Във Ваше писмо, постъпило в цу на нап с вх. № гДата14.01.2019
Размер61.5 Kb.
#109996
№ 54-00-5 от 07. 05. 2012 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност по закупуване от данъчно задължени лица, регистрирани за целите на ДДС в Австрия на материали от държави членки, които изпращат или транспортират за преработка на територията на страната и извършване на последваща доставка на готовия продукт като го изпращат или транспортират до територията на Австрия
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………………г. е изложена следната фактическа обстановка:

Дружества, установени и регистрирани за целите на ДДС в Австрия извършват сделки по следната схема: закупуват материали от държави членки на Европейския съюз (например Италия, Гърция или Португалия), които изпращат или транспортират за преработка на територията на страната (България) и извършват последваща доставка на готовия продукт като го изпращат или транспортират до територията на Австрия. Австрийските дружества са неустановени на територията на страната, включително не притежават постоянен обект на територията на страната.

Въпросите Ви са:

1. Възниква ли задължение в тези случаи за регистрация по реда на ЗДДС за австрийските дружества?

2. Австрийските дружества следва ли да начисляват данък върху добавената стойност за доставките, свързани с тази дейност?

3. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за начисления по реда на ЗДДС данък върху добавената стойност за получените от австрийските дружества стоки или услуги?

4. Какво е данъчното третиране на извършената доставка на услуга по преработка на материалите от данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС, по която получатели са австрийските дружества?

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

По първи въпрос:

Вътреобщностно придобиване (ВОП) е налице, когато се придобива правото на собственост върху стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка (чл. 13, ал. 1 от ЗДДС).

За да е приложим режимът, установен за ВОП, за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:

- доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие на ВОД;

- предмет на вътреобщностното придобиване са стоки;

- придобиването е възмездно;

- стоките се транспортират до територията на страната от територията на друга държава членка. ВОП е налице както когато транспортът се осъществява от или за сметка на доставчика, така и когато същият е от или за сметка на получателя.

В случая, изложен в запитването, когато австрийско дружество придобива от данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка право на собственост върху стоки (материали), които се изпращат или транспортират до територията на страната от територията на друга държава членка последиците ще са в зависимост от това дали австрийското дружество е регистрирано по ЗДДС лице или не. Ако австрийското дружество, в качеството си на придобиващ не е регистрирано по ЗДДС лице и от конкретното ВОП за същия не възниква задължение за регистрация по ЗДДС, то осъществяването на вътреобщностни придобивания участват при формиране на оборот за задължителна регистрация по чл. 99 от ЗДДС и не възниква задължение за начисляване на данък за ВОП. Ако австрийското дружество - придобиващ е регистрирано по ЗДДС лице, при осъществяване на ВОП за него възниква задължение за начисляване на данък по ВОП.

Следва да имате предвид, че в случаите, когато австрийското дружество при осъществяване на придобиването на стоките (материали) е предоставило идентификационния си номер за целите на ДДС, издаден в Австрия за същото възниква задължение да начисли данък върху добавената стойност в Австрия. Когато дружеството се снабди с доказателства, че вътреобщностното придобиване е обложено на територията на страната (България) същото следва да извърши корекция на начисления данък в Австрия (чл. 41 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност).

Разпоредбата на чл. 13, ал. 4, т. 8 от ЗДДС в случаите, изложени в запитването е неприложима, тъй като след извършване на работата по получените стоки (материали), изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка (например Италия, Гърция, Португалия) до територията на страната същите не се връщат на територията на тази друга държава членка, а готовата продукция се изпраща или транспортира да територията на Австрия.

По втори въпрос:

Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка.

По силата на посочената разпоредба, когато австрийското дружество като собственик на стока - готова продукция, получена след преработка на закупени от същото материали, която се транспортира от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, следва да се приеме, че същото ще осъществява независима икономическа дейност на територията на страната - облагаеми доставки, приравнени на възмездни, с място на изпълнение на територията на страната, поради което, на основание чл. 95, ал. 2 от ЗДДС подлежи на регистрация по закона. По силата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС при достигане на облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец австрийското дружество – собственик на стоката ще бъде длъжно да подаде заявление за регистрация по този закон. След регистрацията по ЗДДС на австрийското дружество движението на стоките (готовата продукция) до територията на Австрия ще попадне в хипотезата на ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 1 или ал. 4 от ЗДДС.

По трети въпрос:

В случай, че австрийското дружество се регистрира по ЗДДС за получените от него доставки на стоки или услуги възниква право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на чл. 69 от същия закон при ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от закона.

По четвърти въпрос:

Мястото на изпълнение на получените от австрийското дружество – данъчно задължено лице, неустановено на територията на страната, което включително не притежава постоянен обект не територията на страната, доставки на услуги по преработка на материалите от данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС се определя по общия ред – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където австрийското дружество е установило независимата си икономическа дейност. Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС се прилага и в случаите, когато австрийското дружество е регистрирано за целите на ЗДДС, но не е установено, включително и чрез постоянен обект на територията на страната.Ако австрийското дружество е установено на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика по доставката на услуги по преработка на материалите, който е и лице-платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДС. Доставката на услуги по преработка на материалите от данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС е облагаема доставка, тъй като не попада в изрично посочените като освободени доставки по Глава четвърта от ЗДДС.

Изпълнителен Директор на

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРИХОДИТЕ
/Красимир Стефанов/
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница