Възражение по Закона за платежните услуги и платежните системи (зпупс)Дата28.02.2018
Размер49.2 Kb.
#60083До

Дирекция “Нормативно съответствие, жалби и оперативен надзор“
ВЪЗРАЖЕНИЕ

по Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)
І. Данни на ПОЛЗВАТЕЛ1 на платежна услуга.

местно ФЛ  чуждестранно ФЛ  ЮЛ/ЕТ

Имена по документ за самоличност/ Пълно наименование при ЮЛ / ЕТ
ЕГН / ЛНЧ, др.данни2

ЕИКІІ. Данни ПОДАТЕЛ3 на възражението.(не се попълва, при съвпадение на данните с раздел І)

Качество на подателя

ЛИЧНО  законен представител  пълномощник

Имена по документ за самоличност
Качество на законния представител
Пълномощно

/дата
нотариус

ІІІ. Адрес за кореспонденция

Точен адрес
Телефон/факс
e-mail

ІV. Вид на ползваната платежната услуга

платежен инструмент (банкова карта)Дебитна 

Кредитна 

платежна сметка

IBAN

еднократна платежна операция

платежно

друго

Обстоятелства по случаяV. Искане (моля, формулирайте точно и ясно Вашето искане - претенция):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VІ. Прилагам следните документи (С оглед по-пълното и бързо разглеждане на Вашето възражение, моля посочете и приложете копия от документи в подкрепа на Вашето възражение):


  1. …………………………………………

  2. …………………………………………

  3. …………………………………………

  4. …………………………………………

VІІ. С настоящото давам своето съгласие личните ми данни, да бъдат обработвани от ОБЩИНСКА БАНКА АД във връзка с подаденото от мен възражение, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
VІІІ. Желая да получа отговор:

на посочения от мен адрес на посочения от мен e-mail

Известно ми е, че при неоснователна рекламация на транзакци с банкови карти, издадени от Общинска банка АД, дължа такса съгласно Тарифата на Банката.

Дата: ........................................................ Подпис на лицето -

ЦУ/ФЦ: ......................................................... подало възражението:
ВЪПРОСНИК

1. Вид инцидент

1.1 Оспорване на платежна операция като неразрешена

Ползвателят на платежната услуга (картодържателят), твърди, че е извършена операция, за която не е дал съгласие и която не е наредил – ДА/НЕ


1.2. Оспорване на платежна операция като засегната от технически или друг недостатък.

Лицето, твърди, че при операция на АТМ терминално устройство, не са му раздадени или са раздадени пари в размер, различен от заявения – ДА/НЕ


1.3 Оспорване на друг вид платежна операция, извън посочените в т.1.1. и 1.2. например: еднократна платежна операция, операция по платежна сметка. и т.н.

Моля конкретизирайте.

2. Въпроси, свързани с оспорване на платежни операции, осъществени чрез банкови карти :

2.1 Какво е било Вашето местонахождение по време на изпълнение на оспорената операция ?
2.2. От кого се съхранява платежния инструмент – от титуляра по сметката или от друго лице- ?
2.3. От кого се ползва платежния инструмент – предоставян ли е за ползване от друго лице, включително член на семейството ?
    1. Сменя ли се регулярно ПИН-кода към платежната карта?
2.5. Полагат ли се усилия (напр.: закриване на клавиатурата с ръце при въвеждане на ПИН-кода) за запазване в тайна на ПИН-кода към картата ?
2.6. Къде и по какъв начин се съхранява ПИН-кода?
2.7. Ползва ли се платежния инструмент за разплащания чрез ПОС терминално устройство, остава ли в полезрението на картодържателя при плащания на ПОС) ?
2.8. Ползва ли се платежната карта за разплащания в Интернет и ако да в кои сайтове ?
2.9. Предложена ли Ви е услугата „SMS съобщения за наличности и плащания” от служителите на ФЦ?
2.10. Желаете ли да ползвате услугата „SMS съобщения за наличности и плащания”?
2.11. Предложена ли е и разяснени ли са Ви предимствата от ползване на услугата “3D сигурни плащания“?


Известно ми е, че за деклариране на неверни или непълни факти и обстоятелства нося отговорност съгласно закона.
Дата …………………….. Име/Подпис: ……………………………………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТАПриел декларациятаИмена на служителяДатаподпис1


21 В случаите, когато е чуждестранно лице без ЛНЧ, се описват данните И ВИДА документ за самоличност.

32 Подател на възражението е ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, реален вносител на възражението.


Стр. отКаталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница