Възложител: радостина илиева стоева лице за контакти: арх. Явор стоевстраница1/15
Дата25.07.2016
Размер2.59 Mb.
#6879
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ОВОС

на
инвестиционно намерение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново”

Възложител: РАДОСТИНА ИЛИЕВА СТОЕВА

Лице за контакти: АРХ. ЯВОР СТОЕВ

Адрес: ГР. БУРГАС
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
на ДОВОС на инвестиционно предложение за „“Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново”


подпис

1.

Стоян Фъртунов – ръководител колектив
разработил т. 1; 2; 3; 3.1; 3.7; 4.1; 4.8; 4.9; 4.10; 5; 6; 7; 8; 9

.....................2.

инж. Георги Раднев
разработил т. 1; 2; 3.2; 3.7; 4.2; 4.9; 4.10; 5; 6; 7; 8; 9

.....................3.

Веселин Вълчанов
разработил т. 3.4; 3.7; 4.5; 4.9; 4.10; 5, 6; 7; 9

......................4.

Инж. Станимир Цаков
разработил т. 1; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 4.4; 4.6; 4.7; 4.10; 5; 6; 7; 8; 9

......................
СЪДЪРЖАНИЕ

стр. 1

ВЪВЕДЕНИЕ 6

 1. Анотация на инвестиционното предложение и предвижданите допълнителни 8

съпътстващи процеси

1.1 Местоположение на територията карта на района, граници, разстояния до най-близко 14

населените места, снимков материал на района

1.2. Съществуващо състояние на територията скици на поземления имот, настоящо ползване 15

1.3 Обща необходима площ (вид, категория и площ на земята, заложени експлоатационни параметри) 16

  1. Подробно описание на инвестиционното намерение капацитет, разположение на отделните 16

елементи

  1. Описание на инфраструктурата водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, пътища и др. 17

  2. Основни суровини и материали, природни източници и енергийни ресурси, необходими и използвани 17

при строителството и при експлоатация на обекта (вид, количество)

  1. Обвързаност с инфраструктурата на района 17

 1. Алтернативи за местоположение или технологии и мотиви за направения избор, 18 имайки предвид въздействието върху околната среда, включително “нулева алтернатива”

 2. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат 19 засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях

  1. Атмосферен въздух 19

   1. Кратка характеристика на климатичните и метеорологични фактори, влияещи върху 19

състоянието на атмосферния въздух

   1. Качество на атмосферния въздух (по налични данни) 19

  1. Повърхностни и подземни води 25

   1. Хидрогеоложки и хидроложки условия и фактори, влияещи върху количеството и 25

качеството на повърхностните и подземни води в района

   1. Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на 29

обекта и категория на водоприемниците

  1. Земи и почви. Геоложка основа 30

   1. Характеристика и състояние на почвите в района на обекта и в граничещите с него земи 30

   2. Геоложки строеж в района на обекта 32

   3. Сеизмичност 33

   4. Минерално разнообразие 36

  2. Растителен и животински свят видово разнообразие, видове със специален 38 природозащитен статус съгласно Закона за биологичното разнообразие; защитени природни територии и зони

   1. Растителен свят 38

   2. Животински свят 37

   3. Защитени природни територии 40

   4. Защитени зони 42

  3. Ландшафт 54

   1. Подробно описание на структурата на ландшафта в района на обекта, съгласно 54

ландшафтното райониране и ландшафтното типологично райониране на страната

   1. Оценка на потенциала за самоочистване и самовъзстановяване на ландшафтите 56

  1. Културно наследство 57

  2. Съществуващи проблеми на околната среда в чувствителни от екологична и здравно- 58 хигиенна гледна точка зони, които са от значение за реализирането на инвестиционното предложение

   1. Кратко заключение за съществуващите проблеми по гореизброените компоненти на 59

околната среда

   1. Територии и/или зони със специфичен хигиенно-охранителен статут 59

   2. Територии подлежащи на здравна защита; съществуващи санитарно-охранителни зони 59

за питейни и минерални води

 1. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху ОС и 60 здравето на населението. Характеристика на предвидените в инвестиционното предложение източници на замърсяване

  1. Атмосферен въздух 60

   1. Характеристика на източниците на замърсяване, количество и концентрация на 51

емитирани замърсители по време на строителството и при експлоатацията на обекта


   1. Прогноза на въздействието върху качеството на атмосферния въздух с установяване на 63

териториалния обхват на въздействието по утвърдена методика

   1. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух и здравето на хората съгласно 64

действащите в страната норми и стандарти за допустимо съдържания

  1. Повърхностни и подземни води 68

   1. Водопотребление на обекта 69

4.2.2 Количество и състав на отпадъчните води по потоци 69

   1. Начин на третиране 69

  1. Отпадъци 69

   1. Вид и количество на очакваните отпадъци 69

   2. Събиране и извозване. Начин на третиране 72

   3. Депониране 73

   4. Характеристика на потенциалното въздействие на отпадъците от източниците на 74

вредности в района

  1. Земи и почви. Геоложка основа 75

   1. Прогноза и оценка на очакваните изменения в почвите в резултат на променения начин 75

на трайно ползване поради предвижданията на ПУП

   1. Геоложка основа 75

  1. Растителен, животински свят и защитени природни територии и зони 75

   1. Прогноза и оценка на въздействието върху растителността 76

   2. Прогноза и оценка на въздействието върху фауната 78

   3. Прогноза и оценка на въздействието върху защитените природни територии и зони 79

  2. Ландшафт 80

   1. Оценка на промените и нарушенията в структурата и функционирането на 80

ландшафтите

   1. Обобщаващ анализ и оценка на миграцията на замърсителите в ландшафтите и 81

отчитане на устойчивостта им спрямо конкретния тип въздействие

  1. Културно наследство 81

  2. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 81

   1. Здравно-хигиенна характеристика 83

  3. Оценка на кумулативни ефекти 85

  4. Обобщена оценка на потенциалните въздействия върху хората и околната среда 93

 1. Списък на източниците на информация, използвани в доклада 96

 1. Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда

 2. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки

 3. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства в резултат от

проведените консултации

 1. Заключение, подчинено на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на ОС

 2. ПРИЛОЖЕНИЯ

99
100

103


105В Ъ В Е Д Е Н И Е

Настоящият доклад за оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционно предложение за “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител Радостина Стоева.


В РИОСВ-Бургас е внесена документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда /ЗООС/ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ПМС № 59/2003 г., изм. и доп. с ПМС № 302 /ДВ, бр. 3/2006г., изм. и доп. ДВ бр.29/2010г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г. изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г./ – НУРИОВОС с вх.№1535/2009 г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“,.

С писмо с изх.№1535/26.03.2009 г. Директорът на РИОСВ-Бургас информира възложителя, че компетентен орган по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за цитираното инвестиционно предложение е министърът на околната среда и водите, тъй като разглежданият терен попада в границите на Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите.

С вх. №ОВОС-7616/22.05.2009 г. възложителят към този момент Николай Самуилов Самуилов е внесъл в Министерство на околната среда и водите Уведомление за инвестиционното предложение, придружено с информация по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС.

С писмо с №ОВОС-7616/26.10.2009 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“ попада в обхвата на т.37, буква „а“ от Приложение №1 на ЗООС и предмет на задължителна ОВОС.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в границите на:

- Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите;

- Защитена зона BG0001007 “Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.);

- Защитена зона ВG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.) на министъра на околната среда и водите.

Предвид засягане територията на на ПП „Странджа“, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.39, ал.2 във връзка с чл.12, ал.4 от Наредбата за ОС се установи следното:

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на ПП „Странджа“, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването му и допустимо спрямо режима на защитена зона „Странджа“ с код BG0002040, определен със заповедта за обявяването и. След преглед на представената документация, преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

С писмо с изх.№ ОВОС-7616/28.02.2013 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че предвид разпоредбите на чл.2а, ал.5 от НУРИОВОС следва да внесе искане за прекратяване на процедурата или задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС като е определн срок 14 дни от датата на получаване на писмото. Възложителят е уведомен още, че предвид разпоредбите на §89, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС, при представяне на задание за обхват на ОВОС, цялата налична в МОСВ документация за инвестиционното предложение, заедно със заданието ще бъде препратена по компетентност към РИОСВ-Бургас.

С писмо с вх. №1535 (2009 г.)/18.03.2013 г. възложителят е входирал в РИОСВ-Бургас в съответствие с изискванията на чл.95 от Закона за опазване на околната среда и чл.10 от НУРИОВОС Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС.

С писмо с изх.№1535/18.05.2013 г. компетентият орган по околна среда е приел заданието, т.к. предложената структура за обхват на доклада по ОВОС по принцип е съобразена с изискванията на българската нормативна уредба.

Компетентният орган приема дава указания за последващи действия за провеждане на процедура по ОВОС:

Докладът трябва да съдържа:


 • В точка от доклада за ОВОС “Кумулативно въздействие” да се отчете и възможното кумулиране при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение с други предложения, намиращи се в близост.

Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

Възложителят провежда консултации по обхвата на оценката, като изготвя задание, което е представено за становище на Община Малко Търново, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски регион – Варна и РЗИ – Бургас.


В Приложение №1 от ДОВОС са представени: писмо рег. № 94-00-49/09.01.2015 г. от Кмета на Община Малко Търново, писмо с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г. от БДЧР – Варна и писмо изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. от РЗИ -Бургас.
Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, БДЧР-Варна с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г., Приложение №1, дава следното становище:

 1. ИП попада в обхвата на водно тяло ВG2VE109R001 – IV Участък: река Айдере – от извор до вливане в Черно море. Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/, водното тяло е определено в добро екологично състояние. За него е поставена цел: поддържане на добро състояние;

 2. За конкретния поземлени имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

 3. Съгласно чл.198о от Закона за водите /ЗВ/, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и Закона за утсройство на територията. Присъединяването на имота към водопроводната мрежа да се извърши след сключване на писмен договор между инвеститора и лицензиран ВиК оператор;

 4. Предложеният вариант за изграждане на водоплътен черпателен резервоар противоречи на изискванията на ЗВ. Реализирането на предложението е свързано с извършването на стопанска дейност. При липса на канализационна система е необходимо да се изградят пречиствателни съоръжения, в съответствие с изискванията на ЗВ за заустване във воден обект. За извършване на дейността е необходимо издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ.

По отношение на обхвата и съдържанието на ДОВОС:

 • Описанието и анализа на компонентите на околната среда в част „Води“ следва да се изготви, съобразно информацията за водите и водните тела в ПУРБ за Черноморски район;

 • В ДОВОС следва:

 • Да се обхванат всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземни води;

 • Да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности и намерения, включително да се оцени и кумулативния ефект от тях;

 • Да бъде подробно разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и оидземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние, заложени в ПУРБ.

Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, Директорът на РЗИ – Бургас с изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. (представено в Приложение №1), е изразил следното становище:

Съгласно изискванията на чл.10 ал.7 от НУРИОВОС, РЗИ- Бургас прави следните предложения и препоръки по отношение на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работна среда, и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение и обхвата на доклада по ОВОС: 1. Да се представи картен материал с точното местоположение (уточнено с координатни точки) на кариери - обект за добив на мрамор по взривен начин и обект за добив на мрамофизирани варовици по взривен начин, намиращи се в близост на разглеждания обект, съгласно кадастрална карта на Община Малко Търново. Да се уточни извършва ли се дейност по добив на камък в тях. Да се уточни същите имат ли концесия за добив на суровини или има ли издадена заповед за спиране на добив и извършване на рекултивация. При условие, че кариерите са действащи да се представи подробна информация за технологията на извършването на добивните работи (взривни дейности), с цел определяне безопасни разстояния за хора и очертаване на зоната на поражение от взривната вълна, съгласно изискванията на чл.143 от Правилник за безопасност на труда при взвривните работи (В сила от 1 юли 1997г., утвърден със Заповед № 294 от 28 декември 1996г. на МТС, Обн. ДВ бр.З от 10 януари 1997г.). Да се включи подробна прогнозна информация за нивата на шум, токсични газове и прах от дейността на кариерите, доказани с математическо моделиране.

 2. Да се включи подробна информация за наличие на водоизточници и санитарно- охранителни зони около тях в близост до територията на разглежданото инвестиционно намерение и възможно влияние върху дебита и качеството на водата от водоизточниците (да се представи официална информация от Басейнова дирекция за най-близо разположени водоизточници и посочени СОЗ около тях).Същата да бъде придружена с картен материал.

 3. Да се включи подробна информация за начина на водоснабдяване и отвеждане (пречистване) на отпадъчните води от предвидените за изграждане обекти в имота.

 4. Прогнозна информация за очаквано отделяне на вредности в околната среда (шум, прах, токсични газове) от дейностите извършвани на разглежданата територия.

 5. Подробна информация придружена с картен материал за наличие в близост обекти, излъчващи вредности в околна среда. При наличие на такива да се представи прогнозна информация за очаквани нива на вредности от тяхната дейност (изчислена чрез математическо моделиране) и мерки за тяхното отстраняване

С писмо с вх. №1535 (2009 г.)/16.09.2015 г. възложителят е входирал в РИОСВ-Бургас Доклад по ОВОС за инвестиционното предложение.

С писмо с изх.№1535/04.12.2015 г. компетентият орган по околна среда дава отрицателна оценка на качеството на ДОВОС (Приложение 1); ДОВОС е допълнен, като Информацията е представена от Община Малко Търново с писмо с изх.№94-00-4552/15.12.2015г. (Приложение 1);

ДОВОС е разработен от колектив експерти, които отговарят на изискванията, поставени с чл.83 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към доклада са приложени:


 • списък на авторския колектив, изработил ДОВОС, в който всеки експерт удостоверява с подпис разработените от него раздели на доклада;

 • писмени декларации на експертите, с които декларират своята независимост (Приложение №2);

 • копия на дипломите на експертите, притежаващи образователно - квалификационна степен магистър (Приложение №2);


 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница