Wap/wml 1 I. Мобилни технологии, Интернет и wap 1страница1/10
Дата14.01.2018
Размер6.74 Mb.
#46632
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
WAP/WML 1


I. Мобилни технологии, Интернет и WAP
1. Фактори на разпространението на мобилните комуникации:

o технологични пробиви (от локални безжични към глобални мобилни технологии) – вкл.

намаляване на стойността (и търговската цена) на обмена

o средство за улесняване на персоналните и корпоративните комуникации

o интеграция с Интернет и нарастване на предлагането на информационни услуги в

Интернет


o нарастване на способностите и тренираността на потребителите за достъп и възприемане на информация с компютърни и мобилни технологии:

информационна услуга с WAP ср. време мин. (Лондон)

март 2002 май 2002 преглед на новинарските заглавия 1.3 1.1 преглед на прогнозата за времето 2.7 1.9 преглед на ТВ програми 2.6 1.6

o психологически и социално-психологически фактори – напр. алиенация, нарастване на свободното време (респ. необходимост от развлечения)


2. Тенеднции в разпространението на мобилните комуникации и Интернет:

o различие в тенденциите по тип услуги (данни/звук) и в географски аспект

% от популацията
80

70

6050

Разпространение на услугите

клетъчни телефони
Интернет
SMS

WAP40
30

20

10

01999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Стр. 1 от 4
WAP/WML 1

Разпорстранение на потребителите на WAP по региони2000 2003 2005

САЩ 7% 44% 83%

Япония 21% 62% 90%

Далечен изток 1% 4% 8%

ЕС 23% 72% 91%

останалите

региони


0% 4% 10%


Общо 3% 12% 20%

% от


популацията разпространение
разпрастранине на клетъчни

(май 2002)

на Internet


телефони

САЩ 63% 44%

Финландия 49% 76%

Швеция 51% 77%

ЕС средно 34% 71%3. Особености на информационните услуги при персоналните мобилни комуникации

o неустойчиво покритие

o малък екран

o енергоспестяване

o адаптивност към разширяване на преносната мрежа и нарастване броя на устройствата

o опериране с една ръка
4. Пречки пред разпространението на WAP

o Аналогия в развитието на WAP и ранния Internet (WML = Mozilla/Mosaic?)

o WAP vs. Internet

o субективни фактори


5. Характеристика на WAP

o Протокол за ефективен пренос на информация до потребители на мобилни устройства и същевременно платформа за съответния тип приложения, приет първоначално от Ericsson, Nokia, Motorola и Unwired Planet.

o обслужва малки мобилни комуникационни уреди: клетъчни телефони, смартфони и комуникатори

o подходящ за приложение във всички стандартни безжични мрежи: CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDEN, TETRA, DECT, DataTAC, Mobitex.

o съвместим със всички основни операционни системи

Стр. 2 от 4
WAP/WML 1


6. WAP и Bluetooth

o Bluetooth е стандарт за локални безжични комуникации (с радио връзка)

o Тъй като и двата стандарта са приети от оновните производители на устройства за мобилни комуникации, се очаква повечето портативни устройства да ги поддържат едновременно

o двете технологии имат съществени функционални различия, поради което са напълно съвместими и допълващи се.


7. WAP и 3G

o Актуалността на WAP се запазва и при новото поколение мобилни комуникации, тъй като

o с нарастване на пропускателната способност нараства и обема комуникации, необходимостта от ефективно използване на терминалите, радио-секциите и честотния спектър

o същевременно се запазват ограниченията, характерни за перосналните мобилни комуникации (т. 3.)


8. WAP и HTTP
WAP/WML HTTP/HTML

интерактивна среда за приложения представяне на документи (информация)специализирани поратативни устройства, поддържащи микробраузери (user agents)

съдържанието се представя с кратки и специфични менюта, структурирани в карти и колоди


WML картите се състоят от видимо съдържание и управляващи диреткиви за смяната на текущата карта (от потребителя)

за персонални компютри в мрежи с устойчиви комуникационни канали

съдържаниетно се състои от текстови и графични страници без строги технически ограничения за обем
HTML страниците се състоят от видими и управляващи символи (и изрази)
9. WAP инфраструктура

o WAP-шлюзовете (протоколни конвертори) се явяват свързващото звено между

Интернет и джобните безжични устройства

o WAP-заявките включват адрес на Интернет сървера, представен с URL, които се предава през операторската мрежа до

o WAP се изпълнява върху основните Интернет протоколи: IP, UDP и HTTP, като поддържа интерпретация на markup езиците XML и HTML

o в безжични мрежи стека IP/TCP/HTTP(HTML) e неефективен поради

o големия обем управляваща информация в текстов вид

o ненадеждните комуникационни канали

o неадекватното представяне на HTML страници върху малки екрани

o WAP преодолява тези проблеми като

o използва двоичното кодиране на текстова информация за компресирано

предаване

o оптимизиран е за по-големи закъснения и по-бавен темп на обмен в каналите

Стр. 3 от 4
WAP/WML 1

o поддържа възстановяване на неустойчиви канали

o поддържа голямо разнообразие от безжичини стандарти на транспортно ниво

o поддържа слоестата архитектура на мрежите за данни, което позволява добавянето на нови протоколи (респ. нови типове устройства) в мрежата.


10. WAP и WML/WMLScript

o WML/WMLScript се прилагат за специфицилане на съдаржанието WAP обмена.

o тези markup/script езици са ориентиране към представяне и опериране на информация с една ръка и за малки екрани

o WAP съдържанието се представя в двуредов текстов дисплей като същевремнно може да се мащабира до значително по-големи графични дисплеи на смартфони


11. Приложение на WAP

o включва приложения за индивидуални и корпоративни клиенти в

o достъп до разпределени бази данни

o банково дело

o развлечения

o обмен на съобщения


WAP приложения по популярност (брой потребители; *прогноза)

2000 2003* 2005*

1. персонална информация 1. персонална информация 1. навигация и глобално позициониране

2. развлечение 2. развлечение 2. персонална информация3. финансови услуги 3. навигация и глобално позициониране

3. развлечение
4. сърфиране в Интернет 4. финансови услуги 4. финансови услуги

5. навигация и глобално позициониране

5. сърфиране в Интернет 5. сърфиране в Интернет
6. електронна търговия 6. електронна търговия 6. електронна търговия

7. интранет (учрежденски мрежи)

7. интранет (учрежденски мрежи)

7. интранет (учрежденски мрежи)WAP/WML 2

IІ. WAP архитектура: инфраструктура, програмен модел и йерархия на протоколите


1. Характеристика на мобилните терминали (клетъчни телефони и смартфони):

o нископроизводителен процесор

o малък капацитет на паметта (ROM и RAM)

o ограничена електрическа мощност

o ниска разрешаваща способност и размер на екрана

o неконвенционално входно устойство


2. Функции на WAP:

o реализира платформа за услуги на базата на мобилните терминали

o специфицира отворен стандарт, приет от основните производители на оборудване

o дефинира

o протоколите на обмен

o форматите на съдържанието

o архитектурата на средата за услуги
3. Програмен модел на WAP:

o следва програмния модел на WWW:

o модел клиент-сървер: WAP браузер и сървер на съдържанието

o URL адресация

o аналогия в типовете данни на съдържанието

o разширение: WAP шлюз между мобилния терминал и сървера на съдържанието т. е. протоколен конвертор между WAP-стека (WSP, WTP, WTLS и WDP) и WWW-стека (HTTP, SSL, TCP, IP)


o WAP шлюза се поддържа от

o мобилен оператор

o доставчик на Интернет услуги (ISP)

o собственик на Уеб-сайт с WAP/WML съдържание

NB: проектирането на WAP-услугите започва с планиране на типа WAP шлюз,

който ще се използва

o цикъл на WAP-заявка
4. Защита на информацията при WAP-WWW конверсия

o информационният цикъл на WAP-заявка е защитен от съответните протоколи – WTLS за

WAP стека и SSL за WWW стека

o уязвима и незащитена точка в този цикъл е процедурата на протоколна конверсия,

която се изпълнява от WAP шлюза

o при ISP-базиран WAP шлюз защитената информация от потребителските заявки

(номера на кредитни карти, потребителски пароли, ...) може да не бъде защитена надеждно – напр. да бъде записана в log-файлове на сървера или да бъде обект на неоторизирана атака

Стр. 1 от 3
WAP/WML 2

o на по-надеждна защита може да се разчита при операторно базиране на WAP сървера, тъй като мобилните оператори обикновено имат правен ангажимент пред своите клиенти

o най-защитен е информационния цикъл при базиране на WAP шлюза във фирмите,

които осигуряват мобилен достъп до сървери с WAP съдържание


5. Логистика на WAP услугите

o за фирмите, предоставящи WAP услуги, оптимален вариант на организация на информационния цикъл е да притежават както WAP шлюз, така и собствена или арендована линия между шлюза и информационните сървери

o в този случай фирмата е независима както от мобилните оператори, така и от оператора на публичната телефонна мрежа

o предимствата на този вариант са:

o по-добра защита

o по-висока (или поне желана) надеждност

o независимост от операторите! – услугата се предоставя непосредствено на мобилните потребители без необходимост от споразумение с различните оператори

6. Промоция на WAP услугите

o икономическата ефективност на WAP услугите (като при WWW) зависи както от технически така и от маркетингови фактори

o промоцията на нова услуга може се осъществява обикновено чрез съществуващ WWW

сайт:


o публикуват се инструкции за настройка на мобилния терминал – номер за набиране, IP адрес на WAP шлюза, начална страница

o осигуряване на автоматична заредима настройка на мобилния терминал – OTA

provisioning
7. Приложен слой WAE – Wireless Application Environment:

o функционален аналог на WWW-браузерите (представяне на съдържанието и потребителски интерфейс)

o изпълнява WAP браузера, който интерпретира

o WML/WMLScript програми

o WTA/WTAI – wireless telephony applications и wireless telephony applications interface

o специфицира:

o форматите данни на съдържанието

o представянето на образи, телефонен указател и календар

o протокола на обмен между WAP съдържанието и локалните функции на мобилния терминал.
8. Сесиен слой WSP - Wireless Session Protocol:

o функционален аналог на HTTP – откриване и закриване на сесии и обмен на данни между клиентския и сърверния процес

o специфицира протокола на обмен (сесията) между комуникационните обекти – WAP

терминал и WAP шлюз

o поддържа два интерфейса между транспотния и приложния слой –
Стр. 2 от 3

WAP/WML 2

o гарантиран обмен с комутация на канали (connection-oriented)

o негарантиран обмен от WWW-тип с комутация на пакети (connectionless-oriented)
9. Слой на предаването WTP - Wireless Transmission Protocol:

o редуциран функционален аналог на TСP – гарантиран обмен на съобщения между клиентския и сърверния процес + интерпретация и изпращане на системни съобщения10. Слой на защитата WTLS - Wireless Transport Layer Security:

o функционален аналог на TLS (Transport Layer Security, по-известен със старото си означение SSL, Secure Socket Layer) – осигурява

o защита на обменяните данни

o достоверност (integrity)

o идентификация на комуникиращите процеси

o оптимизиран за WAP обмен:

o оптимизирано откриване на сесии (handshaking): след еднократно откриване на сесия между терминала и шлюза, следващите заявки използват същата сесия, вместо да се открива нова сесия

o оптимизирана защита за безжичен (радио-) обмен: периодична договорена смяна на кодиращите ключове между двата процеса

o процедурата на идентификация е ориентирана към мобилни терминали и WAP

шлюзове – WTLS клас IІ и клас ІII


11. Слой на обмена на кадри WDP - Wireless Datagram Protocol:

o функционален аналог на транспортния слой в TCP/IP - т.е. на IP. Осигурява общ стандартен интерфейс на протоколите от високите нива към различните стандарти за мобилни комуникации (TDMA, GSM data, …) като по този осигурява съвместимост

o между отделните мобилни оператори

o между различинте поколения мобилни комуникации
12. Протоколен стек на WAP шлюз

o WAP шлюза изпълнява протоколна конверсия между WWW и WAP и обслужва двата протоколни стека

o за нуждите на разработване на WAP услуги и WAP съдържание се използват интегрирани сървери, които обединяват функциите на шлюз (proxy сървер) и на сървер на съдържанието – напр. Nokia WAP Server.

Стр. 3 от 3IІІ. Структуриране и форматиране на текст в WML
1. Характеристика на WML:

WAP/WML 3o Wireless Markup Language WML e форматиращ език (като HTML) и документен тип на

XML, оптимизиран за приложение на мобилни терминали

o произтича от HDML (Handheld Device Markup Language) и е модифициран за да дублира компонентите и спецификациите на HTML (за по-лесна транслация)

o структурира документите в карти и колоди, което съответства на WWW страницитe на

HTML)

o поддържа се от новите версии на HTML, HTTP и TCPo състои се от набор форматиращи команди за спецификация на форматите, разположението, хипервръзките, графиката и формите на документа, както и йерархията от колоди и карти

2. WML документ:

o файл с WML съдържание

o представлява колода, ако се състои от поне една карта, която специфицира потребителски интерфейс

o съответства на HTML страница и се адресира чрез уникален URL адрес

o колодата или картата може да извиква услуги или сървери за изпълнение на задания

o заданията, изпълнявани от дадена карта, може да се имплементират и като WMLScript

функции

3. WML съдържание:

o WML съдържанието се състои от видим текст и форматиращи команди

o превключването между различни колоди обикновено генерира заявка от текущия WAP

шлюз към съответния сървер

o WML документите са статични или динамични:

o статичните документи се съхраняват като статични файлове

o динамичните документи се генерират при заявка от script програми (напр. CGI и

Perl)


o WML файловете представляват текстови файлове, но в обмена между шлюза и мобилния терминал са двоично (байтово) кодирани
4. Интерпретация на WML съдържание:

o WML e форматиращ език, т.е. командите му са форматиращи директиви, които се интерпретират от браузера

o различни браузери и различни типове мобилни терминали могат да произведат различаваща се интерпретация на една и съща форамтираща последователност

o при ограничен дисплей съдържанието на една карта може де се представи като съдържание на няколко последователни карти

o върху по-голям дисплей браузера може да изобрази няколко или всички карти от колодата

o за съвместимост съдържанието на една колода не трябва да е голямо, и не трябва да превишава обема информация, който може да се зареди еднократно в паметта на произволен мобилен терминал

5. Компоненти на WML кода:
Стр. 1 от 7


WAP/WML 3

o типов определител DTD (Document Type Definition – XML стандарт)

o форматиращи команди (директиви)

o команди за навигиране в текущата колода

o команди за достъп до хипервръзки o команди за стартиране на script код o параметри на командите (опция)

o променливи, асоциирани с картите и колодите (опция)


6. Типов определител на документа:

o стандартен текст, с който се открива всеки WML (и XML) документ

o съдържа публичната идентификация на езиковия стандарт в SGML (Standard

Generalized Markup Language):"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

o използването на езикови компоненти от по-късна версия на езика (тук WML 1.1) ще изисква промяна на съответния текст в типовия определител

7 Форматиращи команди:

o аналогични на тези в HTML – задават се с “марки” (също “етикети”, tags)

o имат въвеждаща и закриваща форма: и

o параметри на командата са текста и вписаните команди, които тя съдържа и които се разпологат между откриващата и закриващата марка

o в случаите, когато между откриваща и закриваща марка не може да има съдържание

(параметър), се използва еднократна форма: - напр. марката за нов ред


o освен параметри, командите имат и аргументи, които се разполагат в откриващата марка:...


8. Кодиране на символите в WML:

o прилага се паралелно символно-цифрово и цифрово кодиране (в десетичен и шестнайсетичен формат). Напр.:

“ " " "

# # #

$ $ $

% % %

& &s; & &

‘ ' ' '< < < <

> > > >


o символи в горен и долен регистър се интерпретират като различни и това има значение при идентификаторите на променливи, атрибути. Напр. атрибутите

id=”Card1” id=”card1” id=”CARD1”

имат различни стойности
Стр. 2 от 7

WAP/WML 3

o командите и техните атрибути се въвеждат със символи в долен регистър
9. Коментари в WML:

o съдържание, което не се интерпретира

o заема произволен брой редове, но не допуска влагане на коментар (йерархия) и е нежелателно ползването на управляващи символи и комбинации в коментара

10. Карти и колоди:

o WML картата се състои от няколко текстови или графични обекти – напр. изборен списък, текстово поле или текстов екран, зададени с команда...

o потребителя сменя последователно активните карти в браузера

o няколко карти се групират в колода, която се зарежда от сървера на съдържанието с един цикъл на достъп

o колодата се задава с команда...

o всеки WML документ се състои от една колода и поне една вложена карта"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
Hello!11. Базови атрибути id и class:

o те са асоциирани с всяка WML команда

o id съдържа уникален за съответната колода идентификатор на елемент – обикн. карта.

При карта този атрибут се комбинира с командатаid=”card1”...

и обръщението към тази карта от друга карта в колодата е с използване на символа

“#card1”

което позволява дефиницията на локални хипревръзки в колодата

o class задава принадлежността на съответния елемент към една или повече групи

o когато даден елемент принадлежи на няколко групи, техните идентификатори се изброяват последователно като стойности на неговия class атрибут (разделител – шпация)


12. Последователност на дефинициите в картата:

o подреждането на командите в картата има семантични а понякога и синтактични ограничения, като някои последователности са неправилни

o правилна последователност:

преди преди и

Стр. 3 от 7WAP/WML 3

o пример:


1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
newcontext="true">

Hello!
13. Aтрибути на командата :

1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
newcontext="true">Hello!o в горния пример атрибути на командата са id, title и newcontext. Атрибута title е аналогичен на HTML, но WML браузера не го изобразява, а го ползва като идентификатор при съхраняване на bookmark

o атрибута newcontext приема булева стойност като при newcontext="true" контекста на браузера се преформатира като се заличават стойностите на всички атрибути от предходната карта

o други атрибути

ordered=boolean

onenterforward="href"
задава организацията на съдържанието в картата: при стойност true браузера запазва реда на компонентите от WML кода

превключва към мястото, зададено с href;

прилага се при навигация със задание go

onenterbackward="href"


превключва към мястото, зададено с href;

прилага се при навигация със задание prev

ontimer="href"

превключва към мястото, зададено с href

след определен период от време


xml:lang


специфицира езика на документа – естествен или формален
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница