Възложител: Община Белослав подпис: изпълнителДата25.10.2018
Размер164.5 Kb.
#97554

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВТОМ II - ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНA БЕЛОСЛАВ


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белослав

ПОДПИС:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Обединение „ УЛТРА КОНСУЛТ БЕЛОСЛАВ“ ДЗЗД
ПОДПИС:

ГЛ. ПРОЕКТАНТ:. арх. Борислав Георгиев

НОМЕР НА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: 02579

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ


Ръководител проект:

арх. Борислав ГеоргиевЧленове и екип:


Недвижимо културно наследство

арх. Тодор ДаскаловСелищна мрежа и устройство на територии

Слава Димитрова, арх. Николай Андреев, арх. Димитър Кьосев, арх. Йовка ЖелязковаЕкология, Опазване на околната среда, Зелена система

Ива Кочева, Веселин Вълчанов, инж. Малешко Малешков, арх. Виктория ГеоргиеваСоциално-демографски анализи и прогнози

арх. Николай Андреев, арх. Димитър Кьосев, арх. Йовка ЖелязковаТехническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи

инж. Александър ВитановВодоснабдяване и канализация

инж. Александър ТричковЕлектроснабдяване и съобщения

инж. Константин АтанасовГеографски информационни системи, Геодезия, Картография и Фотограметрия

инж. Пламен Лилянов, инж. Димитър ПантовЦифрова обработка, ГИС и пространствени анализи

арх. Николай Андреев, арх. Димитър Кьосев, арх. Йовка Желязкова
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АИС-АКБ, НАИМ-БАН
АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
“АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ”


Приложение №2. АИС-АКБ, НАИМ-БАН

Легенда към приложените режими за ползване на териториите, на които се намират археологически обекти:

  • Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект.

  • Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта.

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени според чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Необходимо е да се уточни, че над 60 % от регистрационните карти за археологическите обекти от Община Белослав са изготвени през 1993 г. По тази причина те са с твърде приблизителна локализация и без прецизен картен материал. Картите и GPS координатите, които са приложени към анотациите на обектите, са изготвени сега по наличните данни в АИС АКБ и след справка с топографски карти и сателитни снимки. Затова при някои местоположението на обектите е указано приблизително.
Необходимо е да се направи уточнението, че предоставената информация е единствено за обекти, регистрирани в АИС АКБ в резултат на инцидентни теренни проучвания. На територията на Община Белослав не са правени системни издирвания на археологически обекти, които значително биха обогатили познанията за археологическото наследство в този регион.

Регистрационна карта № 1400194

Местоположение

Обект: 001

Населено място: гр.Белослав

Община: Белослав

Местност, улица: Манастирището

Област: ВарнаОсобености

Площ. 25 дка


История на проучването:

Теренни издирвания на Д. Димитров.


Вид и хронология:

Селище Античност

Обект с неопределена функция Първа българска държава

Опазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.


Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400195

Местоположение

Обект: 002

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица: гара Белослав – на 0.6 км С3 от нея

Област: Варна


Особености

Площ: 1 дка


История на проучването:

Сондажни археологически проучвания на Н.Джамбазов и А. Маргос през 1959


Вид и хронология:

Селище в пещера Късен палеолит

Опазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400196

Местоположение

Обект: 003

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица: Скелето

Област: Варна


Особености

Площ: 2 дка


История на проучването:

Теренно издирване на И. Иванов през 1970 г.


Вид и хронология:

Кастел Римска епоха

Обект с неопределена функция Късна античност

Опазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.


Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400197

Местоположение

Обект: 004

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица: източно от сп. Моряк

Област: Варна


Особености

Площ: 1 дкаИстория на проучването:

Теренно издирване на И. Иванов и Ал. Минчев.


Вид и хронология:

Селище Елинистична епоха

Обект с неопределена функция Римска епоха

Опазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.


Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400198

Местоположение

Обект: 005

Населено място: с. Езерово

Община: Белослав

Местност, улица: кеят на ТЕЦ Варна

Област: Варна


Особености

Площ: 50 дка


История на проучването:

При драгажна дейност.


Вид и хронология:

Наколко селище Късен енеолит

Обект с неопределена функция Ранна бронзова епоха

Опазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.


Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400199

Местоположение

Обект: 006

Населено място: с. Езерово

Община: Белослав

Местност, улица: З/ ЮЗ до ТЕЦ Варна

Област: Варна


Особености

Площ: дка


История на проучването:

При селскостопански и строителни дейности.


Вид и хронология:

Могилен некропол Неопределима

Обект с неопределена функция Античност

Опазване

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.


Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400209

Местоположение

Обект: 016

Населено място: с. Разделна

Община: Белослав

Местност, улица: Керамичен завод

Област: Варна


Особености

Площ: 5 дка


История на проучването:

Археологически проучвания на Д. И. Димитров.


Вид и хронология:

Некропол Първа българска държаваОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

В. Плетньов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400210

Местоположение

Обект: 017

Населено място: с. Разделна

Община: Белослав

Местност, улица: Бялата вода

Област: Варна


Особености

Площ: 10 дка


История на проучването:

Теренни издирвания на Д. И. Димитров.


Вид и хронология:

Селище Първа българска държаваОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400211

Местоположение

Обект: 018

Населено място: с. Страшимирово

Община: Белослав

Местност, улица: Началото на канала към Белослав

Област: Варна


Особености

Площ: 25 дка


История на проучването:

Драгажни работи през 1970 г.


Вид и хронология:

Наколно селище Късен енеолит

Обект с неопределена функция Ранна бронзова епоха

Опазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400212

Местоположение

Обект: 019

Населено място: с. Страшимирово

Община: Белослав

Местност, улица: Левият бряг на канала към Белослав

Област: Варна


Особености

Площ: 9 дка


История на проучването:

Драгажни работи през 1970 г.


Вид и хронология:

Наколно селище Ранна бронзова епохОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.Регистрационна карта № 1400213

Местоположение

Обект: 020

Населено място: с. Страшимирово

Община: Белослав

Местност, улица: Центъра, до училището

Област: Варна


Особености

Площ: 1 дка


История на проучването:

Открит е при изкопни дейности.


Вид и хронология:

Плосък некропол Късен енеолитОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

И. Иванов, 05.02.1993 г.
Регистрационна карта № 10001282

Местоположение

Обект: 021

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица:

Област: Варна


Особености

Площ: 1 дка


История на проучването:

Теренно издирване на П. Лещаков през 2012 г.


Вид и хронология:

Надгробна могила НеопределимаОпазване

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

П. Лещаков, 13.03.2013 г.Регистрационна карта № 1001360

Местоположение

Обект: 025

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица:

Област: Варна


Особености

Площ: 81 дка


История на проучването:

Теренно издирване на П. Лещаков през 2012 г.


Вид и хронология:

Селище Късна римска епохаОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

П. Лещаков, 14.03.2013 г.Регистрационна карта № 1001401

Местоположение

Обект: 026

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица: Душковите ниви

Област: Варна


Особености

Площ: 2 дка


История на проучването:

Теренно издирване на П. Лещаков през 2012 г.


Вид и хронология:

Надгробна могила НеопределимаОпазване

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

П. Лещаков, 14.03.2013 г.Регистрационна карта № 10002541

Местоположение

Обект: 027

Населено място: с. Разделна

Община: Белослав

Местност, улица: Петрича/ Петрич кале

Област: Варна


Особености

Площ: 50 дка


История на проучването:

Археологическо проучване


Вид и хронология:

Крепост, укрепен квартал Втора българска държаваОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

В. Славчев, 17.06.2014 г.
Регистрационна карта № 10002642

Местоположение

Обект: 028

Населено място: с. Страшимирово

Община: Белослав

Местност, улица: Побити камъни – Страшимировска група

Област: Варна


Особености

Площ: 40 дка


История на проучването:


Вид и хронология:

Обект с неопределена функция ПалеолитОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

В. Славчев, 06.03.2015 г.
Регистрационна карта № 10002643

Местоположение

Обект: 029

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица: Насипите

Област: Варна


Особености

Площ: 4 дка


История на проучването:


Вид и хронология:

Обект с неопределена функция. Вторично транспортирани с пръст находки, в резултат от изкопна дейност. ПалеолитОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

Б

Изготвил, дата

В. Славчев, 06.03.2015 г.Регистрационна карта № 10002645

Местоположение

Обект: 030

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица: Пещерата

Област: Варна


Особености

Площ: 1 дка


История на проучването:

Сондажно проучване във вътрешността на пещерата през 2015 г. с р-л В. Славчев


Вид и хронология:

Селище в пещера ПалеолитОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

В. Славчев, 06.03.2015 г.Регистрационна карта № 10003318

Местоположение

Обект: 031

Населено място: гр. Белослав

Община: Белослав

Местност, улица: Белославска пещера-Запад

Област: Варна


Особености

Площ: 1 дка


История на проучването:


Вид и хронология:

Обект с неопределена функция ПалеолитОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

В. Славчев, 02.03.2016 г.
Регистрационна карта № 10003323

Местоположение

Обект: 032

Населено място: с. Разделна

Община: Белослав

Местност, улица: Тераса северно от Тръстиковското езеро

Област: Варна


Особености

Площ: 4дка


История на проучването:


Вид и хронология:

Обект с неопределена функция ПалеолитОпазване

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Режим на ползване

А

Изготвил, дата

В. Славчев, 02.03.2016 г.Географски координати на регистрираните обекти в системата
на територията на община БелославНОМЕР НА РЕГИСТРАЦИОННАТА КАРТА В АИС АКБ

N

КООРДИНАТИ

E

КООРДИНАТИ

10001282

43.159

27.7388

10001284

43.156

27.76979

10001285

43.156263

27.79918

10001359

43.165

27.75646

10001360

43.165

27.73064

10001401

43.146

27.71177

10002541

43.162

27.64317

10002642

43.21

27.71989

10002643

43.202

27.71464

10002645

43.203994

27.70169

10003318

43.204

27.70075

10003323

43.165

27.60683

1400194

43.18879

27.69323

1400195

43.203994

27.70169

1400196

43.18575

27.73177

1400197

43.19147

27.75959

1400198

43.19444

27.7691

1400199

43.19532

27.76214

1400200

43.18856

27.76366

1400201

43.18854

27.75811

1400202

43.185702

27.76198

1400203

43.18416

27.75396

1400204_1

43.18191

27.76738

1400204_2

43.182922

27.76767

1400205

43.182724

27.80377

1400206

43.179859

27.79873

1400207

43.18101

27.80436

1400208

43.18218

27.8061

1400209

43.17284

27.64935

1400210

43.169332

27.657

1400211

43.192228

27.73535

1400212

43.19295

27.72651

1400213

43.19702

27.73361Каталог: assets -> OBSHT%20USTR%20PLAN%20NA%20BELOSLAV
assets -> Списък на училищата-гнезда в софия-град, за кандидати след завършен VII клас
assets -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
OBSHT%20USTR%20PLAN%20NA%20BELOSLAV -> Правила и нормативи за прилагане на общ устройствен план на общинa белослав възложител: Община Белослав подпис: изпълнител: Обединение „ ултра консулт белослав дззд подпис


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница