Втора главаPdf просмотр
страница1/31
Дата03.01.2022
Размер487.39 Kb.
#113234
ТипУчебник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
expoze


1.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
доц. д-р Марияна Кузманова
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
учебник за дистанционно обучение
КРАТКО ЕКСПОЗЕ
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СТОПАНСТВО”
София, 2012


2.
Съдържание
Предговор ...................................................................................................................... 4
Първа глава .................................................................................................................... 5
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ........................................................................... 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ........................................................................................................................ 5 2. СЪЩНОСТ, ЕЛЕМЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ............ 5 3. УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ ............................................................. 6 4. УПРАВЛЕНСКИ РОЛИ И УМЕНИЯ ................................................................................ 6 5. ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА .......................................................................................... 7 6. РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ................................................................................. 8
Втора глава .................................................................................................................. 10
ТЕОРИИ И ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ................. 10 1. ВЪВЕДЕНИЕ...................................................................................................................... 10 2. РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА
РЕВОЛЮЦИЯ ........................................................................................................................ 10 3. КЛАСИЧЕСКИ ПОДХОД ................................................................................................ 10 4. ШКОЛА НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОД ........... 12 5. КОЛИЧЕСТВЕН ПОДХОД .............................................................................................. 13 6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПОДХОД ...................................................................................... 13 7. СИСТЕМЕН ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО ................................................................. 14 8. СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО ........................................................ 15 9. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО ........................................................ 15
Трета глава ................................................................................................................... 17
СРЕДА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ............................................................ 17 1. ВЪВЕДЕНИЕ...................................................................................................................... 17 2. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА . 17 3. ФАКТОРИ С НЕПРЯКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ..................................................................... 17 4. ФАКТОРИ С ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ .................................................................................. 18 5. РАЗРАБОТВАНЕ НА СЦЕНАРИИ ЗА БЪДЕЩОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ВЪНШНАТА СРЕДА ............................................................................................................ 18 6. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ................................. 19
Четвърта глава ............................................................................................................. 21
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО ................................................... 21 1. ВЪВЕДЕНИЕ...................................................................................................................... 21 2. СЪЩНОСТ И ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ...................... 21 3. ВИДОВЕ ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ ............................................................................ 22 4. МОДЕЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ....................................................................... 23 5. МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ....................................................................... 23 6. КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ...................................... 25 7. СТИМУЛИРАНЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА ................................. 25


3.
Пета глава .................................................................................................................... 27
ПЛАНИРАНЕ .............................................................................................................. 27 1. ВЪВЕДЕНИЕ...................................................................................................................... 27 2. СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ЕТАПИ НА ПЛАНИРАНЕТО ........................................ 27 3. МЕТОДЪТ УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ЦЕЛИ ........................................................................ 28 4. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ .................................................................................. 28 5. БАЛАНСИРАНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ...................................... 30 6. ВИДОВЕ ПЛАНОВЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА ................................................................. 30 7. АНТИКРИЗИСНО ПЛАНИРАНЕ .................................................................................... 32


4.
Предговор
Ефективното управление на съвременните организации поставя множество предизвикателства пред техните мениджъри. На първо място, бизнес средата се отличава с интензивни и комплексни промени в различни направления: развитие на глобализацията, научно-техническата революция и конкуренцията, изменение в потребителските вкусове и предпочитания, скъсяване на жизнения цикъл на предлаганите продукти, ускорена динамика на пазарите и отрасловите структури и т.н. Организациите са принудени да развиват нови бизнес модели, които са насочени към създаване и поддържане на устойчиви конкурентни предимства, оптимизиране на разходите, подобряване на координацията между отделните подразделения, включително създаване на нови организационни форми, изграждане на подходящи механизми за използване на компетенциите на отделните организации и техните сътрудници.
Ефективните организации се отличават с редица особености: гъвкавост и адаптивност към измененията на бизнес средата, социално отговорно поведение, индивидуално отношение към клиентите, широка диверсификация, използване на мрежови принципи на изграждане и слаба йерархичност, иновационност, постоянно обучение и др.
Настоящият учебник е разработен съгласно изискванията за провеждане на дистанционно обучение по специалност „Бизнес администрация”. В началото на всяка глава са посочени основните учебни цели или умения, които трябва да придобие студентът след запознаване с нея. Включени са упражнения и въпроси за самоподготовка, които подпомагат процеса на по-задълбоченото усвояване и затвърждаване на получените знания. Към всяка глава е приложена кратка библиографска справка с основни литературни източници, които ще улеснят студентите при още по-задълбочено изучаване на материала.
Авторът на учебника доц. д-р Марияна Кузманова е редовен доцент в катедра
„Управление” и чете лекции по "Основи на управлението", „Управление на промените”,
„Бизнес стратегии”, „Антикризисно управление”. Специализирала е в Германия, Чехия,
Словакия, Румъния и др.


5.
Първа глава
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
В обществената практика функционират различни видове организации: малки, големи, частни, държавни, временни, постоянни, производствени, научно-изследователски и др. При това те преминават през различни фази от жизнения цикъл и във връзка с това се нуждаят от специфични управленски въздействия. Основни елементи на организациите са хората
(техният най-важен ресурс), изпълняваните от тях задачи и управлението, което насочва усилията и творчеството на сътрудниците за решаване на задачите.
Мениджмънтът е комплексна дейност, която се отличава с редица функции: формулиране на системата от цели, координиране на усилията и разпределение на ресурсите на организацията за постигане на целите, изследване на взаимодействието на организацията с бизнес средата, управление на промените, ускоряване процесите на обучение и самообучение и др.
2. СЪЩНОСТ, ЕЛЕМЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Според речника на чуждите думи организацията е многопланово понятие:
"Организацията е съчетание, устройство, обединение на нещо или на някого в едно цяло; привеждане в стройна система; група от хора, обединени от обща програма, обща цел или задача." [1, с. 506]


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница