Въпросник по медицинска физика за учебната 2016-2017 гДата17.11.2017
Размер55.16 Kb.
#34799
Тракийски университет – Медицински факултет

Катедра по медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология


ВЪПРОСНИК ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г. 1. Топлина и температура. Термична и вътрешна енергия. Измерване на топлина и температура при живите организми. Медико-биологични приложения.

 2. Механизми на топлообмен. Физични основи на терморегулацията при човек

 3. Основни термодинамични величини. Първи принцип на термодинамиката.

 4. Втори принцип на термодинамиката. Ентропия, свободна енергия и подреденост.

 5. Потенциална енергия и сили на взаимодействие между частиците на веществото. Молекулен строеж на течните и твърди тела. Полимери и биополимери. Течни кристали. Фазови преходи

 6. Деформация на твърдо тяло. Видове деформации и крива на деформацията. Закон на Хук за еластичната деформация. Еластична, вискозна и вискоеластична деформация на твърди тела и биологични тъкани

 7. Пасивни механични свойства на биологични тъкани. Влияние на състава и строежа. Ендопротезиране

 8. Основни понятия описващи движението на флуид в тръба. Статично и динамично налягане. Вискозност и хидравлично съпротивление. Преход от ламинарно в турболентно движение

 9. Измерване на разход и налягане на флуид. Скорост и налягане на кръвта при различни по големина съдове на кръвоносната система при човек. Роля на виско-еластичните свойства на кръвоносните съдове

 10. Хидравлично съпротивление на кръвоносни съдове и фактори от които то зависи. Резистивни и капацитивни кръвоносни съдове

 11. Вискозност на кръвта и начини за нейното измерване. Фактори от които зависи вискозността на кръвта. Деформируемост на еритроцитите

 12. Физичен механизъм на белодробното дишане. Еластични и вискозни загуби на енергия при дишането. Роля на повърхностното налягане и сърфактантите за обемната стабилност на алвеолите

 13. Механични вълни и звук. Физични параметри на звука: честота, интензивност, скорост на разпространение, звуково налягане. Звуково съпротивление. Екстракорпорална литотрипсия

 14. Психофизични характеристики на звука: височина, гръмкост и тембър. Праг на чуване и ниво на интензивността. Закон на Вебер-Фехнер. Аудиометрия. Начини за шумозащита. Звукови методи за диагностика

 15. Физичен механизъм на действие на слуховия апарат при човек. Определяне местоположението на звуковия източник. Слухова протеза и имплант

 16. Физични основи на говора. Говорен апарат при човека. Звукови единици. Произнасяне на гласни и съгласни, звучни и беззвучни фонеми. Честотен спектър и форманти на звуковите единици

 17. Ултразвук и инфразвук – физични основи на тяхното биологично действие. Получаване и терапевтични приложения на ултразвука в медицината

 18. Отражение, пречупване и поглъщане на звука. Ултразвукови методи за диагностика - ехография и доплерография

 19. Електричен ток - основни понятия. Активно и реактивно съпротивление. Електричен импеданс

 20. Импеданс на електролитни разтвори, суспензии и тъкани. Еквивалентна електрична схема на тъкан. Реография на тъкани и органи. Йонофореза и електрофореза. Кондуктометричен цитометър

 21. Ефекти на електричния ток при протичането му в биологични тъкани. Физични основи на медицинските процедури за лечение с електричен ток. Основни принципи на електробезопасността

 22. Електроден потенциал. Електрохимични източници на енергия. Неполяризуеми, рН, йон-селективни и газови електроди

 23. Физични основи на пасивната и активна електродиагностика. Електрография и евокирани потенциали

 24. Елементи на биоелектронните устройства: електронни усилватели на биопотенциали, диференциални предусилватели, преобразователи. Генератори на дискретни електрични сигнали. Кардиостимулатори и дефибрилатори. Системи за запис и визуализация

 25. Спектър на електромагнитните лъчения. Получаване и биологични ефекти на електромагнитните лъчения

 26. Инфрачервена и ултравиолетова светлина. Източници и осезатели на инфрачервена и ултравиолетова светлина. Влияние на инфрачервената и ултравиолетовата светлина върху човек. Медицински приложения на инфрачервената и ултравиолетовата светлина

 27. Основи на геометричната оптика. Пречупване и отражение на светлината. Нишкова оптика. Ендоскопи

 28. Оптични лещи и техните оптични недостатъци.

 29. Окото като оптична система. Акомодация и пречупваща сила на човешкото око. Оптични недостатъци на окото и начини за тяхното коригиране

 30. Фотометрични величини и единици. Спектрална чувствителност на окото. Механизъм на цветното зрение

 31. Светлинен микроскоп – увеличение, разделителна способност и контраст. Предел на разделителната способност на светлинния микроскоп

 32. Методи за наблюдение със светлинен микроскоп

 33. Поляризация на светлината. Оптични методи за изследване на биополимери и лекарства - поляриметрия, кръгов дихроизъм и двойно лъчепречупване

 34. Разсейване на светлината от полидисперсни системи. Турбидиметрично определяне на формата и концентрацията на клетки

 35. Електронен микроскоп. Видове електронни микроскопи

 36. Топлинно излъчване на телата. Закони на Стефан-Болцман, Вин и Кирхоф. Формула на Планк за честотното разпределение на топлинното излъчване. Начало на квантовите представи за светлината. Слънчева радиация и парников ефект

 37. Поглъщане на светлината от атоми и молекули. Енергийни нива и абсорбционен спектър на атоми и молекули. Закон на Буге-Ламберт-Беер. Приложение на абсорбционната спектрофотометрия в медицината

 38. Луминесценция и фотолуминесценция. Приложение на флуоресцентния анализ в медицината. Проточен цитофлуориметър

 39. Лазери. Характеристика на лазерната светлина. Приложение на лазерите в медицината

 40. Рентгенови лъчи – качества и ефекти. Генерация на рентгенови лъчи с помощта на рентгенова тръба. Спирачно и характеристично рентгеново лъчение. Рентгенов луминесцентен и рентгенов структурен анализ

 41. Отслабване на монохроматично рентгеново лъчение от поглъщащ слой. Физични основи на рентгеновата диагностика. Основни елементи на рентгеновия апарат. Рентгенография, рентгеноскопия и флуороскопия. Радиографски контрастиращи агенти

 42. Физични основи на рентгеновата компютърна томография. Предимства и недостатъци

 43. Радиоактивност. Алфа и бета радиоактивно превръщане. Алфа, бета и гама лъчи

 44. Активност на радиоактивен източник. Период на полуразпад. Физични основи на радионуклидната диагностика

 45. Основни дозиметрични величини. Погълната доза, мощност на дозата, ефективна еквивалентна доза. Експозиция. Радиобиологични ефекти


Изпитни дати по Физика за 2016/2017 уч. година:
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 и 27 януари 2017 – изпит по Физика в редовната сесия
6, 7 и 8 февруари 2017 – изпит по Физика в поправителната сесия
Изпитът започва в 9 часа в катедрата. Студентът сам избира датата за изпит, не е нужно предварително записване. Студентът трябва да носи със себе си студентска книжка, няколко бели листа за писане и химикалка (мастилка) за писане. Изпитът се състои от две части: изтеглят се два изпитни билета (въпроса) и се пише по тях за около 45 минути, след което въпросите се разказват накратко и се отговаря на допълнителни въпроси.
Каталог: Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> 5 Спектър на електромагнитните лъчения. Получаване и биологични ефекти на електромагнитните лъчения
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> Основи на геометричната оптика. Пречупване и отражение на светлината. Нишкова оптика. Ендоскопи
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> U = (волт, v). Електричното поле въздейства върху зарядите със сила и ги принуждава да се движат
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> Радиоактивност и йонизираща радиация радиоактивност. Алфа и бета радиоактивно превръщане. Алфа, бета и гама лъчи
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> Механични вълни и звук. Физични параметри на звука: честота, интензивност, скорост на разпространение, звуково налягане. Звуково съпротивление. Екстракорпорална литотрипсия
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> 2 Сили на взаимодействие между частиците на веществото. Молекулен строеж на течните и твърди тела. Полимери и биополимери. Течни кристали. Фазови преходи
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> 8 Рентгенови лъчи – качества и ефекти. Генерация на рентгенови лъчи с помощта на рентгенова тръба. Спирачно и характеристично рентгеново лъчение. Рентгенов луминесцентен и рентгенов структурен анализ
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> Квантова физика електронен микроскоп
Uchebnik%20po%20Meditsinska%20fizika -> Медицинската физика е част от приложната физика в която се описват принципите и методите на физиката, използвани в медицината


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница