Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на “Метизи” ад по чл. 28 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 г за проспектите, относно обстоятелства, настъпили през Второ тримесечие на 2015 годинаДата09.04.2018
Размер54.73 Kb.


®

Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на “Метизи” АД по чл.28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, относно обстоятелства, настъпили през Второ тримесечие на 2015 година

(01.01.2015г. - 30.06.2015г.)

І. За емитента

  1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма.

  1. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На редовното ОС на акционерите, проведено на 26.06.2015 г., ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състава на СД – Петя Стефанова Христоскова и Атанас Цветанов Кънчев след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал.4 от същата разпоредба. След избора на новите членове в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими , както следва: Николай Веселинов Петков – независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член.

ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД, Николай Веселинов Петков – Изпълнителен Директор, Светослав Атанасов Иванов – Заместник председател,

Петя Стефанова Христоскова – член и Атанас Цветанов Кънчев – член.

ОС възлага и овластява Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно като изпълнителен член и възлага и овластява Изпълнителния директор като изпълнителен член да представлява дружеството само заедно с друг от членовете на СД.


  1. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Няма за тримесечието.

  1. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма.

  1. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

  1. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

  1. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.

Няма.

  1. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма за тримесечието.


  1. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.


На редовното ОС на акционерите, проведено на 26.06.2015 г., беше преизбрано “Бендида одитинг” ООД вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, жк. Дървеница, Бл. 21, Вх. Б, ет. 3 с отговорен одитор Данка Стоева Стоянова – Миланова с диплом №382/22.01.2001г. да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.


  1. Обявяване на печалбата на дружеството.

1 хил. лв счетоводна печалба към 30.06.2015 г.


  1. Съществени загуби и причини за тях.

Няма.

  1. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма.

  1. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма.

  1. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.

Няма начислен.

  1. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма.

  1. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма.

  1. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма.

  1. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма за тримесечието.

  1. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма.

  1. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма.

  1. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма.

  1. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Ако изключим повсеместното намаляване на продажбите във връзка с икономическата криза, нямаме съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, продиктувано от други фактори.

  1. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма.

  1. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

Няма.

  1. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма.

  1. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма.

  1. Покупка на патент.

Няма.

  1. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

Няма.

  1. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма

  1. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма

  1. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма

  1. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма

1.33.Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.Няма.
Съставител: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:

Ръководител: Николай Веселинов Петков – Изп. Директор; подпис:


29.07.2015год.

Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона

Офис в София: 1309 София,ул.Враня 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01

Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВОС със седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зонаwww.metizi-co.com; email:metizi@infotel.bg,
“Метизи” АД , Булстат 816089263 Ю

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница