въведение в осДата25.07.2016
Размер261.37 Kb.
#6531
ТипГлава
Глава1- Въведение в ОС

1в. От какви компоненти се състой компютърната система? – КС се състой от два взаймосвързани и взаймовъзвдеистващи си компонента – апаратна част (хардуер) и програмно осигуряване (софтуер).

2в. Как може да се определи компютърния софтуер? – КС е съвкупност от програми, инструкции и специална документация, необходима за използване на тези програми за решаване на различни задачи, т.е. това са машинни програми, които определят реда, в които апаратните средства на компютъра изпълняват своите функции.

3в. За какво служи системния софтуер? Опитайте се да изброите основните групи системни програми. – Системния софтуер обезпечава високата ефективност на работата на компютъра, опростява достъпа до системата и намалява стойността на програмирането. Основните групи системни програми са: операционната система, системи за програмиране и интерфейсни програми.

4в. Какво представляват системите за програмиране? Какви езици за програмиране познавате? – Системите за програмиране са съвкупност от програми и средства, осигуряващи ефективно разработване и тестване на софтуер, а така също и за подготовка на потребителските програми за изпълнение. Езиците за програмиране са: машинни езици, езици от високо ниво и езици от ниско ниво.

5в. Каква е разликата между езиците за програмиране от ниско и високо ниво? Дайте конкретни примери. – Езикът от ниско ниво е съвкупност от мнемонически обозначения (имена) и символи, които съдържат само командите на процесора. Те са изпълняват когато трябва да се създаде компактна програма, отчитаща спецификацията на хардуера, и когато трябва да се осигури минимално време за решаване на задачите. В групата на езиците от ниско ниво са машинният код и Асемблер, пример: премести съдържанието на клетка 4000 от паметта в регистър А.

Езиците за програмиране от високо ниво, са наречени така, защото те реализират по-високо ниво на абстракция и кодът написан на такъв език е значително по-разбираем отколкото същият код на ниско ниво. Всеки език за програмиране от високо ниво има свой собствен синтаксис, структура и ключови думи. Пример: ADA, Algol 60, Basic, C, C+, Delphi, Java и др.6в. В зависимост от входния език и реда, в които следват етапите на транслиране и изпълнение на операторите от програмата, обикновено транслаторите се делят на асемблери, интерпретатори и компилатори. З а какво служи всеки от тях?

Асемблер- е програма или техническо средство, която изпълнява асемблиране от език на ниско ниво, т.е. транслира програмата написана на Асемблер в програма на машинен език.

Интерпретатор- е транслатор, които първо превежда всеки отделен оператор от изходния модул и след това го изпълнява, т.е. повтарят се етапите на транслиране и изпълнение докато се стигне до последния оператор от програмата. При тях всъщност няма цяла изпълнена програма. Работата с интерпретатора на езика се осъществява в диалогов режим, чрез извеждане на съобщения за открити грешки и предоставяне на възможност за тяхното оперативно изправяне. Така се осъществява удобно проиграване на програмата, но се увеличава времето за работа.

Компилатор- е програма (или техническо средство), която превежда първо цялата изходна програма от език на високо ниво на машинен език, а едва след това започва нейното изпълнение, т.е. преобразуването на изходния модул в програма на машинен език, а едва след това започва нейното изпълнение, т.е. преобразуването на изходния модул в програмата на машинен език е отделено по време от нейното изпълнение. Съобщенията за всички открити грешки се извеждат наведнъж. Компилаторът работи по-бързо от интерпретатора и осигурява по-голяма скорост при изпълнението на програмата.

7в. В долната таблица са изброени някои популярни категории приложения. Опитайте се да посочите конкретни примери за софтуер от всяка група.

Универсален софтуер- Microsoft office; Corel Word Perfect Office X3; 602 Office Suite и др. текстообработка, електронни таблици, презентации, база данни (СУБД).

Специализиран софтуер- Счетоводен, маркетингов, финансов софтуер и др. програми за управление на бизнеса или корпоративни информационни системи.

Софтуер за работа с Интернет- Браузъри, Даунлолд мениджъри, пощенски клиенти, програми за обмен на съобщения и IP телефония. Internet Explorer, Mozilla, Skype и др.

Антивирусен софтуер- той включва програми, които предпазват и отстраняват компютърни вируси, файлов скенер, модул, анти-шпионски модел, Firewall.

Компютърни игри- стратегии, ролеви игри, екшън, спортни игри, симулации, приключенски.

8в.Какви са предимствата на интегралните офис пакети? – техните предимства са :

-еднообразен интерфейс и помощни средства

-общи за всички приложения подходи при работа

-възможност за превключване от едно приложение в друго

-лесен обмен на данни между тях (тестови, числови, графични и др.)

-ниска цена9в. Какви приложения се включват в Microsoft office?

-Word-за тесктообработка

-Excel-за работа с елекронни таблици

-PowerPoint- за презентации

-Outlook- за работа с електронна поща и планиране на задачи

-Access- за работа с бази данни

-InfoPath- за събиране и управление на данни

-Publisher- за подготовка на публикации

-Visio- за работа с бизнес диаграми

-Microsoft Project- за управление на проекти

-OneNote- за създаване и управление на бележки.

10в. Какво представлява бизнес софтуерът? Можете ли да изброите някои популярни приложения за бизнеса. – Бизнес софтуера е част от сециализирания софтуер. Бизнес софтуера включва:

-счетоводни програми

-системи MRP

-системи MRPІІ

-системи ERP

-системи CRP

-системи SDM

-системи за управление на проекти (Project Management)

-системи за автоматизация и документообработка (EDM-системи)

-системи за управление на архиви от документи (DWM-системи)

-корпоративен портал

-системи автоматизирано проектиране (CAP,CAD-системи).


Глава 2 – Архитектурни особености, функции и еволюция на ОС.

1в.Опитайте се да представите малко по-детайлно предназначението на ОС в четирите основни пункта.

-Организация на ефективното използване на ресурсите на компютъра.

-Осигуряване на удобен интерфейс (приложения, потребител) компютър чрез предоставяни на различни сервизи.

-Облекчаване процеса на експлоатация на хардуера и софтуера на компютъра.

-Възможност за развитие.

2в.Какво се включва в основните и допълнителните функции на ОС?

Основни функции:

-Зареждане на приложения в RAM и тяхното изпълнение.

-Стандартизиран достъп до периферните устройства (I/O).

-Управление на RAM паметта (разпределение между процеси, организация и управление на виртуалната памет).

-Управление на енергонезависимата памет (твърд диск, CD,DVD…) с помощта на файловата система.

-Подържане на потребителския интерфейс.

Допълнителните функции:

-Паралелно или псевдопаралелно изпълнение на задачи (многозначност).

-Взаимодействие между процесите.

-Взаимодействие с други компютри в средата на LAN

-Защита на компютъра и на потребителските данни от програми и вредителско действие на приложения или хора.

-Разграничаване правата за достъп (аутентификация, авторизация)и многопотребителски режим на работа.

3в.В долната таблица попълнете задачите, които изпълнява всеки един от трите компонента на ОС.

-Ядро, команден интерпретатор – е част, която е основа на ОС и директно комуникира с хардуера на компютъра. Ядрото се грижи за абсолютно всички процеси, които се изпълняват, както и за комуникация със наличните устройства. То осигурява работата на обвивката и приложните програми.

-Драйвери – компютърният драйвер е вид софтуерен продукт, които има за цел да укаже на ОС как да работи с даден хардуер. Драйверът е като преводач и посредник между хардуера и ОС.

-Обвивка – Служи за връзка между потребителя и ядрото, т.е. това са програмите, които потребителят вижда и се наричат още потребителски интерфейс.4в. Какви класификации на ОС познавате?

-Реализация на многозадачност, т.е. възможност за изпълнение на една или повече задачи по едно и също време.

-Брой на едновременно работещи потребители.

-Област на използване и форма на експлоатация.

-Апаратна платформа.

-По типа лицензи.

-Състояние на развитието.

-Според способността на достъп до системата.

-Област на приложение.

5в. В долната таблица попълнете най-важните особености за всеки един етап от еволюцията на ОС.

-Първи етап (1945-1955 лампови машини, няма ОС)- в средата на 40г. се създават първите лампови изчислителни машини, появява се принципа на програмата, която се съхранява в паметта на машината. Известно, е че първите компютри не са притежавали ОС. Потребителите са имали пълен достъп до машинния език и всички програми са написани непосредствено в машинни команди. Първите системни програмни средства са били от една страна помощни средства за разработка на програми (асемблери, компилатори), и от друга – програми за вход-изход. През 1946 се появява първия компютър ENIAC. През 1951-52 възникват пра образите на първите компилатори със символични езици, а през 1954 Nat Rochester разработва асемблер за IBM-701. Официално през 1952 се появява първата ОС. През 1955 е създадена ОС за IBM-704, а в края на 50 вече има език за управление на задания и пакетна обработка на задания.

-Втори етап (1955 – началото на 60) компютри на основата на транзистори – пакетни ОС – от средата на 50 започва нов етап в еволюцията на компютрите, свързан с появата на полупроводниковите елементи. Появяват се първите истински компилатори. Опростява се процеса на програмиране. ОС набира програмите, въведени от различните потребители и ги изпълнява една след друга, отстранявайки задръжките свързани с работата на оператора при зареждането на отделните програми.

-Трети етап (началото на 60 – 1980) – компютри на базата на интегралните схеми. Първите многозадачни ОС - по отношение на техническата база се извършва преход от отделни полупроводникови елементи от типа на транзистора към интегрални микросхеми. Повишава се произведителността на процесорите. Първоначално входно-изходните операции се осъществяват в режим off-line, т.е. като се използват други компютри. Впоследствие те се изпълняват на същия компютър, които извършва и обработката, т.е. в режим on-line. Този режим получава името spooling. Рязко повишаване ефективното използване на процесора се постига с появата на мултипрограмирането. То води до революционни промени в архитектурата на компютъра, понеже важна роля има апаратната поддръжка на този режим.

-Четвърти етап (1980 – до наши дни) – персонални компютри. Класически, мрежови и разпределени системи – този етап е еволюцията на компютрите е белязан от появата на големи интегрални схеми (ГИС). Компютрите започват масово да се използват от неспециалисти, което налага изскването на „дружелюбно” програмно осигуряване и променя мястото на ролята на програмистите. Нараства сложността и разнообразието на задачите, решавани от РС. Към средата на 80 настъпва мащабно разпространение на компютърните мрежи, вкл. мрежи от РС, работещи по управлението на мрежови или разпределени ОС. Характерна особеност на ОС от четвърто поколение е, че много от функциите в съвременните компютри се реализират не с обикновени програми, а чрез микропрограми. Това позволява да се повиши ефиктивноста и скоростните характеристики, да се намаляват разходите за разработка на програма и да се осигури по-наджна защита на системата.

6в. По-долу са изброени три от най-разпространените днес ОС. Опитайте се кратко да изброите някои от най-важните им характеристики.

-ОС Windows XP – интерфейса е добър, сигурността е задоволителна, софтуера е отличен

-ОС Windows Vista – интерфейса е много добър, сигурността е добра, софтуера е много добър.

-ОС Linux – интерфейса е добър, сигурността е много добре, софтуера е много добър.

-ОС MAC OS X – интерфейса е отличен, сигурността е много добра, софтуера е много добър.
Глава 3 – Управление на процесите

1в. Как може да определите термина „процес” и неговото отношение към задача, програма и нишка? – Термина „процес” се използва от 60 год. За сега няма общо прието определение и в много случаи терминът „ процес” се използва като синоним на „задача”. Обикновено под процес или задание се разбира програма по време на изпълнението или обект, на които с предоставен ЦП.

-Процесът представлява съвкупността от памет, стек и кода на приложението.

-ОС използва процеси, за да разграничава различните приложения.

-Нишката е основната единица, на която ОС може да заделя процесорно време.

-В един процес различните задачи се изпълняват от отделни нишки.

- В един процес има поне една нишка.2в. Кои са състоянията, през които преминава един процес? Посочете конкретни примери.

-Running– изпълнение

-Ready – готов

-Blocked – блокиран (чака събитие)

-New – нов

-Exit – прекратен3в. Какви операции могат да се извършват върху процесите?

-Зареждане

-Унищожаване

-Активизиране

-Блокиране

-Избиране4в. Опитайте се да посочите основните видове прекъсвания и причините, които ги пораждат.

-Прекъсвания пир изпълнение на входно-изходни операции. Това са заявки, постъпващи от каналите и устройствата за вход-изход, които информират супервайзъра за състоянието си и за хода на изпълнението на входно-изходните процеси.

-Обръщане към супервайзъра (SVC – прекъсвания). Причините за този тип прекъсвания е работещия (активен) процес, които изпълнява командата SVC.

-Външни прекъсвания. Причиняват се от различни събития.

-Програмни прекъсвания. Възникват при откриване на грешки в изпълняваната програма.

-Прекъсвания при рестартиране. Възникват, когато от пункта за управление или друг процесор постъпи команда за рестартиране на системата.

-Прекъсвания, свързани със схемите за контрол на машината. Предизвикват се от различни грешки, установени в процеса на изпълнение на заданието.

5в. В какво се изразява същността на дългосрочното и краткосрочно планиране на процеси? – Процедура при която се избира поредното задание за зареждане в компютъра, т.е. за зареждане на съответния процес. Планирането на използването на процесора означава избиране един от процесите, които ще получи в свое разпореждане централни процесор, т.е. ще се преведе в състояние „изпълнение”.

6в. Кои са белезите, предимствата и недостатъците на приоритетната и не приоритетна многозадачност? Защо приоритетна многозадачност е основна характеристика на съвременните ОС?

-Не приоритетната многозадачност е форма при която процесорът никога не може да бъде отнет от задача, т.е. самата задача решава кога да освободи процесора. Програмите написани за системи с неприоритетна многозадачност, трябва задължително да включват условия за връщане на управлението към процесора, защото никоя друга програма не може да се изпълнява, докато не приоритетната не освободи контрола върху процесора.

-Приоритетната многозадачност с друга форма, при която ОС може сама да поеме управлението над процесора, без това да става със съдействие от страна на задачата. Тя се контролира от ОС, обикновено се използва при системите с времеделение.

Всички съвременни ОС я подържат, като се спазва и приоритет на използването на системните ресурси. По този начин, програми с по-висок приоритет могат по-често да използват процесорно време от програми с по-нисък такъв.7в. Какво е нишка и кои са характеристиките и? Защо според вас най-популярните днес ОС са многонишкови? – Нишка е поток на изпълнение на програма, записана в оперативната памет, с единствена текуща точка, но в рамките на един процес, т.е. нишка е поток от операции, които се случва в рамките на програма с единствена стартова позиция.

Характеристиката на нишка:

-състояние

-запазен контекст

-стек за изпълнение

-достъп до памет и ресурси

Най-популярните ОС са многонишкови, защото рязко се ускорява работата на програмата.

8в. Какви са отношенията между процеси и нишки? – Всеки процес има поне по един thread, но може да има и повече от един. Работейки в рамките на един процес thread-овете могат много лесно да си споделят данни, общи за изпълнението на програмата.

-един процес-една нишка

-един процес-много нишки

-много процеси-една нишка за процес

-много процеси-много нишки в процес

9в. Какви елементи включва процеса в Windows 2000?

-закрито виртуално адресно пространство

-изпълнявана програма

-списък от открити дескриптори

-контекст за защита

-уникален индентификатор на процеса.Глава 4 – Управление на паметта

1в. Опитайте се кратко да представите същността и предназначението на двете нива на кеш паметта.

-L1 – намира се на централния процесор и е с далеч по-малък обем от L2 кеш паметта. Предимството и е в това, че обикновено работи на честотата на процесора, следователно е най- бърза.

-L2 – обикновено се намира на дънната платка под формата на отделни чипове и е с по-голям обем от L1 cache. Обемът и е изключително важен за скоростта на компютъра.

2в. В долната таблица са посочени няколко нива от йерархията на компютърната памет. Характеризирайте кратко всяка една от видовете памет:

-Регистрова памет – регистрите са най-скъпи, скоростта им е енергията, която използват са с най-големи стойности:

-времето на достъп до паметта е най-малко.

-нараства стойността на паметта за 1 бит.

-капацитетът и плътността намаляват.

-Кеш памет – е спомагателна памет за ускоряване обмена на данни между различните нива в йерархията на паметта, т.е. кеша е междинна памет, използвана за синхронизиране на два вида памет с различни скоростни характеристики.

-Основна памет – представлява набор от адресируеми клетки, достъпни за програми, написани на машинен език. В основната памет се намират програми и данни, достъпът до които се осъществява чрез специален механизъм за формиране на адреси. Независимо от използваната елементна база паметта от този тип е непосредствено достъпна за процесора за запис и четене на информация. За да може ЦП да работи с една програма нейните команди и необходимите данни трябва да се намират в основната памет.

-Външна памет – служи за продължително съхраняване на програми и данни, които в определен момент може да се прехвърлят в реалната памет. Тя се организира върху различни машинни носители. ЦП не може директно да използва инструкциите и данните от външната памет, те трябва предварително да се прехвърлят в основната памет.3в. Кои са основните функции, които системата за управление на паметта изпълнява?

-Разпределение на паметта между конкуриращи се поцеси

-Представяне адресното пространство на процеса върху конкретни области на работната памет.

-Контрол върху достъпа до адресното пространство на процеса.

-Преместване на процеса напълно или частично във външната памет, когато мястото в работната памет не е достатъчно.

-Оперативен отчет и контрол за свободната и заета памет във всеки момент.4в. Какви способи има за организация на физическата памет?

-едно програмни системи където всички ресурси се предоставят на един потребител.

-мултипрограмиране с фиксирани раздели

-мултипрограмиране с променливи раздели

-мултипрограмиране със суопинг.

5в. Какво е суопинг и по какво се различава от виртуалната памет? – суопингът представлява частен случай на виртуалната памет и предлага много по-проста реализация на идеята за съвместно използване на работната памет и диска. Системите подържащи суопинг не са в състояние да заредят за изпълнение процес, чието виртуално адресно пространство превишава съществуващата в момента свободна памет.

6в. Каква е същността на концепцията за виртуалната памет и защо води до повишаване производителността на системата? – същността на концепцията за виртуалната памет се изразява в това, че виртуалния адрес на които се позовава изпълнявания процес, се отделя от адреса, съществуващ в основната памет.

7в. Посочете 3 предимства на виртуалната памет.

-Програмата не е ограничена от размера на физическата памет

-Съседни области на виртуалната памет може и да не заемат съседни области на основната памет

-Процесите се извикват според необходимостта, а ОС може динамично да управлява паметта.8в. Как работи мениджърът за управление на паметта? – мениджърът на паметта използва информацията от таблиците за да намери неизползвана страница физическа памет и я записва в резервирана област на диска, наречена swap файл. После уведомява централния процесор за необходимостта да прочете изискваната страница от по-бавната памет. Накрая ММU установява съотвествието между виртуалната и физическата страница и обновява таблицата с тази информация.

9в. Каква е същността, предимствата и недостатъците на страничната организация на паметта? – при страничната организация цялата налична физическа памет се разделя на блокове с фиксирана дължина, които се наричат физически страници. Размерът на блоковете в различните системи е различен и обикновено дължината се изменя от 512 до 4096 байта.

Предимствата на страничната организация са:

-снема се ограничението свързано с необходимостта да се отличат при програмирането конкретните обеми на основната памет.

-значително се улеснява решаването на проблемите за фрагментация на паметта, понеже се разполага със средства за съпоставяне на съседни участъци на виртуалната памет с несъседни участъци на реалната памет.10в. Каква е същността, предимствата и недостатъците на сегментната организация на паметта? – сегментът представлява група данни, която може да се именува и де се оперира с нея като едно цяло. Тя по-скоро е логическа, отколкото физическа. Предимствата на сегментната организация на паметта са:

-реализира препокриване без какви и да се предварителните указания на програмиста.

-с всеки сегмент могат да бъдат свързани специални атрибути, определящи правата за достъп, като напр.”само за четене”, „само за писане”, „само за изпълнение”

-имат неопределени размери

-динамично свързване и разделяне на програмите

-сегментацията предлага допълнителни методи за повишаване ефективността на мултипрограмирането, изразяващи се в разделянето на програмните ресурси.11в. Каква е същността, предимствата и недостаъците на странично-сегментната организация на паметта? – при странично-сегментната организация е съчетаване на двете организации на памет. Страничната организация решава проблемите на фрагментация, а разпределението на страниците по заявки отстранява ограниченията върху размера на адресното пространство. При тях почти винаги се прилагат високоскоростни асоциативни устройства или кеш памет, защото в противен случаи динамичното преобразуване на адресите може да доведе до сериозно намаляване на производителността на системата. Много съществено предимство е осигуряването на колективно използване на сегментите.

12в. Каква е структурата на отделен елемент от таблицата на страниците (PTE – Page Table Element) при Widows NT? – старшите 5 бита определят типа на страницата то гледна точка на допустимите операции. Следващите 20 бита определят базовия физически адрес на страницата на паметта. Следващите 4 бита на PTE описват използваната от суап файла памет. Последните 3 бита определят състоянието на страницата в системата.
Глава 5 – Управление на данните

1в.Как може да определите файловата система? – Модулите на ОС, които изпълняват функциите свързани с управлението на данните, съхранявани във външната памет се наричат файлова система.

2в. Към най-важните функции на файловата система може да се отнесат:

-Ефективно разпределение на външната памет.

-Гъвкавост и многостранност на достъпа до данните.

-Гъвкавост и многостранност на достъпа до данните.

-Максимална маскировка на вътрешния механизъм реализация от потребителя.

-Независимост от конкретния компютър или устройство.

-Организиране на съвместно използване на общите файлове.

-Безопасност и цялостност на информацията, съхраняване във файловете.

-Ефективно реализиране на командите за работа с файлове.

3в. Опитайте се да изброите някои от файловите атрибути – тип на файла; собственик на файла; създател на файла; парола; време; флаг произволен достъп; позиция на ключа.

4в. Най-важните функции, които файловата система, като основни компоненти на всяка ОС изпълнява са:

-подържане на управляваща информация за файловете;

-Управление на файлове;

-Управление на външната памет;

-Разпределение на външната памет между файловете.

5в. Какви механизми се използват да разпределение на външната памет?

-несвързано разпределение

-свързано разпределение

6в. Клъстерът е:

-единица за съхраняване на информация върху CD7в. Какво е характерно за различните методи за организация на файлове със записна структура?

-Последователна организация – във файл с такава организация записите се разполагат един след друг в последователните области, заети от него. Подобни файлове се наричат ESDS. Откриването на запис с определено значение на едно или няколко полета предполага пълно претърсване на целия файл, което много често се осъществява от потребителската програма, а не от ОС.

-Индексно-последователна организация – при тази организация записите се разполагат в областите, отделени за файла, подредени по значението на ключа (индекса). За файл с такава организация ОС поддържа индексна настройка с едно или няколко нива, чрез която да стеснява до възможния минимум диапазонът от записи за последователно претърсване. Всяко ниво от индексната настройка се състой от елементи, съдържащи максималното значение на ключа за група от последователни записи и указател към началото на групата.

-Директна организация на файл – положението на всеки запис във файла се определя чрез преобразуване на ключа му във физически адрес по дадени алгоритми за рандомизация. Поради това записите се разполагат в произволен ред и към тях може да се осъществява само директен достъп чрез прилагане на същите алгоритми към търсения ключ.8в. В долната таблица са изброени файловите системи, подържани от Windows XP. Опитайте се да посочите някои важни характеристики на всяка от тях.

-FAT – е група сектори, намиращи се непосредствено след boot – сектора на диска и преди root area – та, в които се пазят две копия на таблицата за разпределение на дисковото пространство.

-FAT 16 – при нея вместо да се съхранява адреса на сектора, започва да се съхранява адреса на клъстера. При тази ОС се постигат максимални размери на дяловете от 2GB.

-FAT 32- използва се 32-битово адресиране, и по тази причина вече е възможно да се постигнат размери от порядъка на 2TB(терабайта). Тя е малко по-бърза от NTFS, добре усвоена от повечето ОС, т.е. идеална за кореспондиране между различни ОС, заделя по-малко от диска за „себе си”, достъпна от DOS, подходяща за бавни компютри.

-NTFS – значително по-голяма скорост за достъп до данните от тази при FAT 32, особено в не буфериран режим; по-малки размери на клъстерите; вградена поддръжка на компресия; журнална файлова система; вградена поддръжка на сигурност, на ниво „файл”. Тя е устойчива и трудно поддаваща се на откази файлова система със добър механизъм на предотвратяване и коригиране на грешки.

-CDFS – използва се от Windows XP за четене и достъп до CD-ROM устройства. Тя е същата като тази при версията 3.5х. Като допълнение към стандартния CD-ROM формат Windows XP, CDFS осигурява възможност за зареждане на ОС от CD-ROM устройства.9в. Кои са по-важните предимства на NTFS?

-подържа файлове с големина до няколко терабайта

-притежава вградена поддръжка на атрибутите за защита на достъпа до файловете на Windows XP

-има файл-каталог, в които се съхраняват връзки към други файлове и каталози. Тя е устойчива и трудно поддаваща се на откази файлова система със добър механизъм на предотвратяване и коригиране на грешки и недопускане на неточности при работата на файловата система.10в. Каква е структурата на дял, форматиран с NTFS?

-MFT (Master Files Table – обща таблица на файловете)

-област за данни

-област за копие на MFT

-област за данни
Глава 6 – Управление на входно-изходните устройства

1в. Какви са физическите основи на входно-изходните операции? – предаване на информация между различни нива на йерархически организираната памет, предаване на информация от или към околната среда (периферни устройства, други компютри и др.)

2в.Фундаментално значение за организиране работата на входно-изходните устройства имат няколко положения:

-Устройства за вход- изход се свързват към системата чрез портове

-Може да съществуват две адресни пространства – пространство на паметта и пространство за вход-изход

-портове обикновено се идентифицират в адресното пространство за вход-изход, и само понякога – непосредствено в адресното пространство на работната памет

-използването на едно или друго адресно пространство се определя от типа на командите, които процесора изпълнява, или от типа на неговите операнди.

-Контролерите на устройствата изпълняват физически управлението на устройствата за вход-изход и предаването на информация през портовете3в. Каква е ролята на прекъсванията в процеса на изпълнението на входно-изходни операции? – прекъсванията позволяват на външните устройства да уведомят ЦП за завършване на команда за вход или изход.

4в. С течение на времето организацията на входно-изходните операции се е развивала и усъвършенствала. Еволюцията може да се представи в няколко етапа:

-процесорът непосредствено управлява периферните устройства.

-Устройството се управлява от контролер. Процесорът използва програмируем вход-изход без прекъсвания.

-Използване на контролер на прекъсванията – вход-изход, управляван от прекъсванията

-Използване на модул (канал за пряк достъп до паметта). Преместване на данните в паметта и от нея се осъществява без използване на централния процесор.

-Използване на отделен компютър за управление на устройствата за вход-изход пир минимална намеса на ЦП.5в. Каки механизми познавате за съгласуване скоростите за обмен и кеширане на данните? – Буферизация – тя ускорява операциите за обмен и кеширане на данните.

6в. Каква е ролята на базовата система за вход-изход BIOS (Basic Input Output System)? – изпълнява ролята на програма за начално зареждане, наред с възможността да съхранява множество настройки, управляващи ресурсите на компютъра, в това число запазване на системите дата и час, информацията за твърдия диск, контролерите, настройките на паметта, данните за процесора, последователността на инициализиране на устройствата.

7в. Може ли да се работи без наличието на базовата система за вход-изход BIOS? – не може, защото BIOS оперира с компютъра на ниско ниво, започвайки още от неговото включване. Прави тестване, и ако то е преминало успешно, тогава BIOS предава управлението на програмата от по-високо ниво – ОС.

Глава 7 – Управление на безопасността

1в.Каква е разликата между неумишлените и умишлените заплахи и какви форми на проявление могат да имат?

-Неумишлени са заплахите, причинени от грешни действия на лоялни сътрудници по причина на ниска квалификация или безотговорност, а така също последствията от не надеждна работа на апаратни и програмни средства на компютърната система, в т.ч. ОС.

-Умишлени са заплахите, причинени с ясен умисъл, напр. пасивно четене на данни, мониторинг на системата, активни действия – нарушаване целостта и достъпността на информацията, привеждане в не работно състояние на приложения и устройства на системата и т.н.

Формите на проявление могат да бъдат:

-незаконно проникване в един от компютрите на мрежата под формата на легален потребител;

-разрушаване на системата чрез програми-вируси;

-нелегални действия на легален потребител;

-подслушване на вътрешния мрежов трафик2в. Какви насоки обхваща системния подход към осигуряване на безопасността? Защо е необходимо системния подход?

-Насоки – надеждна работа на програмните и апаратните средства на системата; технически средства за информационна безопасност; морално-етични средства за защита; административни мерки; психологически мерки за безопасност; физически средства за защита; законодателни средства за защита.

Системния подход осигурява и защитава безопасността на информация.

3в. Какво означава политика за безопасност и на какви принципи се базира?

-Политиката за безопасност означава каква информация ще се защитава; какви загуби и щети ще понесе компанията при загуба или разкриване на едни или други данни; кой или какво може да бъде възможният източник на заплахи за сигурността; какъв вид атаки върху безопасността на системата може да бъде предприет; какви средства ще се използват за защита на всеки вид информация.

-Принципите на които се базира са: осъзнаване; отговорност; оценка на риска; проектиране и внедряване на системата за сигурност; реакция; управление на сигурността; етичност; демократичност; периодична оценка.

4в. опитайте се да изброите най-важните базови технологии за безопасност.

-шифриране

-аутентификация – пароли; авторизация; одит;

-технология на защитен

-технология за аутентификация – мрежова аутентификация на основата на многократна парола; аутентификация с използванена еднократна парола; аутентификация на информация

-система Kerberos5в. Как се реализира идентификация и аутентификация на потребителите? – всеки потребител в системата има уникален идентификатор. Той има същата цел, както и идентификаторите на всеки друг обект, файл или процес. Самата идентификация се свежда до въвеждане от страна на потребителя на неговия идентификатор. За да се установи, че потребителят е именно този, за когото се представя, и че идентификаторът е негов, в ИС е предвидена процедурата аутентификация, чието предназначение е да се позволи достъп (чрез пароли) до системата на нежелани лица.

6в. Какво е авторизация и как се реализира. Какво представлява матрицата за достъп? – след успешна регистрация системата трябва да извърши авторизация – предоставяне на субекта права за достъп до обект. Средствата за авторизация контролират достъпа на легални потребители до ресурсите на системата, предоставяйки на всеки от тях именно на тези права, които са зададени от администратора, а така също извършват контрол върху възможностите на потребителя да изпълнява различни системни функции. Системата за контрол се базира на общ модел, които се нарича матрица за достъпа.

Матрица на достъпа:

-списък с права за достъпа – Access control list – всяка колона в матрицата може да бъде представена като списък за достъпа до един обект. Елементи на списъка може да бъдат процеси, потребители или групи потребители.

-мандати с възможности – Capability list – ако матрицата за достъп се съхранява по редове, т.е. ако всеки субект съхранява списък на обектите и за всеки обект – списък от допустимите операции, то този начин за съхраняване се нарича мандатен или списък на възможностите. Всеки потребител притежава няколко мандата и може да има право да ги предава на други потребители.7в.В долната таблица са изброени 4 подхода за създаване на сигурни и надеждни ОС. Опитайте се да систематизирате същността и проявленията на всеки от тях.

крепени ОС – най-консервативният подход, Nooks, е разработен с цел да повиши надеждността на съществуващите ОС Windows, Linux , др. Технологията подържа монолитна структура на ядрото, в която стотици или хиляди процедури са обединени в едно адресно пространство и работят като ядро. Подходът се фокусира върху задачата да направи драйверите за устройства (основна причина за проблеми) по-малко опасни.

-Пара виртуални машини – идеята е да се ползва специална управляваща програма, наречена монитор на виртуалната машина, която работи непосредствено с хардуера, а не с ОС. Виртуалната машина създава няколко екземпляра на реалната.Всеки екземпляр може да подържа работата на всяка програма, която може да се изпълнява на дадено хардуерно оборудване. Този метод често се прилага, например за да се осигури възможността 2 или повече ОС да работят на една машина.

-Мулти сърварни ОС – идеята за мулти сървърна ОС е реализирана в ОС с отворен код Minix3. В нея микро ядрото обработва прекъсванията, предоставя базовите механизми за управление на процесите, реализира взаимодействието между процесите и се грижи за тяхното планиране. Над микроядрото се намира нивото на драйвери на устройства, работещи в потребителски режим. Кодът на ядрото на Minix3 е не повече от 4000 реда. Ако приемем оптимистичните оценки за 6 грешки на 1000 реда код, грешките се свеждат до 24. При това загубата на производителност, заради това че драйверите работят в потребителски режим е под 10% и Minix3 работи достатъчно бързо.

-Защита на базата на езика – системата, написана на нов език, гарантиращ сигурен и освободен от проблемите, свързани с указатели и други традиционни грешки, свързани със Си С++. Системата предлагана от Microsoft Research се нарича Singularity и е написана на Sing# - нов език, гарантиращ безопасност на типовете. Sing# се базира на С#, но е допълнителен с примитиви за предаване на съобщения, семантиката на която се определя от формални, описани със средства на езика „договори”. Езикът налага строги ограничения на системните и на потребителските процеси, така че всички те могат да работят в единно виртуално пространство.8в. Кои са принципите, върху които е изграден многослоен модел на защита при Windows Vista?

-Предоставяне на атаки

-Изолиране, с оглед ограничаване размера на потенциалните щети

-Възтановяване на подложените на атаки компютри в работоспособно състояние.

-Управление идентификацията на потребителите и правата за достъп.

9в. Опитайте се да изброите някои от основните технологии за защита на Windows Vista. драйвери с цифров подпис;Patch Guard; NX (No Execute); DEP; ASLR; Windows Defender; Windows Service Hardeming; Windows Vista User Account Control; Bit Locked Drive Encryption; User Account Control.

10в. Опитайте се да изброите и да коментирате някои съвети за безопасна работа с електронна поща и Интернет.

-Внимавайте, когато отваряте прикачени файлове към имейли – те се основният източник на заразяване с вируси.

-Използвайте „фишинг филтъра” в Internet Explorer

-Бъдете внимателни, когато щраквате върху хипервръзките в имел съобщения

-Инсталирайте добавки от уеб сайтове, на които се доверявате.

Глава 8 – Еволюция на Microsoft Windows

1в. Кога се появява първата версия на Windows? – 1985г.

2в. Кои са основните фамилии ОС на Microsoft Corporation?

-Фамилия Windows 9x

-Фамилия Windows NT

3в. ОС Windows се налага окончателно с версия? Windows 95

4в. Посочете някои от най-характерните подобрения на версията Windows 95:

-Тя е изцяло 32 битова ОС, която не се нуждае от MS-DOS

-Системата Plug и Play

-Въстановяване на изтритите файлове

-Вградена възможност за работа в Internet с помощта на програма Internet Explorer

-Бутонът Start, като основна двигателна сила на компютъра

-Мултимедийни и деинсталиране на нови програми (ADD)

5в. Кои продукти се отнасят към фамилията Windows 9x?

-Windows 95 (1995)

-Windows 98 (1998)

-Windows Millenium Edition (ME) (2000)6в. Фамилията Windows NT се отличава:

-Висока степен на сигурност

-32 битова ОС с голяма производителност

-Изпреварваща многозначност7в. Кои продукти се отнасят към фамилията Windows NT? – Windows NT 3.1 (1993); Windows NT 3.5 (1994); Windows NT 3.51 (1995); Windows NT 4.0 (1996); Windows 2000 (Windows NT 5.0) (2000); Windows XP (NT 5.1 – 2001); Windows XP 64 – bit (2006); Windows Server 2003 (NT 5.2 – 2003); Windows Vista (NT 6 – 2007); Windows Server 2008 (втората половина на 2007)

8в. ОС Windows 2000 е ключов момент в еволюцията на Windows защото? – предлага се в 4 версии за различните потребители.

9в. Кои са по-важните подобрения в Windows XP? – потребителския интерфейс; подобрена поддръжка на устройствата; бърза смяна на потребителя; Windows – услуги за получаване на изображения; режим на съвместимост за програми; Windows Side-by-Side; отдалечена помощ; отдалечен работен плот; Driver Rollback.

10в. Какви издания има Windows XP?

-Windows XP Home Edition-Windows XP Professional

12в. В кои издания намират приложение ОС Windows за джобни компютри? – Windows CE 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, Windows Mobile
Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница