Временни обществени съвети на българите в чужбинастраница1/8
Дата06.09.2017
Размер1.14 Mb.
#29616
  1   2   3   4   5   6   7   8

ВРЕМЕННИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ НА

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

5 август 2014г.

До

Централна избирателна комисияпл. „Княз Александър І" № 1

София 1169

e-mail: cik@cik.bg
копие : Президентска администрация

Служебен министър натоварен с изборите

Министерство на външните работи

Обществен съвет към ЦИК

Медии

С Т А Н О В И Щ Е

Относно : някои аспекти по прилагането на Изборния кодекс и организацията на изборния процес извън страната

Съдържание
Уводни бележки

1. Понятието "място"

2. Относно определянето на "автоматичните" секции

3. Изборни книжа

4. Въвеждане и проверка на заявленията за гласуване извън страната

5. Интернет страница за подаване на електронни заявления за гласуване

6. Сформиране на СИК извън страната

7. След края на изборния ден : изпращане на резултатите и протоколите

8. Други въпроси

Уводни бележки
Изборният кодекс приет в началото на 2014г. въведе качествено нови условия на организация на изборния процес извън страната. В текстовете уреждащи реда и условията за откриване на избирателни секции в чужбина, законодателят заложи водещия принцип на гарантиране на конституционното право на вот на всички български граждани живеещи извън страната като неразделна част от българската нация и фактор допринасящ за легитимността на институциите на представителната демокрация в Република България.

Упражняването на избирателните права от българските граждани в чужбина не е самоцел, не е скъпоструващо мероприятие за удовлетворяване на абстрактни принципи. С промените в изборното законодателство, изборният процес извън страната придоби нови измерения. Днес той трябва да се разглежда и като ефикасен инструмент за провеждане на национална политика относно българските общности в чужбина по задържането им в националната орбита. Ресурсът, който страната мобилизира по организацията на изборите в чужбина трябва да се оценява именно в тази светлина.


Разпоредбите на изборния кодекс относно организацията на изборния процес извън страната почиват на четири водещи принципа :

1. гарантиране на избирателните права на всички български граждани и на честен изборен процес,

2. предвидимост и устойчивост във времето,

3. пропорционалност на възприетите мерки спрямо търсената цел, опростяване и олекотяване на технологията и процесите, гъвкавост и съобразяване с житейските реалности, минимизиране на разходите,

4. дългосрочна работа и тясно взаимодействие на държавата с общностите по места.
В изпълнение на тези принципи, кодексът въведе и редица нови инструменти, сред които на първо място е възможността за автоматично образуване на избирателни секции в зависимост от броя гласували на предходни избори.

Други важни новости в кодекса са понятието "място" вместо "населено място", същественото намаляване на броя заявления необходими за образуване на първа секция, но и за втора и следващи, засилената роля на организациите на българските общности извън страната в подготовката и провеждането на изборите в тясно сътрудничество с българските дипломатически и консулски представителства, възможността за извънпарламентарните партии да предлагат членове на СИК, защитата на избирателните права на лицата, които евентуално са попаднали неправомерно в забранителните списъци в т.ч. и поради неправомерно използване на личните им данни за заявяване на желание за гласуване извън страната.

Всички тези инструменти и мерки са взаимосвързани и работят правилно единствено в тяхната съвкупност. В този смисъл, тяхното прилагане налага внимателен комплексен подход.

Временните обществени съвети участваха активно в подготовката на проекта за нов изборен кодекс и са съавтори на редица от текстовете уреждащи гласуването извън страната.
1. Понятието "място"

В Изборния кодекс от 2014г. като основа за образуване на избирателни секции извън страната беше въведено понятието "място", което замени понятието "населено място", използвано в предходното законодателство.


Законодателят прибягна до този правно-технически инструмент най-напред за да реши проблема, възникнал в Голям Лондон на избори 2013 НС, когато заявленията на избирателите за откриване на секции в самостоятелните suburbans Тотнъм, Баркинг и Сатън бяха неправомерно "обединени" с тези от централен Лондон, в резултат на което бяха открити само две секции - една в посолството в централен Лондон (гласували 2085 избиратели) и една в Тотнъм (гласували 1688 избиратели). Тази скандална ситуация доведе до многочасови опашки от чакащи избиратели, които се налагаше да прекарат над 4 часа, вкл. и под дъжда, за да стигнат до избирателната секция. Така физически бяха лишени от конституционното си право на вот хиляди български избиратели.

Второ основание да се използва "място" вм. "населено място" е решаването на дългогодишния проблем с коректното вписване на избирателите в списъците за гласуване извън страната в градовете, където избирателните секции са разположени в повече от една локация (място). Тази ситуация е характерна за секциите в градовете в Република Турция, но и в Голям Лондон, а може да възникне и другаде. В резултат на това, че заявленията не се подаваха за "място", а за "населено място", както и че в образеца на заявления нямаше поле, в което да се посочва предпочитаната локация за гласуване (предградие, район, квартал или дори пощенски код...), вписването на лицата в списъците за гласуване се правеше почти напълно случайно. Така може да се стигне до ситуации в дадена секция да не гласува нито един избирател от предварително вписаните - ако тази секция е на място, разположена на другия край на голямата градска агломерация, а избирателите имат по-близка и удобна секция, в която могат да гласуват, те нямат причина да отидат в секцията, в която предварително са вписани*.

По смисъла на кодекса и във връзка с чл.14 и чл. 15, за градовете, където на предходен избор са гласували по-малко от 500 избиратели или има подадени по-малко от 500 заявления, "място" фактически съвпада с "населено място".

За другите случаи т.е. над 500 гласували или заявители, под "място" трябва да се разбира самостоятелна териториална единица в големите градски агломерации, предградие, обособен район или квартал. В едно място има или е имало обособена една избирателна секция или група от секции.

До този момент, на предходни избори "места" по смисъла на кодекса е имало обособени в Лондон, Брюксел, Атина, Анкара, Бурса, Измир, Истанбул, Чорлу. Техният списък е посочен в приложения.
Предимства :

Възприемането на "място" в цялостната подготовка на изборния процес е належаща законосъобразна мярка, която ще позволи един гъвкав подход, в интерес както на избирателите, така и на организаторите на изборния процес (дипломатически и консулски представителства, MВнР, ЦИК, ИО АД, ГД ГРАО) и ще доведе до значително облекчаване и опростяване на процесите, но само ако бъде приложено като част от цялостната конструкция, заложена в кодекса (вж. и следващите точки).2. Относно определянето на "автоматичните" секции
В решението, което ЦИК взима не по-късно от 50 дни преди изборния ден по реда на чл. 14 т. 3, е необходимо да се посочват не само местата, но и броя "автоматични" секции, които ще бъдат открити във всяко място.
Забележка : Този брой трябва да се разбира като минималния брой секции, които при всички случаи ще бъдат открити в даденото място. В случай, че в процеса на подаване на заявления се съберат за дадено място по-голям брой заявления, отколкото са откритите автоматични секции x 500, ЦИК има възможност да добави допълнителни секции с решението си по чл. 12 не по-късно от 21 дни преди изборния ден. Но необходимостта от такива допълнителни секции е малко вероятна хипотеза (вж. по-нататък).

Предимства :

Публикуването на решение още в началото на предизборния цикъл, в което е посочен гарантиран достатъчен брой автоматични секции, създава една по-голяма предвидимост за всички страни в процеса - дипломатически и консулски представителства (ДКП), MВнР, общности по места, партии и т.н. и ще позволи оптимална организация на процеса - наемане на изборни помещения, логистика за изборния ден, състави СИК и др. Не на последно място, публикуването на решение с гарантиран достатъчен брой автоматични секции ще успокои общностите по места и ще избегне ненужно подаване на хиляди заявления, особено в районите с компактни маси избиратели - това е съществено облекчаване на работата на ДКП, ЦИК, ИО АД и ГД ГРАО по обработката на заявленията.
В приложения са представени три сценария за определяне на местата и броя секции във всяко място съобразно различни хипотези на отчитане на критерия по чл.14 т.3 "избори проведени до пет години преди изборния ден" и съобразяване с понятията "място" или "населено място", както и конкретното предложение на Временните обществени съвети, което отчита възможността за образуване на допълнителни секции по реда на чл. 15 изр. 2, както и броя секции на изборите за ЕП през май 2014г.

3. Изборни книжа
В публикуваните изборни книжа се налага да се извършат промени за да бъдат изцяло съобразени с текстовете на изборния кодекс.
Приложение №22-НС - "хартиено" заявление за гласуване извън страната, съдържа полета, които не съществуват в текста на чл. 16 и по същество се явяват дописване на кодекса. В частност, трябва да се премахнат полетата за посочване на личен документ и за местоживеене извън страната.

От друга страна, и във връзка с изложените по-горе съображения, трябва да се добави пояснителен текст за смисъла на "място" и да се обособи допълнително поле за посочване на предградие/район/квартал и т.н., освен наименованието на града, както и да се обособи отделно поле за пощенски код.

Полетата за и-мейл адрес и телефон да се разделят.

Да се добави текст за носене на наказателна отговорност за злоупотреба с чужди лични данни и фалшифициране на подпис, а не само за невярно декларирани данни.


Приложение №6-НС и №8-НС относно списъците за гласуване извън страната

Необходимо е тези две изборни книги да се съобразят с текстовете на кодекса. Списъците по чл. 31 ал.1 съдържат данните на подалите заявление за дадено място, които имат право да гласуват. Те се изготвят и подписват от ръководителите на ДКП и се предават на СИК. Тези списъци се оформят по места и секции. Те са задължителен елемент от изборния ден, тъй като съгласно чл.33, ал.2 от ИК СИК дописва в списъка по чл.31, ал.1 избирателите, които не са вписани в него. Наличието на тези списъци облекчава значително изборния ден като спестява на СИК вписването за всеки избирател на пълния набор от лични данни, а на избирателя, съвестно подал предварително заявление за гласуване, попълването на ненужни декларации*.

Отсъствието на предварително отпечатан списък напълно обезсмисля предварителното подаването на заявления за местата, в които така или иначе ще се откриват "автоматични" секции по реда на чл. 14 т.3.

Отсъствието на тези списъци създава и риск за ръководителите на ДКП да им бъде търсена отговорност по реда на чл. 495 от ИК за неизпълнение на вменено им от кодекса задължение.


В списъците е необходимо да се напише указващ текст, че всяка страница трябва да се подпише от председателя и секретаря . Същото да се впише и в методическите указания за СИК (виж конституционно дело №10/2009г.).


4. Въвеждане и проверка на заявленията за гласуване извън страната
Проверката предвидена в чл. 17 ал. 3 цели да провери единствено наличието на активно избирателно право на заявителя. Тя няма за цел да осъществява контрол на самоличността на заявителя**. В този смисъл, всякакво въвеждане на контроли извън необходимото за установяване на избирателните права, представлява непропорционални на търсената цел мерки, които противоречат на принципа за съразмерност (чл. 6 от АПК) и безсмислено утежняват процеса и затрудняват всички страни - заявители, служители на ДКП, ЦИК, ИО АД и т.н.

За проверката на избирателните права е напълно достатъчно да се въведат ЕГН и три имена на заявителя и направи справка с тях в Националния регистър на населението, както е предвидено по реда на чл. 17 ал. 5 и нищо друго***.

Кодексът предвижда писмените заявления да се предават от ДКП на ЦИК по електронен път (чл. 17 ал. 1). Смятаме, че това трябва да става чрез сканирането им и изпращането им по електронна поща.

Относно технологията по прилагане на текста на чл.17 ал.3 изр. второ, с оглед наличните ресурси, въпрос на преценка на ЦИК и MВнР е дали едновременно със сканирането на заявленията, служителят на ДКП да въвежда в нарочна интранет страница на ЦИК с регламентиран достъп и данните за ЕГН и три имена на заявителя (и единствено само тях!) или тези данни да се въвеждат от служител в ЦИК или ИО АД въз основа на полученото сканирано заявление.

Смятаме, че текстовете на Изборния кодекс позволяват и двата начина.

Това, което кодексът предвижда по категоричен начин обаче е при отхвърляне от системата на заявление (всъщност на невалидна комбинация ЕГН - три имена), заявителят да се уведомява незабавно, ако е посочил и-мейл или телефон за контакт. По аргумент от противното, ако не е посочен такъв, заявлението се оставя без последствие.

Заявителите могат да се информират своевременно и от списъка с потвърдени заявления н интернет сайта на ЦИК.

5. Интернет страница за подаване на електронни заявления за гласуване
Страницата позволява чрез он-лайн формуляр да се подаде заявлението предвидено в чл. 16 ал. 1 като съдържа необходимите полета съгласно посочените в текста на разпоредбата реквизити. Страницата трябва да дава възможност на заявителя да посочи и и-мейл адрес или телефон за бърза обратна връзка, при негово желание.

След попълване на личните данни, заявителят посочва държавата и мястото, в което желае да гласува. Посочването става от падащо меню. За да се намали риска от грешки, системата посочва първо списък от държави, а след като заявителят избере държава, подсказва и списък от места - това са местата, в които вече се е гласувало на предходни избори, в т.ч. посочва поотделно всички места в Лондон, Брюксел, Атина, Анкара, Бурса, Измир, Истанбул, Чорлу, в които е имало образувана секция или група от секции (вж. приложения). Системата дава възможност и за свободен избор - поле "Друго" - с посочване на името на място от заявителя. Необходим е пояснителен текст.

Би могло да се предвиди и посочване на пощенски код (незадължително поле).

Системата не изисква други лични данни освен посочените в кодекса.

След онлайн попълване и подаване на заявлението, системата изписва на екрана потвърждение, а ако заявителят е посочил и-мейл за обратна връзка, изпраща потвърждението и на този адрес.

Системата обработва незабавно подаваните заявления и ги публикува по държави и места при спазване на закона за личните данни. За повече прегледност, системата обобщава подадените заявления и посочва техния брой по места на интерактивна карта на света.6. Сформиране на СИК извън страната
Поради традиционните трудности по сформиране на СИК извън страната, е необходимо на консултациите в ЦИК изрично да се поканят и представители на извънпарламентарните партии, регистрирали кандидати.

Необходимо е всички партии стриктно да спазват разпоредбите на чл. 102 ал. 3 т.1 като представят на консултациите поименни предложения за СИК. Ако тези предложения не са направени в деня на консултациите, да няма възможност партиите да "запазват" празни позиции в СИК, които в последствие да попълват с имена - практиката показва, че те често остават незапълнени. А това налага в последния момент и по спешност да се допълват състави.

Незапълнените на консултациите между партиите места да се обявяват публично на интернет страницата на ЦИК и да се даде възможност за електронна заявка на кандидати за членове на СИК от българските общности по места по реда на чл. 104.

7. След края на изборния ден : изпращане на резултатите и протоколите
Съществен проблем в работата на СИК извън страната е бавното потвърждаване от страна на ЦИК на получените протоколи. Това налага многочасово изчакване, често до ранните часове на деня, което води до деморализация на членовете на СИК и отказ от последващи участия.

За да се избегне това, както и да се ускори обработката на изборните резултати и облекчи работата на ЦИК и ИО АД, предлагаме да се възприеме следната процедура :

Създава се специална интранет страница на ЦИК с регламентиран достъп. След като СИК извън страната приключи с оформянето на хартиения протокол, тя въвежда изборните резултати от протокола в он-лайн формуляр на специалната страница. Системата извършва незабавна проверка на контролите. В случай, че контролите излизат, системата подава потвърждение и генерира код. Само след това СИК извън страната изпраща сканирания протокол, придружен от получения код от проверката на контролите. Ако контролите не излизат, СИК извършва необходимите поправки и повтаря операцията до успех.

Създава се възможност за он-лайн чат с ЦИК за бърза връзка при затруднения или въпроси.8. Други препоръки по работата на ЦИК
- стенограмите от заседанията на ЦИК трябва да се публикуват в разумен срок. Тримесечният срок е неприемлив. За да се реши този дългогодишен проблем, предлагаме да се публикува проект за стенограма незабавно след приключването на работата на стенографа. Стенографите са дългогодишни опитни служители и няма причина да се поставя под съмнение техния интегритет, професионализъм и качество на работа в т.ч. оформяне на стенограмата съгласно изискванията на ЦИК, премахването на лични данни и др.под.

За сравнение, стенограмата от заседанието на Министерския съвет се публикува само часове след приключването му, а стенограмите на Народното събрание и неговите комисии най-късно до седмица, често 3-4 дни.

Своевременното публикуване на стенограмите има значение и заради срока за обжалване на решенията на ЦИК пред ВАС, който е само 3 дни.
- публикуване на междинните резултати от изборите

В изпълнение на разпоредбите на новия изборен кодекс, на изборите за ЕП през миналия май, ЦИК публикува междинни числени резултати, но само по избирателни секции. На ниво MИР се публикуваха единствено проценти. Това не допринася за повишаване на доверието в изборния процес и подхранва излишно митовете за "нагласяване" на изборните резултати.

Няма нито техническа, нито законова пречка да се публикуват обобщени по MИР междинни числени резултати и настояваме това да стане факт на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Освен това, не е допустимо дни след края на изборния ден да няма информация на интернет страницата на ЦИК за реалния брой гласували - общо за страната и по MИР, а да се публикуват единствено проценти избирателна активност.

На Избори за ЕП 2014 окончателните изборни резултати за страната вкл. общ брой гласували, невалидни бюлетини и т.н. бяха публикувани на страницата на ЦИК над седмица след изборния ден.
- Интернет сайт на ЦИК

Интернет сайтът на ЦИК не отговоря на съвременните стандарти и не предлага задоволителен начин за работа с публикуваните решения и документи.

- сайтът не е добре структуриран по проведени избори. Така например решенията на ЦИК за всички избори проведени от 2011г. насам са публикувани неразделно в един безкраен списък. Същевременно напълно е премахната частта от сайта за последните парламентарни избори през май 2013г. (с изкл. на резултатите) като липсват важни регистри и др.под.

- решенията на ЦИК не са структурирани в рубрики, което изключително много затруднява проследяването им. Удачно би било да се да се оформят отделни категории за решенията по регистрациите, за състави на изборните комисии, за регистрация на застъпници, наблюдатели и т.н.

- функцията "търсене" на сайта е напълно неефективна за намирането на даден документ или решение на ЦИК

Примери : при въвеждане в полето "Търсене" на методика за определяне на резултатите - излизат 21 страници с отговори; при търсене на Решение 2163-НС - излизат над 50 страници с отговори !


За Временни обществени съвети

Стефан Mанов, Франция stephan.manov@gmx.fr

Любомир Гаврилов, Франция lubomir.gavrilov@free.fr

Димитър Иванов, Швейцария dimiter.ivanov@outlook.com

Тася Тасова, Австралия tasiatassova@hotmail.com

Красимир Гаджоков, Канада gadjokov@gmail.com
контакти

0898 89 25 60 (до 8.09.2014г.)

+33 6 07 82 93 95

Списък приложения

1. Илюстрации на "места" с карта

2. Сценарии за определяне на броя на избирателните секции извън страната

3. Статистики за избирателната активност в страната и извън страната

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1
Илюстрации на "места"

Карта на Лондон с места Посолство, Тотнъм, Баркинг, Сатън и Стратфорд


Карта на Атина с места Посолство и кв. Екзархия


Карта на Бурса с места Истиклял, Хамитлер, Куртулуш, Караман, Йени, Дуачънар и Казъм карабекКарта на Истанбул с места Консулство, Б.Ото-Гюмюшпала, Гюмюшпала, Джеватпаша и Орта Махале

Карта на Чорлу с места Шейх Синан, Каземие, Йешилтепе и ХавузларП Р И Л О Ж Е Н И Е 2
Сценарии за определяне на броя на избирателните секции извън страната на Избори НС 2014 : Обобщение


Сценарий 1 : по "населени места" с данни избори НС 2009
Брой населени места с поне 1 автоматична секция : 195

Брой автоматични секции : 400


Някои примери по държави ( населени места / секции ):

Испания 35 / 42

Турция 33 / 198

САЩ 22 / 23

Великобритания 12 / 24

Гърция 9 / 13

Франция 7 / 9
Сценарий 2 : по "населени места" без избори НС 2009
Брой населени места с поне 1 автоматична секция : 170

Брой автоматични секции : 288


Някои примери по държави ( населени места / секции ):

Испания 32 / 33

Турция 32 / 134

САЩ 13 / 13

Великобритания 11 / 17

Гърция 9 / 11

Франция 7 / 8
Сценарий 3 : по "места" без избори НС 2009
Брой населени места с поне 1 автоматична секция : 170

Брой "места" : 195

Брой автоматични секции : 286
Някои примери по държави ( населени места / места / секции ):

Испания 32 / 32 / 33

Турция 32 / 51 / 126

САЩ 13 / 13 / 13

Великобритания 11 / 15 / 20

Гърция 9 / 10 / 11

Франция 7 / 7 / 8


Предложение ВОС : Сценарий 3 + допълнителни секции по чл. 15 изр. 2
Брой населени места с поне 1 автоматична секция : 170

Брой "места" : 195

Брой автоматични секции : 286

Брой допълнителни секции по чл. 15 изр. 2 : 25

Общо секции : 311
Някои примери по държави ( населени места / места / секции ):

Испания 32 / 32 / 36

Турция 32 / 51 / 139

САЩ 13 / 13 / 14

Великобритания 11 / 15 / 20

Гърция 9 / 10 / 12

Франция 7 / 7 / 9


Резултатите са обобщени в табличен вид на следващата страница
Изчисленията са направени въз основа на официалните данни на Централната избирателна комисия и Министерство на външните работи и са съобразени с разпоредбите на Изборния кодекс.
Димитър Иванов, Стефан Mанов

dimiter.ivanov@outlook.com

stephan.manov@gmx.fr

Таблица 1 : Обобщение сценарии за определяне на броя на избирателните секции извън страната на Избори НС 2014 с предложение на ВОС
Брой населени места с поне 1 автоматична секция

Брой места с поне 1 автоматична секция

Брой автоматични секции

Сценарий 1 : с 2009г. по "населени места"

195

-

400

в т.ч. Испания

Турция


САЩ

Великобритания

Гърция

Франция


35

33

2212

9

7


42

198


23

24

139

Сценарий 2 : без 2009г. по "населени места"

170

-

288

в т.ч. Испания

Турция


САЩ

Великобритания

Гърция

Франция


32

32

1311

9

7


33

134


13

17

118

Сценарий 3 : без 2009г. по "места"

170

195

286

в т.ч. Испания

Турция


САЩ

Великобритания

Гърция

Франция


32

32

1311

9

732

51

1315

10

733

126


13

20

118

Предложение ВОС : Сценарий 3 + доп. секции

170

195

311

в т.ч. Испания

Турция

САЩ

Великобритания

Гърция

Франция

32

32

1311

9

732

51

1315

10

736

139


14

20

129

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница