Въпросник за Държавен изпит на специалност “ електроника “Дата27.09.2016
Размер186.47 Kb.
#10896
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКАВЪПРОСНИК
за Държавен изпит

на специалност “ ЕЛЕКТРОНИКА “

в образователно квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

за учебната 2001/2002 год

Раздел А - Теория на електронните схеми. Аналогова схемотехника. Измервания в електрониката.


 1. Нелинеен модел на биполярен транзистор. Универсален нелинеен модел на биполярен транзистор - еквивалентна схема на Еберс Мол, математическо описание, моделни параметри, определяне на моделните параметри от каталожни характерастики за постояннотоковия модел (моделен параметър по избор, метод на най-малките квадрати.(л.1)

 2. Линейни модели на биполярни и униполярни транзистори, макромодели на операционни усилватели. Високочестотен линеен модел на биполярен транзистор, синтез на схемата на Джиаколето, чрез линеаризиране на нелинейния модел за активен режим, определяне на математическото описание на модела. Линеен модел на униполярен транзистор, макромодел на ОУ ориентирани към каталожни данни (л.1)

 3. Метод на възловите напрежения за анализ на аналогови електронни схеми. Възлово уравнение. Алгоритъм за съставяне на /У/ на линейни аналогови схеми със зависими източници на ток, управлявани от напрежение. Обобщени матрични методи. Определяне на основните предавателни функции от матрицата на проводимостите. (л.1)

 4. Методология на теоретичното изследване на аналогови електронни схеми в компютърно-интегрирани среди. Аналогов симулатор PSPICE. Блокова схема на машинния анализ на аналогови електронни схеми в интегрирана програмна среда. Основни анализи на аналоговия симулатор PSPICE. (л.2)

 5. Машинни методи за анализ на чувствителността на електронни схеми. Метод за нарастването и метод на присъединените схеми . (л.1)

 6. Методология за синтез на активни филтри в честотна област по изисквания към амплитудно-честотна характеристика. Основни етапи на класическия синтез. Физическа реализуемост на предавателните функции. Методи за апроксимация на предавателни функции от нискочестотен тип (Бътърузрт, Чебишев, Кауер - по избор). Общ алгоритъм за апроксимация (схеми с ОУ и RС елементи. Блокова схема на синтеза на активни елементи). Блокова схема на синтеза на активни филтри по изисквания към АЧХ. (л.1), (л.2)

 7. Обратни връзки в усилвателите - общи положения. Влияние на обратните връзки върху основните параметри на усилвателя. Основни сведения, определения и класификация: положителна и отрицателна обратна връзка; усилватели с последователна ОВ по напрежение; Устойчивост на усилвателите с обратна връзка. Влияние на ОВ върху основните параметри на усилвателя - нелинейни и честотни изкривявания, амплитудна характеристика, динамичен диапазон, входно и изходно съпротивление на усилвателя.

 8. Усилватели на мощност. Двутактни безтрансформаторни усилватели на мощност. Основни изисквания. Еднотактни и двутактни трансформаторни и безтрансформаторни усилватели на мощност. Основни сведения. Режим на работа (клас на работа). Мощност и коефициент на полезно действие. Нелинейни и честотни изкривявания; защити на крайните стъпала от претоварване.

 9. Операционни усилватели. Реални и идеални ОУ. Еквивалентна схема и основни параметри на ОУ в статичен режим. Изисквания към основните стъпала на ОУ. Захранване на ОУ-ли. Динамичен модел на ОУ. Амплитудно-честотни и фазово-честотни характеристики на ОУ. Устойчивост и корекции на ОУ. Честотна лента и скорост на нарастване на ОУ. Шумове на ОУ..

 10. Измервателни усилватели с ОУ. Схемотехника: инвертиращи, неинвертиращи, диференциални, сумиращи, повторители и променливотокови. Статични грешки: мултипликативни и адитивни. Динамични грешки.

 11. Измервателни преобразуватели с ОУ. Схемотехника: преобразуватели на ток в напрежение и на напрежение в ток; преобразуватели на съпротивление и на изменението на съпротивление в напрежение; преобразуватели на количество електричество в напрежение; интегриращи и диференциращи преобразуватели. Статични грешки: мултипликативни и адитивни.

 12. Измервателни изправители с ОУ. Схемотехника: еднополупериодни и двуполупериодни изправители за средна изправена стойност; амплитудни изправители; изправители за ефективна стойност. Грешки: статични (адитивни и мултипликативни) и динамични.

 13. Измервателни преобразуватели с честотен изход. Преобразуватели на напрежение в честота и на честота в напрежение. Преобразуватели на съпротивление, капацитет и индуктивност в период. Схемотехника, уравнение на преобразуване и статични грешки: адитивни и мултипликативни.

 14. Нелинейни аналогови схеми и устройства с ОУ. Логаритмични и антилогаритмични усилватели. Аналогови умножители. Преобразуватели на тригонометрични функции. Работа на ОУ в ключов режим. Компаратори - основни характеристики и параметри.

 15. Избирателни усилватели. Активни филтри. Резонансни усилватели. Избирателни RC усилватели. Видове активни филтри. Параметри, предварителни характеристики - каскадно свързване

 16. Генератори на хармонични трептения. Условия за самовъзбуждане. Общи сведения. Класификация. LC-генератори. Кварцови генератори. RC-генератори. Функционални генератори.

 17. Цифрови волтметри. ЦВ с междинно временно преобразуване – с разгъващо и интегриращо преобразуване; ЦВ с междинно честотно преобразуване; ЦВ с уравновесяващо преобразуване; ЦВ с непосредствено преобразуване. Структурни схеми, времедиаграми, уравнение на преобразуване и основни метрологични характеристики. Методи за цифрово измерване на променливи напрежения.

 18. Цифрови уреди за измерване на временни параметри. Цифрови честотомери, периодомери, фазомери и измерватели на временни интервали. Структурни схеми, времедиаграми, уравнение на преобразуване и основни метрологични характеристики

 19. Електронни системи за събиране и обработка на информацията. Паралелни, мултиплицирани, комутаторни и сканиращи системи. Алгоритми на функциониране, примери. Основни метрологични характеристики. Сравнителен анализ и приложение.

 20. Аналогова част на ЕССОИ. Видове модулации на сигналите. Унифициращи преобразуватели. Измервателни комутатори на амплитудно-модулирани сигнали – разновидности, грешки, методи за намаляване на грешките. Защита на входните измервателни вериги от смущения.

 21. Първични преобразуватели на неелектрични величини (датчици). Резистивни. Капацитивни. Индуктивни. Термоелектрични. Пиезоелектрични. Основни свойства и характеристики. Приложение.

 22. Измервателни системи. Сканираща система за разшифроване на графични изображения. Акустична система за измерване на координатите на графични изображения. Многомерни измервателни системи – примери; метод на моделирането.

 23. Телеизмервателни системи. Линии за връзка в ТИС. Разделяне на сигналите в ТИС. Разновидности на ТИС: аналогови, цифрови и адаптивни.


Литература:

 1. Боянов Й., Шойкова Ел., “Теория на електронните схеми”, София, ДИ, Техника, 1989.

 2. Шойкова Ел. и колектив, “Компютърно-интегрирани среди за синтез и изследване на електронни схеми”,ПБ-ТУ-София.

 3. Златаров В.и колектив “Електронни аналогови схеми и устройства”, София.

 4. Клейтън Д., Нюбай Б. “Операционни усилватели”, София, Техника, 1997 г.

 5. Атанасов И., “Съобщителни аналогови и токозахранващи устройства” - учебник - ТУ-Варна., 1993 г.

 6. Юдов Д.Д. Аналогова схемотехника. “Бургаски свободен университет” Бургас, 2001г.

 7. Гигов Х.И. Измервания в електрониката. “Технически университет-Варна”,Варна, 2001г.

 8. Стоянов И. И. Измервания в електрониката. " Технически университет-София ", София, 2000г.

 9. Гигов Х.И. Електронни системи за събиране и обработка на информация. “Технически университет-Варна”, Варна, 2002 г


Раздел Б. Цифрова схемотехника, Микропроцесрна схемотехника и системи, Цифрова обработка на сигнали.

 1. Комбинационни цифрови схеми. Шифратори, дешифратори – видове, мултиплексор и демултиплексор. Таблици на истинност. Означения. Генериране на логически функции чрез дешифратор, мултиплексор и логически матрици. Таблици на истинност. (л.3),(1)

 2. Общи сведения за цифрови устройства с памет. Автоматни модели на Мур и на Мили - особености, начини на задаване. Елементарни крайни автомати - тригери. Тригер с колекторно-базисни връзки. Действие. Преходен процес. Потенциални тригери (R-S, R-C-S и D) и тригери с динамични входове (J-K, D и Т). Таблици на истинност, логически уравнения и импулсни диаграми. (л.3), (4), (5)

 3. Видове броячи (делители), асинхронни броячи, импулсни диаграми. Синхронни броячи. Логически синтез на броячи. Броячи (делители) с произволен модул на делене. Метод с принудително нулиране и метод с предварителен запис. Програмируеми делители (умножители) на честота. (л.4),(3),(1)

 4. Схемотехнически особености при работа с логически елементи. Логически елементи с отворен колектор и с три състояния - приложения. Логически нива на съвместимост между отделните видове интегрални схеми. Свързване на резистори, кондензатори и транзистори към интегралните схеми. Управление на индикатори. Статична и динамична индикация. (л.4),(5)

 5. Аналогови компаратори (Тригери на Шмит). Моностабилни (чакащи) мултивибратори. Схеми за отделяне на фронт без RC елементи. Астабилни (автогенериращи) мултивибратори. Интегрален таймер 555. Мултивибратор и чакащ мултивибратор с таймер. (л.1),(3),(4)

 6. Генератори за линейно изменящо се напрежение (ГЛИН). Параметри. Елементарен, със токостабилизиращ елемент, с компесация, с ООВ. Генератор на триъгълно напрежение. Система за фазово автоматично поддържане на честота (PLL). Цифрови фазови детектори. Цифров синтезатор на честота. (л.2),(5)

 1. Архитектура на микропроцесорите – признаци, примери. Програмен модел на микропроцесор – пример, предназначение на регистрите.

 1. Обмен на данни по магистралата. Общи принципи за организация на обмена. Сигнали, времеви съотношения - пример

 1. Видове памети, функционални характеристики. Организация на адресното пространство и приложение на различните видове памети според предназначението им в системата.

 1. Принципи и етапи при създаване на асемблерни програми. Синтаксис на езика – пример. Разполагане на програмите в паметта, дефиниране на съдържанието на векторните адреси.

 1. Сравнителна характеристика на компютри с общо предназначение и на промишлени микропроцесорни системи. Методи и средства за защита и управление на паметта.

 1. Методи и средства за повишаване на производителността на микропроцесорите и системите.

 1. Вътрешно-системни интерфейси. Мултипроцесорни системи.

 1. Периферни и междусистемни интерфеиси.

 1. Цифрови сигнали – получаване и преобразуване, типови цифрови сигнали, свойства.

 1. Цифрови системи, методи за анализ, основни структури.

 1. Време-честотни преобразувания за цифрови сигнали – видове и приложения. Основни особености на спектрите на цифровите сигнали.

 1. Синтез на цифрови филтри, особености и ограничения.

 1. Цифрови сигнални процесори – архитектурни особености, апаратни блокове, система от инструкции, методи за адресиране.


Литература:

 1. Токхайм, Р., “Цифрова електроника”, София, Техника,1999 г.

 2. Михов, Г., “Цифрова схемотехника”, ТУ-София 1997 г.

 3. Димчев М. И., “Основи на цифровата техника” I и II част, АГАДА-Варна, 1995 г,. ТУ-Варна, 1997 г.

 4. Конов К.И., “Импулсни и цифрови схеми с интегрални TTL елементи” I и II част, С.,Техника, 1982/83

 5. Димитрова М., И.Ванков, “Импулсни схеми и устройства”,София, Техника 1977 г.


Раздел В. Токозахранване, Преобразователна техника


 1. Токоизправители. Работа при активен товар Общи сведения. Класификация. Параметри. Еднофазен еднополупериоден токоизправител (ТИ). Еднофазен двуполупериоден ТИ със средна точка. Еднофазен мостови ТИ. Трифазен еднополупериоден ТИ. Трифазен мостови ТИ. (л.1, 2)

 2. Работа на токоизправителите при активно-индуктивен товар (RL)- Еднофазен еднополупериоден ТИ. Еднофазен двуполупериоден ТИ. Трифазен еднополупериоден ТИ. Трифазен мостови ТИ. Шестфазен токоизправител (с и без реактор).(л.1, 2)

 3. Работа на токоизправителите на противо е.д.н. Работа на ТИ при активно-капацитивен товар (RС). Умножители на напрежение. Работа на ТИ на противо е.д.н. (л. 5, 6, 7)

 4. Токоизправители с подобрени енергетични показатели Токоизправители със степенно регулиране.Токоизправители с напълно управляеми вентили. (л. 4, 5)

 5. Филтри . Общи сведения. Параметри. Видове.RLC изглаждащи филтри. Изглаждащи филтри с операционни усилватели и транзистори. (л. 1, 5)

 6. Стабилизатори на напрежение и ток. Общи сведения. Параметри, характеристики. Параметрични стабилизатори. Компенсационни стабилизатори с непрекъснато действие. Защити. (л. 1,5)

 7. Импулсни стабилизатори на напрежение и ток. Еднотактни импулсни стабилизатори. Двутактни импулсни стабилизатори. Импулсни захранващи блокове. (л. 1, 5)

 8. Управляеми токоизправители. Работа при активен товар. Еднофазен еднополупериоден управляем токоизправител (ТИ). Еднофазен двуполупериоден управляем ТИ със средна точка. Еднофазен управляем мостови ТИ. Трифазен еднополупериоден управляем ТИ. Трифазен мостови управляем ТИ. (л. 1, 5)

 9. Работа на управляемите токоизправителите при активно- индуктивен товар (RL). Еднофазен еднополупериоден ТИ. Еднофазен двуполупериоден ТИ. Трифазен еднополупериоден ТИ. Трифазен мостови ТИ. Шестфазен токоизправител (с и без реактор). Комутационни процеси при управляемите токоизправители. (л. 1, 5, 7)

 10. Сложни токоизправителни схеми, инверторен режим на работа на токоизправителите. Eнергетични показатели на управляемите токоизправители. Стандарти и изисквания. Токоизправители със степенно регулиране. Токоизправители с напълно управляеми вентили. Еднофазни зависими инвертори. Трифазни зависими инвертори. Реверсивни токоизправители. (л. 5, 6, 7)

 11. Регулатори на променливо напрежение. Еднофазни променливотокови тиристорни регулатори. Трифазни променливотокови тиристорни регулатори. Променливотокови тиристорни регулатори с принудителна комутация. (л. 5, 6, 7)

 12. Тиристорни постояннотокови регулатори. Постояннотокови регулатори с едностепенна комутация. Постояннотокови регулатори с двустепенна комутация. (л. 5, 6 , 7)

 13. Автономни инвертори на ток и напрежение. Автономни инвертори на ток. Еднофазни инвертори на ток. Трифазни инвертори на ток. Автономни инвертори на ток с отсичащи диоди. Автономни инвертори на напрежение. Автономни инвертори на напрежение с едностепенна комутация. Автономни инвертори на напрежение с двустепенна комутация. Транзисторни автономни инвертори на напрежение. (л. 4, 5, 7)

 14. Резонансни автономни ивертори. Тиристорни резонансни автономни ивертори без обратни диоди. Тиристорни резонансни автономни ивертори с обратни диоди. Резонансни инвертори с затворен вход. Транзисторни резонансни инвертори. Резонансни инвертори с подобрени комутационни качества. Многозвенни резонансни инвертори. Квазирезонансни инвертори.(л. 4, 5, 8)Литература:

 1. Юдов , М. Илиев, “Токозахранващи устройства”, 2000.

 2. Марти Браун, “Токозахранващи устройства”, 1997.

 3. Стефанов, “Наръчник по токозахранващи устройства”, 1991.

 4. Power Electronics - Net Mohan, 1995.

 5. Бобчева и др., “Преобразувателната техника” ТУ-София, 1997.

 6. Бобчева и др., ”Основи на преобразувателната техника”, 1988.

 7. Юдов, “Промишлени електронни преобразуватели”, 1984.

 8. Каров, ”Преобразувателна техника”, 1994.


Раздел Г. Конструиране технология на електронна апаратура, Автоматизация на проектирането и конструирането на електронна апаратура, Надеждност и диагностика на електронна апаратура


 1. Маломощен мрежов трансформатор - параметри, заместваща схема, конструкция. Основни параметри на маломощния мрежов трансформатор. Избор на материали и размери за магнитопровода, определяне броя на навивките в намотките, контрол за събиране на намотките в прозореца на магнитопровода, контрол на загубите в магнитопровода и в намотките, контрол на загряването. (л. 2, 3, 9)

 2. Импулсен трансформатор. Нискочестотен трансформатор. Параметри на импулсния трансформатор, изкривявания на правоъгълния импулс в импулсния трансформатор, заместващи схеми, конструкция, избор на материали и размери за магнитопровода, вихрови параметри, определяне броя на навивките в намотките. Основни параметри на нискочестотния трансформатор, амплитудно честотна характеристика и честотни изкривявания, заместваща схема, конструкция, избор на материали и размери за магнитопровода, определяне броя на навивките в намотките и начина на разполагане на намотките в прозореца на магнитопровода. (л. 3, 9)

 3. Функционални устройства. Кварцови резонатори - конструкция, начин на работа, еквивалентна заместваща схема, резонансни честоти. Филтри и закъснителни линии с повърхностна акустична вълна - конструкция, начин на работа. (л. 17)

 4. Резистори. Кондензатори. Параметри, класификация, технологични особености и материали при изработването на въглеродослойни, металослойни, металоокисни, обемни, жични и полупроводникови резистори, конструкции на постоянните и променливите резистори. Класификация и конструктивни особености на нелинейните резистори. Параметри и характеристики, класификация, технологични особености и материали при изработването на постоянните и променливите кондензатори. (л. 1, 9)

 5. Печатни платки. Контакти и контактни възли. Условия за оптимално разполагане на печатните проводници, изисквания към контактните площадки, фактори определящи ширината на печатните проводници и разстоянието между тях. Особености на повърхностния монтаж. Видове контактни съединения и особености на тяхната работа. (л. 2, 9)

 6. Математическо осигуряване на САПР. Математически модели на обектите за проектиране. Класификация, изисквания към моделите, методика за получаване на функционални модели. Критерии за оптимизация. Видове и методи за оптимизация - примери.(л.10)

 7. Функционално-логическо проектиране. Синтез на функционално-логически схеми - процедури на синтеза. Модели и алгоритми за анализ на аналогови и цифрови функционални схеми. Алгоритми за синтез на последователни и комбинационни схеми.(л.12)

 8. Програмируеми логически устройства (ПЛУ). ПЛУ - основни сведения, разновидности, възможности, особености, примери. Системи за проектиране с ПЛУ. Езици за проектиране на поведението с ПЛУ. Сложни ПЛУ и FPGA - основни особености, разновидности и възможности.(л.11,13)

 9. Конструкторско проектиране. Нива и задачи. Алгоритми за компановане на електронна апаратура. Алгоритми за разполагане на елементите - класификация, примерни реализации в САПР. Алгоритми за опроводяване - видове и примерни реализации в САПР.(л.10,12)

 10. Надеждност. Основни понятия и показатели. Изчисляване на надеждността на електронната апаратура. (л.14)

 11. Техническа диагностика. Основни понятия и определения. Видове методи. Основни задачи на техническата диагностика. (л.15)

 12. Стандарт за качество ISO 9001. Основни елементи на системата по качество - отговорност на ръководството, преглед на договора, управление на процесите, технически средства за контрол и измерване, вътрешни одити (л.16)

 13. Апаратни средства за контрол и диагностика. Тестване на пасивни и активни електронни компоненти. Апаратни средства за тестване на цифрова и аналогова апаратура (л.15)


Литература:

 1. Джуров К. Д., Г. Ф. Баканов. “Кон­стр­уиране и технология на елек­трон­ни апаратури" - учебник. ВМЕИ - Вар­на, 1989, Сигнатурен № 37015

 2. Джуров К. Д. “Кон­стр­укция и тех­но­ло­гия на елек­трон­ни апаратури" - учеб­ник - ІІІ част. ВМЕИ - Вар­на, 1984, Сигнатурен № 25999.

 3. Джуров К.Д. “Кон­стр­уиране и тех­но­ло­гия на елек­трон­ни апаратури" – учеб­ник - ІІ част. ВМЕИ - Вар­на, 1983, Сигнатурен № 25999.

 4. Савчев И.И., Джуров К.Д. “Кон­стру­иране и тех­но­ло­гия на елек­трон­ни апа­ра­тури" - учеб­ник - ІV част. ВМЕИ - Габрово, 1981, Сигнатурен № 25999.

 5. Джуров К.Д. “Ръководство по кон­стр­уиране и тех­но­ло­гия на радиоелек­трон­ни апаратури". ВМЕИ - Вар­на, 1980, Сигнатурен № 25999.

 6. Джуров К.Д., В.Д. Драганов. “Ръ­ко­вод­­ство за семинарни и лаболаторни упра­жнения по кон­стр­уиране и тех­но­­­ло­гия на елек­трон­ни апа­ра­ту­ри” ВМЕИ - Вар­на, 1992, Сигнатурен № 38437

 7. Джуров К.Д., В.Д. Драганов. “Ръ­ко­вод­ство за семинарни упра­жнения, ла­болаторни упра­жнения и курсово про­ектиране по кон­стр­уиране и тех­но­­ло­­­гия на елек­трон­ни апа­ра­ту­ри". ВМЕИ - Вар­на, 1984, Сигнатурен № 31173.

 8. Джуров К.Д., Д.Д. Драганов. “Тех­но­лохия на производството на съоб­щи­телна и осигурителна техника и си­сте­ми". ТУ-Варна, 1991, Си­гна­ту­рен № 38280

 9. Джуров К. Д. “Кон­стр­уиране и тех­но­ло­гия на елек­трон­ни апаратури" - учеб­­ник . ТУ- Вар­на, 1993, Сигн. № 39049

 10. “Системы автоматизированного проектирования в радиоелектронике” - справочник. Под ред. Норенкова, Москва, Радио и связь, 1986

 11. Е. Клингман - “Проектирование специализированных микропроцессорны систем” - Москва, Мир, 1985

 12. Боянов Й. и др. - “Автоматизация на проектирането и конструирането в електрониката” - София, Техника, 1994

 13. Ковачев, Великов - “Ръководство за лаб.упражнения по АПКЕА” - ТУ-Варна, 1993

 14. Ненов Г., “Надеждност на радиоелектронни изделия” , Техника, 1983.

 15. Иван Табаков, “Устройства за контрол и диагностика на електронни изделия” - записки, Габрово, 1980.

 16. Стандарт за качеството БДС ISO 9001 - 1994г.

 17. Б.Илиев, Р.Пранчов, “Материали и градивни елементи в електрониката”, София, Техника, 90.


Раздел Д1. За специализация Промишлена електроника


 1. Аварийни режими в електронните преобразуватели. Защити. Претоварване по ток на управляеми токоизправители и инвертори. Пренапрежения в преобразувателните устройства. Защити по ток и напрежение. (л. 9)

 2. Импулсни захранващи блокове. Еднотактни импулсни захранващи устройства. Силов блок и схеми за управление. Особености.(л. 9)

 3. Преобразуватели за регулиране на ел. двигатели. Характеристики. Управляеми токоизправители за регулиране на постояннотокови двигатели. Автономни инверторни регулатори за асинхронни двигатели. Общи сведения. (л. 8)

 4. Електронни преобразуватели за технологични цели. Електронни преобразуватели за индукционно загряване, заваряване и др. (л. 8)

 5. Програмируеми логически устройства (ПЛУ) Сложни ПЛУ и FPGA. Характеристики на проектирането с използване на FPGA и CPLD. Основни класове FPGA. Архитектурни особености. Предимства и недостатъци. Основни представители (Xilinx, Actel, Altera, AMD).(л.1,2)

 6. Езици за хардуерно проектиране. ABEL и PALASM. Структура на описанието. Оператори. Примери за проектиране. VHDL - общи сведения.(л.1,3)

 7. Програмни системи за проектиране с FPGA и CPLD. Описание на структурата и работа с MACHXL, ViewLogic, Designer.(л.1)

 8. Конструктивни и технологични особености на биполярни интегрални схеми. Планарно-епитаксиална технология с диодна изолация, основни конструктивно технологични параметри на интегрална транзисторна структура, връзка между електрическите параметри и конструктивно-технологичните параметри, модел на Еберс-Мол. Съвременни технологии за изготвяне на биполярни Ис с намалени размерии повишенао бързодействие - изопланарна технология.(л.1, 2, 3)

 9. Конструктивни и технологични особености на интегрални МОS транзистори. N-MOS инвертор. Електрически характеристики. Технологична последователност на изготвяне, конструктивно-технологични параметри. СМОS инвертор. Електрически характеристики, конструктивно-технологични параметри. Технологична последователност за изготвянето му. (л. 1, 2, 3)

 10. Основни принципи на микроелектронната схемотехника. Да се изброят основните принципи на микроелектронната схемотехника и да се подкрепят с примери. (л. 3)

 11. Основни схемни възли в аналоговата интегрална схемотехника. Токови огледала, генератори на ток, схеми за отместване на постояннотоковото ниво, генератори на напрежение, изходни стпала, диференциално входно стъпало. Принцип н адействие, електрически характеристики. Особености при топологичната реализация. (л. 3)

 12. Основни схемни възли в цифровата интегрална схемотехника. Схемни реализации на ТТL, TTLS, ECL, I2L, CMOS логически възли. Основни електрически и функционелни характеристики и принцип на действие. (л. 3)

 13. Системи за управление на роботи, системи за очувствяване – за вътрешното състояние на робота и за ориентация на робота в окръжаващата среда.

 14. Кинематични задачи в робототехниката, решаване на правата и обратната задачи. Пространствени трансформации.

 15. Системи за техническо зрениа. Апаратни средства. Предварителна обработка на изображения. Определяне на координатите на обекта по изображението му.

 16. Сегментация, описание, разпознаване на изображения.


Литература:

 1. Проектиране с използване на FPGA устройства - Ковачев Д., ТУ-Варна, 1997

 2. Емил Гиздарски - Проектиране с програмируема логика, Русе, 1998

 3. Ковачев, Великов - “Ръководство за лаб.упражнения по АПКЕА” - ТУ-Варна, 1993

Към въпроси 8,9,10,11 и12

 1. А.Атанасов, “Основи на микроелектрониката”, изд. Техника, София , 1989.

 2. Ф.Филипов, “Конструкция и технология на полупроводниковите прибори”, изд.Техника, София, 1989.

 3. С.Вълков, “Микроелектронна схемотехника”, изд. Техника, София, 1989.

 4. Мангин Г., Макклеланд С., “Технология поверхностного монтажа”, пер.с англ., изд. Мир, Москва, 1993.

 5. Ripka G., “Hybridschaltungen Duenn - und Dickschichttehnolongie”, Akademia Kiado - Budapest, 1988.

 6. Sherwani N., Yu Q., S. Babida, “Introduction to multichip modules”, Wieley-Interscience Publikation, New York, 1996.

 7. Н. Абединов, Н.Николов, Б.Христов, “Ръководство за лабораторни упражнения по микроелектроника” , изд. ТУ-Варна.

 8. Юдов Д.,Димов В., Курс лекции по Електронни технологични устройства.

 9. Стефанов, “Наръчник по токозахранващи устройства”, София, 1991.


Раздел Д2. За специализация Медицинска електроника.


 1. Методи и апаратура за изследване на биоелектричната активност на живите тъкани. Биоелектрична активност на сърцето. Отвеждания. Електроди и електродна техника. ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ бионапрежения. (л.1)

 2. Апаратни средства за регистрация на бионапреженията. Основни блокови схеми. Усилватели на бионапрежения. Филтриране на биосигналите. Технически параметри и характеристики. (л.1)

 3. Мониторни системи. Обща блокова схема на пациентен монитор. Мониториране на ЕКГ и дишане. Мониториране на кръвно налягане - инвазивно и неинвазивно. Мониториране на сатурация и температура. (л.3)

 4. Ултразвукова медицинска диагностика. Основни характеристики на аналоговата и цифровата ехография. Видове трансдюсери. Методи за обработка на видеоизображения - 3D и 4D ехография (л.2)

 5. Рентгенова техника. Основни схеми и технически параметри.Видове тръби. Скопично и графично работно място. Компютърен томограф и ангиограф. Магнито-ядрен резонанс. (л.4)

 6. Сбор и обработка на биологични сигнали. Основни характеристики на сигналите. Блокови и функционални схеми на системите за сбор и обработка . (л.1) (л.5)

 7. Анализ и обработка на електрокардиографски сигнали. Предварителна обработка. Елиминиране на смущения. Ритъмен и морфологичен анализ. Разпознаване на QRS комплекс. S-T сигмент (л.1)

 8. Методи за компресия на ЕКГ сигнали. Основни изисквания и характеристики. PRD-фактор. Основни методи за компресия на ЕКГ сигнали. Холтер системи. (л.1)

 9. Анализ и обработка на ЕЕГ сигнали. Предварителна обработка и елиминиране на смущенията. Спектрален и корелационен анализ. Мозъчно картографиране. Евокирани потенциали. (л.1)

 10. Визуализация, сбор, обработка и архивиране на медицински видеоизображения. Основни изисквания и блокови схеми. Клинични мрежи. Стандарт DICOM 3.0. (л.6)


Литература:

 1. Стамболиев И.Б., Даскалов И.К., “Електромедицинска диагностична техника”, Техника, 1978.

 2. Medical electronics , Laboratory of Medical Physics, Patras , Greece

 3. Kriton S. Filos ,Patient monitoring , Patras , Greece

 4. Карадимов Д., Рентгенова техника, Техника, 1978.

 5. Metin Akay, Detection and Estimation metods for biomedical signals

Medical imaging: Instrumentation and measurments , Patras , Greece


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница