Въведение в рс модул: въведение в рс утвърденА със Заповед № рд 09 – 1084Дата30.11.2018
Размер81.23 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка
Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС


Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС


УтвърденА със ЗаповедРД 09 – 1084 от 09.08.2004 г.

Професионално направление:


523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професии:

523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

523060 МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ


София, 2004 година
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма е предназначена за професиите “Монтьор на компютърни системи” и “Техник на компютърни системи” - предметно и модулно обучение, в които по учебен план е включен учебният предмет и модул “Въведение в PC”.

Съдържанието на учебния предмет/модул дава възможност на учениците да получат основни знания за архитектурата, основните функционални блокове и компоненти на персоналния компютър. Учебният предмет дава начални знания и за компютърните комуникации. Учебното съдържание в програмата е структурирано в четири раздела:

- Разделът Увод в компютрите включва знания за историята на персоналните компютри, поколения електронно-изчислителни машини, кодиране на информацията в компютрите и архитектурата на персоналния компютър.

- Разделът Апаратна част ( Hardware) включва знания за основните функционални блокове и хардуерни компоненти на персоналния компютър - системен блок, дънна платка, централен процесор, вътрешна памет на компютъра, периферия - входни устройства, изходни устройства, входно-изходни устройства и входно-изходни портове на компютърната система. Този раздел изгражда умения за познаване и различаване на основните функционални блокове и компоненти на компютърната система.

- Разделът Програмна част (Software) дава знания за основните категории софтуер. Дава обяснение за приложението на всяка категория софтуер.

- Разделът Компютърни комуникации включва знания за приложението на компютърните комуникации, компонентите на една компютърна мрежа, видовете компютърни мрежи. Този раздел по-подробно разглежда локалните компютърни мрежи, мрежовите услуги и различните топологии на локалните компютърни мрежи.

Обучението по предмета е въвеждащо за професиите “Техник на компютърни системи” и “Монтьор на компютърни системи” и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети по информатика и информационни технологии и отрасловата подготовка по професията.

Формирането на професионалните компетенции по учебния предмет е на основата на усвояването на специфични понятия от компютърната терминология, запознаването на теория и онагледяването на практика с предназначението на основните функционални блокове и компоненти на компютърната система. Обучението по учебния предмет/модул “Въведение в PC “ изисква постоянно да се следят най-новите постижения в областта на компютърната технология - хардуер и софтуер, в компютърните издания – вестници, списания и Интернет. Това се налага от изключително динамичното развитие на информационните технологии.ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ/МОДУЛА

Обучението по предмета/модула има за цел чрез усвояване на знания учениците да придобият начални професионални компетенции за компютърната система и компютърните мрежи.

За постигане на основната цел на обучението по “Въведение в PC’ е необходимо изпълнението на следните подцели:


 • Придобиване на знания за йерархичната структура и блоковата схема на компютърната система.

 • Придобиване на знания за предназначението и функционирането на отделните компоненти на компютърната система - централен процесор, вътрешна памет – ROM и RAM, видео-система и периферни устройства.

 • Придобиване на умения за познаване на отделните компоненти на компютърната система и включването на различни периферни устройства в компютърната система. Придобиване на умения за включване на системата в захранването.

 • Изграждане на нагласа за самостоятелна творческо-познавателна дейност с компютърна литература и работа в Интернет.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за учебния предмет/модул “Въведение в PC” е записан в учебните планове на професиите “Техник на компютърни системи” и “Монтьор на компютърни системи”. В учебната програма са разработени два варианта, които трябва да се прилагат съответно за предметно и модулно обучение по професията.Брой учебни часове по учебен план

Варианти
I вариант

II вариант

До 36 часа – предметно обучение

Х
До 54 часа - модулно обучение
Х

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани минималният брой часове и примерни теми. Учителят конкретизира и броят на учебните часове за всяка тема в съответствие с посочените за раздела. Учебните часове, които са предвидени по учебния план за професията и са над посочените в учебната програма се разпределят по преценка на учителя.

За постигане целите на обучение учителите да разпределят учебните часове за нови знания, упражнения и оценяване.


Наименование на разделите и темите

Брой учебни часове за вариантI вариант

II вариант
Раздел I. Увод в компютрите

3

3

1.

История на компютрите. Първият компютър ABC на Джон Атанасов. Поколения електронно-изчислителни машини.

1

1

2.

Информационна система. Кодиране на информацията в компютрите. Информационни единици. ASCII кодова таблица.

1

1

3.

Йерархия на компютърната система. Апаратна част ( Hardware)

и програмна част ( Software).1

1
Раздел II. Апаратна част ( Hardware)

22

31

1.

Блокова схема на персонален компютър.

Системен блок.1

1

2.

Централен процесор (CPU). Структура и характеристики. Видове процесори на фирмите Intel и. AMD.

3

4

3.

Вътрешна памет на компютъра. RAM памет-характеристики и видове. Модули RAM памет. ROM памет - характеристики и видове. Функции на ROM-BIOS.

3

4

4.

Дънна платка (Motherboard). Компоненти на дънната платка. Архитектура на дънната платка.

2

4

5.

Входни устройства. Клавиатура, мишка, trackball, светлинна писалка, графичен таблет, микрофон. Скенери и цифрови камери.

3

4

6.

Изходни устройства. Монитори. Видове. Видеокарти, видове. Компоненти на видеокартата.

3

4

7.

Принтери. Видове и характеристики. Плотери.

2

2

8.

Външна памет на компютъра. Магнитна лента. Магнитни дискове - Floppy Disk, Hard Disk. Характеристики.

2

4

9.

Оптични дискове - CD-ROM, R, RW, DVD-ROM, R, RW, RAM

3

4
Раздел III. Програмна част (Software)

4

4

1.

Системен софтуер. Операционни системи. Езикови процесори. Драйвери.

2

2

2.

Приложен софтуер. Програми за текстообработка, електронни таблици, бази данни, програми за презентации, CAD системи.

2

2
Раздел IV. Компютърни комуникации

6

8

1.

Елементи на компютърните комуникации.

2

2

2.

Видове компютърни мрежи – LAN, WAN, GAN. Локална компютърна мрежа. Видове LAN.

1

2

3.

Мрежови услуги.

1

2

4.

Топология на компютърните мрежи.

2

2
Общ брой часове:

35

46V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябва:да знаят:

 • историята на компютрите и какво е информационна система; как се кодира информацията в компютрите;

 • йерархичната структура на компютърната система;

 • блоковата схема на компютърната система и основните характеристики на различните компоненти на тази система;

 • категориите софтуер;

 • компонентите на компютърните мрежи, видове мрежи и мрежови услуги;

да могат:

 • да различават отделните компоненти на компютърната система;

 • да включват различни периферни устройства към компютърната система;

 • да включват компютърната система към захранването.


АВТОР : инж. Людмила Стоянова Иванова – учител - методик на професията “Техник на компютърни системи” в СПГЕ “Джон Атанасов”.


Каталог: prof
prof -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
prof -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
prof -> Становище за осъществен предварителен контрол
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница