Въпросник* за кандидатите за евродепутати на Избори 2009Дата08.06.2018
Размер57.56 Kb.
#72637
Въпросник* за кандидатите за евродепутати на Избори 2009

-

Име:Борислав Димитров Сандов

Политеческа партия/коалция:

ПП Зелените

Енергия и климат

Промените в климата са важен фактор в изготвянето на енергийната политика на ЕС. Няколко въпроса свързани с Вашата позиция относно каква трябва да бъде ролята на ЕП в този процес.

1. Трябва ли ЕП да работи за (изберете един от отговорите, посочете Ваш и/или пояснете):

1.1 прекратяване на употребата на изкопаеми горива в ЕС в следващите a)20; б)30; в)40; г)60 години?

Отговор: - Да, трябва. Необходимо е ускорено прекратяване на добива на част от горивата и затихващо на други. Краен срок за прекратяване на всички аз виждам в периода на следващите 30 г. (б)

1.2 а) премахване на ядрената енергетика?

б) продължаване на ядрената енергетика?

в) повишаване на дела на ядрената енергетика в енергодобива в ЕС?

Отговор:...

Задължително премахване на ядрената енерегетика по смисъла на неизграждане на нови мощности и стриктен контрол върху работещите такива. При наличие на достъчно енерго-производство (основано основно на базтаа на ВЕИ да бъдат спирани най-старите и най-рисковите ядрени реактори)

1.3 намаляване на отделяните количества парникови емисии в ЕС със а) 0%; б) 20%; в) 30%; г) 40%; д) 50%; до 2020 г. спрямо от нивата им от 1990 г.?

Отговор:...

Предвид задълбочаващата се криза, заради глобалното затопляне, е необходимо завишаване на проектните нива от 20% на 30% намаление спрямо 1990 г.

1.4 повишаване на дела на възобновяемите източници на енергия със а) 0%; б) 20%; в) 25%; г) 30%; до 2020 г.?

Отговор:...

Моментното състояние на участие на ВЕИ в общото енергийно производство за ЕС и задълбочаващите се проблеми в тази сфера би следвало да ни дава предпоставки за увеличаване с над 30% спрямо сегашното и достигане до поне 25% от общото за ЕС през 2020 г. При завишаване на енергийната ефективност за сметка на произдовство на енергия от фосилни горива би могло да се стигне и до 30% ВЕИ в общото енергийно производство на ЕС за 2020 г.

1.5 повишаване дела на изледователските фондове на ЕС в посока:

а) развитието на възобновяеми енергийни източници?

б) развитието на ядрената енергетика?

в) запазването сегашното съотношение м/у ядрена енергетика - възобновяеми източници?

Отговор:...

а)

1.6 многократно увеличаване на фондовете на ЕС, включително и на структурните фондове, за енергийна инфранструктура и енергийна ефективност? (вместо за неща като пътища и летища)? Ако ДА то тогава трябва ли фокуса да е към:а) финансирато на газови мрежи?

б) инфраструктури за възобновяеми енегийни източици, локално/квартално отопление, възобновяеми енергийни централи и т.н?

Отговор:...

б)

1.7 намаляване на фондовете на ЕС, включително и на структурните фондове, за проекти, които повишават отделянето на парникови емсии (като по този начин от фондовете на ЕС се изключат проекти за магистрали увеличаващи емисиите въглероден диоксид)?а) Да

б) Не


в) Друго - моля обяснете

Отговор:...

По скоро «а)», но с условието, че трансевропейски коридори и магистрали трябва да продължат да се изграждат с подкрепата на ЕС. Необходимо е да бъдат правени много задълбочени анализи и прогнози при планирането на подобни инфраструктурни проекти и винаги да се прилагат практики органичаващи до минимум негативното въздействие върху природната среда. В определени случаи е необходимо подобни инфраструкрини проекти да се допускат, особено ако те биха нарушили цели екосистеми и местообитания на приоритени за опазването животински и/или растителни видове.

1.8 пренасочване на 1% от БВП на ЕС за инвестиции в прехода на парниковите емисии към устойчиви нива в ЕС, както и в други страни, включително и инвестиции в енегетика и транспортни системи?

а) Да

б) Не


в) Друго - моля обяснете

Отговор:...

а)

Икономическата криза популяризира тезата, че финансовите структури трябва да бъдат вкарани в нови регулаторни рамки.

2.1 Смятате ли, че:

а) това отваря възможност за контролираното пренасочване на многократно по-големи финансови ресурси към решаването на проблемите с климата, дори и ако това не винаги е краткосрочно пазарно-изгодно?

б) по-скоро усилията за справянето с климатичните промени трябва да бъдат насочвани към изграждането на пазарни механизми за само-регулация (като Киото)?

Отговор:..

Бих казал, че между двете не съществува голямо противоречие и е възможно да се използват и двата механизма, като за първия е необходима прозрачност и добре планиран стратегически подход.

2.2 Каква трябва да е ролята на ЕП в този процес?

Отговор:...  • Субсидии на ниво „домакинства и малки предприятия” за енергийна ефективност

  • Поущтряване на малки и средни производители на енергия от ВЕИ

  • По голям процент на бюджетиране за фондове за научни изследвания и гражданско образование

  • Иницииране на нов енергиен договор на световно ниво (Ново Киото)

Биоразнообразие и екология

3.1 Трябва ли ЕС да наложи тотална забрана върху Генно Модифицираните Организми и храни?

а) Да, въпреки това да означава плащане на санкции за ограничения върху свободната търговия на стоки и защо

б) Не. Моля обяснете

в) Друго - моля обяснете

Отговор:...

Да, необходима е тотална забрана за ГМО храни и култури. Във областта на фармацията това не би следвало да се инициира, или поне до моментът, в който няма коректно тествани естествени заместители на ГМО медикаменти като „инсулин”. В областта на научните изследвания ГМО също не би следвало да бъде забраняван, но е необходимо налагането на строг контрол и ограничения за изпитателни терени, свеждащи се до лаборатории.

3.2 Трябва ли ЕП да работи за изграждането на нови правни рамки позволяващи инвеститорите да бъдат подвеждани под наказателна отговорност в случаите, когато дейстията им са причинили екологични щети дори и при наличието на положителна оценка в докладите на съответно отговорните правителствени органи:

а) Да

б) Не


в) Друго - моля обяснете

Отговор:...

Да! Особено при установено умишлено замърсяване, несъобразяване с предписания за превенция или несъобразяване с документирано мнение на конкретни експерти.

Търговия и устойчиво развитие

Няколко въпроса относно каква трябва да бъде политката на ЕС в подпомагането на развиващите се страни.

4.1 Трябва ли средствата и усилията за достигането на Целите на хилядолетието(целите на ООН за изкореняването на крайната бедност до 2015г) от страна на ЕС да бъдат:

а) увеличени

б) намалени

в) запазени на сегашните им нива

Отговор:...

а) ; Това се налага, заради все по-очертаващта се прогноза за неизпълнение на този план

4.2 Каква позиция ще защитавате при определянето на политиката на ЕС за достигането на Целите на хилядолетието? Ще :

а) се придържате ли към сегашния консенсус – свободната търговия и приватизацията винаги спомагат за развитието на слабо развитите страни?

б) защитавате ли алтернативни търговски визии ( като например “Справедлива търговия” - Fair-Trade)?

в) Друго - моля обяснете

Отговор:...

б) + подпомагане на местни производства, спонсориране на малки и средни предприятия, насърчаване на образованието в тези страни и др.

4.3 Трябва ли средствата за подпомагане да бъдат обвързани със задължения за търговска либерализация и приватизация от страна на получателя:

а) Да

б) Не


в) Друго - моля обяснете

Отговор:...

Не, но трябва да се следи за тяхното целево оползотворяване. Освен това е необходимо тези целеви спонсорства да бъдат добре планирани спрямо потенциала на региона или страната

4.4 Какви сектори на икономиката на развиващите се страни трябва да бъдат подкрепяни:

а) Тези, които имат сравнителни предимства от гледна точка на световния пазар, дори и ако не са социално и екологично съобразни (например добивни индустрии - дърводобив, рудодобив, масови ски и морски курорти, голф игрища и т.н)

б) Социални и природосъобразни индустрии, дори ако това е в разрез със свободната търговия и икономическата ефективност.

Отговор:...

б) Необходимо е да бъде планирано в дългосрочен план, независимо от остротата на кризата, защото единствено така могат да се запазят шансовете за развитие и икономически тласък.

*Изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.

Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.

Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
Каталог: fileadmin -> content -> energy -> en efficiency -> docs
energy -> Площадката на аец белене нова надежда Идейни предложения
energy -> Смята, че е време да се започне открита дискусия за алтернативното използване на площадката на аец „Белене
energy -> Урок 3: Безопасност на аец големите катастрофи, малките катастрофи и случаите "на косъм"
docs -> Въпросник* за кандидатите за евродепутати на Избори 2009
docs -> На участниците в Националната конференция „Енергийна стратегия на р българия – анализи и препоръки“ 19 – 20 февруари 2009 г., София
energy -> Разликата между отрова и радиоактивност
energy -> Доклади по държави-България Тодор Тодоров, ес „За Земята Основна информация Емисии парникови газове


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница