Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 ГДата28.02.2018
Размер30.01 Kb.
#60059
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Юридически факултет

……………………………………………………………………………………….


ВЪПРОСНИК

ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО – II ЧАСТ

УЧЕБНА 2016-2017 Г.

1. Понятие за търговска сделка /ТС/.Класическо определение и определението според правото на Европейския съюз

2. Правни източници, характерни черти на ТС, отграничение от сделките в гражданското право. Съотношение между търговско и гражданско право

3. Сключване на ТС. Принцип на договорна свобода. Определяне на престацията при ТС.

4. Действие на ТС. Извършване на действия без представителна власт

5. Нищожност и унищожаемост на ТС. Злоупотреба с право и нейните последици според правото на ЕС

6. Форма и видове форми на ТС. Договор при общи условия

7. Изпълнение и неизпълнение на задълженията по ТС. Правни последици от неизпълнение на задълженията по ТС. Непреодолимата сила в ТП

8. Неустойка.

9. Лихви при търговските сделки. Новите моменти в правния режим на лихвите според правото на ЕС

10. Отметнина.

11.Стопанска непоносимост

12. Търговски обезпечения - общи положения и специфика спрямо обезпеченията в гражданското право. Търговски залог, търговско право на задържане.

13. Особен залог – предмет, учредяване, права и задължения, принудително осъществяване

14.Търговска покупко-продажба – определение, съдържание, правно действие. Специфични черти на търговската продажба.

15. Особени търговски продажби

16. Инкотермс

17. Договор за лизинг- определение, предмет, характеристика и съдържание. Видове лизинг – оперативен и финансов. Сублизинг

18. Договор за финансов лизинг – същност и проблеми

19. Комисионен договор - общи положения, права и задължения на страните, прекратяване. Отграничение от договора за поръчка

20.Превозен договор – общи положения и правна уредба. Характеристика и форма. Документи. Права и задължения на страните.

21. Отговорност на превозвача

22. Договор за автомобилен превоз. Новата уредба на отговорността на превозвача

23. Договор за железопътен превоз

24. Спедиционен договор - общи бележки.Спедиционен договор и спедиционна дейност. Съдържание на спедиционното правоотношение.

25. Същинска и несъщинска спедиция. Договорна отговорност на страните. Погасителна давност

26. Договор за застраховка –понятие, характеристика, форма, елементи, съдържание

27. Имуществено и лично застраховане. Застраховка ‘гражданска отговорност”

28. Договор за текуща сметка

29. Банкови сделки – понятие. Видове. Договор за банков влог - обикновен влог, паричен, влог за управление на ценни книжа.

30. Договор за банков кредит

31. Акредитив. Банкова гаранция

32. Борси и борсови сделки

33. Договор за влог в публичен склад

34.Лицензионен договор

35. Факторинг

36. Дистрибуторство

37. Франчайзинг

38. Ценна книга – понятие. Видове ценни книги – според различните критерии

39. Правни функции и значение на ценните книги. Прехвърляне на ценни книги 40. Обезсилване на ценна книга

41. Прехвърляне на права, материализирани в ценни книги

42. Облигационни конститутивни ценни книги Менителница – понятие

43. Предявяване и приемане на менителница. Възражения. Плащане

44. Прехвърляне на менителница

45. Менителнично поръчителство. Менителнични искове и възражения

46. Запис на заповед.

47. Чек.

48. Конкуренция и конкурентно право – понятие, система, източници. Комисия за защита на конкуренцията – статус и правомощия

49. Определяне на съответен пазар. Предприятие и сдружения на предприятия. Стопанска дейност

50. Забранени споразумения, решения и съгласувани практики.

52. Злоупотреба с монополно и господстващо положение.

53. Контрол върху концентрацията между предприятия.

54. Забрана на нелоялната конкуренция – обща забрана и някои отделни състави

57. Частноправни последици в областта на конкурентното право – нищожност на правните сделки, правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди в областта на конкуренцията.


Литература:

Поля Голева „Търговско право. Втора част- Търговски сделки“, 2015, Издателство „Апис“Николов, П., Р.Карлова, В.Антонова, Л.Йорданова, Д.Йорданова, К.Пангелов, Новата правна уредба за защита на конкуренцията, София, 2009г.

Катедра по Гражданскоправни науки
Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница