Вътрешни правила за поддържане на профила на купувачаДата13.01.2017
Размер61.85 Kb.
#12456
УТВЪРДИЛ

съгласно Заповед № 596 / 23.09.2014г......................./п/...........................

Проф. д-р Карен Джамбазов, дмИзпълнителен директор


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

I. ОБЩА ЧАСТ
Чл.1 (1) Настоящите правила регламентитрат реда за поддържането на Профила на купувача на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, включително реда за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в Профила на купувача, както и редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и публикуването им в Профила на купувача.

(2) Профилът на купувача представлява част от въведената електронна информационна система, наричана по-долу за краткост „СИСТЕМА/ТА” и се обособява на самостоятелен интернет адрес, за който е осигурена публичност.

II. ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл. 2 (1) В Профилът на купувача се публикуват документите и информацията, посочени в чл. 22б от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(2) В документите, които се публикуват в Профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

Чл. 3 Публикациите в Профила на купувача се извършват чрез системата от определени в настоящите правила служители.

Чл. 4 Системата автоматично визуализира публикациите в Профила на купувача по следните два начина, избрани от публикуващия служител:

1. Публикации от общ тип, които се обособяват в отделен раздел на Профила на купувача. В този вид се публикуват документите и информацията по чл. 22б, ал.2, т.1, т.18, т.19, т.21 от ЗОП и други документи и информация, определени с настоящите правила.

2. Публикации за конкретна обществена поръчка, които се обособяват в самостоятелни раздели в Профила на купувача, представляващи електронни преписки със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. В този вид се публикват документите и информацията по чл. 22б, ал.2, т.2 – т.17, и т.20 от ЗОП.

Чл. 5 (1) Публикациите на информация и документи в Профила на купувача се извършват от следните служители:

5.1. Служители от отдел „ФСО” за публикуване на информацията и документите, посочени в чл. 22б, ал.2, т.9, т.14, т.16 от ЗОП.

5.2. Служители от отдел „ПООП” за публикуването на информацията и документите по чл. 22б, ал.2, т.1-8, 10-13, т.15, т.17-21 от ЗОП, както и други информации и документи, подлежащи на публикуване, които не са посочени в т.5.1. и 5.2.

(2) Конкретните служители по т.5.1 се определят със заповед въз основа на предложение на Главния счетоводител в срок до три дни от приемането на настоящите правила.

(3) Служителите по т.5.2 извършват публикации в електронните досиета на обществените поръчки, за които са определени за отговорни лица по реда на чл. 7 от Вътрешните правила за планиране, подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.

(4) При отсъствие на отговорното лица по ал. 2 и 3, задълженията и отговорността по публикуването на информация и документи в Профила на купувача се носи от Главен счетоводител и Главен юрисконсулт.

Чл. 6 Достъпът до системата на определените служители по чл. 5 се осигурява чрез предоставянето на потребителско име и парола.

Чл. 7 Служителите по чл. 5 са длъжни да следят за спазването на сроковете, предвидени в ЗОП за публикуване на документи и информация в Профила на купувача.

Чл. 8 В срок до 01.10.2014г. Началник отдел „ПООП” следва да осигури публикуването в Профила на купувача вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП, настоящите правила, както и следната допълнителна информация:


  • лице за контакти по въпроси за обществените поръчки;

  • номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на предприятето;

Чл. 9 (1) При публикуване на нова обществена поръчка отговорният служител от отдел „ПООП”:

- Записва в електронна форма в системата пълната документация на поръчката, която се визуализира в Профила на купувача едновременно с първото съобщение за поръчката.- Използва автоматизираните функционалности на системата за генериране на идентификационен код и интернет адрес (хипервръзка) на електронно досие на поръчката, които се посочват в решението за откриване на поръчката в случаите, предвидени в ЗОП.

(3) Посочените в чл. 22б, ал.2 от ЗОП решения, протоколи, доклади, разяснения, договори и приложения към тях, споразумения, становища, публични покани и приложения към тях се публикуват от отговорните служители от отдел „ПООП” чрез записването на актовете в електронна форма в системата и при задаване на връзка с електронните досиета на обществените поръчки, за които се отнасят актовете.

(4) При публикуването на електронни документи по предходната алинея служителят добавя текстово описание на документа, което се визуализира в Профила на купувача.

(5) При сключването на договор за обществена поръчка отговорният служител от отдел „ПООП” публикува договора и приложенията към същия в Профила на купувача, а така също допълнително въвежда информация за сключения договор в системата. Тази информация съдържа най-малко котрагент, стойност, номер, дата на сключване и продължителност.

Чл. 10 (1) При публикуване на информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка, определеният служител от отдел „ФСО” използва автоматизирани функционалности на системата, като посочват връзката между плащането и конкретния договор или контрагент, а системата създава необходимата публикация в електроннното досие на обществената поръчка.

(2) За идентифициране на обществената поръчка, по чийто договор се извършва плащане, служителят от отдел „ФСО” използва (въвежда в системата) номера на договора, посочен във фактурата на плащането.

(3) При приемането на доставки и услуги (строителство) от звена на лечебното заведнеие се извършва проверка за посочването на номера на договора в текста на фактурата. При липса на посочен номер приемащият фактурата служител вписва номера на договора на гърба на фактурата.

(4) Отговорният служител от отдел „ФСО” публикува информацията за извършени плащания по договори за обществени поръчки в срок до 20 дни от плащането. В случаите на плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки информацията за извършените плащания може да се публикува до 15-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания.

(5) До 20-то число на всеки месец отговорните служители правят справка за публикуваните от тях данни, които се предават за сведение на ЗД „АИВ”.

Чл. 11 (1) Определеният служител от отдел „ФСО” публикува информация за възстановяване на гаранции за участие и за изпълнение в предвидения от ЗОП срок.

(2) При изпълнение на задълженията си по ал.1 служителят създава публикация за възстановяването на гаранцията в електронното досие на съответната обществена поръчка по предвидения в системата технически процес.

(3) В случаите на задържане на гаранция отговорното лоце от отдел „ПООП” подава информация до служителите от отдел „ФСО” за основанието за задържане. Служителите от отдел „ФСО” публикуват сведената информация за задържане на гаранция в електронното досие на съответната обществена поръчка по предвидения в системата технически процес.

Чл. 12 Отговорните служителите от отдел „ПООП” извършват публикациите на информация и документи, които не са посочени в чл. 22б от ЗОП, но публикуването им е задължително по силата на други разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Чл. 13 Служителите от отдел „ПООП” отговарят за изпращането на документи в РОП по отношение на обществени поръчки, за които са били определени за отговорни лица по реда на правилата по чл. 8б. Изпращането се извършва в предвидените в ЗОП и ППЗОП срокове, по пощата или по електронен път, при условията и реда на ЗОП и ЗЕДЕП.
III. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл. 10 (1) Всяка публикация в Профила на купувача се придружава от информация за датата – ден, месец, година и времето – час и минута на създаването на публикацията.

(2) Информацията по ал. 1 се генерира и се визуализира автоматично от системата на база на действителното време на публикуване.

(3) При спазване на Закона за електронното управление и наредбата за административните услуги, приета по делегация на чл. 7 от ЗЕУ, астрономичексото време на публикуване се отчита от системата по стандарт UTC (Coordinated Universal Time), базиран на Препоръка 460E4 "Standard Frequen cy and Time Signal Emissions E Стандартна честота и излъчване на времеви сигнал" от 1986 г. на Международния съюз по телекомуникации (ITU E International Telecommunications Union).

(4) Удостоверяването на датата на публикациите в Профила на купувача се извършва чрез възпроизвеждането на автоматично генерираното време на публикация, което съпровожда всяка публикация.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 22г, ал.1 от ЗОП
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница