Вторият показател е маржинален данъчен размерДата14.01.2019
Размер69.5 Kb.
#110036
18.10.2010
Вторият показател е маржинален данъчен размер:

Показава какъв допълнителен данък трябва да се плати ако данъчн

Данъците се класифицират по определени белези и критерии с цел да се анализират и изучават тяхното влияние в/у данъкоплатците и бизнеса. Първата класификация е убособяването на преки и косвени данъци. То се прави според това кой понася данъчното бреме и според предмета (обекта) на облагане така преките данъци се насочват към доходите (различните форми на доходите: богатства, имущество), а косвените данъци се отнасят до реализираните обороти. При това косвените данъци се калкулират в цената на стоките и се прехвърлят за понасяне от крайният потребител (ДДС, акцизи, мита). На второ място данъците биват редовни и извънредни. По начало всички данъци за редовни. На следващо място данъците биват централни и местни . централни (ДДС, акцизи) местни (недвижимо имущество наследство и др). Освен това данъците биват разпределяеми и неразпределяеми м/у местния бюджет. Данъците можем да разделим на общи и целеви данъци. По начало данъците са общи в смисъл че не се свързват с точно определен разход. Целеви данък е напр вноските за здравно осигуряване, пенсионно осигуряване, фонд за безработица. Освен това данъците се убособяват като деформиращи и недеформиращи. Недеформиращ данък е патентният данъ. Той е фиксирана сума. Деформиращи данъци са напр. ДДС, акцизи.
ДАНЪЧНА СИСТЕМА – под данъчна система следва да се разбира исторически въздигнала и законодателно утвърдена организация на данъчното облагане. Във функционален аспект данъчната система включва видовете данъци. В институционален аспект системата включва институциите които определят или приемат данъците и изпълнителената власт, която организира събирането, контролирането на данъците. Системата бива монистична, плуралистична, историческа и рационална. Монистичната има предимно теоритико-познавален характер. Тя се свежда до прилагането на един единствен данък. Системата сега е плуралистична. Тя включва множество данъци, които са възникнали исторически и са се наложили в отделните страни. За това и системата се е формирала на историческа и рационална основа. Изискванията към данъчната система:


 1. Икономическа ефективност – данъците не следва да възпрепядстват ефективното разпределение на ресурсите.

 2. Административна простота – т.е. данъка да е разбран, приет.

 3. Гъвкавост на системата – бързо да реагира на променящите се условия.

 4. Политическа отговорност.

 5. Справедливост на данъчната система.

Хармонизацията на данъчната система в рамките на ЕС (Европейски съюз). началото е поставено 1977г. хармонизацията е заложена в маанстрикското?? рещение и тя преди всичко залага на косвените данъци. По отношение на преките данъци е характерно че тази хармонизация става много трудно.

КОСВЕНИ ДАНЪЦИ


При тях е хаарактерно че с тези данъци с облагат предимно реализираните обороти от стоки и услуги. Те се включват в цената на стоките и формират крайната продажна цена като по този начин се прехвърлят в/у крайният потребител. Тъй като те засягат предино стоките за широко потребление това е дало уснование те да бъдат като антисоциални данъци, имат регресивен характер и по-голямата тежест се понася от по-бедните. В групата на тези данъци най напред е бил данъка върху оборота (ДО). Коренът на този данък са акцизите, той е произлязъл от тях и за това е квалифициран като универсален акциз. Идеята за този данък е т 1916г. на германският икономист Карл Фон Сименс, който пръв след войната предлага въвеждането на данък в/у реализираните обороти. Той е резултат на 2 идеи а именно: начин да се облагат луксозните стоки и да не се нанесе данъчна .... този данък се прилага в страните. Постепенно този данък е трансформиран в данък добавена стойност (ДДС). Идеят пак е на Карл Фон Сименс за т.нар. нетен данък в/у оборота, но заслугата за внедряването на този данък през 1958г. във Франция е на Морис Лоре. Постепенно той се прилага въс всички страни, които са под влияние на Франция. Мотиви за въвеждане на този данък:

 1. Стимулирането на техническия прогрес.

 2. Възможността да се облагат всички стоки (всеобщност на данъчното облагане)

 3. Създаване условия за равномерни, постоянни ритмични и по-високи приходи за бюджета.

 4. преодоляване на кумолативния ефект на многофазното данъчно облагане при данъка върху оборота

 5. Осигуряване на механизъм за упражняване на взаимен контрол межяду страните (платците) на данъка.

 6. Създаване на условия чрез данъка за икономическо въздействие върху данъкоплатците да реализират произведена стока.
Етапи на движение на стоката

Закупени суровини и материали

Създадена добавена стойнос

ДДС = 20%

1. Производство на суровини и материали1000

200

2. Производство на полуфабрикат

1000

+200=1200

240-200=40

3. Производство

1200

+300=1500

300-240=60

4. Търговия на едро

1500

+100=1600

320-300=20

5. Търговия на дребно

1600

+100=1700

340-320=20

Определяне на данъчната основа т.е. на добавената стойност която подлежи на облагане прилагат се 2 начина а именно: 1. Пряк (събирателен) – събират се всички компоненти – този начин не се прилага в практиката на страните понеже той не създава условия за взаимен контрол между търговците за начисляване и внасяне на дохода.

 2. Непреяк (разпадателен) начин, прилаган чрез 2 варианта първо чрез приспадане стойността на допълнителния оборот и второ чрез приспадане на данъка вкл в предварителният оборот.

Вторият начин е широко разпространен и се прилага и у нас. Този данък се прилага и у нас от 1.04.1994г. До този момент у нас се е прилагал данъка върху оборота. Между този данък и данъка върху оборота има известни различия: 1. ДДС е всеобхватен данък

 2. Ибягва се двойното данъчно облагане

 3. ДДС в известна степен се саморегистрира, осигурява висока ефективност

По отношение на облагаемите обороти е характерно че при ДДС има т.нар. освободени доставки и придобивания. Тези освободени доставки са: 1. Доставки свързани със здравеопазването

 2. Доставки свързани със социални грижи и осигуряване

 3. Доставки свързани с образование

 4. Доставки свързани с културата, продажба на билети без баровете, вариетета и еротичните спектакли

 5. Доставки свързани с вероизповеданието

 6. Доставки свързани с нестоков характер

 7. Доставки свързани съз земя

 8. Доставки свързани с финансови услуги (отпускане на кредити от банките, застрахователни услуги)

 9. Доставки свързани с хазарт

 10. Доставки свързани с пощеснки услуги

 11. Доставки на стоки и услуги, за които не е ползван данъчен кредит

 12. Сделки за износи

Данъка в/у оборота се включваше в продажна цена с процент под 100, а ДДС с процент над 100.


Пример: Цена на стока 90лв. при данък върху оборота 10%

ДО(90+10)/100+10

ДДС 20%....?????
Различие съществува и по отношение на регистрацията т.е. ефективността на данъка върху добавената стойност. Различие с оборота съществуват и по отношение определяне на данъчното ???начисление???.

ДАНЪЧНА СИСТЕМА У НАС
  1. Обект на облагане – обект на облагане е всяка възмездна доставка на стока и услуга, всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната извършена от регистрирано по ДДС лице, всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение , всяко възмездно вътреобщностно придобиване на акцизни стоки. Вътреобщностно придобиване е правото на собственост на стока която се извършва на територията на ЕС. Това е обекта на облагането. Субекта е лицето, платеца, което е задължено да плати данъка. Субект е всяко лице което извършва независима икономическа дейност НИД (дейността на производители и търговци, предоставящи услуги в стопанството). Не е НИД, дейността осъществяване от трудово правоотношение, дейността на физически лица, които не са еднолични търговци, дейности, извършени от държавата (държавни и местни организации).

  2. Място на изпълнението – територията на република България.

  3. Данъчно събитие е моментът на извършване на сделката, нейната регистрация и заплащане на данъка (възниква на датата на което стоката е прехвърлена и се смена собствеността)

  4. Данъчна основа – това е облагаема сума с ДДС това е стойността на стоката, когато е извършена. Характерно е че при внос на стоки данъчна основа се определя по валутният курс на БНБ за деня а когато засяга акцизни стоки се вкючва акцизът и когато се облагат с мита и митническите такси. Освен това се увеличава по нататък с разходите за комисионни опаковки, транспорт, застраховка и др.

ДАНЪЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ


Те включват:

 1. Данъчна регистрация – тази регистрация задължително се извършва в 14 дневен срок, данъчна служба издава данъчно удостоверение, в което посочва данъчен период. Когато лицето преустанови своята дейност също е задължено в 14 дневен срок да се отрегистрира. Когато реализираните обороти спаднат под 50 000 и 20 000 с 18 месечен срок лицето може да се отрегистрира. Регистрацията определя задължения:

  1. Платците са задължени да водят необходимата документация

  2. Да издават данъчни фактури и да ги пазят 5 години

  3. Да изискват фактура при закупуване

  4. Да подават справка декларация за начислен и внесен данък

 2. Задължението за данък – определя се според данъчните ставки (основна данъчна ставка – 20% по отношение на туризма – 7%, нулева ставка за износ (износ на стоки за страни извън ЕС), нулева ставка по отношение на златото което ЦБ купува когато си попълва трезора)

 3. КОгато доставчикът не е регистритрано лице и не е остановена територията данъкат е изискуем от получателя на доставката. Следователно регистрираните по ДДС лица са в благоприятно положение д акупуват стоки от ..... и не е изгодно за рег по ДДС лице при внос на стоки данъка е изискуем от лицето, което придобива. Данъкът е изискуем от всяко лице, което посочи данъка ..

Д=(ДО.ДС)/100

Д=(Ц.ДС)/(ДС+100)

При начисляването на данъка особенно значение придобива данъчния кредит.

ДК е сумата на данъка която регистрираното лице има право да приспадне от данъчното задължение. Правото на данъчен кредит възникват когато

1) имаме доставки на стоки и услуги по които доставчикът е рег. По ДДС лице.

Увеличаване на данъчен кредит е налице когато стоките или услугите са предназначени за освободени доставки

3) когато стоките са предназначени з абезвъзмезни доставки или такива различни от икономическата дейност на лицето

3) когато стооките са предназначение з апредставителни мероприятия

4) придобит или внесен мотоциклет или автомобил предназначен за различни услуги.

5) няма право на данъчен кредит по отношение на стоките и услугите на незаконни построени сгради

ДК = НД . К

К е коефициент като отношение на ОБД /Д от 0 до 1 %

ОБД облагаеми доставки

Д всички доставки

НД начислен данък


При коефициент 1 означава, че всеки лев ДДС на рег. лице з астоки и услуги ... и др се признава данъчен кредит. Стойностите от 0-1 отговарят на частричният данъчен кредит което означава че не всеки лев начислен за ДДС по получени доставки се приспада за Дан.Кредит. Сроковете з априспадане ... с акогато за данъчния период общата сума на ДК превишава общата сума на Н на рег.лице данък а разликата представлява данък за възстановяване. ПРихващането(приспадането и възстановяването ) на данъка се извършва при наличието на други не изплатени задлжения към д-та тези задължения се приспадат и когато няма други такива задъллжения данъкат се възстановява в 45 дневен срок. По отношение на износа къдеот се прилага нулевата ставка която дава правото на данъчен кредит се възстановява в 30 дневен срок. СЛедователно 0-та ставка означава че данък не се начислява.

Ако след изтичането на 45 дневния срок има неизплатени суми те се изплащат или нещо такова.


Всички търговци са заздължени да водят съответната документация з а начисляването на внасянаето на данъка. Издава се данъчна фактура, дан. касови бележки.Нужно е да се водят 2 тефтера за 1) покупки и за 2)продажби.

Акцизи
Акцизите с аможеби един от най-старите косвени данъци. Особенното е че те са селективен данък което означава че с него се облагат определен вид стоки, т.е. не всички стоки се облагат. Селективността включва 3 вида стоки.

Селективното облагане е по-ефективно от диференциалното поблагане.

Обектно облагане с акцизни сотки са стоките и услугите от местно произв. Включ. Спиртни напитки, тютюневи изделия, течни горива и някои луксозни стоки.

НЕ се облагат сакциз износът на акцизни стоки, вътрешното потребление на дипломатически и консулски представителства. При закупуване на стоки в страната ако те в непроменен вид се изнасят се приспада се ДК.

Облагагането с този данък е еднофазно и пропорционално. Субект – платци на данъка с апроизводителите и вносителите на акцизни стоки. Те са задължени да извършат данъчна регистранция в 14 дневен срок з акеото им се издава акт. Задължени са да водят и отчет с покупките , данъчни фактури а при внос акциза трябва да бъде платен в митниците 2 3 дневен срок от внасянето. ОСвен това при акцизното облагане се прилага лицензиран складодътржател – търговец получл лиценз з апроизводство и складиране и получаване на акцизни стоки под режим на отложено плащане. Данъчен склад е мястоот къдто се произвеждат, складират изпращат и получават акцизните стоки. Режим на отложено плащане на акциз е съвкупност от правила приложими по производството складирането и движението на стоките при отложено плащане.
Тарифата по акцизитее- размерът на акцизното облагане се определя по 2 показателя 1) количество (брой литри), 2) % от продажната цена
СКАНДАЛ !

Акцизът се начислява и внася в митницата рег., начисляванетоп и внасянеот се осигурява от митницата. Внасянето може да става по безкасов- банков път, алкохол и цигари – бандероли.


Най-големия вносител за БГ е НЕФТОХИМ.
МИТА
Мотивите на митата са икономически и фискални. И – защитата на националното производство от чуждестранната конкуренция.

Фискалните – Събиране на приходи за бюЖета на държавата.

Най-ниските мита са суровините и материалите .

Стойностни – адвалорни мита те са в процент от стойносттаСпоред начина з авъвеждане митата биват конвенционални( двустранна и едностраннаоснова ) , Автономни

Обикновенно за страните членики на СТО(ГАТ- световна търговска организация) е за провеждане на безмитна търговия = митата там са от 0-10 %.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница