Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408страница1/16
Дата28.12.2016
Размер1.86 Mb.
#11459
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ДОКЛАД

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА


Изместване на път ІІІ-868
Девин – Михалково
км 41+400 ÷ 59+408


Изготвен от колектив от регистрирани независими експерти
София, декември 2003 година


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


І. Обща част 1

1.1. Информация за Инвеститора 1

1.2. Кратка информация за инвестиционното предложение 1

1.3. засегнати от осъществяването на “Изместване на път ІІІ-868


Девин – Михалково” лица и ведомства 2

1.4. Използвани проектни материали и нормативни документи 2

1.5. Проведени консултации с компетентните органи, ведомствата
и засегнатата общественост 3

ІІ. Анотация на инвестиционното предложение 3

2.1. Описание на инвестиционното предложение
за Изместване на път ІІІ-868 Девин-Михалково км 41+400÷59+408 3

2.2. Местоположение на инвестиционното предложение 5

2.3. Описание на строителството на изместеното трасе на път ІІІ-868 6

2.4. Описание на експлоатацията на изместеното трасе на път ІІІ-868 10

2.5. Използвани природни ресурси по време
на строителство и експлоатация 11

2.6. Необходима площ за строителството и експлоатацията 12

2.7. Въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите и факторите на околната среда по данни
на предварителните проучвания 13

2.8. Здравен фактор 13

2.9. Риск от аварии 13

ІІІ. Алтернативи за местоположение 14

ІV. Описание и анализ на компонентите и факторите
на околната среда, които ще бъдат засегнати
от инвестиционното предложение 16

4.1. Топография на територията 16

4.2. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 16

4.3. Води 21

4.4. Почви 22

4.5. Земни недра 23

4.6. Шум 24

4.7. Отпадъци 24

4.8. Растителен и животински свят 24

4.9. Ландшафт 31

V. Описание, анализ и оценка на предполагаемите въздействия върху населението и околната среда в резултат на осъществяване на инвестиционното предложение 33

5.1. Атмосферен въздух 33

5.2. Води 44

5.3. Почви 46

5.4. Земни недра (геоложка среда) 46

5.5. Отпадъци 47

5.6. Шум 49

5.7. Опасни вещества 51

5.8. Растителен и животински свят 52

5.9. Ландшафт 60

VІ. Въздействие на инвестиционното предложение
за изместване на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково
върху здравето, благосъстоянието и комфорта на живот
на хората и обществото 62

VІІ. Методики за прогноза и оценка на въздействието


върху околната среда 65

VІІІ. Мерки за предотвратяване, намаляване и при възможност прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда 67

8.1. Мерки, заложени в предпроектните проучвания за изместване
на път ІІІ-868 Девин -Михалково 67

8.2. Мерки, предложени от експертите по ОВОС 67

8.3. План за изпълнение на предлаганите мерки 68

8.4. План за развитие на система за мониторинг 68

ІХ. Становища и мнения 69

СРАВНЕНИЕ на вариант кафяв и вариант червен


по въздействие върху околната среда 69

Заключение 76

Л И Т Е Р А Т У Р А 77

ПРИЛОЖЕНИЯ


С П И С Ъ К

на колектива, изготвил Доклада за ОВОС на
”Изместване на път ІІІ-868 Девин-Михалково км 41+400-59+408”


Ръководител на колектива: доц.д-р инж. Росица Николаева

Удостоверение № 1179/7.12.2000 г.


”Ръководител на колектив”
Удостоверение № 27/26.04.2001 г.
“води”, “отпадъци”

ЕКСПЕРТИ:

1. проф.дан арх. Иван Никифоров


Лиценз № 1132/08.10.1999 г.
“културно наследство”, “ландшафт”

2. проф.д-р Евгения Динчева


Лиценз № 1097/08.06.1999 г.
“здравно-хигиенни аспекти на околната среда”

3. доц.д-р инж. Цено Витков


Удостоверение № 370/05.11.2001 г.
“атмосферен въздух”, “опасни вещества”, “ръководител на колектив”

4. доц.д-р инж. Петър Петров


Удостоверение № 12/30.03.2001 г.
“подземни води”, “геоложка среда”

5. н.с.д-р Райна Пенева


Удостоверение № 744/17.10.2002 г.
“атмосферен въздух”

6. н.с. д-р Лъчезар Пехливанов


Удостоверение № 1291/11.05.2001 г.
“повърхностни води”, “животински свят”

7. д-р инж. Диньо Кючуков


Удостоверение № 2/26.04.2001 г.
”животински свят”

8. инж. Анна Пеева


Удостоверение № 30/29.03.2001 г.
“земи и почви”, “растителен свят”

9. Майя Константинова


Удостоверение № 158/13.08.2001 г.
“шум”


КОНСУЛТАНТИ:

1. проф. Иван Колев

2. доц.д-р Владимир Бешков

3. Елена Николова

4. Емилия Драганова
С П И С Ъ К

на регистрираните експерти и ръководителя на колектива,
изготвили Доклада за ОВОС на ”Изместване на път ІІІ-868
Девин-Михалково км 41+400-59+408”
и разработените от всеки експерт раздели на докладаРъководител на колектива:
доц.д-р инж. Росица Николаева
І; ІІ; ІІІ; т.4.3; т.4.7; т.5.2; т.5.5; VІІ; т.8.1; т.8.2; т.8.3; т.8.4; Заключение


ЕКСПЕРТИ
1.

проф.дан арх. Иван Никифоров
т.4.9; т.5.9; VІІ; т.8.22.

проф.д-р Евгения Динчева
т.2.8; VІ3.

доц.д-р инж. Цено Витков
т.4.2; т.5.1.2; т.5.7; VІІ; т.8.24.

доц.д-р инж. Петър Петров
т.4.3; т.4.5; т.5.2; т.5.45.

н.с.д-р Райна Пенева
т.4.2; т.5.1.16.

н.с. д-р Лъчезар Пехливанов
т.4.8.2; т.5.8.2; т.8.27.

д-р инж. Диньо Кючуков
т.4.8.2; 5.8.28.

инж. Анна Пеева
т.4.4; т.4.8.1; т.5.3; т.5.8.1; VІІ9.

Майя Константинова
т.4.6; т.5.6; VІІ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

”Изместване на път ІІІ-868 Девин – Михалково”Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница