Възмездни операцииДата19.05.2017
Размер51.25 Kb.
#21580


ФИШ II.2ВЪЗМЕЗДНИ ОПЕРАЦИИ
За да е обект на облагане със ЗДДС доставката и вътреобщностното придобиване следва да са възмездни.

Внимание: В изрично определени от ЗДДС хипотези безвъзмездните доставки са приравнени на възмездни доставки. (виж Фиш ІІ.5, ІІ.6 и ІІ.7)

Кога е налице възмездност?


да не


Наличие на възнаграждение, което е в пряка връзка със стойността на това, което ДЗЛ е доставило, независимо:

-от формата, под която се предоставя възнаграждението (пари, стоки или услуги);

-дали възнаграждението е получено или дължимо, освен в случаите на аванс, във връзка с доставката.


Доставката е "безвъзмездна" когато няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото (по смисъла на §1, т. 8 от ДР на ЗДДС).

По отношение на възнаграждението е важно да се отбележи, че трябва да има пряка връзка между извършената услуга/доставка и полученото възнаграждение. В таза насока се произнесъл Съдът на Европейския съюз (СЕС) дело С-102/86.

Понятието пряка връзка, което окачествява възмездна доставка, е било определено от Съда на Европейските общности.

Съдът е постановил „че трябва да съществува пряка връзка между доставената услуга и получената насрещна престация”, за да може доставката да бъде обложена с ДДС. (CJCE, 08/03/1988 APPLE & PEAR Council дело. 102/86).

От това произлиза, че безвъзмездната доставка не се облага с ДДС. По същия начин, когато цената е фиксирана на стойност много по-ниска от пазарната до толкова до колкото може да се окачестви като дарение, съответната доставка е извън обхвата на ДДС поради липса на пряка връзка. (CJCE, 01/04 1992, Hong-Kong Trade Development Council, дело 16/93; 03/03/1994, TOLSMA дело C-16/93 ; 26/06/2003, MKG, дело C-05/01).


ВИДОВЕ ВЪЗМЕЗДНИ ДОСТАВКИ
А/ Доставка на стока

1. Понятие за стока по смисъла на чл. 5 от ЗДДС: Всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер. Не са стока по смисъла на ЗДДС парите в обръщение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

2. Понятие за доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС: Прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.

3. Приравнена на доставка на стока се смята и (чл. 6, ал. 2 от ЗДДС):

 • прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стоката в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон срещу обезщетение;

 • фактическото предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок;

 • (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката; тази разпоредба се прилага и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето;фактическото предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка.

4. Не се смята за доставка на стока за целите на ЗДДС (чл. 6, ал. 5 от ЗДДС нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г):

 • преминаването на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от Закона за особените залози.Б/ Доставка на услуга

1. Понятие за услуга по смисъла на чл. 8 от ЗДДС: всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

2. Понятие за доставка на услуга по чл. 9, ал. 1 от ЗДДС: всяко извършване на услуга.

3. Приравнено на доставка на услуга се смята и (чл. 9, ал. 2 от ЗДДС):

 • продажбата или прехвърлянето на права върху нематериално имущество;

 • поемането на задължение за неизвършване на действия или неупражняване на права;

 • всеки физически и интелектуален труд, включително обработка в смисъл на производство, строеж или монтаж на материален актив със суровини и материали, дадени от възложителя в разпореждане на изпълнителя;

 • извършването на услуга от държател/ползвател за ремонт и/или подобрение на нает или предоставен за ползване актив.В/ Липса на доставка на стоки или услуги

1. Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на (чл. 10, ал. 1 от ЗДДС ):

 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;

 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;

 • извършване на непарична вноска в търговско дружество;

 • (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните.

 • (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини, училища, както и на детските градини и училища с чуждестранно участие по Закона за народната просвета, и последващото им преминаване към държавата/общините/заявителите в случай на закриване на детските градини и училищата.


2. Лицето, което получава стоките или услугите е:

 • правоприемник и на всички права и задължения по ЗДДС, във връзка с тях;

 • включително на правото на приспадане на данъчен кредит и;

 • и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

Горепосоченото не се прилага и в случаите, когато стоките или услугите са придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по този закон лице.
НАРЪЧНИК ПО ДДС, 2015


Каталог: files -> naruchnik-zdds-2015
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naruchnik-zdds-2015 -> Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
naruchnik-zdds-2015 -> Фиш VIII. II
naruchnik-zdds-2015 -> Територията на общността
naruchnik-zdds-2015 -> Правила за определяне на данъчната основа доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 от зддс
naruchnik-zdds-2015 -> Внос внимание
naruchnik-zdds-2015 -> I. Доставка на стоки и услуги, извършена от данъчно задължени по зддс лица, включително доставките с място на изпълнение извън територията на страната II. Вътреобщностно придобиване на стоки


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница