Втора група „Повишена пожарна опасност” ЧДата24.07.2016
Размер101.73 Kb.
#4807
Раздел III
Втора група „Повишена пожарна опасност”

Чл. 247. Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които се използват, произвеждат или съхраняват горими материали, се отнасят към местата от втора група „Повишена пожарна опасност”, наричани за краткост „пожароопасни места”.

Чл. 248. (1) Пожароопасните места по чл. 247 се разделят на четири класа по пожарна опасност:

1. клас П-I – места в помещения на строежи от категории по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г, в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура над 55 до 120 С;

2. клас П-II – места в помещения на строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се отделят горими прахове или влакна, преминаващи в суспендирано състояние, като за опасността от пожар (но не и от експлозия) са от значение физическите свойства на праховете и влакната (малка раздробеност, голяма влажност и ДКГВ над 65 g/m3), или когато съдържанието прахове и влакна във въздуха не достига необходимата общообемна концентрация за експлозия;

3. клас П-IIа – места в помещения на строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се отделят, употребяват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 120 С, или твърди горими вещества и влакнести продукти, за които липсват характерните признаци за зоните в помещенията от клас П - II;

4. клас П-III – места в строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, разположени на открито, в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 55 С, или твърди горими материали.

(2) Електрическите уредби и инсталации в пожароопасните места по ал. 1 се проектират с определена степен на защита в зависимост от класа по пожарна опасност.Чл. 249. Когато отделни пожароопасни производствени съоръжения са разположени на открито или в непожароопасни места и не са предвидени специални мерки срещу разпространяването на пожара извън границата на съоръжението, за пожароопасно се приема мястото, разположено на разстояние до 3 m в хоризонтално и вертикално направление от пожароопасното съоръжение.

Чл. 250. (1) В пожароопасни места в помещения и открити съоръжения, разположени на разстояние до 5 m в хоризонтално и вертикално направление от апаратите, в които постоянно или периодично се използват горими вещества и технологичният процес е свързан с използването на открит огън и нажежени части, или в места, където повърхността на технологичния апарат е нагрята до температурата на самовъзпламеняване на горимите пари, прахове или влакна, се предвиждат електрически съоръжения в нормално изпълнение.

(2) Класът на местата по пожарна опасност, разположени извън 5-метровата зона по ал. 1, се определя съгласно чл. 248, ал. 1.Чл. 251. Електрическите уредби и инсталации на отделно стоящи строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф5, предназначени за съхранение на горими вещества и материали, се проектират с комутационни апарати, разположени извън помещението върху конструктивни елементи, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с възможност за пломбиране. Апаратите може да се монтират и върху конструктивни елементи с класове по реакция на огън В, С, D, E и F само върху основа с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 252. (1) Електрическите уредби и инсталации в помещенията за газголдери за кислород, съдове за течен кислород, командни табла (щитове) за управление към хранилищата за течен кислород и газификационните кислородни станции, кабините за газификаторите и кислородните разпределителни инсталации се проектират при спазване на изискванията за клас П-І.

(2) Помещенията за кислородни станции, непосочени в ал. 1, в които се произвежда или съхранява кислород и които имат естествена вентилация, се отнасят към първа група „Нормална пожарна опасност”.

(3) Не се разрешава проектиране на маслонапълнени електрически съоръжения в помещения за кислородни инсталации.

Чл. 253. (1) Степента на защита на електрическите машини и съоръжения в зависимост от класа на пожароопасното място се определя съгласно табл.23.

(2) Означенията на степените на защита на електрическите съоръжения са дадени в Приложение № 10.

Таблица 23


№ по ред

Видове машини и съоръжения и условия на работа

Степен на защита на съоръжението при клас на пожароопасното място

П - I

П - I I

П - I Iа

П - I I I

1.

2.


3.
4.


5.

Стационарни машини без искрящи части


Стационарни машини с искрящи части (контактни пръстени и колектори)
Преносими или често премествани машини

Електрически кранове, телфери:

а) с искрящи части
б) без искрящи части

Електрокари


IP-44


IP-44

IP-44


IP-54
IP-44

IP-44

IР-44

IP-54IP-44

IP-54
IP-44


IP-44

IP-33


IP-33

IP-44

IP-33
IP-33
IP-44

IP-44


IP-44

IP-44

IP-44
IP-44
IP-44


Чл. 254. (1) Електрическите машини с нормално искрящи части (електродвигатели с контактни пръстени, колектори и др.) се предвиждат на разстояние най-малко 1 m от мястото, където се складират горими вещества, материали и течности, или се отделят с прегради, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън А1, А2 и В (екрани).

(2) В места от клас П-I, където се използват горими течности, електродвигателите със степен на защита IР-44 може да се заменят с електродвигатели със степен на защита IР-33, при положение че няма опасност от разрушаване на изолацията на електродвигателите.Чл. 255. Електродвигатели с по-малка степен на защита от определената съгласно табл.24 може да се използват за съоръжения в пожароопасни места, при условие че:

1. са монтирани извън пожароопасното място;

2. механизмите се задвижват с преминаващ през стената вал със салников уплътнител на отвора между двете помещения.

Чл. 256. Степента на защита на елементите на електрическите уредби и инсталации в зависимост от класа на пожароопасното място се определя в съответствие с табл.24, а на осветителите - съгласно табл.25.

Таблица 24
№ по ред

Вид на елементите от електрически уредби и инсталации и условия на работа

Степен на защита на съоръжението при клас на пожароопасните места

П – I

П - I I

П - I Iа

П - I I I

1.
2.


3.
4.

Стационарни с искрящи части

Стационарни без искрящи части

Преносими или често премествани апарати и прибори:

а) с искрящи части
б) без искрящи части
Шкафове за монтиране на апарати и прибори в нормално

IP–44
IP–44

IP–54
IP-44

IP–54
IP–44

IP–54
IP-44

IP–44
IP–44

IP–54
IP-44

IP–44
IP–44

IP–54
IP-44

5.

6.изпълнение:

а) с искрящи части


б) без искрящи части
Съединители и разклонителни кутии
Разпределителни устройства и табла

IP-44
IP-44


IP-44

IP-44

IP-54
IP-44
IP-44

IP-54

IP-33
IP-33
IP-32

IP-33

IP-54
IP-44
IP-44

IP-44

Таблица 25


№ по ред

Осветители и условия за работа

Степен на защита при клас на пожароопасните места

П - I

П – I I

П - I Iа

П - I I I

1

2

3

4

5

6

1.

2.


С нажежаема жичка, халогенни и луминесцентни лампи


За същите лампи, при наличие на местна смукателна и общообменна вентилация

I P - 44

-


I P - 54

I P - 21


I P - 21

-


I P - 44

-Чл. 257. (1) В местата по чл. 248, ал. 1 в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на местата в строежи от класове Ф2 и Ф5) може да се проектират открити трансформаторни подстанции с трансформатори със сух или негорим пълнеж, оградени с мрежа. Разпределителното устройство се изпълнява в съответствие с табл. 24.

(2) Разстоянието от трансформаторната подстанция до оградата е най-малко 1,5 m.Чл. 258. Трансформаторни подстанции с маслонапълнени трансформатори и други подобни маслонапълнени съоръжения в строежи от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се предвиждат в отделни помещения.

Чл. 259. Маслонапълнени електрически съоръжения (трансформатори, кондензаторни батерии, прекъсвачи и др.п.) може да се монтират на разстояние 0,8 m от външната стена на сграда с пожароопасни места, при условие че разстоянието (хоризонтално и вертикално) от отворите в стената до електросъоръжението е най-малко 4 m.

Чл. 260. Осветителите с нажежаеми жички се защитават със защитен разсейвател (без отвори надолу), като разстоянието от осветителите до горими материали е, както следва: в хоризонтално направление - най-малко 0,15 m, и във вертикално направление - най-малко 0,35 m.

Чл. 261. В места от втора група „Повишена пожарна опасност” осветителите се предвиждат с посочената в табл. 25 IР защита, а конструктивните им елементи - от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 262. Електрически инсталации в пожароопасните места в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност се проектират:

1. от проводници с медни и алуминиеви жила:

а) открито - в тръби с класове по реакция на огън А1, А2 и В, върху конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

б) скрито - под мазилка върху основа, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

2. с небронирани кабели:

а) открито - по конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, когато няма опасност от механични повреди;

б) в стоманени тръби - в местата, където има опасност от механични повреди;

3. с бронирани кабели - открито;

4. с шлангови кабели:

а) преносими, среден и лек тип - за захранване на подвижни електрически съоръжения;

б) с винилитова изолация - когато няма опасност от механични, химични и топлинни въздействия.

Чл. 263. Съединителните и разклонителните кутии на електрическите инсталации в местата от всички класове на пожарна опасност се изпълняват от продукти с клас на реакция на огън не по-нисък от В.

Чл. 264. В пожароопасни места от всички класове на пожарна опасност се разрешава използването на медни и алуминиеви шинопроводи, при условие че:

1. неразглобяемите връзки са изпълнени чрез заваряване или запресоване;2. винтовите съединения в местата на присъединяване на шините към апаратите са осигурени срещу саморазвиване.

Чл. 265. Елементите за въвеждане на кабели или проводници в елементи на електрическите уредби се изпълняват в съответствие с изискванията за изпълнение на машините или апаратите и в зависимост от класа на местата по пожарна опасност.

Чл. 266. (1) Електрозахранването на подемни механизми (кранове и телфери) в местата от класове П-I и П-II се предвижда с шлангов кабел.

(2) В местата от класове П-II и П-III може да се използва тролейно захранване, при условие че под тролейните проводници не се съхраняват горими материали и няма конструктивни елементи, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън D, E и F.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница