Вътрешни правила за отговорностите и функционалните задължения при осъществяванеДата19.05.2017
Размер115.03 Kb.
#21666


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За отговорностите и функционалните задължения при осъществяване

на денонощната охрана на Държавната агенция за бежанците при МС,

утвърдени със заповед № 03-263/30.04.2013г. на председателя на ДАБ при МС
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите вътрешни правила определят отговорностите и задълженията на длъжностни лица на ДАБ и служители на охранителната фирма, изпълняваща договор за денонощна охрана на административната сграда на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет/ДАБ/, Регистрационно-приемателен център-София /РПЦ-София/, Регистрационно-приемателен център-село Баня, община Нова Загора /РПЦ-Баня/ и Транзитен център - село Пъстрогор, община Свиленград /ТЦ - Пъстрогор/.

2. Правилата определят взаимоотношенията на длъжностните лица на ДАБ с дежурните служители от охранителната фирма, изпълняваща договор за охрана на агенцията, както и на фирмата с МВР / ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”, ГД „Гранична полиция” и Дирекция „Миграция”/, ИБМП “Пирогов”, други болнични заведения, Електроразпределение, ВиК и други при необходимост.

3. Правилата са изготвени в съответствие с Устройствения правилник на ДАБ, Правилниците за настаняване и вътрешен ред в териториалните поделения на ДАБ, Инструкцията за дейността и задълженията на служителите от звеното „За сигурност и охрана” и със заповеди номера 418 от 21.10.2010г. и 310 от 09.08.2010г.

4. В случай, че след сключването на договор за охрана, от председателя на ДАБ бъдат издадени заповеди, правила или други документи, касаещи пропускателния режим или вътрешния ред в ДАБ и териториалните поделения, същите са задължителни за изпълнение от фирмата, изпълняваща договора за охрана.

5. Утвърдените правила са неразделна част от договора за денонощна охрана и задължително се спазват от длъжностните лица на ДАБ и охранителната фирма, изпълняваща договор за охрана.

6. Вътрешните документи изготвяни от охранителната фирма, касаещи реда и организацията на работа по изпълнение на договора, не трябва да противоречат на разпоредбите на настоящите правила.

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ДАБ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОХРАНА

1. Главен секретар:

- Осъществява общ контрол по изпълнение на договора за охрана на ДАБ;


- Предлага на председателя на ДАБ мерки за повишаване сигурността и ефективността на охраната на агенцията;

- Осъществява взаимодействие с ръководството на охранителната фирма, относно изпълнение на договора и предлага мерки за повишаване сигурността и бдителността на служителите от охранителната фирма с цел готовност на ДАБ за действие при бедствие, кризисни ситуации, извънредно или военно положение.


2. Директорите на териториалните поделения:

- Осъществяват контрол по изпълнение на договора за охрана на съответното поделение;

- Извършват проверки относно изпълнение на задълженията за охрана, запознават главния секретар с констатациите от тях и предлагат мерки за подобряване на охраната в съответното поделение;

- Осъществяват взаимодействие с отговорника на охранителния състав за съответното поделение. Поставят конкретни задачи за изпълнение от състава при изменение на обстановката.


3. Отговорен служител, определен със заповед на председателя на ДАБ:

- Осъществява пряк контрол по изпълнение на функционалните задължения на служителите от охранителната фирма в РПЦ-София;

- Извършва проверки на охраната в работно време. След разпореждане на главния секретар извършва проверки и в извънработно време, като го запознава писмено за констатациите от тях;

- Предлага на главния секретар мерки за подобряване на състоянието на охраната и пропускателния режим. След съгласуване с главния секретар поставя на началника на охранителния състав конкретни задачи за изпълнение при изменение на обстановката.


4. Служител по сигурността на информацията:

- Осъществява контрол на служителите на охранителната фирма от звеното „За сигурност и охрана” съгласно инструкция, утвърдена със заповед № 03-121 от 27.02. 2013г. на председателя на ДАБ;


5. Комендант и служителя по настаняване в РПЦ-София:

- Осъществяват ежедневен контрол на служителите от охраната по постове в РПЦ-София относно пропускателния режим, спазването на правилника за вътрешен ред, опазване на имуществото и подържането на чистотата и хигиената;

- Изискват ежедневно от служителят на поста на вътрешен вход – РПЦ-София, списъци за настанени и напуснали чужденци, както и оказване на съдействие за изпълнение на задачи, касаещи правилника за настаняване и вътрешен ред;
ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОХРАНИТЕЛНАТА ФИРМА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА НА ДАБ

1. Отговорник на охранителния състав на РПЦ – София:

- Осъществява ръководство и kонтрол относно изпълнение задълженията на служителите на фирмата по охрана на РПЦ-София и административната сграда;

- Осъществява контрол по изпълнение и прилагане на действащите нормативни актове на ДАБ /заповеди, инструкции, настоящите правила и други документи, касаещи охраната на агенцията/. Носи отговорност за тяхното спазване и изпълнение;

- Предоставя информация на главния секретар и отговорния служител за констатирани пропуски или неизпълнения на функционални задължения по време на дежурства;

- Осъществява контрол по воденето и съхранението на дневниците за дежурства по постове, дневника на звеното за сигурност и охрана, графиците за дежурства и други отчетни документи, касаещи охраната на агенцията;

- Предоставя ежеседмично на отговорния служител копие от график за дежурствата на служителите по смени и постове;

- Носи отговорност за неизпълнение на функционалните задължения от служителите на охранителната фирма.
2. Отговорник на охранителния състав или смяна, осъществяваща дежурство в РПЦ – Баня и ТЦ – Пъстрогор:

- Осъществява ръководство и kонтрол относно изпълнение задълженията на служителите на фирмата по охрана на съответното териториално поделение;

- Въвежда и прилага в изпълнение заповеди и други вътрешни документи на ДАБ, касаещи вътрешния ред и пропускателния режим на поделението;

- Осъществява контрол по воденето и съхранението на дневниците за дежурства по постове и други отчетни документи. Докладва ежедневно на директора на съответното поделение за обстановката или за възникнали инциденти през изтеклото денонощие;

- Предоставя на директорите ежеседмично копие от график за дежурствата на служителите по смени и постове;

- Носи отговорност за констатирани пропуски или неизпълнение на функционалните задължения от служителите на охранителния състав на съответното поделение.

- В извънработно време, през почивни и празнични дни, по време на дежурство, организира, ръководи и контролира целия състав, за времето на дежурство, минимум през два часа извършва проверка на охранителния състав по постове;
3. Общи задължения на служителите на охранителната фирма:

- Да изпълняват стриктно задълженията си в зоната на отговорност по време на дежурство при осъществяване на охраната на ДАБ и териториалните му поделения;

- За изпълнение на задълженията си всеки служител на охранителната фирма задължително да познава нормативните документи, да е в добро физическо и психическо състояние, да се явява навреме за дежурство с униформа и отличителни знаци на фирмата, да проявява вежливост в отношенията със служителите на ДАБ и настанените чужденци, да изпълнява разпореждания на отговорника на дежурната смяна;

- Да съдействат на коменданта или служителя по настаняване за спазване на вътрешния ред в териториалните поделения, както и на длъжностните лица на ДАБ при изпълнение на определени задачи свързани с дейността на ДАБ.


ІV. ПОСТОВЕ И ЗОНИ ЗА ОХРАНА, ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОХРАНАТА ПО ВРЕМЕ НА ДЕЖУРСТВО

За осигуряване охраната на административната сграда на ДАБ и териториалните й поделения се определят следните постове и прилежащи към тях зони и отговорност:1. За административната сграда на ДАБ:

1.1. Денонощен пост в състав от четирима сътрудници по охрана, обособени в звено „За сигурност и охрана”.

- Дежурния служител от звеното в работно време осъществява дейности по пропускателния режим в агенцията, съгласно утвърдени от председателя на ДАБ „Вътрешни правила”. В извън работно време и празнични дни дежурните осъществяват контрол над зоните за сигурност и прилагат мерки за физическа сигурност на класифицираната информация, посредством техническите системи и периодични обходи. Дежурните осъществяват функции и задачи по оповестяване при привеждане в различни степени на готовност при възникване на бедствия или други кризисни ситуации, както и задачи определени в Инструкция, утвърдена от председателя със Заповед № 03-121/27.02.2013г.

2. За РПЦ – София с денонощен режим на охрана:

2.1. Пост № 1 - КПП на администрацията на РПЦ и паркинга.

- Дежурният осъществява първоначален пропускателен режим на служители, външни лица и моторни превозни средства. Зона на отговорност – паркинга, служебните и автомобилите на служителите, пространството между административната сграда и външната ограда. Извършва наблюдение на алеята и периодични обход в извън работно време.

2.2. Пост № 2 - КПП външен вход на РПЦ – София.

- Дежурният осъществява: пропускателен режим на чужденците настанени в РПЦ-София. Пропуска през входа само лица с редовни документи, проверява всеки багаж на влизане и излизане, като изземва с протокол забранените за внасяне в центъра вещи. По никакъв повод не допуска лица употребили алкохол, както и влизането на външни лица. Зона на отговорност - пространството между центъра и външната ограда. Извършва наблюдение на външната алея пред поста и обход.

2.3. Пост № 5 - КПП вътрешен вход на РПЦ - София.

- Дежурният осъществява пропускателен режим на чужденците настанени в центъра. Пропуска през входа само лица с редовни документи, проверява всеки багаж на влизане и излизане, като изземва с протокол забранените за внасяне в центъра вещи. По никакъв повод не допуска лица употребили алкохол, както и влизането на външни лица. Дежурният служител предоставя на длъжностните лица от РПЦ-София отчети за настанените лица, информира ги за инциденти или други събития и им съдейства за изпълнение на служебните задачи.

2.4. Пост № 6, Пост № 7, Пост № 8 и Пост № 9. Разположени са съответно на трети, четвърти, пети и шести етажи в сградата РПЦ - София. Дежурните по постове осъществяват пропускателния режим и контрол на настанените на съответния етаж чужденци. Зона на отговорност – стаите за настаняване, коридорите и стълбищата разположени на съответните етажи. Извършва се обход и наблюдение на етажа. Дежурният на пост № 9 отговаря и за седмия етаж.

2.5. Пост № 10 и Пост № 11. Разположени са на трети и четвърти етажи във фоайето на административната сграда на РПЦ - София.

- Дежурните по постове осъществяват пропускателния режим и контрол на настанените чужденци на съответния етаж. Зона на отговорност – стаите за настаняване, коридорите и стълбищата разположени на съответните етажи. Извършва се обход и наблюдение на етажа.

2.6. Отговорник на смяна в извънработно време и празнични дни /стая № 101/. При получен сигнал от техническите системи, при възникване на пожар или друго бедствие, при опит или извършен терористичен акт, при възникване на инцидент или кризисна ситуация, дежурният незабавно реагира съвместно със служители от охраната, като незабавно уведомява дежурния на 06-РПУ-МВР и директора на РПЦ и изпълнява техни разпореждания.

Постове, осъществяващи охрана в работно време:

2.7. Пост № 3 - вътрешен вход на административната сграда на РПЦ.

Този пост се осигурява от двама служители на охранителната фирма, като в случай на отсъствие на Началника на охраната, единият организира, координира, ръководи и контролира целия състав. Осъществява се пропускателния режим на служители и външни лица, като се следи за стриктното преминаване през системата за контрол на достъп. През този пост се пропускат чужденци за получаване на социални и парични помощи и провеждане на интервюта.

2.8. За входа на интеграционен център от страната на РПЦ – София. Осъществява се дежурство всеки ден, като дежурният служител пропуска чужденци в центъра за участието им в школи и курсове за времето на обучение им.3. За РПЦ – Баня с денонощен режим на охрана:

3.1. Пост № 1 - КПП на центъра. Дежурният осъществява пропускателен режим на чужденците настанени в РПЦ-Баня. Пропуска през входа само лица с редовни документи, проверява всеки багаж на влизане и излизане, като изземва с протокол забранените за внасяне в центъра вещи. По никакъв повод не допуска лица употребили алкохол, както и влизането на външни лица. Зона на отговорност - пространството между центъра и външната ограда. Извършва наблюдение на външната алея пред поста и обход.

3.2. Пост № 2 - сградата на центъра. Дежурният осъществява обход и наблюдение на стаите с настанените чужденци, служебните кабинети и помещенията в центъра. Зона на отговорност – стаите за настаняване, коридорите и стълбищата разположени на съответните етажи. Извършва се обход и наблюдение на етажа.

3.3. Пост № 3 - дворен терен и прилежащи постройки. Дежурният осъществява обход на терена и наблюдение на постройките с настанените чужденци в центъра. Зона на отговорност – постройките за настаняване на лицата и прилежащия дворен терен.4. За ТЦ – Пъстрогор с денонощен режим на охрана:

4.1. Пост № 1 - КПП на центъра - Дежурният осъществява пропускателния режим на служители, външни лица и моторни превозни средства в центъра. Зона на отговорност – паркинга, служебните и лични автомобили, подхода пред центъра и външната западна ограда. Извършва обход и наблюдение.

4.2. Пост № 2 - Вход в сградата за приемане и настаняване на чужденци - Дежурният осъществява пропускателния режим на чужденците за първоначална регистрация и приемане, на служители на центъра и външни лица. Зона на отговорност – служебни помещения на първи етаж, подход към перално помещение, столовата и мултифункционалната зала. Осъществява контрол чрез изградените системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и СОТ. Извършва обход и наблюдение на зоната за отговорност.

4.3. Пост № 3, Пост № 4 и Пост № 5 – Разположени съответно на втори, трети и четвърти етажи в сградата за приемане и настаняване. Дежурните по постове осъществяват контрол на настанените чужденци. Зона на отговорност – стаите за настаняване, коридорите и стълбищата разположени на съответните етажи. Извършва се обход и наблюдение на етажа.

4.4. Пост № 6 - Външен пост спортна площадка. Осъществява контрол и наблюдение в зоната за отдих и спорт и сградата за стопански нужди. Зона на отговорност – спортна площадка и прилежащи територии, сградата за стопански нужди и външната ограда. Извършва обход и наблюдение на зоната за отговорност.

4.5. Пост № 8 - Мултифункционална зала. Осъществява контрол и наблюдение в залата и прилежащите помещения за отдих и развлечения. Зона на отговорност втори етаж на мултифункционалната зала и столовата за хранене. Извършва обход и наблюдение на зоната за отговорност.Постове, осъществяващи охрана в работно време:

Към пост № 2 се осигурява втори служител за охрана, който изпълнява задачите само в работно време.

4.6. Пост № 7 - Вход на административната сграда. Осъществява пропускателен режим на служители и външни лица в сградата. Зона на отговорност – служебните помещения на администрацията, сградата за стопански нужди и прилежащата й територия. Извършва обход и наблюдение на зоната за отговорност.V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ФИРМА, ИЗПЪЛНЯВАЩА ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА

Вътрешните документи /план, инструкция, графици или други документи за организацията на охрана в ДАБ и териториалните й поделения/ изготвени от фирмата, изпълняваща договора, задължително да съдържат:

1. Задълженията и отговорностите на отговорниците на охранителните състави и ръководителите на смяна за РПЦ-София, РПЦ- Баня и ТЦ - Пъстрогор.

2. Конкретни функционални задължения за охраняваните територии и зони по постове, като се посочат отговорностите и задълженията за всеки пост, зоните за охрана, както и законовите средства, които могат да бъдат използвани при създали се конфликтни ситуации, или при изолиране на настанени чужденци, търсещи закрила.

3. Във функционалните задължение се определят, кои служители извършват при необходимост инкасо, конвойна дейност и на кои постове служителите извършват обходи, по какъв маршрут и в какъв период от време.

4. Графиците за дежурства, които ще се предоставят на длъжностни лица от ДАБ да съдържат служителите и времетраенето на дежурството им по постовете.5. В отделен раздел или глава да се определят общите и конкретните задължения по постове при кризисни ситуации /отправена заплаха или осъществяване на терористичен акт, вземане на заложник или действие на въоръжено лице, оставен без надзор съмнителен багаж или предмет/ при бедствие /пожар, наводнение или земетресение/, при неправомерно проникване на външни лица, при необходимост на оказване на спешна медицинска помощ или в случай на смърт и при евакуация.

6. В случай на повишен риск или опасност от осъществяване на терористична дейност, охранителната фирма предприема допълнителни конкретни мерки и мероприятия с цел гарантиране сигурността на служителите и настанените чужденци в ДАБ и териториалните й поделения.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница