Въведение и мотивация 3 Намаление на емисиите на парникови газове 7страница1/6
Дата06.02.2018
Размер0.63 Mb.
#55762
  1   2   3   4   5   6МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НАМАЛЕНИЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА БИОГОРИВАТА И НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ОТ БИОМАСА

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение и мотивация 3

Намаление на емисиите на парникови газове 7

Списък с формулите, използвани в методиката 40

Емисии на парникови газове 9

Приложение 1 27

Приложение 2 29

Приложение 3 31

Приложение 4 32

Приложение 5 34

Приложение 6 35

Приложение 7 36

Приложение 8 37Въведение и мотивация

I.1ОпределенияНамаление на емисиите на парникови газове

Намаление на емисиите на парникови газове означава процентното намаление на емисии на парникови газове, реализирано чрез употребата на течни горива от биомаса вместо горива от нефтен произход (фосилни) горива.


Емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл

Означава всички нетни емисии на CO2, CH4 и N2O, които могат да бъдат причислени към това гориво (включително всички негови примеси) или произведената от него енергия. Съответно се включват всички етапи, а именно отглеждане и добив на земеделските култури, промени в земеползването, транспорт и разпространение, преработка и горене.


Потенциал за затопляне на атмосферата (Global Warming Potential)

Величина за измерване на относителния потенциал на даден парников газ за задържане на топлина в атмосферата. Коефициентът изразява сравнението на потенциала на даден парников газ (например CH4 или N2O) с този на въглеродния диоксид (CO2).


Еквивалент на въглероден диоксид

Това са емисиите на парникови газове, преизчислени, като се взема предвид потенциала им за затопляне на атмосферата. За референтна стойност на изчисление се приема въглеродния диоксид (CO2). Мерната единица на тази референтна стойност се записва като g CO2eq или g CO2e.


Действителна стойност

Означава намалението на емисиите на парникови газове на някои или всички етапи на конкретен процес на производство на биогорива, изчислено според настоящата методиката.


Типична стойност

Означава прогноза за представителното намаление на емисиите на парникови газове за конкретен начин на производство на биогорива.


Приета стойност

Означава стойност, получена от типична стойност чрез прилагане на предварително определени коефициенти, и която, при определените в настоящата методика обстоятелства, може да бъде използвана вместо действителна стойност.


Биомаса

Означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата част на промишлени и битови отпадъци.Биогорива

Означава течни или газообразни горива за транспорта, произведени от биомаса, включително:

а) „биодизел": метилов естер, произведен от растителни или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначен за употреба чист или в смес с гориво за дизелови двигатели;

б) „биоетанол": етанол, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци, предназначен за употреба чист или в смеси с гориво за бензинови двигатели;

в) „етери, произведени от биоетанол": кислородсъдържащи съединения (етил-третичен-бутил-етер или ЕТБЕ), произведени на базата на биоетанол, при което обменният процент био-ЕТБЕ, изчислен като биогориво, е 47, биодиметилетер: диметил-етер, произведен от биомаса, предназначен за употреба като биогориво, и био-метил-третичен-бутил-етер: гориво, произведено на базата на биометанол, при което обемният процент био-метил-третичен-бутил-етер, изчислен като биогориво, е 36, предназначени за използване чисти или в смеси с гориво за бензинови двигатели.

г) „биогаз”: газообразно гориво, произведено от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци, което може да бъде пречистено, докато достигне качеството на природния газ.


Течни горива от биомаса

Означава течни горива за енергийни цели, различни от тези за транспорта, включително за електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от биомаса.


Суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса

Селскостопански култури

Отпадъци и остатъци от горското и селското стопанство, рибарството и аквакултурите

Отпадъци и остатъци, различни от остатъците от горското и селското стопанство, рибарството и аквакултурите


Производство на биомаса

Съвкупност от работни операции, които могат да включват всички или някои от посочените дейности: обработка на земя, засаждане на селскостопански и дървесни култури, прибиране/събиране на реколта/отпадъци/остатъци, преработка на суровини за производство на биомаса.


I.2Основание за разработване

Методиката се разработва във връзка с транспониране в нашето законодателство на текстове от Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО и от Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО.

Методиката се разработва на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници, (ЗЕВИ, ДВ бр.35 от 3 май 2011 г.) и във връзка със Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр. 42 от 3 юни 2011).

Контролът на енергийното потребление в Европа, както и увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници представляват важни части от пакета от мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове. Тези фактори играят важна роля за подобряване на сигурността на енергийните доставки, за насърчаване на технологичното развитие и иновациите и създаване на възможности за заетост и регионално развитие, особено в селски и изолирани области.


По-специално увеличените технологични подобрения, стимулите за използване и разрастване на обществения транспорт, използването на технологии за енергийна ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта са едни от най-ефективните инструменти, чрез които Общността може да намали своята зависимост от внос на нефт в транспортния сектор, в който проблемът със сигурността на енергийните доставки е особено сериозен и влияе върху пазара на горивата за транспорта.
Поради факта, че сектор транспорт, и по-специално горивата за транспортни цели, е причина за около 20% от емисиите на парникови газове в Общността, усилията са насочени към наблюдението и намаляването на емисиите на парникови газове от жизнения цикъл на горивата.
Като първа стъпка в посока намаляване на емисиите на парникови газове от употреба на горива за транспорта се явява разработване на методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на производство и употреба на биогорива и течни горива от биомаса, която да се приеме като ръководен документ при извършване на дейности по оценка на намалението на емисиите.

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Climate -> Climate Change Policy Directorate -> Biofuels 06022013
file -> Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Камчия с идентификационен код
file -> Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 991/23. 12. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
Climate Change Policy Directorate -> Европейска комисия генерална дирекция действия по изменение на климата дирекция в – Европейски и международни въглеродни пазари Ръководен документ №2
Biofuels 06022013 -> І общи разпоредби Ч
Climate Change Policy Directorate -> Поемане на по-амбициозни ангажименти за намаляване на емисиите


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница