Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 гДата22.07.2016
Размер41.2 Kb.
#725


Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” АД

Към 31.12.2007 г.

1. За емитента

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.Общото събрание на акционерите освободи като членове на Надзорния съвет: Ивайло Николов Коевски и „НАЙД СИТИ КОРП” ЕООД, София. Избра Светлана Петрова Стефанова за член на Надзорния съвет.

Надзорният съвет освободи от състава на Управителния съвет: Добромир Стефанов Андонов, Илия Петров Раев и Хрисиян Колев Добрев. Избра Таня Петкова Парушева за член на Управителния съвет.

Управителният съвет избра Таня Петкова Парушева за Председател на Управителния съвет и за Изпълнителен директор. Холдингът се представлява от изпълнителните директори Таня Петкова Парушева и Милчо Петков Близнаков –заедно.

Промените са вписани по фирменото дело на дружеството.


1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Общото събрание на акционерите промени устава по следния начин: промени броя на членовете на надзорния съвет от четирима на трима и на управителния съвет от петима на трима.

Промените са вписани по фирменото дело на дружеството.


1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Печалбата на дружеството към 31.12.2007 г. е 7233 хил.лв.
1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.


    2007-12-19 - Други новини.....

  В БФБ-София АД е постъпила следната информация от  Холдинг Варна А АД-Варна /HVAR/ във връзка с подписката за увеличаване на капитала на "Холдинг Варна А" АД по реда на чл. 112-112б от ЗППЦК, по решение на Управителния съвет от 12.09.2007 год.:


Подписката се проведе съгласно решението за  увеличаване  на
капитала на дружеството, като същата бе с начален и краен срок, както следва: 07.11.2007 год., съответно 14.12.2007 год.
Записани бяха общо 1 099 567 нови акции .
Емисионната стойност на записаните акции, в общ размер на 49 480 515.00 лв.бе заллатена изцяло по откритата при "Уникредит Булбанк"  АД специална набирателна сметка на "Холдинг Варна А" АД.   Постъпилите суми по сметката към крайния срок на подписката са 49 482 515.00 лв.
Разходи по публичното предлагане до настоящия момент:
Комисионни възнаграждения - 24 750 лева.
Дружеството ше предприеме необходимите действия по вписване на
увеличаването на капитала в търговския регистър на Варненски окръжен съд и
по регистрация на новата емисия в КФН, "Централен депозитар" АД и "БФБ-
София" АД.

    2007-12-19 - Промени в капитала на дружеството

  С Решение на Варненски Окръжен Съд от 18.12.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Холдинг Варна A АД-Варна /HVAR/:
- Вписва увеличение на капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 2 099 567 лв. чрез издаване на нови 1 099 567 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка.

    2007-10-30 - Съобщение от БФБ София АД

  Във връзка с решение на Съвета на директорите от 12.09.2007 год., публикации в Държавен вестник бр. 87/30.10.2007 год. и в. Дневник бр. 211/30.10.2007 год., относно увеличаване на капитала на Холдинг Варна А АД-Варна /HVAR/, Ви уведомяваме за следното:
- брой акции преди увеличението: 1 000 000;
- броят на издадените права: 1 000 000;
- броят акции, предложени за записване: 1 100 000;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: (10/11)/1;
- Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, съответстващ на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, умножен по 1.1. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръгля до цяло число, както следва: при първа цифра /десетици/ след десетичната запетая по-малка от пет - към по-малкото цяло число, съответно, при първа цифра /десетици/ след десетичната запетая равна или по-голяма от пет - към по-голямото цяло число;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 550 000 бр. нови акции.
- присвоеният борсов код на издадените права: R1HVAR
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 45.00 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 07.11.2007 год.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 20.11.2007 год.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 07.11.2007 год.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 22.11.2007 год.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 29.11.2007 год.;
- начална дата за записване на акциите: 07.11.2007 год.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 14.12.2007 год.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ТБ Централна Кооперативна Банка АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ УниКредит Булбанк АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 06.11.2007 год. /вторник/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 02.11.2007 год. /петък/.
    2007-10-30 - Други новини.....

  В БФБ-София АД е постъпил проспект за предстоящото увеличение на капитала на Холдинг Варна А АД-Варна /HVAR/. Файловете са качени в уеб страницата на Борсата на адрес:


http://download.bse-sofia.bg/prospekt/HVAR/
    2007-10-05 - Промени в устава на дружеството

  С Решение на Варненски ОС от 28.09.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Холдинг Варна А АД-Варна /HVAR/:


- Промени в управителните органи:
Заличава като членове на Надзорния съвет: «Найд сити корп» ЕООД- гр. София, представлявано от пълномощника Веселин Райчев Моров и Ивайло Николов Коевски;
Вписва като нов член на Надзорния съвет: Светлана Петрова Стефанова;
Заличава като членове на Управителния съвет: Добромир Стефанов Андонов, Хрисиян Колев Добрев, ;
Вписва като нов член на Управителния съвет: Таня Петкова Парушева - Председател и Изпълнителен директор;
Дружеството ще се представлява от Милчо Петков Близнаков и Таня Петкова Парушева само ЗАЕДНО;
- Вписва промени в устава на дружеството.
    2007-10-05 - Промени в устава на дружеството

  В БФБ-София АД е постъпил актуален устав с отразени промени, гласувани на Общо събрание проведено на 21.09.2007 на Холдинг Варна А АД-Варна /HVAR/.


Уставът е качен в уеб страницата на Борсата на адрес:
http://download.bse-sofia.bg/prospekt/HVAR/
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
bulletin -> Отчет към 31. 12. 2007 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница