Възложител: община съединениеДата11.02.2018
Размер73.8 Kb.
О Б Щ И Н А С Ъ Е Д И Н Е Н И Е

Гр.Съединение, обл.Пловдив, бул.”Шести септември” № 13

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................................................................
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: „Изработване на инвестиционен проект, фаза «ТЕХНИЧЕСКИ» с обект: „Основен ремонт (рехабилитация) на пътища: PDV 2340 /ІІІ-6062/ СЪЕДИНЕНИЕ - ГОЛЯМ ЧАРДАК /ІІІ-606/от км 0+000 до км 8+185 и PDV 2341 /ІІІ-606/ НЕДЕЛЕВО – ЦЕРЕТЕЛЕВО –ЦАРИМИР - /ІІ-64/от км 0+000 до км 9+570”
Д О Г О В О Р З А У С Л У Г А
Днес, ……………….2013 г., в гр. Съединеие, между:

1. ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, с адрес: гр.Съединение, ул. “Шести септември” № 13, представлявана от КМЕТА – Георги Руменов и Главния счетоводител – Вела Манчева, БУЛСТАТ 000471640, наричан за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и

и

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….представлявано от ....................................................................... наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ


на основание чл.101е, ал.1, от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи инвестиционен проект, фаза «ТЕХНИЧЕСКИ» с обект: Основен ремонт (рехабилитация) на пътища: PDV 2340 /ІІІ-6062/ СЪЕДИНЕНИЕ - ГОЛЯМ ЧАРДАК /ІІІ-606/от км 0+000 до км 8+185 и PDV 2341 /ІІІ-606/ НЕДЕЛЕВО – ЦЕРЕТЕЛЕВО –ЦАРИМИР - /ІІ-64/от км 0+000 до км 9+570.

Чл.2. В предмета по предходната точка се включва:

/1/Част „ГЕОДЕЗИЯ”


 • Обяснителна записка

 • Геодезически проект за трасиране с коти и координати на точките от геодезическата основа

 • Опорен полигон и нивелачни репери

 • Таблици и регистри

 • Графични материали


/2/ Част „ПЪТНА”

 • Обяснителна записка

 • Изчисление на пътната конструкция

 • Подробни количествени сметки и регистри по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване, за обемите и площите за нивелетно фрезоване, асфалтирани площи извън директното трасе и др.

 • Таблици и регистри за елементите на хоризонталните и вертикални криви

 • Таблици за обема на изкопите , насипите

 • Таблици за обема на асфалтобетона и други материали.

 • Таблици за локалните ремонти на отделни пътни участъци

 • Писани напречни профили с действителни и проектни ширини и коти

 • План за безопасност и здраве

 • Обобщена количествена сметка, съгласно действащата “Техническа спецификация”.

 • Графични материали:

- ситуация М 1:1000 (1:2000) , с обозначени отводнителни канавки, пътни съоръжения и принадлежности, хомогенни участъци за ремонт и др.

- надлъжен профил М 1:2000/200, с нанесени нивелачни репери с репераж

- типови напречни профили

- ремонт на малки съоръжения М 1:50

- кръстовища М 1:500

- детайли

- проект за организация на движението по време на експлоатация

- проект за временна организация на движението по време на строителството

/3/Проектите да се предоставят в обем и съдържание, съгласно чл. 144 от ЗУТ.

/4/Проектите да се предоставят в 4 екземпляра на хартиен и 1 на магнитен /електронен /носител -CD, като чертежите /3 комплекта/ да бъдат представени на формат .dwg.

Чл. 3. За предаване на техническия проект на Възложителя се съставя приемо-предавателен протокол.

ІІ. ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. /1/Общата стойност за изпълнение на проекта, предмет на обществената поръчка и настоящия договор е в размер на ................................лв../........................ /. без ДДС.-съгласно ценовата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

/2/ Поръчката се финансира от общинския бюджет. Плащането ще се извършва по банков път след представяне на фактура в срок до 10 дни след предаване на проекта, подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура за съответната сума.

Чл.5. /1/Крайният срок за предаване на цялостния проект /ведно със всички документи, изготвени в резултат на възложената на Изпълнителя работа/е до ............../..................../дни от датата на подписване на договора – съгласно техническото предложение на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

/2/ В случай, че Изпълнителят не изпълни възложената му работа в срока по ал.1, както и при некачествено изпълнение на работата, което ще се счита за пълно неизпълнение, договорът се счита развален по право. Изпълнителят няма право да получи дължимата сума или част от нея.

/3/ В случаите на ал.2 Изпълнителя дължи връщане на получените суми по договора ведно със законната лихва и неустойка в размер на 50% от стойността на договора.

/4/Ако Възложителя е претърпял вреди от неизпълнението респ. некачественото изпълнение на проекта над тези по ал.3 Изпълнителя дължи погасяване на същите в пълния им размер.


IIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. При констатирани грешки, несъответствия и /или непълноти които могат да бъдат отстранени, Възложителят връща техническия проект на Изпълнителя за отстраняване на несъответствията, като дава на Изпълнителя срок за това. Средствата по отстраняване на несъответствията са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки по време на изпълнение на договора, без да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. Възложителя е задължен да отговори писмено в срок от 5/пет/ работни дни на искания на Изпълнителя, отнасящи се до допълнителни сведения, информации и данни. Свързани с предмета на договора.

Чл.9. /1/Възложителя се задължава да приеме от Изпълнителя изготвения технически проект.

/2/ Задължението по чл.1 отпада, ако проекта е изпълнен некачествено или след определения за това срок. В тези случаи договорът се счита за развален по право и настъпват последиците на чл.6, ал.2 и 3.

/3/ При приемането на техническия проект се съставя приемо-предавателен протокол.

Чл.10. /1/Срещу изработване на техническия проект и предаването му на Възложителя, последния дължи на Изпълнителя заплащане на сумата, определена в настоящия договор.

/2/Заплащане на сумата не се дължи в случаите по чл. 5, ал.2 от настоящия договор.

/3/ В случаите по чл.6 от настоящия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща дължимата по договора сума, преди отстраняване на грешките, несъответствията и/или непълнотите в дадения за това срок.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11. Да изпълни възложената работа качествено, с необходимата компетентност, при точно спазване на Техническите изисквания за проектантски и проучвателни работи и други услуги, съгласно изискванията на Възложителя, заложени в Техническото задание и общите условия на поръчката.

Чл.12. Всички грешки, несъответствия и /или непълноти в техническия проект, проектантските работи и допълнителните услуги, предмет на настоящия договор, констатирани от Възложителя се приемат и отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, без възражения.

Чл.13. Изпълнителя се задължава да докладва и пояснява съответните разработки и документи в хода на обсъждането и приемането им от съответните органи на Възложителя.

Чл. 14. Изпълнителя се задължава съвместно с Възложителя да извърши всички съгласувания, уточнявания и заверки, свързани с приложимите технически нормативни документи, БДС и други разпоредби в рамките на изпълнение на своите задължения по настоящия договор и възложената му работа.

Чл.15. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за конфиденциалност, отнасящи се до предмета на настоящия договор.

Чл. 16. Изпълнителя има право да получи уговореното възнаграждение в срока и условията, посочени в чл.4 и 5 от настоящия договор.


V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.17. Крайният срок на договора по чл.5, ал.1 може да бъде продължен в случаите на отстраняване на констатираните грешки, непълноти и несъответствия и др. Срока не може да бъде по дълъг от 7/седем/календарни дни и не освобождава Изпълнителя от отговорност за причинените вреди и загуби на Възложителя.

Чл.18. При изричен или мълчалив отказ от страна на Изпълнителя да отстрани констатираните грешки, непълноти и несъответствия, Възложителя има право да възложи отстраняването им на трето лице, за сметка на изпълнителя по настоящия договор.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19./1/ Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие при:

 • неизпълнение на работата в уговорения срок ;

 • констатиране на явни , скрити или новопоявили се недостатъци , които определят работата като негодна съгласно предмета на договора.

/2/. При прекратяване на договора при условията на ал.1, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 50 %/петдесет процента/ от цената на договора.

/3/ В останалите случаи на неизпълнение изправната страна може да развали договора, ако след писмено отправено предупреждение в срок, Изпълнителят не отстрани допуснатите недостатъци.

Чл.20. Договорът се прекратява:


 • с изпълнението му ;

 • при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация срещу Изпълнителя.

 • обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си по него.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забавено изпълнение в размер на 10%/десет процента/ от стойността на забавената част от договора.

Чл.22. Извън неустойките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действително вредите причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица, ако са резултат от виновно неизпълнение на задължението му.


VII . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23 /1/. Всяка една от страните поема ангажимента своевременно да уведоми другата в случай на промяна в управлението, собствеността на дружеството, седалището и адреса си на управление или лицата посочени за контакт.

/2/ В случай, че условието на предходната алинея не е изпълнено, се приема, че всички уведомления са получени на адрес, телефон, факс, посочен в настоящия договор, и задължават лицата, имащи представителна власт към момента на подписването на договора.
Чл.24 Страните решават всички възникнали помежду им спорове чрез преговори. В случай, че не постигнат съгласие, спорът се отнася за решаване от компетентния съд.

Чл.25. Кореспонденцията между страните се осъществява само в писмена форма.

Чл.26. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА / ..................... /

/Георги Руменов/

Гл.счетоводител:

/Вела Манчева/

Съгласувал:/адв. Ст. Стоева/
Каталог: files -> 2013
2013 -> Конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности за уч. 2013 / 2014 г
2013 -> Прессъобщение Септември 2013 Ясни са финалистите в конкурса Electrolux Design Lab 2013
2013 -> 20-те най-иновативни идеи, участващи в конкурса Electrolux Design Lab 2013, вече са избрани
2013 -> Рекламна оферта за парламентарни избори 2013
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 4 – 6 февруари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 16 18 февруари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 5 – 7 ноември 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 16 – 18 януари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 4 6 септември 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 6 8 септември 2013 Състояние на слънчевата активност


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница