Вътрешни правила на “общинска застрахователна компания” адстраница1/11
Дата11.01.2018
Размер1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ”

Акционерно дружество


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

НА “ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ” АД

ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

Настоящите Вътрешни правила дават основните принципи по уреждане претенции в “Общинска застрахователна компания”АД (“ОЗК”АД) по повод възникнали щети (имуществени и/или неимуществени щети и/или други интереси) по застрахователни договори.

Правилата уреждат процедурите, по които “ОЗК” АД извършва ликвидационната дейност по щетите:

- приемане на претенциите по застрахователни договори;

- събиране на доказателства за установяване на претенциите по основание и размер;

- извършване на оценка на причинените вреди;

- определяне размерите на обезщетенията;

- извършване на разплащанията с потребителите и разглеждане на жалби, подадени от тях.Правилата са публични, не противоречат на закона и гарантират правата на потребителите за бързо, прозрачно и справедливо уреждане на техните претенции.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I. Последователност на извършване на ликвидационния процес
ІІ. Установяване на отговорността на Застрахователя
IІI. Необходими документи
IV. Ликвидация на щетите
А. “ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”, “ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО”
Б. “КАСКО” на МПС
В. “ЗЛОПОЛУКА”
Г. НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРЕТЕНЦИИ
V. База за определяне на застрахователната стойност и съответстващото й обезщетение
VІ. Изчисляване на обезщетението
VIІ. Одобряване и изплащане на застрахователното обезщетение
VІІІ. Разглеждане на жалби
ІХ. ПРИЛОЖЕНИЯ:
№ 1 – Ликвидация на щети “Земеделски култури”
№ 2 – Ликвидация на щети “Животни, птици и кошери с пчели”
№ 3 – Ликвидация на щети “Обща гражданска отговорност”
От № 4 до № 12– Бланки и формуляри (по образец на застрахователя)
№ 4 – Счетоводни сметките, по които се отчита застраховано имущество
№ 5-1 – Уведомление за щета “Пожар и природни бедствия”
№ 5-2 – Уведомление за щета “МПС”
№ 5-3 – Уведомление за щета “Злополука”
№ 6-1 – Констативен протокол “Пожар и природни бедствия”, “Щети на имущество”
№ 6-2 – Опис – Техническа експертиза на щетите по МПС
№ 7 – Декларация за намерени вещи
№ 8 – Декларация за възстановяване на щета
№ 9 – Документи при “Кражба чрез взлом” и “Злоумишлени действия на трети лица”
№ 10 – Регресен иск
№ 11 – Опис на вредите
№ 12 – Количествено-стойностна сметкаI. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИОННИЯ ПРОЦЕС


Ликвидацията на щетите обхваща:

а/ установяване на наличието на застрахователно събитие - факта и причините за настъпване на щетата;

б/ установяване правото на застрахования или трети увредени лица да получи обезщетение;

в/ определяне размера на щетата и на обезщетението;

г/ изплащане на обезщетението.

Ликвидационният процес се извършва в следната последователност:


 1. Уведомяване за щетата

Застрахователните претенции се завеждат по реда и в сроковете, предвидени в закона, освен ако в застрахователния договор е предвиден друг подходящ срок след постъпване на уведомление за застрахователно събитие.

Срокът за уведомяване при настъпване на застрахователно събитие е 7 (седем) дни от узнаването, а при застраховки на “Земеделски култури” и “Животни, птици и кошери с пчели” срокът за уведомяване е съответно 5 (пет) дни и 3 (три) дни от узнаването. При рисковете „Кражба” или „Грабеж” срокът за уведомяване не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) часа от узнаването за събитието.

Задължението за уведомяване при настъпване на застрахователно събитие не се отнася за третите увредени лица, спрямо които нормативните актове не предвиждат срок за уведомяване.

Застрахованият или трето увредено лице подава писмено Уведомление за щета по образец на “ОЗК” АД в офиса на компанията по местонахождение на увреденото имущество или където е сключена застрахователната полица.

В случай, че не са спазени сроковете за уведомяване на Застрахователя съгласно настоящите Правила Застрахованият следва да изложи в писмен вид причините за закъснението си. Независимо от основателността на тези причини Застрахователят приема и завежда подаденото уведомление като преценява дали закъснението няма да повлияе на установяване причините за застрахователното събитие и размера на щетите.

При приемането на Уведомлението за щета Застрахователят проверява: • наличието на действаща застраховка за пострадалия обект – срок на застрахователната полица / застрахователния договор, присъствие на пострадалия обект сред застрахованите имущества и редовност на плащане на застрахователната премия;

 • вид на предполагаемото застрахователно събитие и наличие на съответно покритие по полицата;

Когато застраховката не е сключена в офиса, в който се подава Уведомлението за щета, горните проверки се правят въз основа на представените от Застрахования или от трети увредени лица документи – застрахователна полица и квитанция за платени вноски.

За настъпило застрахователно събитие може да бъде съобщено по телефон или факс (Централно управление на „ОЗК” АД: тел.: 02/981 31 22, факс: 02/981 43 51) в свободен текст, което не освобождава Застрахования от задължението да подаде писмено уведомление за щета по образец в най-близкия офис на компанията в установените с настоящите Правила срокове. 1. Завеждане на преписката

След приемане на Уведомлението за щета Застрахователят открива преписка по щетата и тя се завежда в съответен регистър, където се отбелязват:

 • номер на щетата;

 • име на Застрахования или на трети увредени лица;

 • дата на съобщаване за щетата и/или получаване на Уведомлението за щета;

 • дата на застрахователното събитие;

 • вид на застрахователното събитие;

 • номер на застрахователната полица;

 • срок на валидност на полицата (начало, край);

Едновременно с това се комплектова и преписка, която първоначално трябва да съдържа:

 • Уведомление за щета;

 • Копие от застрахователния договор или полица, заявлението за застраховане и всички съпътстващи го документи, допълнителни клаузи и договорености (ако има такива);

 • Справка за платената до момента застрахователна премия по полицата.

Когато молителят е увредено лице по застраховка "Гражданска отговорност" или трето ползващо се лице по други застраховки, Застрахователят го уведомява за доказателствата, които то трябва да представи за установяване на основанието и размера на претенцията си. Застрахователят може да изиска допълнителни доказателства в случай, че необходимостта от тях не е можела да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията и най-късно в срок 45 (четиридесет и пет) дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на претенцията.

Когато молителят е страна по застрахователния договор, Застрахователят го уведомява за допълнителните доказателства най-късно в срок 45 (четиридесет и пет) дни от представянето на доказателствата, определени с договора и настоящите правила, които не са били предвидени в застрахователния договор при сключването му, и които са необходими за установяване на основанието и размера на неговата претенция.

Всички документи, които впоследствие се добавят към преписката - протоколи, експертизи, становища на вещи лица, счетоводни справки, документи от ППО и РПУ и др., се записват от вътрешната страна на обложката на преписката в хронологичен ред, като се отбелязва и датата на постъпването им.

След извършената документална проверка Застрахователят дава на Застрахования или на трети увредени лица документ, който съдържа: • уникалният номер на заведената претенция (щета);

 • датата на завеждане на претенцията (щетата);

 • общи предписания за непромяна състоянието на увреденото имущество и неговото запазване от по-нататъшно увреждане.

При необходимост Застрахователят може да даде и други (по преценка и в писмен вид) предписания, които счете за необходими за конкретния случай.

Когато застрахователното събитие налага посещение на други компетентни органи (полиция, пожарна, ДВСК, др.под.) Застрахователят трябва незабавно да посети обекта, където е настъпило събитието, и да осигури неговото запечатване до извършване на оглед от компетентните органи (напр. при кражба чрез взлом, щети на материални запаси, др.). 1. Организиране на огледа

За констатиране на събитието и определяне размера на вредите се извършва оглед, за който Застрахователят сформира от своя страна комисия, която следва да включва:

 • Представител на Застрахователя;

 • Вещо лице / лица, наето от Застрахователя

Застрахователят наема толкова вещи лица, колкото са необходими за цялостното обследване на причините за настъпване на въпросното събитие и размера на нанесените вреди. Разноските за тези вещи лица са изцяло за сметка на Застрахователя.

От своя страна Застрахованият или трети увредени лица може сам да присъства на огледа или да упълномощи свой представител. Той има право да наеме и собствени вещи лица, чиито разноски са за негова сметка.

Страните по застрахователната полица както и третите увредени лица се договарят за ден и час за извършване на огледа. Желателно е това да стане до 3 (три) работни дни от постъпване на Уведомлението за щета, а при рискове „Пожар” и „Кражба” чрез взлом - до 24 (двадесет и четири) часа.

Ако щетата е причинена от трето лице или причината за щетата е на външно за Застрахования място, Застрахованият следва по възможност да осигури присъствието на виновното лице по време на огледа, както и достъп до източника на щетата. Отсъствието на виновното лице не бива да бъде основание за отлагане на огледа.

Извършването на оглед само от един представител на Застрахователя без вещи лица е недопустимо (с изключение на щети за счупени стъкла или щети върху имущества, които могат да се конкретизират достатъчно точно, като в този случай Констативния протокол трябва да съдържа подробно описание на нанесените вреди, например на вида, размера и дебелината на стъклата, вида на дограмата, начина на закрепване на стъклата, разбита или счупена врата, измокрени стени, тавани, под, изгоряло имущество и др.под., ). Когато събитието е по застрахователна полица на служител на “ОЗК” АД, огледът трябва задължително да бъде извършен от двама служители на компанията.


 1. Реализиране на Огледа

Огледът се извършва в уговорения ден и час в присъствието на представители на заинтересованите страни (Застрахован и/или трети увредени лица и Застраховател), а при необходимост и възможност - на виновното лице. Задължително трябва да бъде осигурен достъп на Застрахователя до причината за настъпване на застрахователното събитие, независимо дали то е на територията на Застрахования или не.

 1. Констативен протокол, опис на щетите

Основният документ, който се съставя и подписва при първоначалния и при всеки допълнителен оглед, е констативният протокол. Всички останали документи и информация, съпътстващи огледите на събитието, са части от него и трябва да бъдат записани в него като такива.

Констативният протокол трябва да съдържа: • № на щета

 • № на полицата

 • име и адрес на застрахования по полицата или трети увредени лица

 • дата на огледа

 • състав на комисията - трите имена, длъжност или функция

 • наименование на пострадалия обект

 • точен адрес на пострадалото имущество (на обекта)

 • изчерпателно описание на събитието (белези на проявление) и

 • евентуалните причини за него (по информация на клиента или по външни белези)

 • дата и час на настъпване на събитието

 • компетентни органи, които са уведомени за събитието

 • компетентни органи, които са посетили обекта

 • свидетели на събитието (имена, адреси, др. данни)

 • виновни лица (имена, адреси, др. данни), когато вината им е доказана или доказуема

 • състояние на обекта и на застрахованите имущества преди събитието и в момента на огледа (поддръжка, съхранение и др.под., видни или за които е получена информация при огледа)

 • изчерпателно описание на видимите щети (увредени или погинали имущества) - вид, количество и други белези съобразно събитието; ако списъкът е дълъг или се изготвя от специализирано вещо лице, се дава в приложение към протокола;

 • препоръки за ограничаване / намаляване размера на нанесените вреди – запечатване на помещения или затваряне на цели обекти, съхраняване на запазени имущества или части от тях (преместване, допълнителна обработка, др.под.), незабавно отремонтиране на увредени имущества (с цел предпазване от по-сериозно увреждане или цялостно погиване), др. препоръки за недопускане увеличаването на вредите.

Така направените препоръки са задължителни за Застрахования съгласно Общите условия на застраховките (например чл.34, т.7 от ОУ по застраховка “Пожар и природни бедствия”,.чл. 11, т. 5 от ОУ по застраховка “Каско” на МПС).

 • препоръки за предотвратяване на бъдещи подобни събития - за подобряване на рисковата ситуация, отстраняване на източниците на опасност и за недопускане на следващи подобни събития.

Така направените препоръки са задължителни за Застрахования съгласно Общите условия на застраховките (например чл.34, т.8 от ОУ по застраховка “Пожар и природни бедствия”.

 • начин за възстановяване на погиналите / увредени имущества:

 • за погинали / тотално увредени имущества.

 • за увредени имущества.

 • начин на определяне стойността на отпадъците.

 • необходимост от допълнителен оглед – да / не и дата за извършването му.

 • подписи на всички участници в комисията

Ако към протокола се съставят отделни описания на вида и размера на щетата от вещи лица или др.под. документи и приложения, то същите се подписват от всички членове на комисията.

Констативният протокол задължително се съставя и подписва на мястото на огледа от всички участници в комисията. Констативен протокол и приложение към него без подпис на Застрахования или от трети увредени лица нямат правна стойност и са невалидни!

Когато това е протокол за допълнителен оглед, към заглавието се добавя “Допълнителен оглед № …” като част от описаната по-горе информация не е необходимо да се записва отново и в тези протоколи. В тях се записва само нова информация или такава, която представлява промяна или допълнение на информацията от протокола на първия оглед.

Констативеният протокол се съставя и подписва в толкова екземпляра, колкото са страните по него и им се предоставя.

При необходимост от контролен оглед - жалба на Застрахования или от трети увредени лица, решение на ръководството на компанията, съмнение за застрахователна измама и др., същият се извършва в най-кратък срок с участието на друг служител на Застрахователя и друго вещо лице. Контролният оглед също завършва с изготвянето и подписването на Констативен протокол. 1. Набавяне на необходимите документи

Основното задължение за набавяне на документи със съществено заначение за доказване на застрахователното събитие по основание и размер е на Застрахования или на трети увредени лица. То се реализира като необходимите на Застрахователя документи за доказване на конкретното събитие се записват в констативния протокол или се изискват писмено в най-кратък срок.

Една част от тези документи във връзка с чл. 106 от КЗ по преценка на Застрахователя за конкретния случай могат да бъдат набавени само от Застрахователя или да бъдат дублирани от него с цел контрол. • За доказване на застрахователното събитие – това са всички документи, характеризиращи напъпилото събитието (място, дата, час, причини, свидетели, виновни лица, класификация от компетентните органи, др.под.) и даващи основание на Застрахователя да определи дали същото е покрито по застрахователната полица и дължи ли обезщетение за него.

 • За доказване на размера на вредите – това са документите, определящи действителния размер на вредите (количество и вид на вредите, счетоводни стойности, договори и документи за възстановяване и закупуване, запазени части и вторични суровини, др.под.), въз основа на които Застрахователят определя размера на дължимото от него обезщетение.

Застрахованият или трети увредени лица декларира началната информация за щетата и предоставя изисканите му от Застрахователя документи, а извършващите огледите и ликвидиращият щетата трябва да проверят / сравнят подаваната информация (доколкото това е възможно) и при необходимост да изискат потвърждението й или да направят контролна проверка чрез наети от компанията специалисти.

 1. Допълнителни доказателства

Изискването на допълнителни доказателства от Застрахования или трето увредено лице, които не са били предвидени в застрахователния договор при сключването му и които са необходими за установяването на основанието и размера на претенцията, става писмено най-късно в срок от 45 (четиридесет и пет) дни от представянето на първоначалните доказателства, определени с договора и настоящите Правила. Представените допълнителни документи се описват в корицата и завеждат към вече образуваната преписка по щетата като върху тях се поставя дата на завеждане.

При всяка щета е възможно, съобразно конкретният вид застраховка, тези списъци да бъдат частично променени или допълнени и с други документи и информация, но основната насока за доказване на основанието и размера на вредите остава същата.

Не се допуска изискване на доказателства, с които Застрахованият или трети увредени лица не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и на такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяването на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.

За получаването на допълнителните доказателства Застрахователят предоставя на Застрахования документ, удостоверяващ получаването им с вписване на датата на получаването. 1. Кореспонденция между страните

Кореспонденцията между страните започва още с подаване на уведомление за настъпило събитие в писмен вид - в свободен текст или по образец на “ОЗК” АД, и продължава във всички фази на ликвидация на щетата до окончателното й приключване, независимо дали с плащане на обезщетение или с писмо за отказ.

Цялата кореспонденция трябва задължително да бъде в писмена форма във всички етапи на ликвидационния процес. Всичко това се прави с цел да може да бъде доказано развитието на действията на двете страни по щетата и спазването или не на всички срокове съгласно закона, настоящите Правила и Общите условия по застраховките. При наличие и на други заинтересовани или въвлечени в даденото събитие лица, взаимоотношенията с тях през периода на ликвидация и при необходимост след това става само и единствено в писмена форма. 1. Отстраняване на вредите и изчисляване на дължимото обезщетение

Възможни са няколко основни подхода при отстраняване на вредите, ликвидация на щетата и изплащане на дължимото обезщетение:

 • подмяна на увредено / погинало имущество с друго такова.

Това имущество трябва да бъде минимум със същите характеристики и в същото експлоатационно състояние като увреденото. Във всички случаи трябва да се има предвид “самоучастието на Застрахования във всяка щета”.

 • ремонт / възстановяване на увредено имущество от външна специализирана фирма.

 • ремонт / възстановяване на увредено имущество със собствени сили от Застрахования.

 • изчисляване на обезщетението по цени на Застрахователя – използва се за начин на обезщетяване когато Застрахованият няма намерение или възможности за възстановяване на претърпените вреди или взема решение за коренна промяна на съществуващото положение, поради което иска от Застрахователя да направи изчисления по приет от него или договорен между страните начин на ценообразуване.

 • преоценка на увредените имущества – когато увредените имуществата са функционално годни за употреба, а основно вредите се отнасят до техния външен вид.

Обикновено такава преоценка се прави при увреждане на материални запаси (материали, стоки, др.), чийто външен (търговски) вид е променен, но същите са годни за ползване.

 • изчисляване на обезщетението за увредените елементи като част от застрахователната сума на актива, в който те се включват – използва се в много редки случаи, когато не е възможно да се определи степента на подзастраховане на увредените. В такъв случай Застрахователят възлага на външни специалисти заедно със специалисти на Застрахования / трето увредено лице, да определят каква част (в %) от голямото съоръжение (комплексен обект) представляват увредените имущества.

Всяка конкретна щета е строго индивидуална и са възможни вариации или комбинации от посочените начини за възстановяване, както и друг, подходящ за дадената щета начин, договорен между страните.

 1. Окончателно оформяне на преписката по щетата

По преценка на служителя, ликвидиращ щетата или на ръководството на компанията, могат да бъдат изискани или подписани други допълнителни документи за окончателното приключване на щетата при спазване изискванията на Кодекса за застраховане. Това могат да бъдат:

 • Декларация за намерени откраднати вещи, подписана от Застрахования - за щети при “кражба чрез взлом”, “въоръжен грабеж”, кражба на МПС” .

 • Декларация за възстановяване на щети – когато обезщетението се изчислява по цени на Застрахователя.

 • Протокол за прихващане на вноски – когато по ползваната застрахователна полица предстоят плащания на разсрочени вноски на застрахователната премия.

 • Разрешение от трето ползващо лице – когато полицата е в полза на трето лице (банка-кредитор, др.) или увреденото имущество е чужда собственост (застраховано е от ползвателят по силата на договор), обезщетението може за бъде изплатено на Застрахования само след писмено разрешение от банката или собственика на имуществото.

Приключването на щетата става с изготвяне на писмен доклад по нея.

 1. Доклад по щетата

Докладът се изготвя от ликвидиращия щетата по приложен образец. Всички реквизити в него трябва да бъдат изчерпателно и точно попълнени. В него се прави окончателна рекапитулация с всички допълнения и редукции, а ако е необходимо, може да се приложи отделна рекапитулация към него.

Ако има установено виновно трето лице или има каквото и да било друго основание за предявяване на регрес към физическо или юридическо лице, в доклада се отбелязват името и точния му адрес, а когато се отнася за малолетен - имената и адреса на родителите или настойниците. Основанието за отказ на застрахователно обезщетение и решението за предявяване или не на регресен иск се прави от юрисконсулта на компанията.

Докладът се подписва от ликвидиращия щетата и се одобрява от всички упълномощени за това лица съгласно техните правомощия и определени лимити за ликвидиране на щети.


 1. Изплащане на обезщетение. Отказ на Застрахователя.

В срок от 15 (петнадесет) дни от представянето на всички доказателства Застрахователят е длъжен:

 • да определи и изплати на застрахования съответно на увреденото лице или на ползващото се по застрахователния договор лице, или на техен упълномощен представител обезщетението или застрахователната сума, или

 • мотивирано в писмен вид да откаже плащането;

 • Дължимото обезщетение се изплаща по банков път или на касата на компанията.

Срокът за окончателно произнасяне по претенция по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не може да бъде по-дълъг от три месеца от нейното предявяване пред застрахователя, сключил застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите, или пред неговия представител за уреждане на претенции.

Мотивираният писмен отказ на Застрахователя за изплащане на застрахователно обезщетение се изпраща с писмо с обратна разписка, като в него се указва и възможностите и срока, в които отказът може да се обжалва.

При щети в особено голям размер и когато Застрахованият не може сам да финансира възстановяването на вредите, Застрахователят може да плати авансово част от щетата или да финансира периодично нейното възстановяване успоредно с извършените работи. Това става само в случай, че основанието за плащане е доказано неоспоримо и Застрахователят дължи направените разходи за възстановяване (без подобрения, подзастраховане, самоучастия, др.под.).


 1. Право на регрес

Всички щети, за които има и най-малката вероятност за завеждане на регресен иск, трябва да бъдат съгласувани с юрисконсулта на компанията с оглед набавяне на необходимата за това информация.

Към СъдържаниеПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница