Wwf дунавско – Карпатска програма БългарияДата28.10.2018
Размер460.5 Kb.


WWF Дунавско – Карпатска програма България

ул. Иван Вазов 38, ап. 3-4

1000 София
Тел. (02) 950 50 40

Тел. (02) 950 50 41

Факс (02) 981 66 40

office@wwfdcp.bg

http://wwf.bg
Предложения на WWF

относно Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии.

1. Планиране на дейности в гори от Натура 2000

Предлагаме в Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии да бъдат включени следните текстове, които ще дадат възможност на проектантите и горските стопанства да прилагат по-лесно и по-ефективно изискванията за опазване на биологичното разнообразие в горите, най-вече в Натура 2000, заложени в Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие и в европейските директиви и конвенции за опазване на биологичното разнообразие. Съгласно чл. 5 от ЗБР, природни местообитания от Прил. 1 на ЗБР се управляват с цел опазване или възстановяване на тяхното благоприятното природозащитно състояние (БПС). Съгласно чл. 31 от ЗБР се изисква оценка за съвместимост на всеки план или проект, който може да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони, т.е. да доведе до влошаване на природозащитното състояние на природните местообитания. За да не се налага МОСВ да изисква пълна оценка за съвместимост по чл. 31 от ЗБР, е достатъчно при инвентаризацията и планирането в горите да се оцени природозащитното състояние на горските местообитания и в процеса на планиране да се предвидят общи и конкретни мерки към горскостопанските дейности, с които да се гарантира опазване и подобряване на тяхното природозащитно състояние. Общите мерки са разработени по силата на чл. 4, ал. 1, т.2 от Наредба №8/ 05.08.11 год. за сечите в горите във връзка с чл. 12 от Директива 92/43/ЕИО в системата от режими и мерки за устойчиво стопанисване на гори в Натура 2000:ИАГ, 2011. Режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000.

Необходимостта от допълнителни конкретните мерки се определя, чак след като се извърши оценката на БПС на горските местообитания по данните от инвентаризацията съгласно Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по Натура 2000 в България:Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009. Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по Натура 2000 в България. Финален доклад по Проект на BBI/Matra, www.natura2000.biodiversity.bg/

Нов чл. 34А. (1) На база данните от инвентаризацията на горските територии за всеки от идентифицираните типове горски местообитания по чл. 24, ал. 5, т.2 от Наредбата се определя Благоприятно природозащитно състояние (БПС) съгласно методика, определена в приложение ... или съгласно Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по Натура 2000 в България.

Мотиви: Определянето на БПС на горските местообитания в Натура 2000 е необходимо за да може в процеса на планиране в Глава Седем от наредбата да се предвидят допълнителни мерки за опазване и подобряване на тяхното природозащитно състояние.

(2) Най-малко 10% от площта на всеки от идентифицираните типове горски местообитания по чл. 24, ал. 5, т.2 от Наредбата се определят като гори във фаза на старост (ГФС), съгласно Приложение…. на тази наредба.

Мотиви: Това е една от общите мерки, разписани в Системата от режими за стопанисване на гори в Натура 2000, която има отношение към планирането, а не към сечите и за това беше предложено да бъде изместена от Наредбата за сечите в горите, където в Глава 4 са изброени останалите общи мерки от системата, в Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии. Тази мярка се налага във връзка с изпълнението на международни споразумения и директиви, по които България е страна1 и се базира на резултатите от редица научни изследвания в Европа (вкл. България), които доказват, че за да се гарантира опазването на горските видове в Прил. 2 на ЗБР и Прил. 2 и 4 на Директива 92/43/ЕИО), чието оцеляване зависи предимно от наличието на над 30-50 куб. м./ха мъртва дървесина и което е постижимо само в стари нестопанисвани гори, следва да се защитят най-малко 10 % от естествените гори. Тази мярка е част от стратегиите за горите в Швейцария, Словения, Румъния, Германия, Швеция, Финландия и др. европейски страни.

нов чл. 67А. (1) Планирането на горскостопанските мероприятия за идентифицираните типове горски местообитания по чл. 24, ал. 5, т.2 от Наредбата се извършва съгласно системата от режими и мерки за стопанисване на горите в Натура 2000, разработени по чл. 4, ал.1, т.2 от Наредба №8/ 05.08.11 год. за сечите в горите.

Мотиви: с този член се гарантира прилагането в процеса на планиране на системата от режими и мерки за стопанисване на горите в Натура 2000, разработени по чл. 4, ал.1, т.2 от Наредба №8/ 05.08.11 год. за сечите в горите.

(2) За всеки от критериите, в които природозащитното състояние на дадено местообитание е оценено като неблагоприятно по реда на чл. 34А (1) от Наредбата, се разработват мерки, които да водят до постигане на благоприятно природозащитно състояние.

Мотиви: с тази разпоредба се цели да бъде избегнато МОСВ да изисква пълна оценка за съвместимост по чл. 31 от ЗБР.

(3) В насажденията, определени за гори във фаза на старост, не се планират и провеждат лесовъдски мероприятия и добив на дървесина, освен в случаите на големи природни нарушения на площ, по-голяма от 30% от съответната ГФС.

Мотиви: виж мотива към чл. 34А, ал. 2 по-горе.

2. Инвентаризация на мъртвата дървесина

При анализа на състоянието на българските гори съгласно пан–европейските количествени и качествени критерии и индикатори, приети на Министерската конференция за защита на горите в Европа през 2003 г. (SFM, Criteria & Indicators) с цел изготвянето на Националната стратегия за горите бе установено, че като ключов пропуск на анализа е липсата на данни за количествата мъртва дървесина в горите, което е основен индикатор за оценка на и ключов елемент за опазването на биоразнообразието в горите. Доколкото измерването на мъртвата дървесина е включено като дейност в горската инвентаризация на всички европейски държави, следва в Наредбата да се създаде възможност при инвентаризацията на горите (или на ниво ГС или при националната инвентаризация) да се извършва инвентаризация и на мъртвата дървесина. Данните за количествата мъртва дървесина са необходими и за оценката на БПС на горските местообитания в Натура 2000 по реда на тази наредба. За методиката може да се изплозва някой от методите в изданието на Зелени Балкани „Инвентаризация и управление на мъртвата дървесина в горските екосистеми“ 2012 г. (http://greenbalkans.org/article_files/135538866329.pdf) Там има предложени за избор 3 метода за инвентаризация на мъртвата дървесина, като най-лесен е трискалния. Предложенията включват следните корекции:Чл. 25. (1) По допълнително възлагане, указано със Заданието за инвентаризация, по утвърдена методика, се извършва инвентаризация на мъртвата дървесина и проучване на биологичното разнообразие, което включва установяването на представителни, редки и уязвими горски екосистеми и находищата на редки, застрашени, защитени и ендемични растителни и животински видове.

(2) При обобщаване на информацията по ал. 1 се посочват данни за:  1. относителен дял на мъртвата дървесина спрямо запаса на насаждението;

  2. площ и относителен дял на естествените, полуестествените и изкуствените горски екосистеми;

....

3. Определяне на гори с висока консервационна стойност

С цел регламентиране на възможността за инвентаризация и планиране в горски стопанства обект на горска сертификация по раздел III от Закона за горите, както и за възможността за по-отговорното управление на горските дървесни, недървесни и водни ресурси като част от областното планиране, предлагаме Наредбата да включва ред, по който да се проучват и управляват горите с висока консервационна стойност чрез:

Нов чл. 24А. (1) По допълнително възлагане, указано със Заданието за инвентаризация, по утвърдена методика, се извършва проучване на горите с висока консервационна стойност, което включва установяване на разпространението на всички категории гори с висока консервационна стойност на база горски подотдел в обхвата на територията за инвентаризация, определените съгласно методиката мерки за управление и за мониторинг на установените гори с висока консервационна стойност.

(2) При обобщаване на информацията по ал. 1 се посочват данни за подотделите с площта им и общия относителен дял на отделните категории гори с висока консервационна стойност.

(3) Проучванията за горите с висока консервационна стойност са обособена част от обяснителната записка на инвентаризацията на горската териториална единица. В приложение се дава описание на всяка категория установени гори с висока консервационна стойност, определените мерки за управлението им с подходящи лесовъдски мероприятия, както и мерките за мониторинг на тези територии. Определените в инвентаризираната територия гори с висока консервационна стойност се отразяват в горскостопанските карти за съответните отдели, подотдели или части от тях, в които са установени.

4. Определяне на горските територии за екосистемни услуги при областното планиране в горите

Тъй като определянето на териториите и дейностите, за които се прилагат плащанията за екосистемни услуги по Глава 17 от ЗГ, не е функция, право или задължение на горската администрация, а е право на собственика на имота, следва да се окаже ред, по който собственика на имота да подаде заявление, за да бъде отчетен и обсъден интереса му при изготвянето на областните планове по реда на Раздел 3 на Глава 6 от Наредбата във вр. с чл. 249, ал. 2 от ЗГ:

Нов Чл.... (1) Определянето на конкретните горски територии, в които ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно и на видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи, се извършва чрез предствяне на писмени заявления по образец (приложение..) от страна на собствениците на територии пред търговеца, изработващ областния план за развитие на горските територии.

(2) Заявленията се предствят в срокове определени в заданието за изработване на областния план.

(3) За предствените заявления, в двуседмичен срок от постъпването им, търговеца изработващ областния план за развитие на горските територии информира известните ползватели на обществени екосистемни ползи за съответните територии.

(4) Търговците, ползватели на обществени екосистемни ползи по ал.3 могат да предствят писмени становища по заявленията.

5. Предложения за корекции на отделни членове от Наредбата

Чл. 48. (1) Горските територии за защита на почвата са всички гори и незалезени горски площи, разположени върху твърде плитки почви с наклон над 30º, върху нелесопригодни горски площи, между изградените диги за защита от вредното въздействие на водите, 200 м покрай р. Дунав, 100 м около големите реки, горски територии с ІV и V степен на ерозия, свлачищата в горските територии, клековите формации, както и върху скални и урвести терени;

(2) Горските територии за защита на водите са всички горски територии, разположени в І и ІІ зона зоните за защита на водите по чл.119а от Закона за водите на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и на 200 м около язовирите.Мотиви: корекциите са необходими с цел пълна синхронизация на зоните за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите и горските територии за защита на водите. Съгласно настоящия чл. 119а от Закона за водите зоните за защита на водите са 5 категории, вкл. СОЗ.

(4) Горските територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура са защитни ивици, с широчина:

3. 25-50 м. от обхвата на останалите републикански пътища от републиканската пътна мрежа и местните пътища отворени за обществено ползване по смисъла на чл.3 ал.3 от Закона за пътищата

Мотиви: корекциите са необходими с допълване на обществено-значимите видове пътища по Закона за пътищата в горските територии.

Чл. 49. (2) Категоризирането и прекатегоризирането на горските територии за защита на водите се приема за извършено с влизането в сила на актовете за обявяването на зоните за защита на водите по реда и при условията на Наредбата за обявявяне на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди Закона за водите.

Мотиви: корекциите са необходими с цел пълна синхронизация на зоните за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите и горските територии за защита на водите. Съгласно настоящия чл. 119а от Закона за водите зоните за защита на водите са 5 категории, вкл. СОЗ.

(7) Специалните горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите се определят със с общите устройствени планове, съответния други актове за тяхното обявяване или с утвърждаването на областните планове за развитие на горските територии.Мотиви: Горите с рекреационно значение, за поддържане на ландшафта и с висока консервационна стойност не се обявят с отделен акт, а със зонирането при изготвянето на общите устройствени планове и областните планове за развитие на горите.

Чл. 56. (1) Основна цел на областните планове за развитие на горските територии е да даде принципите целите за управление на горските територии и ловното стопанство, за хармонизиране на интересите на обществото и собствениците на горски теритгории по отношение на ползването на комплекса горски ресурси.

(2) Основни задачи на областните планове за развитие на горските територии са:

1. създаване на единна горскостопанска карта на горските територии в областа;

2. определяне на функционалните зони в горските територии на основата на тяхното категоризиране;Мотиви: функционалното зониране следва да е съобразено с категоризирането на горите по реда на чл. 5 от ЗГ и чл. 49-50 от настоящата наредба.

3. определяне на зоните за защита от урбанизцация и териториите за развитие на населените места които нямат общи устройствени планове;Мотиви: процесът следва да е двустранен - като се задават ограничения, следва да се определят и разрешените за урбанизиране територии в горите, когато все още няма ОУП

4. определяне на целите и режимите за управление и обосноваване на основните насоки за развитието на горския сектор и ловното стопанство;Мотиви: насоките за развитие следва да бъдат съобразени и обосновани с предварително определените цели за управление на горското и ловното стопанство по реда на чл. 12, ал. 1, т.4 от ЗГ

Изготвили:

инж. Ж. Богданов (WWF), инж. Н. Дончева (WWF), инж. Ал. Дунчев, инж. Т. Белев (АПБ)

1 Министерска конференция за опазване на горите в Европа (16-17 Юни 1993, Хелзинки), Министерската конференция “Околна среда за Европа” (23-25 Октомври, София), Общоевропейската стратегия за биологичното разнообразие и ландшафта, Бернската конвенция, Директива 92/43/ЕО за опазване на природните местообитания, Режимите за устойчиво управление на горите в Н2000 (ИАГ, 2011)


ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС, ЕИК 175054080, седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Иван Вазов № 38, ап. 3-4.


100% recycled paper

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница