Встъпление на Министър Данаилов на пресконференцията по повод Решението на мс за предоставяне за управление на части от публичната държавна собственост на мс, намираща се в гр. Балчик-27. 08. 07Дата11.06.2018
Размер59.46 Kb.
#73264
Встъпление на Министър Данаилов на пресконференцията по повод Решението на МС за предоставяне за управление на части от публичната държавна собственост на МС, намираща се в гр. Балчик-27.08.07

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Изправям се пред Вас с ясното съзнание, че спорът не е от вчера и колкото и юридически правилно да е взето чаканото вече 8 години Решение на МС от 23 август 2007 г., не може да не се оцвети с емоции, настройвали един срещу друг двата държавни субекта, натоварени да се грижат за този държавен обект.

Нещо повече, позволявам си да Ви предоставя цялата автентична документация, защото вярвам че само документът, съобразен със законите на страната ни и непредубеденият коментар върху него могат да предотвратят неточните въпроси и определения, появили се едностранчиво в публичното пространство.

Ще ми позволите в началото да направя една ретроспекция на проблема.

През 1948 г. с договор между румънската и българската държава резиденцията “Двореца - “Тихото гнездо” е отстъпен за временно безплатно ползване на тогавашния Комитет за култура, изкуство и наука, като същият се задължава да го поддържа в добър вид и с изричното условие да бъде място за отдих и творчески дом на дейците на културата и изкуството.

За по- доброто поддържане на парка със своя Заповед № Х51 –1426 / 27.7.1955 г. министърът на културата създава в почивната станция на Министерството на културата „Двореца” филиал на Ботаническата градина на Софийския университет. Филиалът се създава към Софийския университет, който поема единствено задължението да поддържа парка в подходящ вид, какъвто е заварен към момента на създаване на филиала и едновременно да го използва за учебни и научни цели. Ботаническа градина румънската кралица не е създавала, в нея няма редки растителни видове, но има растения, характерни за различни части на света. Към този момент дворецът все още е собственост на румънската държава.

С Разпореждане № 1650/30.08.1961 г. Министерският съвет одобрява закупуването на недвижими имоти, собственост на Румънската народна република, намиращи се на територията на Република България, между които е и бившият румънски дворец в Балчик.

През 1970 г. е подписана Спогодба между Народна република България и Социалистическа република Румъния относно отстъпване собствеността на някои недвижими имоти, между които терена и всички сгради на бившия дворец в Балчик. Към този момент, както и преди това, архитектурно-парковия комплекс се управлява и стопанисва изцяло от Министерството на културата.

Със Заповед № 04-06-0045/ 28.05.1992 г. министърът на финансите на Република България Иван Костов, на основание чл. 94, ал.2 от Наредбата за държавните имоти, разпорежда да се предаде на Министерство на културата безвъзмездно за стопанисване и управление Двореца на румънската кралица в гр. Балчик. С този акт безспорно се прогласяват правата, които притежава Министерството на културата върху имота.

В съставения в изпълнение на Закона за държавната собственост през 1998 г. Акт за публична държавна собственост №604 от 02.02.1998 г. са отразени правата на управление на Министерството на културата върху целия имот, представляващ терен с площ от 196 048 кв.м., ведно с разположените върху него и подробно описани в посочения акт сгради. Съгласно Заповед № РД 11-332/29.06.2000г., изменена със Заповед № РД 11-483/14.08.2000г., издадени от областния управител на Област с административен център Добрич, в т.9 на акта „Предоставени права на управление” се вписва СУ „Св. Климент Охридски” за част от недвижимия имот стопански двор с разсадник с площ от 11 473,09 кв.м. и обектите, описани в акта, както следва: т.11 /обори и складове/, т.14 /гараж/, т.15 /оранжерия и складове/, т.16 /оранжерия/, т.17 /съблекалня/ и т.21 /административна сграда/.

Със Заповед № РД-02-14-45/ 10.01.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е утвърден кадастрален план на архитектурния комплекс “Двореца”, с което окончателно се уточняват сегашните му имотни граници.

С Постановление № 234 на Министерския съвет от 10.11.2000 г. се създава Архитектурно – парков комплекс “Двореца”- гр. Балчик - юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на културата, на което съгласно заповед № РД -09 -01 / 03.01.2001 г. на министъра на културата се предоставя за управление Архитектурно – парков комплекс „ Двореца” гр. Балчик

С Постановление № 91 на Министерския съвет от 2004 г. юридическото лице Архитектурно-парков комплекс ”Двореца” се преобразува в Държавен културен институт по Закона за закрила и развитиe на културата, което е отразено и в АПДС №604/1998 г.

Със Заповед № РД 09-128/18.04.2002г. на министъра на културата Архитектурно-парковия комплекс „Двореца” е обявен за паметник на културата с категория „национално значение” и е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

В утвърдения градоустройствен план на град Балчик територията на “Двореца” е определена за специално предназначение - опазване на паметници на културата, охраняеми зони, със съответния режим на опазване и степен на защита.

В известен период от време е имало очаквания Биологическия факултет на СУ да полага грижи за паметника на парковото изкуство с цел картотекиране и паспортизация на растенията на територията на комплекса, за което Министерството на културата се споразумя със СУ “Св.Климент Охридски”, в частност с филиала на Университетската ботаническа градина към Софийския университет, да започнат систематично да развиват дендрариума на обекта и добросъвестно превежда на Софийския университет значителни суми. Само за периода от 1999-2003 г. сумата е близо 500 000 лв. Въпреки договора с Министерството на културата обаче, подобрение и активизиране на грижите не се забелязва и документални снимкови и филмови кадри доказват това. В същото време, чрез своя второстепенен разпоредител ДКИ „Културен център” Двореца”, Министерството на културата е инвестирало за поддръжка и ремонт над 1 000 000 лв. за последните 5 години.

През 2004г. ДКИ ”Културен център „Двореца” сключва договор за грижа за дендрариума с Лесотехническия университет, който само за 54 000 лв. успява да създаде картотеката с паспортите на основните видове растения в парка, да направи фитосанитарна оценка, както и периодично да полага необходимите грижи за опазване на разнообразието на флората на територията на ДКИ ”Културен център „Двореца”.

Всяка година в Архитектурно – парковия комплекс „Двореца” се провеждат много национални и международни пленери и фестивали на художници, фотографи, музиканти, певци, филмови творци, млади архитекти, поети и писатели.

Предвид гореизложеното и с оглед на факта, че целият имот винаги е бил публична държавна собственост, министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството внесохме предложение в Министерския съвет за предоставяне за безвъзмездно управление:


- на Министерство на културата за нуждите на Държавен културен институт- Културен център “Двореца”, гр. Балчик - поземлен имот с площ 183, 489 декара, намиращ се в гр. Балчик, местност “Двореца”, съставляващ имот № 02508.7.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, с начин на трайно ползване паметник на културата, заедно с всички разположени в този недвижим имот сгради и съоръжения, включително и сграда със застроена площ 45 кв.м.

Високата културно - историческа стойност на паметника в неговата цялост като национален паметник на културата, е основната предпоставка за отговорната грижа на държавата към комплекса. Архитектурно- парковият комплекс “Двореца” е единен, като ансамбъл - паметник на културата от национално значение, включващ терен, сгради и парк с особена културно-историческа стойност. Архитектурно- парковият комплекс е уникален и следва в него да се осъществяват дейностите и мероприятията, за които той е предназначен и за които в миналото е предоставен на Република България.


- на Софийски университет “Св. Климент Охридски” - поземлен имот с площ 6, 904 декара , намиращ се в гр. Балчик, местност “Двореца”, съставляващ имот № 02508.7.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, с начин на трайно ползване разсадник, заедно с разположените в този имот сгради и съоръжения и поземлен имот с площ 4, 769 декара, находящ се в гр. Балчик, местност “Двореца”, съставляващ имот № 02508.7.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с начин на трайно ползване стопански двор, заедно с всички разположени в този имот сгради и съоръжения. Тези два имота попадат в охранителната зона на груповия паметник на културата “Архитектурно – парков” комплекс “Двореца” гр. Балчик, като с оглед историческата даденост и функционална отреденост е подходящ за използване за изследователски цели в областта на паркоустрояването и паркоподържането, за развитие на научната дейност в областта на ботаниката на лесотехническите науки, ландшафтната архитектура и други.

С така направеното предложение всъщност се узаконява това, което и досега бе предоставено за ползване от страните. Сега е узаконено и правото на управление от СУ „Климент Охридски” на териториите, в които се осъществяваше тяхната дейност.С приемането на Решение на Министерския съвет от 23.08.2007 г. целим да се прекратят дългогодишните спорове, свързани с правата на управление и да се уредят окончателно и ясно правата, задълженията и отговорностите върху целият имот, включващ груповия архитектурно - парков комплекс “Двореца” и неговото развитие.

Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница