Възнаграждение и стимулиране на персонала в соу "Любен Каравелов" гр. КопривщицаДата23.10.2018
Размер158 Kb.
#94065


Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Стопански факултет

Курсова работа
по
Управление на персонала
на тема:

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

в СОУ “Любен Каравелов” – гр. Копривщица

Изготвил: Приел:

Сийка Костевска, фак. № 6501 гл. ас. Олимпия Ведър

I. Кратка история на СОУ “Любен Каравелов”

Още след последното опожаряване на Копривщица през 1810г. започва строеж на килийни училища, които поставят началото на масовото българско образование. През 1822г. в Копривщица е отворено първото обществено, народно училище. Това става със съдействието на чорбаджи Вълко Чалъков. Самото училище представлява скромно здание, подарено от чорбаджията, намиращо се на левия бряг на Бяла река. През 1835-1836г. е въведена взаимно-учителната метода. По-доброто образование довежда до увеличаване на броя на учениците, така че през 1837г. в Копривщица отваря врати второто взаимно училище в страната след Габровското /1835г./.През 1846г. Найден Геров въвежда класно-урочната форма на обучение за първи път в България, пак тук - в Копривщица. Новата форма на обучение предвижда изучаването на всеобща българска история, българска граматика, аритметика, антропология и т.н. Тези промени стават причина за нов поток от ученици, които се нуждаят от по-добра материална база. Ето защо през 1974г. е построена нова сграда, която получава и своя патрон- Любен Каравелов.

СОУ “Л. Каравелов” е единственото училище в града. Понастоящем в него се обучават около 280 ученика. Училището предлага държавен прием по документи след завършен VIII клас в паралелка с професия "Сътрудник в малък и среден бизнес".

Общият брой на персонала е 33 души, като той включва 1 директор, 25 учители, 1 домакин, 1 касиер, 1 дърводелец, 1 параджия и 3 чистачки.

II. Възнаграждение на персонала в СОУ “Любен Каравелов”

Индивидуалните месечни работни заплати на персонала в СОУ “Л.Каравелов” се определят по ред и начин, установен с наредба № 1 на Министърa на образованието и науката. Наредбата се прилага при определяне на работните заплати както в държавните, така и в общинските училища, към които спада и разглежданото.

Раздел II на наредбата урежда работната заплата, а раздел III – допълнителните и други трудови възнаграждения.

1. Работна заплата

Началните основни месечни работни заплати на персонала, зает в СОУ “Любен Каравелов”, се определят по длъжности съгласно Приложения № 1 и 2 на Наредба № 1 (вж. Приложения № 1 и 2 към курсовата работа) . Последното изменение и допълнение на тази наредба е от 21.11.2007 г., което е вследствие на протеклите учителски стачки в страната. Наредбата влиза в сила от 01.11.2007 г. Основният метод за определяне на основната работна заплата (ОснРЗ) е неаналитичният (сумарен) метод. Длъжностите са експертно оценени, степенувани и обособени в 6 групи – педагогически специалисти с ръководни функции, педагогически специалисти, специалисти, работници, помощно-обслужващ персонал и охрана.

Основната месечна работна заплата за длъжността "директор" се определя в зависимост от категорията на училището, детската градина и обслужващо звено, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността.

Категорията на училището се определя в зависимост от броя на паралелките (групите). Средните общообразователни училища попадат в III категория (от 12 до 22 паралелки), като в конкретния случай те са 12 - от всеки клас по 1 паралека. Нормативът за минимален брой ученици в паралелка е 18. Според класификатора на длъжностите, директорът на СОУ “Л. Каравелов” попада в групата на педагогически специалисти с ръководни функции, длъжност - директор на училище, детска градина и обслужващо звено III категория, от което следва, че размерът на началната му основна месечна РЗ, считано от 01.11.2007 г. е 443 лв., а коефициентът към нея по силата на Приложение № 4 към Наредба № 1 е 1.155, съответстващ на годините, признати за стаж по специалността (до 25). Това е макисмалната степен на този коефицинет за III категория. (вж. Приложение № 3 към курсовата работа)

Основната месечна работна заплата за длъжността "учител" се определя в зависимост от нормата за задължителна преподавателска работа, по-високата лична квалификация, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (вж. Приложение № 4 към курсовата работа).

Нормите за задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал, към който се причислява и директорът, са уредени в Наредба № 5 от 14.05.2002 г. Нормите, които са в сила за СОУ “Л.Каравелов”, са:

 1. за учител I - IV клас - 21 учебни часа седмично

 2. за учител по чужд език в I - IV клас - 648 уч. ч. годишно

 3. за учител V - XII клас по:

 • български език и литература, математика, чужди езици, информатика, и специални учебни предмети - 648 уч. ч. годишно

 • физика, химия, биология, астрономия – 684 уч. ч. годишно

 • история, география, философия, музика, изобразително изкуство, физкултура (спорт) - 720 уч. ч. годишно

 • труд и техника – 792 уч. ч. годишно

 1. за директора – 108 уч. ч. годишно


Нормата за задължителна преподавателска работа се допълва с часовете за свободноизбираема подготовка (СИП) и с часа на класа. В СОУ “Л. Каравелов” са въведени 4 часа СИП за учениците от първи до шести клас и 3 часа СИП за тези от седми до дванадесети клас. В училището се провеждат СИП по хореография, музика, “Човек и общество” за учениците от първи до четвърти клас и СИП по физкултура и спорт, билогия и география за учениците от пети до дванадесети клас.
Личната квалификация на учителите се определя в зависимост от присъдената им образователно-квалификационна и професионално-квалификационна степен и се удостоверява със свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите. В момента кариерата на учителите се основава на петстепенна система, като 5-то ниво е най-ниско. Присъдената професионално-квалификационна степен определя началната основна месечна работна заплата. Въпреки създадената йерархична структура разликата в началната основна месечна заплата е много малка – само 51 лв. между 1-ва и 5-та квалификационни степени (началната основна месечна РЗ на учител с I професионално-квалификационна степен е 409 лв., а на такъв с пета - 358 лв.). Получената начална основна работна заплата се коригира с коефициент, който зависи от професионално-квалификационната степен и времето, признато за педагогически стаж. Максималната стойност на този коефициент е 1.243.

Според Класификаторa на длъжностите, чистачките, дърводелецът и параджията попадат в групата “Работници”, а касиерът и домакинът – в групата “Помощно-обслужващ персонал” и начална ОснРЗ на всички тях е 212 лв.,


2. Допълнителни и други трудови възнаграждения
Допълнителните трудови възнагарждения, които получават учителите в СОУ “Л.Каравелов”, са:

 1. За придобит трудов стаж и професионален опит – 1% от ОснРЗ за всяка година трудов стаж и професионален опит

 2. За по-висока лична квалификация

  • втора професионално-квалификационна степен - 45,00 лева

  • трета професионално-квалификационна степен - 16,50 лева

  • четвърта професионално-квалификационна степен - 10,60 лева

  • пета професионално-квалификационна степен - 7,00 лева

В училището няма преподавател, притежаващ първа професионално-квалификационна степен, но има петима, които притежават втора.

   1. На класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка се полагат 18,00 лева месечно. Когато часът на класа е над нормата за задължителна преподавателска работа, се заплаща в размер на 4, 72 лв.

   2. Социално-битово и културно обслужване на работниците (СБКО) – това са социални разходи, които за 3 % от фонд “Работна заплата”, но общо за цялото училище (не са 3 % от отделните заплати). Начинът за използването на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Тези средства могат да бъдат употребени за организирано хранене съобразно рационалните норми и специфични условия на труд; транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно; бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм; бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други; подпомагане на младите и новопостъпили работници и служители; грижи за семействата на работниците (служителите), както и за пенсионираните работници и служители, и др. В СОУ “Л. Каравелов” средствата от фонд СБКО се предоставят пряко на служителите в пари, които се начисляват към основната месечна работна заплата.

   3. Учебният час над нормата за задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал се заплаща, както следва:

 • за учител с висше образование с придобити образователно-квалификационни степени “магистър” или “бакалавър” по Закона за висшето образование – 4,72 лв.

 • за учител с висше образование “професионален бакалавър по…” – 3,89 лв.

Допълнителната работа, извършвана от педагогическия персонал в СОУ “Любен Каравелов”, съгласно Приложение № 7 на Наредба № 1, е посочена в следната таблица:


№ по ред

Вид на извършваната работа

Часове, приравнени към учебните часове над нормата за задължителна преподавателска работа

1.

Проверка на една писмена работа

 

 

на ученик от конкурсен изпит, олимпиада

 

 

и други подобни - за всеки проверител

0.5 часа

2.

Изпитване на един ученик във формите на задочно

 

 

кореспондентско, индивидуално и самостоятелно

 

 

обучение :

 

2.1.

председател на комисия

0.3 часа

2.2.

член на комисия

0.2 часа

3.

Проверка на една писмена работа на ученик,

 

 

от държавен изпит по теория за придобиване степен на

 

 

професионална квалификация по специалност/професия-

 

 

за всеки проверител

0.5 часа
 1. Платен годишен отпуск – на учителие, които не са членове на учителски синдикати, им се полагат 48 дни год., а тези, които са – 56 дни годишно. По силата на чл. 177 на КТ за времето на платения годишен отпуск на всеки служител се начислява възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

 2. Плащания за официални неработни дни и празници

 3. Неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж

 4. Плащания по време на майчинство - всяка служителка има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 135 дни за всяко дете, от които 45 дни преди раждането (близо 90 % от персонала в училището са жени).

 5. Изплащане на определен брой заплати при пенсиониране

 6. Обезщетение, изплащано при прекратяване на договора. По силата на чл. 228 от КТ брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението е полученото от служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

 7. Здравни осигуровки – задължителната здравноосигурителната вноска е 6 на сто върху осигурителния доход, като през 2007 г. 65 % от нея се внасят от работодателя, а останалите 35 % - от работника.

 8. Социални осигуровки 65 % от осигурителните вноски се поемат от осигурителя, а останалите 35 % - от осигуреното лице. Те се начисляват върху брутното трудово възнаграждение и се разпределят, в зависимост от това дали лицето е родено след 31.12.1959 г. или преди 01.01.1960 г., за:

  • фонд “Пенсии”

  • фонд “Общо заболяване и майчинство”

  • фонд “Безработица”

  • допълнително задължително пенсионно осигуряване.

В Приложение № 5 към курсовата работа са посочени видът и размерът на осигурителните вноски.

12) Платени болнични – според новия режим за изплащане на болничните на осигурените лица, само първият ден е за сметка на училището, а следващите дни са за сметка на НОИ. Обезщетенията по болест се превеждат от НОИ в 30-дневен срок от представяне на документие (болнични листове, декларация за банкова сметка + удостоверение от банката, придружително писмо и опис на документите) по банков път директно на служителите.


3. Брутна работна заплата
БрРЗ се определя “за време”, т.е. заплащането се изчислява на базата на реалния брой отработени дни през месеца. Тя се пресмята по формулата:
БрРЗ = Бр. отраб. дни * (Осн. мес. РЗ : Бр. раб. дни в мес.) + Доп. Възн.

4. Данъци и удръжки


 1. Данък общ доход (ДОД) – размерът на дължимия данък се определя съгласно следната таблица:
Месечна

Данък

данъчна основадо 200 лв.

необлагаеми

от 200 до 250 лв.

20 на сто за горницата над 200 лв.

от 250 до 600 лв.

10 лв. плюс 22 на сто за горни-цата над 250 лв.

над 600 лв.

87 лв. плюс 24 на сто за горни-цата над 600 лв.
 1. Тък като средствата от фонд СБКО се предоставят пряко на служителите в пари, върху тях се дължат осигурителни вноски – за Държавно обществено осигуряване (ДОО) и за здравно осигуряване.

 2. Лична здравно-осигурителна вноска (ЛЗОВ) – тя е в размер на 2,1 % от осигурителния доход.

 3. Лична вноска за Държавно обществено осигуряване (ЛДОО) – тя е в размер на 10, 325 % от осигурителния доход.III. Фактори, определящи индивидуалната работна заплата
1. “Околната” среда

 • Законодателство

Размерите на заплатите на учителите се определят с постановление на Министерски съвет. Системата на формиране на заплащането на учителския труд е доста централизирана и остаряла и като цяло не стимулира и самите учители да постигат определени показатели, свързани с качеството на техния труд. Данните за заплатите показват, че е реализиран напредък към намаляване на разликата през последните години между средната работна заплата за страната и средната за образованието, като същевременно учителските заплати нарастват по-бързо от тези в обществения сектор като цяло. Въпреки многото и различни по вид възнаграждения, които учителите получават, в крайна сметка заплащането на повечето от тях е около средното за страната. В резулат на стачните действия през месец септември и октомври беше постигнато споразумение от 1 ноември 2007 година средната брутна заплата за педагогическия персонал да стане 524 лева, а за непедагогическия - 283 лева. Предвижда се от 1 юли 2008 г. за педагогическия персонал средната брутна заплата да бъде 650 лева.

 • Демографска обстановка и кадрова осигуреност на образователната система

Тенденциите на намаляване на раждаемостта, вътрешна миграция и отпадане на ученици от училище поради различни причини (несигурност, икономически проблеми, проблеми в семейството, млади майки, лошо отношение от страна на учителите, дискриминация, липса на мотивация, безотговорни родители, намаляване на значимостта на образованието и др.) водят и до намаляване на броя на учениците в училище. Тези тенденции са особено силни за такъв малък град като Копривщица. От друга страна, броят на учителите в гимназиите расте. Това резултира в понижение съотношението ученик/учител, т.е. броя на обучаваните ученици от един учител, и до ситуация, в която много учители не работят на пълен норматив. При ограничените финансови ресурси на страната завишеният брой на преподавателския състав води до допълнително намаляване ефективността на образователната система. Това е и една от основните причини за неудовлетворителното заплащане на учителите.


 • Относителна сила на синдикатите

Синдикатът на българските учители (СБУ) е най - голямата и най - авторитетната учителска организация, най - многочисленият отраслов синдикат в страната. Протеклата в началото на тази учебна година учителска стачка, която продължи около месец, е доказателство за относителната сила на учителските синдикати. Макар че исканията им за увеличение на учителските заплати не бяха удовлетворени на 100 %, те отстояваха твърдо позициите си и постигнаха значителни резултати.

 • Общественост

За съжаление в наши дни липсва уважение и признание към учителската професия. Днес акцентът е поставен върху уменията на учителя да се адаптира към непрекъснато променящите се образователни потребности и новите педагогически изисквания. Въвеждат се елементи на ново учебно съдържание и на нов интегриран начин на преподаване, при което се очаква от учителите да работят съвместно и да развиват по-продуктивни връзки с всеки ученик, родителите и местната власт.
Тези промени поставят нови предизвикателства пред възможностите и мотивацията на учителите. За да поемат тези предизвикателства, учителите се нуждаят от подкрепа и уважение от страна на държавата и обществото. На този етап не е налице обществен консенсус, че такава политика по отношение на учителите е сред важните обществени приоритети. Липсва системата от мерки и действия, чрез която да се преструктурира професията.
2. Педагогическият персонал влияе върху РЗ чрез:


3. Училището и общината

Тъй като СОУ “Л.Каравелов” е общинско училище, то се финансира със средства от общинския бюджет. Голяма част от средствата постъпват в общината посредством трансфер от държавния бюджет. При възможност и необходимост общината може да финансира училището и от собствени приходи. Контролът върху начина на изразходване на предоставените средства се осъществява от кмета на общината. Това обаче не се отнася за средствата за заплати, тъй като размерите на заплатите на учителите се определят с постановление на Министерски съвет.


IV. Стимулиране на персонала
Всички елементи на системата от възнаграждения имат освен възмездителен и стимулиращ характер. Към тях се добавя и получаването на евентуални коледни надбавки и 13-та заплата, които обаче зависят от изпълнението на държавния бюджет.

Като цяло педагогическият персонал в СОУ “Л. Каравелов” е сравнително ниско мотивиран. Ниската мотивация определя недостатъчните усилия за задържане вниманието на учениците в час, а неуспехът в това направление допълнително снижава самочувствието и мотивацията на учителите. Основните причини са ниското заплащане и липсата на уважение и признание към учителската професия. Все още ниският размер на заплатите влияе негативно върху качеството на работата на учителите в две направления. Първо, намалява тяхната мотивация за пълноценна дейност. И второ, учителите са принудени да допълват доходите си чрез преподаване на частни уроци, което води до намаляване на времето, което отделят за извънкласна дейност, като подготовка на уроци, преглеждане на домашни работи, присъствие на учителски съвети, участие в квалификационни курсове. С оглед на големината на града и броя на учениците, частните уроци са сравнително слабо разпространени в гр. Копривщица. Голяма част от учителите обаче търсят алтернативни източници на доходи, като предлагането на туристически услуги например (най-често става въпрос за работа в хотелите и ресторантите в града или отдаване на стаи под наем).

Учителите са подложени на напрежение и се чувстват несигурни поради опасността от съкращения, произтичаща от непрекъснатото намаляване броя на обучаващите се в СОУ “Л. Каравелов” ученици – това допълнително намалява тяхната мотивация, защото не им позволява да се съсредоточат върху ефективно изпълнение на своите задължения.

Не се отделят достатъчно средства за повишаване квалификацията на учителите, а поради ниското им заплащане, голяма част от тях не могат да си осигурят участие в квалификационни форми със собствени средства.

С цел повишаване на мотивацията в училището е въведена системата за диференцирано заплащане на учителския труд. Тя е изградена върху 3 стълба - външните критерии са първият стълб, вторият стълб са вътрешните критерии на ниво училище, а третият стълб е професионалната и личностна квалификация, но той предстои да бъде въведен през януари 2008 г. Външните критерии са най-обективните и неоспорими критерии. Става въпрос за оценяване на училището и работещите в него учители, като тези критерии носят някакъв финансов бонус, който се раздава на всички по равно. През месец октомври всеки от учителите в СОУ “Л. Каравелов” получи сумата от по 98.02 лв.

Веднъж годишно се отпускат средства за облекло, които са в размер на една минимална работна заплата. За някои празници, като Коледа и 8-ми март например, се организират банкети и мероприятия, средствата за които директорът издейства от общината, от спонсори (най-често местни “бизнесмени”), от Общото копривщенско настоятелство.Мотивиращ фактор за голяма част от учителите се явява признанието и уважението, които те получават от своите ученици и техните родители, най-често изразяващи се в цветя и подаръци за празниците. Вътрешно удовлетворение от добре свършената работа учителите изпитват от постигнатите от учениците им успехи, което им дава стимул да работят усърдно и занапред, въпреки недостатъчното материално стимулиране.

Източници:

 1. Наредба № 1 от 21.08.2007 г. на МОН

 2. Наредба от 21.11.2007 г. за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 21.08.2007 г.

 3. Наредба № 5 на МОН

 4. Кодекс на труда

 5. Кодекс за Социално осигуряване

 6. Закон за здравното осигуряване

 7. Служител в СОУ “Л. Каравелов”


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница