Въпросник за държавните и местните властиДата30.11.2018
Размер1.88 Mb.
Въпросник за държавните и местните власти
Уважаеми Експерт/Заинтересовано лице (ЗЛ)/участник,
GEODH е проект, предназначен да насърчи използването на геотермална енергия за централно отопление в 14 Европейски страни. В частност, проектът има за цел:

 • Да предложи елиминиране на съществуващите регулиращи бариери пред разпространението и управлението на централно отопление и охлаждане с геотермална енергия (ЦООГТЕ);

 • да създаде иновативни финансови модели за насърчаване изграждането на нови системи с ЦООГТЕ;

 • Да обучи технически лица и да заостри вниманието на отговорните лица към възможностите, които предоставя ЦООГТЕ;

 • Да спомага за по-добро разбиране относно приложението и придобитите ползи от ЦООГТЕ;

 • Да насърчи проучването на съответните технологии, цени и възможните източници на финансиране/ко-фитнансиране;

 • Да поддържа прилагането на най-добрите практики на национално и местно ниво.

За да се събере цялата налична информация, чрез включването на заинтересовани лица, ние ви каним да попълните следния Въпросник.

В частност, вашето експертно мнение е от особена важност за определяне на съществуващите пазарни бариери, които пречат на развитието на системи за ЦООГТЕ, или на разширяването на съществуващите, във вашата страна.
С тези намерения, ние учтиво ви молим да отговорите на специфичната информация, относно следните точки:

- съществуващи бариери;

- съществуващи финансови пречки;

- съществуващи регулиращи ограничения.Благодарим за вашето участие и принос към проекта GeoDH!

Въпросник

Първа част: обща информация

 1. Название на управляващия орган*:

 2. Адрес на управляващия орган*:

  1. Телефони*:

  2. e-mail адрес *:

  3. Web site*:

 1. Име и длъжност на лицето отговорно за попълване на въпросника*:

 2. Вашата организация подпомага ли повишаването на квалификацията и обучението през целия живот на сътрудниците, занимаващи се с въпроси на геотермалното отопление? (т.е. по закон, финансово, технически и др.)

□ ДА НЕ

 1. Участвала ли е вече вашата организация в други проекти за подпомагане използването на геотермална енергия за топлофикация?
  Регионалн проекти

  Национални проекти

  Международни проекти

  1. Информационни и комуникационни кампании  1. Дейности по обучение през целия живот за оператори  1. Експериментални разработки на системи  1. Разработка на ОЦ (отоплителни централи)  1. Други (посочете)……..……………………… 2. Участвала ли е вашата организация в подготовката на действащите Национални и/или Регионални Планове за действие за Възобновяеми енергийни източници, в съответствие с директивата 2009/28/EC?

   1. Да, но само в регионалния план

   1. Да, но само в националния план

   1. Да, нашата организация вече е участвала в изпълнението на двата плана

   1. Да, нашата организация сама е направила Плана

   1. Не, нашата организация никога не е участвала в изпълнението на енергийни планове

   1. Други (посочете): ……………………….

 3. Вашата организация отговаря ли за издаването на разрешения за геотермални проучвания?

□ ДА НЕ

 1. Вашата организация включена ли е в процедурите по утвърждаване инсталирането на нови геотермални ОЦ?

□ ДА НЕ

 1. Вашата организация участвала ли е някога в съставянето на ръководство за сертифициране на изпълнители на геотермални ОЦ?

  1. ДА

  1. НЕ

  1. Аз не знам

  1. Ръководсвото беше завършено, но нашата организация не е участвала в неговото изпълнение

 2. Има ли вече изградени отоплителни централи в полето на юрисдикция на вашата организация?

□ ДА □ НЕ

10a) Ако ДА, моля напишете колко:

Колко са също охладителните централи?

10b) Също колко използват геотермална енергия?

10c) В колко ОЦ вашата организация участва? (разширяването и управленските дейности може също да се включат към изграждането)

Колко са геотермални?

10d) Колко ОЦ притежава вашата организация?

Колко са геотермални? 1. Как вие оценявате опита и познанията на вашата организация относно следните въпроси? (1 – липсват, 2 – ниски, 3 – задоволителни, 4 – добри, 5 – отлични)

 1. Геотермална енергия

1

2

3

4

5

 1. ВЕИ (Възобновяеми Енергийни Източници) различни от геотермалните

1

2

3

4

5

 1. Проектиране на геотермални отоплителни системи (включително геотермални проучвания)

1

2

3

4

5

 1. Сондиране на геотермални извори

1

2

3

4

5

 1. Изграждане на отоплителни системи

e1) Изграждане на геотермални отоплителни системи

e2)Изграждане на отоплителни системи, които използват няколко енергийни източници1

1

12

2

23

3

34

4

45

5

5 1. Управление на отоплителни системи (включително поддържане)

f1) Управление на геотермални отоплителни системи

f2)Управление на отоплителни системи, които използват няколко енергийни източници1

1

12

2

23

3

34

4

45

5

5 1. Сегашни НДСТ (най-добри съществуващи технологии) за геотермални ОЦ

1

2

3

4

5

 1. Правилници за геотермална топлофикация

1

2

3

4

5

 1. Търсене-предлагане на геотермална топлофикация във вашата страна

1

2

3

4

5

 1. Социални аспекти по отношение изграждането на геотермални отоплителни централи

1

2

3

4

5Друга специфична информация за вашата компания (ако считате за необходима):


*Поверителна информация: Ние гарантираме, че ползването на персоналните данни предоставени в този въпросник е в съответствие с правилата за конфиденциалност на информацията и ще бъдат използвани изключително за вътрешната статистика на проекта GeoDH. В никакъв случай вашите данни нямя да се използват за цели различни от тези определени в проекта GeoDH. Ако нещо ви смущава или имате въпроси свържете с нас на: office@ubbsla.org

Страна:Наименование на институцията *:

Част втора: Специфична информация за вашата страна или регион

 1. Според вас какви са енергийните източници използвани в централите за отопление и охлаждане.
  0 - 20 %

  20 - 40 %

  40 - 60 %

  60 - 80 %

  80 - 100 %

  1. Геотермална енергия  1. Термална слънчева енергия  1. Гориво от отпадъци  1. Биомаса  1. Газ (пропан-бутан, втечнен газ и др.)  1. Природен газ  1. Други изкопаеми горива  1. Други………….… 2. В полето на юрисдикция на вашата организация направени ли са геотермални проучвания (или се правят сега), за да се оцени потенциала на района? (ако е необходимо отбележете повече отговори)

   1. Да, направени са геотермални проучвания

   1. Да, сега се правят проучвания

   1. Планирани са проучвания

   1. Не съществуват данни за геотермалния потенциал на територията

 3. Геотермален потенциал в полето на юрисдикция на вашата организация, за да се развие геотермално отопление (наличие на геотермални извори)

  1. Нашата територия има висок геотермален потенциал

  1. Нашата територия има нисък геотермален потенциал

  1. Такава информация за нашата територия липсва
 4. Съществуват ли адекватни умения да се развие геотермално отопление в полето на юрисдикция на вашата организация? (ако е необходимо отбележете повече от един отговор)

  1. Най-малко една компания на нашата територия е проектирала вече мрежи за централно отопление

  1. Най-малко една компания на нашата територия вече е проектирала мрежи за централно отопление, включително и с геотермална енергия

  1. Най-малко една компания на нашата територия вече е проектирала мрежи за централизирано охлаждане, включително и с геотермална енергия

  1. Най-малко една компания на нашата територия вече е построила отоплителни системи, включително и с геотермална енергия

  1. На нашата територия има изследователски център който се занимава с геотермално отопление

  1. На нашата територия има най-малко една компания, която се занимава с управление и/или поддържане на отоплителни системи, включително с геотермална енергия

  1. Друго (уточнете): ……………….………………..

  1. На нашата територия всяка компания е компетентна в геотермалните отоплителни системи (или мрежи, включително за геотермална енергия)

 5. New geothermal DH plants in your organization area of jurisdiction: Нови геотермални ОЦ в полето на юрисдикция на вашата организация:

   1. Ако са били направени предложения за изграждане на нови ОЦ моля, отбележете колко ………

   1. Ако се строят нови централи, моля отбележете колко потребители се очаква да отопляват ………

   1. Нови централи има в строеж и са представени предложения за строителство на такива

   1. Не разполагам с такава информация.

 6. Икономически инструменти за подкрепа на ЦООГТЕ във вашата страна/регион (ако е необходимо отбележете повече от един отговор):

  1. Отпуснати суми (безвъзмездно)

  1. Субсидии

  1. Данъчни облекчения

  1. Нисколихвени заеми/кредити

  1. Пазарно базирани инструменти (сертификати за енергийна ефективност, зелени сертификати и др.)

  1. Облекчения свързани с производството на енергия от ВЕИ.....

  1. Покриване на рисковите осигуровки при геоложките дейности

  1. Регулаторни облекчения

  1. Други инструменти (посочете):….….…..

  1. Няма инструменти за подкрепа

 7. Има ли някакъв вид данъчно облагане във вашата страна/регион за използването на геотермална енергия за централно отопление?

□ ДА, опишете какъв вид и колко е годишната такса:

□ НЕ


 1. Разглеждано ли е подробно изграждането на нови геотермални ОЦ в регионални и национални Енергийни Планове за Действие за възобновяема енергия, в съответствие с Директива 2009/28/EC?

  1. Да, и в националните и в регионалните планове

  1. Да, но само в националния план

  1. Да, но само в регионалния план

  1. Не, тази технология не е разглеждана в нашите национални и регионални планове

  1. В нашия регион още нямаме Енергиен план

  1. Нашата страна още няма Енергиен план

 2. Проектите за геотермално отопление вземат ли се предвид в инструментите за планиране на градско и национално ниво?

□ ДА, моля напишете приблизително колко системи са планирани НЕ

 1. Системите за геотермалното отопление на същите наредби ли се починяват както и централното отопление, използващо други източници на енергия?

  1. Във вашата страна/регион съществува законова рамка за системите за геотермалното отопление

  1. Системите за геотермалното отопление се подчиняват на законодателството за обикновените топлофикации

  1. Не, за централното отопление още няма наредби

  1. Друго (уточнете)……………………

 2. Опишете накратко главните процедури по узаконяване при кандидатстване за изграждане на нова геотермална ОЦ: 1. Какъв е прагът, над който отоплителните централи са предмет на оценка за влияние върху околната среда? 1. Общи аспекти, които препятстват разработването на нови геотермални отоплителни централи във вашата страна/регион (1 – няма ограничаване, 2 – слабо ограничено 3 – ограничено, 4 – по-скоро ограничен, 5 – силно ограничено)

  1. Липса на търсене

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Нисък геотермален потенциал на района

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Високи разходи за получаване на сигурни данни

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Разрешаване и лицензии за строителство на нови централи

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Високи строителни разходи

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Високи разходи за сондиране

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Високи разходи за управление

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Високи разходи за поддържане

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Неправилно разбиране за влиянието върху околната среда здравето на хората

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Липса на съответните професионалисти и на „ноу-хау”

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Липса на адекватна подкрепа/поощрения

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Високи такси за ползване на геотермална топлина

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Социално приемане

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Други (уточнете)…………………..………………………...

  1

  2

  3

  4

  5

 2. Коментарии и бележки върху факторите, които спират инсталирането на нови геотермални ОЦ във вашата страна/регион (ако смятате за необходимо)

*Поверителна информация: Ние гарантираме, че ползването на персоналните данни предоставени в този въпросник е в съответствие с правилата за конфиденциалност на информацията и ще бъдат използвани изключително за вътрешната статистика на проекта GeoDH. В никакъв случай вашите данни нямя да се използват за цели различни от тези определени в проекта GeoDH. Ако нещо ви смущава или имате въпроси свържете с нас на: energy@ubbsla.org


The sole responsibility for the content of this publication etc.lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница