Възникване на класическата политическа икономия в Англия и ФранцияДата03.09.2017
Размер33.17 Kb.
#29388
http://unicheats.net – Безплатни студентски материали
Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция.  1. През 17-ти век икономическото развитие на Англия преминава от простата капиталистическа кооперация на труда към капиталистическа манифактура. Едрият промишлен капитал все още не е в състояние да овладее промишленото производство поради, което преобладава ръчния характер на труда. През този период в Англия е добре развита вълнената, памучната и ленанта промишленост, както и металистическата промишленост. Именно на фона на тази социално икономическа действителност работи Уилям Пети .


Уилям Пети (1623-1687г.)син на занаятчия. Приятел с Томас Хопс. Изучава произведенията на Франсис Бейкън в резултат на което приема неговия подход при изследването на икономическите процеси и явления. Създател е на Кралската академия на науките в Англия. Основоположник на демографската статистика заедно с Джон Граунд. Хоби му е математиката ( „ Преди да се започне нещо, то трябва да се пресметне” ).
Основни трудове:

1662г. – „Тактат за таксите и налозите” - в този труд той развива теорията за: стойноста, рентата, работната заплата и цената на земята.

1676г. – „Политическа аритметика” – в този труд има силно влияние на меркантилизма.

1682г. – „Нещо за парите” – Публикуван след смъртта му. В него няма следи остатъци от меркантилизма. Извежда някои зависимости:  1. Зависимостта на естествената цена от труда вложен за производството на дадена стока.

  2. Разглежда работната заплата като минимум средства за съществуване на работника.

  3. Извежда рентата в една обратно пропорционална зависимост спрямо работната зпалата.Теория за стойността на Уилям Пети – той говори за два вида цени:


  1. Естествена цена.

  2. Политическа цена – под, която разбира пазарната цена, която може да съвпада с естествената цена, но може и да се отклонява от нея в плюс и минус в зависимост от търсенето ипредлагането на пазара.Според него стойност може да създава само този труд, който се изразходва за производството на благородни метали – злато и сребро. Останалите видове труд могат да създават стойност, но те трябва да се съпоставят с труда, който се изразходва за производството на благородните метали.

Уилям Пети не абстрахира стойността от нейния паричен израз. Той дава и едно второ определение за стойността като я определя със „средно, дневно препитание на възрастен човек” в резултат, на което не прави разлика между изразходвания труд и стойноста на стоката работна сила. Това е дадено добре в труда му „политическа анатомия на Ирландия”.
Той успява да очертае редица междинни звена на ценообразуването като:

Тези междинни звена се намират между стойността на стоката и реалната пазарна цена.
Уилям Пети очертава производителните от непроизводителните слоеве в обществото. Застъпва се за свеждането до минимум на непроизводствените слоеве с оглед да повиши производителността на труда. Към непроизводствените слоеве той причислява: адвоката, чиновници и търговци.

Според него размера на парите в сферата на обръщението трябва да се определя от търговско платежния баланс на страната.


Грешката на Уилям Пети е тази, че той непризнава, че всеки труд независимо от това в кой отрасъл на икономиката се прилага може да създава стойност.


Теория за ренатата на Уилям Пети -
Разглежда рентата като принадена стойност (означение „m”). Той неразглежда рентата като една от формите на проявление на принадената стойност. Вмъква елементи на печалбата в рентата. Печалбата несъществува като форма на проявление на принадената стойност.

Рентата според него е резултат на трудовата дейност, а не е последица на действието на творенето на природните сили (както смятат представителите на физиократическата школа) На някои места той допуска, че тя може да бъде плод на природните сили, но не е основното.

Той е основоположник на т.нар. диферинциална рента, която се получава от еднаквоплодородни участъци земя намиращи се на еднакво растояние от пазара.

Изключва съществуването на абсолютна рента, която представлява излишъка над средната печалба в селското стопанство (този вид рента е въведена в науката от Карл Родбертос)

От теорията за рентата той извежда Теорията за цената на земята – според него тя е равна на капитализираната рента умножена по 21 години, тъй като за такъв период от време могат да се застъпят 3 поколения (а именно 50 годишен баща, 28 годишен син и 7 годишен внук).

За разлика от него Маркс разглежда цената на земята като капитализиран паричен доход.


Теория за работната заплата на Уилям Пети – свежда работната заплата до минимум средства за съществуване. Привърженик е на ниските работни заплати. Размера на работната заплата зависи от две неща:


  1. От производствените разходи.

  2. От естественото плодородие на почвата.

Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тотално управление на качеството
unwe files -> Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> Разработване на специфични стратегии йерархична структура
unwe files -> 20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Закон за реализацията и кризите на Сей: На производството и предлагането на стоки винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница