Във връзка с получено запитване вх.№02-6428/ 21. 11. 2012 годДата27.10.2018
Размер16.03 Kb.
Във връзка с получено запитване вх.№ 02-6428/ 21.11.2012 год

  1. В обявлението за обществено поръчка на горепосочения обект в Раздел ІІІ.2.1- Изисквания към кандидатите или участвиците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри е написано, че лицето, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в ЦПРС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълелие на строежи Четвърта група, втора категория, предмет на настоящата поръчка.

  2. В същото Обявление, но в Раздел ІІІ.2.2.- Икономически и финансови възможности е изписано като условие да се представи – Заверено копие на Удостоверение за регистрация в ЦПРС на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи Първа група, пета категория, която да му позволява извършването на строителните работи.

Моля да ни бъде разяснено Удостоверение за регистрация в ЦПРС за коя група и категория строежи трябва да притежава участникът.

ОТГОВОР:

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с нормите на Закона за Камарата на строителите (Обн. ДВ. Бр. 108 от 29 декември 2006г.) за обекти ПЪРВА група, V категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.5, буква «а» и буква «г» от ЗУТ; чл.10, ал.1, т.1 и чл.11. от Наредба 1от 30.07. 2003 г., (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп. бр.23 от 2011 г.) на МРРБ – «жилищни сгради с ниско застрояване».
Във връзка с получено запитване вх.№ 02-6619/ 28.11.2012 год

1. В подобект №3 „РЕКОНСТРУИРАНЕ НА СГРАДА(ІІІ етаж) И ПРИГАЖДАНЕТО И ЗА ЦСРИ в УПИ ІІ, кв.26 „- има извършване на строително- ремонтни дейности, а за Подобект №1 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦНСТ в УПИ ІІІ- 9793, кв. 26, гр. Луковит, ул. „Гето Йошев” и в Подобект №2 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦНСТ в УПИ ІІ- 9790, кв.12, гр. Луковит, ул. „Н.Рилски” № 4 – изцяло ново строителство. При изготвянето на подробните анализи на единичните цени, показателите за тяхното образуване при ново строителство и ремонтни работи трябва ли да са еднакви?


ОТГОВОР: При изготвяне на подробните анализи на единичните цени, показателите за тяхното образуване при ново строителство и при ремонтни работи всеки участник в процедурата следва да се придържа към действащата в момента Законодателна нормативна база и Справчниците за цените в строителството включващи цените на СМР, строителната отчетност, цени на труд, цени на материали, механизация, СМР, цени за ремонти и разходи за доставка.
Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница