Върховна административна прокуратураДата05.08.2018
Размер47.17 Kb.

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Отдел „ Надзор за законност ”


Пр.пр. изх. № 8 /2014 г.– 02

София, 20.1.2014 г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/

ДО Г-Н ЙОРДАН ЯНЕВ
И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ

ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЕВ,


През месец февруари 2014 г., на основане чл.145 ал.1 т.2 Закона за съдебната власт, бе извършена по реда на надзора за законност проверка в Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/ на дейността по издаване на удостоверения за български произход. Проверени бяха и преписките на ДАБЧ, намиращи се в Министерство на правосъдието за ползване в процедурите на съответните лица за придобиване на българско гражданство на основание чл.15 ал.1 т.1 от Закона за българското гражданство/ЗБГ/.

При проверката Върховната административна прокуратура констатира, че ДАБЧ издава удостоверения за български произход възоснова на документи, които не съдържат данни, че конкретното лице има поне един възходящ българин. Удостоверява се български произход на лица с имена, които не спадат към българската именна система , без да е налице основанието на §2 т.1 от ЗБГ. В същото време на други лица, за да се издаде удостоверение се изисква представяне на доказателства за възходящ българин.

Посочената необоснованост на удостоверяването от ДАБЧ налага Министерството на правосъдието и Съветът по гражданството сами да събират данни за български произход на лицата, кандидатстващи за българско гражданство на основание чл.15 ал.1 т.1 от ЗБГ.

Има случаи на отказ от ДАБЧ да се издаде удостоверение за български произход, въпреки че лицата са представили документ, от който е видно, че имат възходящ българин / заповед №105/2012 г. /. Отказано е със заповед издаване на удостоверение за български произход и когато е представен документ от обществена организация с мотива, че дружеството не е оторизирано да издава такъв вид документи /заповед №87/2012 г./. С оглед липсата на критерии, процедура и акт за признаване от ДАБЧ на обществени организации, съгласно изискването на чл.3 от Закона за българите, живеещи извън Република България, липсва обективност при преценка на документите, издадени от такива организации.

Прилагат се като доказателство за български произход удостоверения от организации на българи, живеещи извън Република България, които не са признати с акт на ДАБЧ. В хода на проверката се установи, че ДАБЧ не признава със свой акт организациите на българи, живеещи извън Република България за поддържане на връзки с тях. По своя преценка, съответният за държавата експерт от администрацията на ДАБЧ, устно или писмено, но само по електронен път, дава указания без мотиви на системния администратор за вписване на организация в списък, обявен на сайта на ДАБЧ или за нанасяне на корекции.

Противоречива практика съществува в ДАБЧ и при издаване на удостоверение за български произход и становище на основание чл.17 от Наредба №1/19.2.1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ относно български произход на едно и също лице.Издадено е становище №12-06-019-220/7.9.2011г., че от документите по преписка за придобиване на българско гражданство на Министерство на правосъдието не се установява по безспорен начин български произход, а по късно – удостоверение на ДАБЧ за български произход №6535010020120322 за едно и също лице. И по двете преписки лицето е представило документи , от които е видно , че майката е българка. За лице, на което е издадено удостоверение за български произход №11487010020110729, по късно е дадено становище №12-06-019-112/10.8.2011 г., че от документите не се установява по безспорен начин български произход.След издаване на становища №12-06-019-90 и №12-06-019-91 от 26.7.2011 г. за едни и същи лица по преписки на Министерство на правосъдието за придобиване на българско гражданство, че от документите не се установява по безспорен начин български произход, на 27.7.2011г. от ДАБЧ за същите лица са издадени удостоверения за български произход №10538010020110727 и №10564010020110727. Безспорно, макар и за едно и също лице, становищата и удостоверенията се издават по различни преписки и на различно основание, но фактически, към момента на издаване на единия документ, ДАБЧ разполага с данни за същото лице , от които прави противоположния извод .

Предвид законовата и подзаконова уредба - чл.19 ал-4 т.1 и чл.47 ал.1 от Закона за администрацията и чл.4 от Устройствения правилник на ДАБЧ, администрацията подпомага председателя на ДАБЧ, но щом се изисква признаване на организациите от компетентния държавен орган за поддържане на връзки с тях - чл.3 л.1 т.2 от Закона за българите, живеещи извън Република България , то признаването следва да се извърши от председателя, който е едноличен орган на изпълнителната власт, по установен ред, с изричен мотивиран акт след установяване, че организацията действително е на българи. В Устава на Младежки съюз Гора, например, е регламентирано приемане в организацията без ограничения, няма изискване за българска народност или български произход на членовете, но в ДАБЧ приемат, че това е организация на българи.

Самите удостоверения от посочените организации не съдържат данните, посочени в чл.7 ал.2 и 3 от Правилник за вътрешния ред и дейността на ДАБЧ по удостоверяване на български произход. Не съдържат данни и за възходящ българин на лицето, но в нарушение на чл.15 ал.2 вр. с §2 т.1 от ЗБГ, се издават удостоверения за български произход.

Видно от изложеното, налице са данни, че са извършени закононарушения, свързани с неспазване на изискването на чл.15 ал.2 вр. с §2 т.1 от ЗБГ и на чл.3 ал.1 т.2 от Закона за българите, живеещи извън Република България.

С оглед правомощията Ви по чл.47 ал.4 от Закона за администрацията и чл.5 ал.1 т. 8 и чл.20 от Устройствения правилник на ДАБЧ, на основание чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт, предлагам :


  • да предприемете необходимите действия с цел организиране работата на администрацията за спазване на разпоредбата на чл.15 ал.2 вр. с §2 т.1 от ЗБГ и законосъобразно издаване на удостоверение за български произход при наличие на законовата предпоставка по §2 т.1 от ЗБГ;

  • да предприемете необходимите действия с цел организиране работата на администрацията за спазване на разпоредбата на чл. чл.7 ал.2 и 3 от Правилник за вътрешния ред и дейността на ДАБЧ по удостоверяване на български произход относно съдържанието на документите на организациите на български общности зад граница;

  • да издавате мотивирани актове относно организациите на българи в чужбина, признати за поддържане на връзки с тях, с оглед спазване на чл.3 ал.1 т.2 от Закона за българите, живеещи извън Република България относно доказване на български произход с документ , издаден от организации на българи, признати за поддържане на връзки с тях чрез акт на държавния орган.

За предприетите действия, моля, да уведомите Върховна административна прокуратура в едномесечен срок от получаване на настоящото предложение.

ПРОКУРОР:


/М.Беремска/

_________________________________________________________София 1062, бул.„Ал.Стамболийски” № 18, тел. 02/ 80 05 618, факс 02/ 80 05 676

Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница