Wood Carving in a Difficult Economy Bulgarian transcriptДата10.05.2017
Размер21.56 Kb.
CultureTalk Bulgaria Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Wood Carving in a Difficult Economy

Bulgarian transcript:
Интервюиращ: А иначе през годината, когато... - сега сме на панаира [Международния панаир на изкуствата и занаятите] - а през годината имате си свои магазин, или как?
Петко Петков: Ами аз имам моя фирма, но имам рамки, които виждате тука, които са дадени в магазини и хората си поръчват. А иначе по интернет страницата също ме търсят нали за поръчки. В момента работя тука един иконостас за едно село в Тулбухински - в Добрички окръг. И така се случи, че дъщеря ми също се занимава със дърворезба, зет ми се занимава с дърворезба, така че станахме голяма група и сме направили вече две църкви в Добричко. Сега работим по трета. Така съответно на по-ниски цени, за щото сега е криза.
Интервюиращ: А кризата как се отрази?

Петко Петков: Ами не е добре, не е добре.


Интервюиращ: Усеща се?


Петко Петков: Усеща се и при нас, просто поръчките намаляха. Аз преди съм събирал по 15 гоблена вкъщи нали да им правя рамки. Сега в момента на месеца ако излезе една поръчка или две, просто намаляха.


Интервюиращ: Усеща ли се подобрение или - в кризата - или още не?


Петко Петков: Не, не, засега не, трудно е, много е трудно. Но аз няма да се откажа от занаята си, просто той ми е във душата и няма отказване. Мога да работя... трябва ми една почивка от 5-6 часа сън и след това целия ден няма никакви проблеми. Просто работата ме увлича и ми доставя удоволствие. По принцип обичам, така, по-сложните неща и те повече ме привличат, защото удоволствието, когато ги завършиш и ги видиш, вече е нещо... Плюс това и, нали, когато човек създава красота, хората също, на които - които взимат моите дърворезби, нали, остават в техните домове, те им се радват...


Интервюиращ: Да. Нещо финално, ако искате да кажете?

Петко Петков: Ами финално, какво, мога да си пожелая лично на себе си здраве и дано повече години да… Да мога да го упражнявам тоя занаят, да постигна по-голямо съвършенство и най важното – това, което правя и което остане след мене да радва хората.


Интервюиращ: Много Ви благодаря.

Петко Петков: Да. Мерси.English translation:

Interviewer: We are currently at the International Fair of Arts and Crafts, how about the rest of the year, do you have your own store?

Petko Petkov: Well, I have my own business, but I also have frames [like the ones] which you can see here, that have been distributed to stores so people can buy them. Also, I get a lot of requests on my web page. Currently, I am working on an iconostasis1 for one village in the Tulbihin – the Dobrich region. And it just so happened that my daughter is also doing wood carving, my son-in-law is doing wood carving, so we have become a big group now and we have finished [working on iconostases] two churches in the Dobrich region already. We are now working on a third one. And we are charging lower prices, because the economy is down right now.

Interviewer: How did the [global] financial crisis affect you?

Petko Petkov: [Things] are not good, not good.

Interviewer: Is it [the financial crisis] affecting you?

Petko Petkov: It is affecting us too, the orders just dropped. Before, I used to gather up to 15 tapestries at home, like, to make frames [for them]. At the moment, I have one or two orders, they just dropped.

Interviewer: Can you feel that the economy is picking up, or not yet?

Petko Petkov: No, no, not for now. It’s difficult, it’s very difficult. But I am not going to give up my craft, it is in my soul and there is no quitting. I can work… I need five-six hours of sleep and then I can work all day without a problem. My work is very engaging and brings me joy. In general, I enjoy things that are more complicated and I find them more interesting2, because the pleasure that you get out of completing [a difficult project] is something… [amazing]. Also, when one creates beauty, people who buy my wood carving and bring it home – they enjoy it.

Interviewer: Yes. Would you like to add anything?

Petko Petkov: To wrap it up, what [can I say], I can only wish for good health for myself and I hope that I will be able to practice my craft for years to come, so I can achieve greater perfection, and most importantly, leave something behind through my work that will bring people joy.

Interviewer: Thank you very much.

Petko Petkov: Yes. Thank you.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated


1 Eastern Christianity an iconostasis (plural: iconostases) is a wall of icons and religious paintings, separating the nave from the sanctuary in a church. Iconostasis also refers to a portable icon stand that can be placed anywhere within a church.

Source:


Iconostasis . (n.d.). In Wikipedia. Retrieved May 09, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Iconostasis


2 Lit. trans. “I am more attracted to them” – “повече ме привличат.”Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница