Върховен административен съд з а п о в е дстраница1/4
Дата24.07.2016
Размер423.58 Kb.
#4041
  1   2   3   4
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

З А П О В Е Д

№ 235


София, 11.03.2013 г.

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма”а” от ЗОП

На основание чл. 14, ал.4 от Закона за обществените поръчки и като взех предвид че прогнозната стойност на услугата ,определена по реда на чл.15 от ЗОП е до 66 000 лв. без ДДС и необходимостта от изпълнение на дейностите за информация и публичност“ във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Върховен Административен Съд“ по договор за безвъзмездна помощ № С11-15-3/07.11.2012г. по Оперативна програма Административен капацитет

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се публикува в регистъра на обществените поръчки и на Интернет сайта на ВАС, секция Профилна купувача, публична покана до неограничен кръг участници за представяне на оферта за изпълнение на дейностите за информация и публичност във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Върховен Административен Съд“ по договор за безвъзмездна помощ № С11-15-3/07.11.2012г. по Оперативна програма Административен капацитет

ІІ..Изисквания към изпълнението

1.Описание на предмета на обществената поръчка


Обект на обществената поръчка е услуга. Предмет на поръчката е изпълнение на дейностите за информация и публичност в рамките на проект „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Върховен Административен Съд“, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет.2. Изискванията към обекта на поръчката са посочени в Техническа спецификация за изпълнение на услугата: „Изпълнение на дейностите за информация и публичност“- Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Срок за изпълнението на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е 8(осем)месеца, считано от предоставянето на необходимата изходна информация, съгласно подписан приемателно-предавателен протокол.4. Изисквания към изпълнителя

Изпълнителят следва да има поне 2 (два) изпълнени договора с предмет, сходен с настоящата процедура. Под сходни договори се има предвид изготвянето на информационни материали и организирането на публични събития и предоставяне на сходни услуги.

За доказване на минималното изискване участниците следва да приложат към офертите си копие от препоръки за добро изпълнение, които да доказват опита им в предоставяне на услуги свързани с предмета на настоящата малка обществена поръчка.

5. Максимална стойност на поръчката

Максимална обща цена за изпълнение на поръчката е 43 850 (четиридесет и три хиляди осемстотин и петдесет лева) със ДДС. Предложения, надвишаващи определената от възложителя сума ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.6. Критерий за определяне на изпълнител

Изборът на изпълнител ще бъде на база критерий ”икономически най-изгодна оферта”. Критерият ще се прилага на базата на предложената методика за оценка на офертите на участниците.7. Изисквания за съдържание на офертата

Офертата следва да бъде изготвена по образец – приложение към настоящата покана и да съдържа данни за лицето, което прави предложението, предложение за изпълнение на изискванията за извършване на дейностите по поръчката (техническо предложение), ценово предложение и срок на валидност на офертата.

При изготвяне на техническото предложение следва да бъдат спазени изискванията, посочени в техническата спецификация.

При изготвяне на ценовото предложение следва да бъдат спазени следните изисквания:

7.1. В офертата си следва да представите обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС.

Офертите следва да бъдат придружени от:

7.2. Копие на препоръки за добро изпълнение за предоставяне на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка;

7.3. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор;

7.4. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки;

7.5. Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки;

7.6. Декларация по чл.47, ал.2, т.1 и 3 от Закона за обществените поръчки;

7.7. Декларация по чл.47, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки;

7.8. Декларация по чл.47, ал.2, т.4 от Закона за обществените поръчки;

7.9. Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки;

7.10. Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки

8. Изисквания за валидност на офертата

Офертите следва да са със срок на валидност 30 дни (тридесет дни) от крайната дата за представянето им.9. Срок и място за представяне на офертата

Оферти се подават до 10.00 часа на 21 март 2013 г. Офертите трябва да се предоставят в запечатан непрозрачен плик, от името на участника или негово упълномощен представител, в Регистратура на Върховния административен съд, на адрес: гр.София 1301, бул. „Александър Стамболийски” № 18, стая 1а - партер, или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика следва да се посочи предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и адрес на електронна поща.

Лица за контакт: Александър Николов – съдебен помощник в отдел ”Съдебни помощници” на ВАС телефон 02/9404447 и Красимира Георгиева – гл. експерт „Обществени поръчки”, телефон 02/9404387

Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на оценка.10.Сключване на договор

Участникът, избран за изпълнител ще бъде уведомен писмено и поканен за сключване на договор.11. С настоящата заповед одобрявам съдържанието на поканата и приложенията към нея.

12. Неразделна част от настоящата заповед са:

Приложение № 1 - Техническа спецификация на услугата.


Приложение № 2 - Покана за представяне на оферта
Приложение № 3 - Документация за провеждане на процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД :
ГЕОРГИ КОЛЕВ

Съгласувал :

Началник отдел „СФД” на ВАС :

Соня Миткова

Изготвил :

Главен експерт – ОП :

Красимира Георгиева
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на услугата: „Изпълнение на дейностите за информация и публичност” във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Върховен Административен Съд“, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет


Обща информация

Възложител: – Върховен Административен Съд

Място на изпълнение: – Град София

Предистория:Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница