките на избрания раздел, определяне на групата, която има съответно най-голям дял от избрания критерий;

  • в рамките на избраната група, определяне на класа, който има съответно най-голям дял от избрания критерий.

Определянето на основната дейност се осъществява като се определи коя от извършваните от предприятието дейности допринася най-много в резултата от производството на стоки или услуги.

Предвид гореизложеното, при преценката на допустимостта на кандидатите валиден е единствено кода на основната икономическа дейност.

В допълнение, при попълването на Формуляра за кандидатстване в Раздел I, т. 1 кандидатът следва да посочи код по КИД-2008 на основната си дейност, а в графата код по КИД- 2008 на новата дейност следва да даде кода на допълнителната си дейност като се направи уточнение, че това е дейността, за която се отнася проекта. Допълнително, не е необходимо да се предприемат каквито и да е действия, свързани с регистрация на кода на допълнителната дейност.

2. Заглавието/наименованието на проекта е изцяло по преценка на кандидата.


Въпрос № 9:
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с посочената по-горе процедура, моля за Вашите отговори на така поставените въпроси:
І. При избора на изпълнител на услугата по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура, независимо от стойността на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектните предложения по процедурата, кандидатите са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с оглед спазване на принципите за добро финансово управление, като се съобразят и с допълнителните указания, представени в Глава III от Оперативното ръководство за изпълнение на проектите, разработено за целите на настоящата процедура.
Ръководството в Глава ІІІ на стр.32 казва: «При избора на изпълнители, във всички случаи, когато стойността на разходите за услуги/доставки без ДДС е по-малка или равна на 15 000 лева (петнадесет хиляди лева), бенефициентите са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с оглед спазване на принципите за добро финансово управление, съгласно посоченото в Насоките за кандидатстване по тази процедура. След събирането на определения брой оферти, Бенефициентът следва да ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и да ги класира по критерий „икономически най-изгодна оферта” или „най-ниска цена”.
На стр.34 Ръковдството казва: «Допълнителни указания за реда за събиране на три оферти, можете да намерите в т. 2. Случаи при които провеждането на процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 55/2007г. не е задължително, от Глава III на настоящето Ръководство»
Т.2 на Ръковдството на стр. 38 е озаглавена «СЛУЧАИ, В КОИТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПМС №55/2007 Г. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО»
Стр.38 продължава «Офертите на кандидатите за изпълнители се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност, факс и електронен адрес. (чл. 36, ал. 1 от ПМС 55/2007 г.)».
ВЪПРОС 1: Има ли определен образец за писмо-покана до консултантските компании ИЛИ това е свободен текст? Да използваме ли образците към Ръководството за целта? В писмото-покана изрично упоменават ли се всички документи, които се очакват от консултантите и по-точно 1/Техническо предложение /Под-въпрос: има ли задължителни реквизити – за да са еднакви получените оферти и да могат да съпоставими при сравняване? Използваме ли образеца на Приложение 3.7 ИЛИ не?/; 2/ Финансово предложение /Под-въпрос: както предходния относно задължителните реквизити за сравнение? Използваме ли Приложение 3.6 «Ценова оферта» ИЛИ не?/; 3/ В писмото-покана задължително ли се упоменава декларация от кандидата по смисъла на чл.31, ал.7 от ПМС № 55/2007г. ИЛИ кандидатите САМИ трябва да се сещат?; 4/ Други документи трябва ли да се изпращат на консултантите? – например Приложение 3.3. «Изисквания към офертите»?; 5/ В нашето писмо-покана информираме ли консултантските компании ПРЕДВАРИТЕЛНО относно критерия за оценка, който ще се прилага - а именно:„икономически най-изгодна оферта” или „най-ниска цена”.
ВЪПРОС 2: Какъв реалистичен срок се дава на консултантските компании за представянето на офертите? Кое се счита за разумен срок? 7 дни или 10 дни ИЛИ друго? Ако някоя консултантска компания не е съгласна с този срок – може ли да атакува решението на Комисията за избор на консултант?
Стр.38 продължава «При приемане на офертите определено от бенефициента лице отбелязва върху плика поредния номер, датата и часът на получаване и записва посочените данни във входящ регистър, за което издава документ на приносителя (чл. 36, ал. 2 от ПМС 55/2007 г.)»
ВЪПРОС 3: Използваме ли за целите Приложение 3.12 към Ръководството ИЛИ може и друг формат?
ВЪПРОС 4: Вътрешната заповед за Комисия на Бенефициента («Черноморка») и Протокола на Комисията/Заповедта за класиране на кандитати трябва ли да са във формата на Приложения 3.18 и 3.15 към Ръководството? ИЛИ може да бъдат и в друг свободен формат на бланка на Бенефициента?
ВЪПРОС 5: Поканата до избраната консултантска компания трябва ли да е във формата на Приложение 3.20 «Покана за сключване на договор? ИЛИ може в свободна форма?
ВЪПРОС 6: До неизбраните консултантси компании изпраща ли се писмо и АКО да – в какъв срок и форма?
Стр.39 от Ръководството гласи «Техническите спецификации/Описанието на заданието на услугата, предмет на договора с определения изпълнител, не трябва да бъдат различни от тези, заложени в Приложение I : Описание на проекта и Приложение III : Бюджет към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ».
ВЪПРОС 7: Това означава ли, че «Черноморка» трябва да опише своя Проект на всеки един от поканените консултанти – за да могат те от своя страна да изготвят своите оферти?
Уважаеми дами и господа,
Предварително Благодарим за Вашите отговори на нашите въпроси.

Нашите въпроси са продиктувани от две /2/ съображения: 1/ липса на практика на Агенцията по отношение възстановяването на направените разходи за консултантски услуги и 2/ Правото на Агенцията да не възстанови направения разход за консулатант, АКО прецени, че документацията на отговаря на нейните очаквания. Генералният въпрос е КАКВИ са очакванията на Агенцията?


"Chernomorka"

26.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР № 9

Моля, вижте публикувания отговор на въпрос № 7, по-горе.


Въпрос № 10:

ВЪПРОСИ: 1/ Допустим разход ли е закупуването на касови апарати/фискални устройства, след като те представляват дълготайни материални активи и са част от дейността на Бенефициента по извършваните от него услуги; функционират със специализиран софтуер, пряко свързан с управление на производствения процес - т.е. дейността по продажбите на Бенефициента? 2/ Ако касовите апарати/фискални устройства бъдат позиционирани в различни търговски обекти - какви адреси за изпълнението на Проекта се посочват? Към момента на подаване на Проекта - адресите на търговските обекти подлежат на допълнително договоряне и затова не могат да се подадат."

Благодарим Ви!",

Мира Антонова,

26.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 10:

1. Съгласно Насоките за кандидатстване: „Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване”.

В рамките на Компонент 1 „Инвестиции” по процедурата допустими са следните дейности:


  • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;

  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., представляващо дълготраен нематериален актив.

В случай че предвидените за закупуване касови апарати/фискални устройства отговарят на тези условия, то те са допустим разход по настоящата процедура.

2. При описание на мястото/местата за изпълнение на проекта в Раздел I, т. 1 и Раздел II, т. 2, кандидатите следва да посочат всички места (заедно с техните адреси), на които предвиждат изпълнение на дейностите по проекта, описании в Раздел II, т.5.


Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница