Вътрешна водопроводна мрежа на с. ВърбинаДата21.01.2018
Размер36.14 Kb.

Обект:”Вътрешна водопроводна мрежа на с.Върбина”, общ.Мадан, обл.Смолян

Част: Геоложки и инженерно-геоложки проучванияОбект : “Вътрешна водопроводна мрежа на с.Върбина”,

община Мадан, област Смолян
СЪДЪРЖАНИЕ


1. Обяснителна записка 4 листа

2. Геолого – структурна схема 1 лист
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Обект : “Вътрешна водопроводна мрежа на с.Върбина”,

община Мадан, област Смолян


За изготвяне на техническия проект за горния обект са използвани данните и резултатите от изготвения геоложки и инженерно – геоложки доклад за изграждането на обект: „Канализация на с.Върбина”, предоставен от община Мадан. Същите в пълна степен удовлетворяват изискванията за част „Геоложки и инженерно-геоложки проучвания” за изготвяне на настоящия проект.

Към проекта е приложена извадка от изготвения доклад.


Кратък петрографски очерк

1. Порфиробластични гранитизирани двуслюдени гнайси
В района на с.Върбина те изграждат два масива, източно и западно от селото.Те са светлосиви, неравномернозърнести, в които добре се различава основна маса и порфирни индивиди от калиев фелдшпат с размери от 0.5 до 1.5 мм. Формата на порфиробластите е елипсовидна, подобна на „очи”/оттук и по-известното им наименование ”очни гнайси”/ или призматична. Количеството на слюдите е значително по-голямо от това в останалите гранитизирани гнайси. При прехода на порфиробластичните към обикновените двуслюдени гранитизирани гнайси,количеството и размера на порфиробластите намаляват значително.Скалите са с много добре изразена гнайсова текстура, определяща се от успоредното подреждане на слюдестите минерали.
Структурата на порфиробластичните гранитизирани двуслюдени гнайси е хетеробластова в комбинация с лепидогранобластова по основната маса.Главни скалообразуващи минерали са: олигоклаз/30-40%/,кварц/20-30%/,калиев фелдшпат/20-30%/,биотит/10-15%/ и мусковит /5-10%/.

Плагиоклазът образува зърна с размери до 0.5 мм,максимално до 1.3-2.0мм.Определя се като № 27-29.

Кварцът е представен от зърна с размери 0.04 х 0.20мм до 1.00 х 0.60мм.

Калиевият фелдшпат е представен от по-едри индивиди – до 1.00*1.50мм в основната маса.

Биотитът е в значителна степен хлоритизиран.

Акцесорните минерали са : ортит,апатит,циркон,магнатит и монацит.

Вторични минерали са : хлорит,серицит,карбонати, епидот и сагенит.
2. Гранитизирани двуслюдени гнайси – преобладаващи в селото
Гранитизираните двуслюдени гнайси изграждат по-голямата част от района на с.Върбина – често прехождащи в гранитизирани биотитови гнайси. Те са светлосиви съдържащи слюда /до 15%/ скали. Съдържанието на биотит варира между 5 и 12% и е по-високо от това на мусковита /3-10%/. Сред гнайсите, макар и рядко, се наблюдават секущи и послойни пегматити,както и тънки,бързо изклиняващи прослойки от биотитови амфиболити. Текстурата им е тънкоивичеста, обусловена от успоредното подреждане на алтерниращи ивици от слюда и светлобойни минерали. Структурата им е лепидогранобластова. Главните скалообразуващи минерали са: олигоклаз /30-40%/, кварц /20-30%/, калиев фелдшпат /20-30%/, биотит/5-15% и мусковит/ 4-10%/.

Плагиоклазът е представен от зърна със средни размери /0.3х0.8мм/. Определен е като олигоклаз № 27-29 и в по-редки случаи като андезин/№31-34/. Почти винаги е серицитизиран и карбонатизиран.

Кварцът е с размери на зърната от 0,3 до 1,2 мм и показва вълновидно до мозаечно потъмнение.

Калиевият фелдшпат образува по-големи идивиди-с размери до 0,8х1,5мм. Влакнестият му строеж го определя като микролин.

Биотитът се наблюдава като малки кафяви люспи с дължина от 0,7 до 1,0мм, много често засегнати от хлоритизация.

Мусковитът асоцира с биотита и често прораства с неговите люспи.

Акцесорните минерали са: апатит, циркон, ортит, магнетит, монацит, рудни минерали и шеелит.

Тръбопровод

Тръбопроводът ще се изгражда във и върху:

-гнайси гранитизирани, изветрели,сфизикомеханичнихарактеристики, както е цитирано по-горе.

- делувиални глини, с мощност достигаща до 1,50 м.

Глините са със следните основни физико-механични показатели:

- обемна плътност (Рп) - 1'90 g/сmЗ

- пористост (п) -..............................................................................32о/о,

- естествена влажност (W) - 10%'

- ъгъл на вътрешно триене (q» - 240'

- кохезия (С) - 0'02 МРа,

- деформационен модул (Ео) - 20 МРа,

- условно изчислително натоварване (Ro) - 0,2МРа.Водоприток в изкопните ями и траншеи не се очаква.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница