Всички заинтересовани лицастраница1/4
Дата12.02.2017
Размер452.03 Kb.
  1   2   3   4


Изх. 194

София,15.02.2013г.


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Допълнителна информация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Доставка на научно-изследователска и друга апаратура” с 12 Обособени позиции

Публикува се на основание раздел III, т. „Допълнителна информация” към Публична покана на ИФРГ-БАН изх. номер 194/15.02.2013 г., ID номер на поканата в Регистъра на обществените поръчки 9012278 за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга с горецитираният предмет.


Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в поканата и настоящата допълнителна информация.

1. Наименование и адрес на възложителя: съгласно раздел I от публичната покана.
2. Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем: съгласно раздел II и раздел III от публичната покана и приложеното Техническо задание.
3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
Изисквания към участниците – критерии за подбор:  1. Да е регистриран в страна от Европейския съюз (пълноправен или асоцииран член). Участникът да е оторизиран от производителя или от партньор на производителя за доставка и сервиз на предлаганото оборудване.

3.2. Участникът трябва да приложи съответните документи, изисквани съгласно т. 7.1.6 по-долу.
3.3. Участникът трябва да има най-малко един изпълнен договор през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., с подобен на настоящата поръчка предмет, придружени от съответните препоръки за добро изпълнение. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към 31.12.2012 г. и работата е приета от възложителя или получателя по договора.
3.4. Участникът да е сертифициран по стандарт за система за управление на качеството ISO 9001 за основни дейности, които да кореспондират с предмета на настоящата обществена поръчка или еквивалент.
3.5. Участникът да осигури сервизни бази за ремонт и поддръжка на предложеното оборудване на територията на страната
3.6. Участникът да разполага с необходимия за изпълнение на поръчката квалифициран и опитен персонал;
3.7. Да предостави партидните номера на всяко от изделията, включени в обособената позиция.
3.8. Да предостави ново, не употребявано оборудване.

3.9. За изпълнението на условията по т. 3.1 – 3.8 участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7.1 от това приложение.


3.10. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.1 – 3.8 се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
3.11. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.1 – 3.7 ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.
Допълнителна информация относно изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в техническите спецификации за възлагане на поръчката (приложение № 1) и в проекта на договор (приложение № 6 към настоящата допълнителна информация).
В случаите, в които участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло.
3.12. Да предостави списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, като посочи дяла и вида на тяхното участие.


 1. Критерий за възлагане на поръчката: «икономически най-изгодната оферта».

Офертите за всяка обособена позиция се оценяват по посочената по-долу методика:


Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на комплексната оценка (КО), определена въз основа на показателите за нейното изчисляване, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. Оценките по отделните показатели се поставят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай, че двама или повече участници получат равни комплексни оценки, изпълнителят на обществената поръчка се определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 на Закона за обществените поръчки.

В следващата таблица са посочени показателите за оценяване, тяхната относителна тежест в комплексната оценка, използваните означения, а след нея и формулата, по която се пресмята комплексната оценка.

Тази формула за пресмятането на комплексната оценка е валидна при оценяването на офертите по всяка от обособените позиции от настоящата поръчка, като конкретната методика за пресмятане на точките по всеки от трите показателя е описана в документацията за всяка отделна обособена позиция.


Оценяване на офертите
Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:

КО = 0.6*Т + 0.4*Ф
Финансовата оценка се определя по формулата:

Pmin

Ф = ---------- x 10 ,

P

където Pmin е минимално предложената цена, а Р е цената на участника.


Техническата оценка Т е сбор от оценките по следните показатели:

Т – техническата оценка на предложенията е сбор от следните показатели:


Т= 0.5х Т1+0.5хТ2, където
Т1 – гаранционен срок на предлаганото оборудване. Изчислява се по следната формула:
С

Т1 = ---------- x 10 ,

Cmax
където, С гаранционния срок на участника, Cmax е максимално предложения гаранционен срок от участниците
Т2 – условия на гаранционно поддържане.
Т2 = 0.25хТв+0.25хТс, където

Тв е време за ракция на сервизно обслужване. Определя се по следната формула:

Кmin

Тв = ---------- x 10 ,К
където Кmin е минимално предложено време за реакция на място, а K е времето за реакция на място на участника. Минимално предложеното време за реакция не може да бъде под 2 часа.
Тс е време за отстраняване на повреди. Определя се по следната формула:

Мmin


Тс = ---------- x 10 ,

М
където Мmin е минимално предложено време за отстраняване на повреди, а M е времето за отстраняване на повреди на участника.


ВАЖНО: Предлаганата цена от участничите следва да бъде съобразена с максималната стойност на поръчката по обособени позиции е както следва:


 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР - 6466.00 лева без ДДС

 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. АПАРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧЕН И REAL-TIME PCR АНАЛИЗ - 35 330.00 лева без ДДС

 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. ЛАБОРАТОРЕН ШЕЙКЪР ЗА РАЗБЪРКВАНЕ НА ПРОБИ С АКСЕСОАРИ - 1 210.00 лева без ДДС.

 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4- БИНОКУЛЯРЕН МИКРОСКОП - 450.00лева без ДДС

 5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5- ВОРТЕКС - 290.00 лева без ДДС

 6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – ФОТОАПАРАТ - 640.00 лева без ДДС

 7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7- ХЛАДИЛНИК - 1000.00 лева без ДДС

 8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8- АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА - 700.00 лева без ДДС

 9. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9- ПРЕЦИЗНА ВЕЗНА С ВЪНШНА КАЛИБРОВКА - 510.00 лева без ДДС

 10. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 - РЪЧЕН GPS ПРИГОДЕН ЗА РАБОТА В ПРИРОДАТА - 644.00 лева без ДДС

 11. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 - УСТАНОВКА ЗА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ – ЦИФРОВА ВИДЕОКАМЕРА-ФОТОКАПАН – до 550.00 .лева без ДДС

 12. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12-СОФТУЕР до 1000.00 лева без ДДС

Посочените стойности включват всички разходи по изпълнението на поръчката, включително доставка на мяасто, инсталиране и обучение, когато е предвидено. Оферти предлагащи цена надвижаваща максимално посочената стойност няма да бъдат оценявани и класирани и ще бъдат отстранявани.


На първо място се класира участникът с най-вискока комплексна оценка за всяка обособена позиция. Останалите участници се класират във низходящ ред на оценката.

5. Срок и начин за получаване на офертите
Срок за получаване на офертите: съгласно раздел III от публичната покана –
28.02.2013 г.
Офертите се подават от лично от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на ИФРГ-БАН, Р България, гр. София , ул. “акад. Георги Бончев” бл. 21 или по пощата с обратна разписка.

Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, Обособената позиция, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електрона поща.


6. Срок на валидност на офертите: най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.
ВАЖНО! Всеки кандидат може да представи само една оферта. Кандидатите могат да участват само за една обособена позиция, за комбинация от обособени позиции или за всички обособени позиции. Не се допуска представянето на различни варианти.

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
Офертата трябва да съдържа:
7.1. Административна част съдържаща:
7.1.1. Документи за лицето, което прави предложението:
а) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
б) Копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му законодателство, когато участникът е чуждестранно юридическо лице;
в) При участници обединения – документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.
г) Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
7.1.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец - Приложение № 2 към настоящата допълнителна информация.
7.1.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, когато участвуват самостоятелно или в обединение, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП – попълва се приложеният образец - Приложение № 2а към настоящата допълнителна информация.
7.1.4. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – попълва се, подписва се и се подпечатва приложеният към настоящата допълнителна информация образец (Приложение № 3).
7.1.5. Кратка анотация за досегашния опит на участника.
7.1.6.Доказателства за икономическите и техническите възможности на изпълнителя:
- Декларация, че при доставката на оборудването ще предостави европейски сертификат за съответствие за изделията или становище за съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

- гаранция от производителя по всяка обособена позиция или за нейните съставни модули.

- да предостави партидните номера на всяко от изделията, включени в обособената позиция.

- валиден сертификат по стандарт за система за управление на качеството ISO 9001 за основни дейности, които да кореспондират с предмета на настоящата обществена поръчка, за съответната обособена позиция или еквивалент на участника.

- Декларация, че оборудването е ново, неупотребявано, не е рециклирано или спряно от производство.

- Да представи списък на сервизни бази за ремонт и поддръжка на предложеното оборудване на територията на страната и да представи декларация-списък с посочени техни адреси, телефони и лица за контакт.

- копие от баланса и отчета за приходите и разходите на участника за последните три години.
7.1.7. Списък с основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., включително стойностите на договорите, датите на сключване и изпълнение и получателите по договорите, придружен от поне една препоръка за добро изпълнение за един от изпълнените договори. ВАЖНО: Участниците да не представят повече от 6 изпълнени договора и 6 препоръки!
Списъкът трябва да бъде изготвен по следния образец:


Изпълнени видове договори през 2010 г., 2011 г. и 2012 г., пореден №


Предмет на договора

Възложител и/или Получател по договора

Обща стойност на договора без ДДС
(лева, евро, друга валута)

Обща стойност без ДДС на изпълнените от участника дейности по договора, сходни с предмета на поръчката (лева, евро, друга валута)


Начална дата на изпълнение на договора

Крайна дата на изпълнение на договора

Работата е приета от възложителя / получателя по договора
(Да/Не)

1.


2.


...

Под „договори сходни с предмета на поръчката” се има предвид договори, включващи доставка на сходна с предмета на настоящата поръчка или на съответната обосоебна позиция, за която кандидатът участва.


Срок на изпълнение на поръчката, за всички обособени позиции е 30 календарни дни от датата на заявката от възложителя.
7.2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 4 към настоящата допълнителна информация.
7.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 5 към настоящата допълнителна информация.
7.4. Срок на валидност на офертата. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-малко 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 7.1.1, букви а), б) и г) и т. 7.1.2 – 7.1.7 включително се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
а) документите по т. 7.1.1, букви а), б) и г), т. 7.1.2 и ако е приложимо т. 7.1.3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) документите по т. 7.1.5 - 7.1.7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно т. 3.1 – 3.8 от настоящата Допълнителна информация.

в) декларацията по т. 7.1.4 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги.


Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да съдържа документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението. Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението - декларация за използване/неизползване на подизпълнители, техническата оферта, ценовата оферта и други.
10. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 7.1.1 се представя в официален превод, а документите по т. 7.1.2 – 7.1.7 включително, които са на чужд език, се представят и в превод.
11. Разяснения по публичната покана и приложенията към нея
В срок до 17:00 ч. на 20.02.2013 г. потенциалните участници могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на вниманието на Директора на ИФРГ-БАН, на факс номер 02 / 8739952 и по електронна поща на адрес: doncheva@bio.bas.bg.
Възложителят ще отговори на въпросите писмено в срок до 17:00 ч. на 22.02.2013 г., като разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ИФРГ-БАН - http:// www.bio21.bas.bg/ippg/bg, рубрика Обществени поръчки.

12. Сключване на договор


С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 6.

При подписване на договора, определеният за изпълнител представя:
 • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

 • декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;13. Други условия

- След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за резултатите от оценката на офертите и класираният на първо място участник.

- По неуредените въпроси от публичната покана ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.
Приложения към настоящата допълнителна информация:
1. Техническо задание за възлагане на поръчката – Приложение № 1;

2. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 2;

2а. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, когато участвуват самостоятелно или в обединение, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 2а;

3. Образец на Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - Приложение № 3.

4. Образец на Предложение за изпълнение на поръчката– Приложение № 4;

5. Образец на ценово предложение – Приложение № 5;

6. Проект на договор - Приложение № 6.

С уважение,


ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНКА ДОНЧЕВА

ДИРЕКТОР НА ИФРГ-БАН
Приложение № 1- Образец

Технически спецификации
за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на научно-изследователска и друга апаратира” с 12 Обособени позиции.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР

Обща прогнозна стойност –6466.00 лева без ДДС


  1. Компютър 1 бр. с обща прогнозна стойност - 600 лв

Процесор: Intel, минимум двуядрен, минимум 3.0 GHz

Памет: минимум 4 GB,

Твърд Диск: минимум 1000 GB,

Графична карта: невградена

Оптично устройство: DVD записващо

Периферия: Клавиатура + Мишка жични

Интерфейси: HDMI, Giga Lan, COM port, минимум 2 USB port
Операционна система: Без Операционна Система


  1. Компютър с монитор и периферни устройства – 5 бр., с обща прогнозна стойност - 3 000 лв.

Компютър

Процесор: Intel, минимум двуядрен, минимум 2.6 GHz

Памет: минимум 4 GB

Твърд Диск: минимум 500 GB,

Графична карта: невградена

Оптично устройство: DVD записващо

Периферия: Клавиатура + Мишка жични

Интерфейси: HDMI, Giga Lan, COM port, минимум 2 USB port

Операционна система: Без Операционна Система
Монитор:

Тип монитор: LED

Размер на екрана: минимум 19"

Резолюция: 1440x900

Време за Реакция: 5ms

Интерфейс: D-Sub, DVI
  1. Преносим компютър – 3 бр., с обща прогнозна стойност - 2 100 лв.

Процесор – Intel, минимум двуядрен, минимум 2.10 GHz

Памет - 4GB

Видео карта – по възможност невградена

Диск – 640 GB

Екран - 15.6-инчов (39.62 см) - 1366x768

Оптично устройство - DVD записващо

Интерфейси - минимум 2 USB 2.0, по възможност USB 3.0

HDMI, по възможност VGA (аналогов изход за монитор или мултимедиен проектор)

четец за флаш карти

Операционна система - Free Dos

Чанта и оптична мишка в комплекта
ВАЖНО! Минимален гаранционен срок за всички предлагани компютри – 12 месеца
1.4. Лазерно мултифункционално устройство - копир, принтер, скенер – 3 бр., с обща прогнозна стойност - 766 лв.

Производителност 20ppm

Резолюция 2400 x 600 dpi

Формат max/min A4

Памет 16MB

Интерфейс USB 2.0


ВАЖНО! Минимален гаранционен срок за мултифункционалните устройства – 36 месеца

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. АПАРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧЕН И REAL-TIME PCR АНАЛИЗ,

Обща прогнозна стойност – 35 330 лева без ДДС

  1. Апарат за бърз real-time PCR анализ - 1бр.

Капацитет на блока: 96 х 5-20мкл

Тип на блока: Пелтие

Работен температурен диапазон на блока в границите от 4 до 99.0°C

скорост на нагряване: ≥5ОС/сек.

скорост на охлаждане: ≥4ОС/сек.

Точност на поддържаната температура: ≤ ±0.2°C

Хомогенност на блока: ≤ ±0.2°C при 72°C; ≤ ±0.15°C при 60°C

Съвместим с консуматив с тънки стени на ямките ( ≤0.15мм) за бърз обмен на топлина и позволяващ накапване с многоканална пипета

Тип източник на светлина: LED

Спектрален диапазон на светлинния източник: минимум 480нм до 635нм

Тип детектор на флуоресценция: CCD матрица

Оптична система с 5 канала за детекция в минимален диапазон от 525 до 740нм

Динамичен обхват: минимум 10 log

Детекторът да позволява отчитане без необходимост от използване на референтно багрило

Нагряващ капак с автоматична настройка на натиск и регулиране на температура в минимален интервал от 35°C до 110°C

Преносим компютър с операционна система за управление на апарата, съвместим с уреда

Специализиран софтуер за събиране на данни и обработка на резултати, поддържащ следните типове анализ: Абсолютен/относителен количествен анализ, анализ на крива на топене, алелна дискриминация, HRM анализ; неограничен лиценз за инсталиране върху различни компютри

Възможност на уреда да изпълнява протоколи без връзка с компютър

USB порт за експорт и импорт на протоколи

Консумирана мощност: ≤ 210W

Максимална заемана площ: 310 х 240мм

Принадлежности за инсталиране и работа със системата, включително бели непрозрачни плаки
  1. Апарати за електрофореза

2.2.1 Система за хоризонтална електрофореза – 3 бр.

Вана с капак - минимален работен размер на ваната: 15 х 20 см /шхд/

Външни размери на ваната: да не надвишават 32 х 20 х 8 см /дхшхв/

Капацитет на ваната: минимум 4 подложки за гел с работни дължини 7см, 10см, 15см и 20см /в комплект/

Капацитет за електрофореза: минимум 6 гела едновременно

Максимален обем на буфера за зареждане на ваната: 720 мл

Принадлежности към всяка система: 1 комплект кабели, 1 подложка за изливане на гел /предпочита се алуминиева/, 4 подложки за гел с дължини 7 см, 10 см, 15 см и 20 см, съответно с 4 ограничителя за изливане;

Общи принадлежности: 6 гребена 1ммх15старта; 2 гребена 1 мм х 16 старта; 1 гребен 2 мм х 20 старта


2.2.2 Система за вертикална електрофореза – 1 бр.

Вана с капак , състояща се от две камери – горна и долна

Капацитет на горната камера: до 100мл буфер

Капацитет на долната камера: до 300мл буфер

Максимален капацитет на гела: 20 старта

Външни размери на ваната: да не надвишават 22 х 16 х 15 см /дхшхв/

Капацитет на ваната: един модул за два гела, всеки с размер 10смх10см

Принадлежности: 1 комплект кабели, 2 двойки спейсъри с дебелина 1 мм, 2 бр. изрязани стъкла, 2 бр. цели стъкла, 1 комплект стъкла с фиксирани спейсъри – деб. 1,5 мм; 1 бр. касета – за провеждане на електрофореза само с 1 гел; 1бр. статив за изливане на гелове; 2 гребена 1 мм х 12 старта; 1 гребен 1.5 мм х 10 старта


2.2.3 Апарати за електрофореза с аксесоари

- Апарат за хоризонтална електрофореза с аксесоари - 1 бр.

Вана за изливане на гелове с капак

Възможност за използване на гелове с размери 7х7 см и 7х10 см

Капацитет за минимум 62 проби

Обем на буфера минимум 220 мл

Да позволява използване на гребени с дебелина 0.75 мм, 1 мм, 1.5 мм и 2 мм

Да позволява доокомплектоване с плочки за намаляване на обема на буферната камера

Системата да бъде окомплектована със слените аксесоари

Два УВ пропускливи ванички за изливане на гелове с размери съответно 7х7 см и 7х10 см

Два гребена с по 8 старта и дебелина 1 мм

Два гребена с по 12 старта, за проби минумум 14 мкл, дебелина 1 мм, съвместими с многоканална пипета

Два гребена с по 16 старта, за проби минимум 10 мкл, дебелина 1 мм


- Апарат за белтъчна електрофореза с аксесоари - 1 бр

Провеждане на електрофореза в два гела едновременно

За гелове с размер 8х10 см и 10 х 10 см

Минимален капацитет на системата за 80 проби

Обем на буфера - минимален диапазон: 300 до 1200 мл

Вътрешен модул за изливане и провеждане на електрофореза с клампи

Силиконови уплътнения

Системата е окомплектована със следните аксесоари

Четири двойки изрязани стъкла с размер 10х10 см

Четири двойки цели стъкла размер 10х10 см и фиксирани към тях спейсъри с дебелина 1 мм

Два гребена с 12 старта и дебелина 1 мм, обем на пробата минимум 34 мкл

Два гребена с 16 старта и дебелина 1 мм, обем на пробата минимум 25 мкл, съвместими с многоканална пипета

Включените в обособена позиция № 2 апарати се оферират комплексно
ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. ЛАБОРАТОРЕН ШЕЙКЪР ЗА РАЗБЪРКВАНЕ НА ПРОБИ С АКСЕСОАРИ

Обща прогнозна стойност – 1 210.00 лева без ДДС.

Микропроцесорен контрол

Възможност за задаване на скорост в минимален диапазон 60-250 об./мин.

Електронен таймер за задаване на време в минимален диапазон от 1 мин. до 95 ч.

Радиус на разбъркване: 10 мм

Минимален капацитет на пробата: 2,9 кг.

Окомплектовка на апарата:

Платформа с гумена подложка за петрита

Универсална платформа за лабораторни бутилки с минимален размер 250 х 180 мм, с гумена подложка и капацитет минимум 9 бр. за 100 -150 мл бутилки, 4 бр. - 200-250 мл бутилки, 2 бр. 1000 мл бутилки

Платформа със щипки за минимум 6 бутилки от 300 мл


ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4- БИНОКУЛЯРЕН МИКРОСКОП

Обща прогнозна стойност – 450.00лева без ДДС

с увеличения 20-40х ахроматичен обектив с увеличения 2х и 4х, окуляри 10х, наклонени под 45о, фин фокус, регулируема дистанция, диоптрична корекция, двойно осветление с директна и отразена светлина от халогенна лампа 12V 10W, метален, оптично стъкло, калъф.


ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5- ВОРТЕКС

Обща прогнозна стойност – 290.00 лева без ДДС

контрол за промяна на скоростта, непрекъсната работа, автоматичен стартер ускоряващ се при натискане на копчето, стандартно приспособление за епруветки ф 20 мм,

орбитално движение 4 мм,

скоростен обхват 1/мин – 250-3000 rpm,

време за ускорение 3 сек.,

капацитет на епруветките 1.5 – 50 мл,

дисплей на скороста – скала min/max,
ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – ФОТОАПАРАТ

Обща прогнозна стойност – 640.00 лева без ДДС

16.1 мегапиксела back illuminated CMOS сензор, 42х оптичен зуум, Full HD видеоклип: 1080i, вграден GPS - в EXIF данни K49

минимум 16 GB SD

чанта
ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7- ХЛАДИЛНИК

Обща прогнозна стойност – 1000.00 лева без ДДС

7.1. Хладилник с фризер

Енергиен клас А,

обем 230 L,

температурен диапазон на фризера до - 20оС включително, камера -1оC+10оC,

с автоматично размразяване
7.2. Хладилна витрина

общ капацитет(нето) минимум 230 l

капацитет на хладилника(нето) минимум 230 l

годишна енергийна консумация максимум 730 kwh

автоматично размразяване

брой полици минимум 5

температурен диапазон -1 ºС+10 ºС

възможност за обръщане на вратata

ниво на шум - минимален
ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8- АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА

Обща прогнозна стойност – 700.00 лева без ДДС

точност 0.001 гр, обхват 120 гр, ø на блюдото минимум 90 мм


ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9- ПРЕЦИЗНА ВЕЗНА С ВЪНШНА КАЛИБРОВКА

Обща прогнозна стойност – 510.00 лева без ДДС

точност 0.01 гр., обхват 400 гр., ø на блюдото 105 мм,


ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 - РЪЧЕН GPS ПРИГОДЕН ЗА РАБОТА В ПРИРОДАТА

Обща прогнозна стойност – 644.00 лева без ДДС

Без карта или с карта на България OFRM GEOTRADE.

Високочувствителен GPS приемник.

Цветен дисплей с диагонал 2.6" - 6.6 см.

Барометричен алтиметър.

Три-осов компас.

Безжичен обмен на данни.

Слот за microSD карта.

Топографска карта на Европа.

Един брой Garmin GPSMAP 62st.

USB кабел.

Клип с карабинер.
Материали и характеристики

Тип на дисплея:

трансфлективен, 65K цветен TFT

Водоустойчивост:

Да

Плаваемост:

Не

Високо-чувствителен приемник:

Да

PC Интерфейс:

високоскоростен USB и NMEA 0183 съвместим

RoHS версия:

Да
Карти и памет

Основна карта:

да

Вградени карти:

не

Възможност за добавяне на карти:

да

Вградена памет:

Топо карта на Европа, без или с карта на България на вътрешната памет

Тип карта памет:

microSD


ВАЖНО! – Минимален гаранционен срок за цялата позиция – 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 - УСТАНОВКА ЗА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ – ЦИФРОВА ВИДЕОКАМЕРА-ФОТОКАПАН

Обща прогнозна стойност –550.00 лева без ДДС
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница