Xiv. Образци образец №1Дата15.01.2018
Размер357.94 Kb.


РАЗДЕЛ XIV.

ОБРАЗЦИ

Образец № 1
СПИСЪК

на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП


Предмет на поръчката: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево”.
Обособена позиция №………………………………………………….

/посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/
Наименование на документа

Оригинал или заверено копие

на стр. ..........


Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор”

1


2


3


….Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”


Съдържание на Плик № 3 – Предлагана цена”
Подпис:
Дата

________/ ___________ / __________

Име и фамилия

____________________________________

Длъжност

____________________________________

Наименование на участника

____________________________________

Забележка: Участниците могат да добавят редове в зависимост от тяхната конкретна оферта

Образец № 2

Наименование на Участника:
Седалище и адрес на управление:
IBAN:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

ДО

ОБЩИНА СОПОТ
О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка


с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево
Обособена позиция №………………………………………………….

/посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта e подадена от:

…………………………………………………………………………………………………./наименование на участника/

ЕИК................................., със седалище и адрес на управление: ............................................

.......................................................................................................................................................

и подписана от: ………………………………………………………………………………./три имена/

в качеството му/им на ……………………………………………………………………….../длъжност/
II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №:

факс №:

e-mail:


2. Лице за контакти:

Длъжност:

телефон / факс:

3. Обслужваща банка:

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………

Титуляр на сметката:

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………

Титуляр на сметката :


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Настоящата оферта съдържа:

- „Документи за подбор” - Плик № 1;

- „Техническо предложение” – Плик № 2;

- „Предлагана цена” – Плик № 3.

3. С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 дни от датата, посочена за дата на получаване на офертата.

4. Дружеството ми/ни е специализирано в извършването на обществен превоз на пътници от ……… година и притежава Лиценз № ..............................................................., валиден до ..............................

След изтичане на срока на валидност на Лиценза ще предприема/ем необходимите действия за неговото подновяване.

5. Ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок. Ще изпълняваме превозите, съгласно изискванията на възложителя и ще спазваме всички законови и подзаконови нормативни актове. До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.


Подпис:
Дата

________/ ___________ / __________

Име и фамилия

____________________________________

Длъжност

____________________________________

Наименование на участника

____________________________________


Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.9 от ЗОП

(за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП)

Долуподписаният/ата.................................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................

I. Във връзка с обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

1.2 Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление:……………………………………………………………………………(в случай, че лицето не е осъждано – попълва „НЕ“ на празното място)

2. Представляваното от мен дружество не е:

- обявено в несъстоятелност;

- в производство по ликвидация / подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваното от мен дружество няма:

- задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията);

- задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
II. Във връзка с обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество:

- Не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. Не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, не е преустановил дейността си (в случай че участникът е чуждестранно лице).

2. В лично качество:

- Не съм лишен от правото да упражнявам дейността „превоз на пътници“, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението

- Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

- Не съм осъден с влязла в сила присъда, (реабилитиран съм) /невярното се зачерква/ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

- Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


III. Във връзка с обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- Не съм / представляваното от мен дружество не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Посочват се публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:

.......................................................................................................................................................


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата:………………. Декларатор:………………...…
/Подпис, длъжност и име/

Декларацията се попълва от представляващите съгласно чл. 47, ал.4 от Закона за обществените поръчки. Подизпълнителите, при наличие на такива, попълват декларацията в частта по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

Образец № 4

СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

на договорите за обществен превоз на пътници с автобуси изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево
Обособена позиция №………………………………………………….

/посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/
С настоящото и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП декларирам, следните услуги, сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка и изпълнени от представлявания от мен участник през последните три години, считано от датата на подаване на офертата:
Услуга


Стойност на услугата


Получател

Срок на изпълнение

(дати)Приложения:

1. Посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за предоставената услуга, която информация включва данни за получателите на услугата, стойността и датата на приключване на изпълнението, или

2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключено изпълнението. Удостоверенията да са издадени от получателя на услугата или от компетентен орган и да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .
Дата: .................... Подпис и печат: ……………………

Образец № 5
СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

на собствени, лизингови, наети или ползвани на друго правно основание

автобуси за извършване на услугатаДолуподписаният/ата..............................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Участникът, когото представлявам, ще изпълнява обществената поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №…………………………………………………./посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/

през целия срок на договора със следните транспортни средства:


по ред

Рег. номер, марка и модел на автобуса

Информация за собствеността на транспортното средство

(запишете: Собствен; Под наем; На лизинг)

Клас

В тази графа, отбележете с “да” или с “не” автобусът, който е за превоз на трудноподвижни лица, който да отговаря на изискванията на чл.18, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Посочете автобусът основен или резервен е при изпълнение на превозите

1.
2.
3.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .
Дата: .................... Подпис и печат: ……………………

Образец №6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата.................................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №…………………………………………………./посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е свързано лице1 както и представляваното от мен дружество не е свързано предприятие2с друг участник в настоящата процедура в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .
Дата: .................... Подпис и печат: ……………………
Образец № 7


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №…………………………………………………./посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/
ще ползвам/няма да ползвам подизпълнители.

(вярното се подчертава)


Подизпълнителите, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата:

1.…………………………………………………………., с дял на участие ………………% (словом:…………………процента) от стойността на обществената поръчка;

2.…………………………………………………………., с дял на участие ………………% (словом:………………....процента) от стойността на обществената поръчка;
като прилагам декларация по образец от документацията за участие от всеки един от посочените горе с изразено от тях съгласие за участие като подизпълнители в настоящата обществена поръчка.

Вида на работите, които ще извършва всеки един от подизпълнителите е, както следва:  • подизпълнителят …………………………………………………………………… ще извършва…………………………………………………………………………;

  • подизпълнителят …………………………………………………………………… ще извършва…………………………………………………………………………;Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .
Дата: .................... Подпис и печат: ……………………

Образец № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ

от подизпълнител
Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител при изпълнение на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №…………………………………………………./посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/
2. Съгласен съм като подизпълнител да извършвам следния вид работа:

……………………………………………………………………………….…………..…………………………………………….………………………………...………..………….………….…………………………….…………………………………………………………………,

като дела на участието ми е ……….% (словом:………………процента) от стойността на обществената поръчка.
3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .


Дата: .................... Подпис и печат: ……………………
Образец № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за Обществените поръчкиДолуподписаният/ата..............................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево
Обособена позиция №………………………………………………….

/посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .
Дата: .................... Подпис и печат: ……………………


Образец № 10


Участник (наименование)
ЕИК
Седалище и адрес на управление
Управител/Пълномощник
Телефон
Факс
E-mail


ДО

ОБЩИНА СОПОТ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, включително условията на договора, предлагам/е да приемем и изпълним поръчката в съответствие с условията Ви, като заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на следните услуги:

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №………………………………………………….

/посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

До подготвяне на официалния договор, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора ще представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с които ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

С настоящото „Предложение за изпълнение на поръчката” заявяваме и се обвързваме да изпълним поръчката при следните условия:
1. Организация за изпълнение на поръчката:
Указание: В тази част от предложението участникът следва да изложи в свободен текст своето виждане за: организацията на работа, която ще създаде за изпълнение на поръчката; разпределението на автобусите и човешките ресурси за обезпечаване точното и качествено предоставяне на услугата; осигуряване спазването на изискванията на Възложителя, поставени в Техническото задание и документацията за участие, както и изискванията на нормативната уредба, касаещи осъществяването на обществен превоз на пътници; евентуалните проблеми, които биха могли да възникнат и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, като участникът трябва да посочи мерките за тяхното намаляване или отстраняване.
2. Ние предлагаме да изпълним услугата Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №…………………………………………………./посочва се обособената позиция, за която участника кандидатства/

със следните автобуси:Основни автобуси:

1) Описание /марка модел/ _________________________________________________

регистрационен № ________________________ на възраст ________________години

екологичност (ЕВРО) _____________________;*

2)..........

n)………….


Резервни автобуси:

1) Описание /марка модел/ _________________________________________________

регистрационен № ________________________ на възраст ________________години екологичност (ЕВРО) _____________________;*

2)......................n)......................
3. Ние предлагаме при изпълнение на услугата да извършваме превозите по автобусните линии с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и раздел ІІІ, глава трета от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

4. Ние предлагаме при изпълнение на услугата да извършваме превозите по автобусните линии с автобуси, чиято пътниковместимост е съобразена с пътникопотока по отделните автобусни линии.
5. Ние предлагаме при изпълнение на услугата да осигурим комфорт на пътниците, тиха музика, да обявявяваме на видно място разписанията по автобусните линии, да оповестяваме спирките (и други по предложение на участника).
6. Превозът ще се извършва в почистени и добре проветрени автобуси при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания.
7. През зимния сезон превозните средства ще се отопляват.
8. Декларираме, че водачите на автобуси, с които ще изпълняваме обществената поръчка, към момента на подаване на предложението и за срока на изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

9. Декларираме, че към момента на подаване на предложението притежаваме валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” на автобусите и „Злополука на пътници в обществения транспорт”. В случай, че по време на действие на договора застраховките изтекат, то действието им ще бъде подновявано за целия срок на договора.

10. Декларирам, че ще спазвам действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При промяна на нормативната уредба се задължавам да приведа цялата документация и дейността си в съответствие с тези промени.

11. Декларирам, че при изпълнение на поръчката, ще осигуря надежден контрол върху качеството на извършваната услуга.Подпис:
Дата

________/ ___________ / __________

Име и фамилия

____________________________________

Длъжност

____________________________________

Наименование на участника

____________________________________

Образец № 11

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

ДО

ОБЩИНА СОПОТ

ОТ: ...............................................................................................................................................

/наименование на участника/

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: .....................................

ЕИК/БУЛСТАТ: ....................................

Разплащателна сметка:

IBAN сметка ............................................

BIC код на банката ................................

Банка: ......................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №………………………………………………….

/посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/

в която Ви предлагаме следните цени на билета, определени за превоз от начална точка до крайна спирка на съответната автобусна линия:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Автобусни линии

от начална точка до крайна спирка на съответната автобусна линияЕдинична цена без ДДС

Единична цена с ДДС

1

Карлово - СопотОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Автобусни линии

от начална точка до крайна спирка на съответната автобусна линияЕдинична цена без ДДС

Единична цена с ДДС

1

Карлово - Анево


Забележка: Цената включва всички действителни разходи и е доказана с приложена калкулация на образуването й. В калкулацията цената на билета е сформирана на база себестойността на един пътнико-километър и предвидената рентабилност, даваща окончателната (крайна) цена на билета от начална точка до отделните спирки на съответната автобусна линия. Калкулацията се прилага към ценовото предложение.


Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:
Дата

________/ ___________ / __________

Име и фамилия

____________________________________

Длъжност

____________________________________

Наименование на участника

____________________________________


Образец № 12

СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я

на собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им
Декларатор
Участник (наименование)
ЕИК
Седалище и адрес на управление
Управител/Пълномощник
Телефон
Факс
E-mail- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №………………………………………………….

/посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Участникът, когото представлявам, разполага за изпълнение на поръчката със следната/следните база/бази за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им
№ по ред

Вид на обекта

Местонахождение на обекта

Собственост на обекта

1.


2.Декларирам, че посочените по-горе обекти ще бъдат на разположение на представлявания от мен участник за целия срок на договора.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .
Дата: .................... Подпис и печат: ……………………

Образец № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП


Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №…………………………………………………./посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при подаване на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно действащото законодателство на Република България.Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .
Дата: .................... Подпис и печат: ……………………

Образец 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срок на валидност на офертатаДолуподписаният/ата..............................................................................................................,

с ЕГН............................., с лична карта с №..............................., издадена на........................,

от........................................, адрес:..............................................................................................

В качеството си на ....................................(длъжност) на ...................................(участник),

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

........................................................................с БУЛСТАТ/ЕИК.................................................


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево

Обособена позиция №…………………………………………………./посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/

ДЕКЛАРИРАМ:
Срокът на валидност на офертата за Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево
Обособена позиция №………………………………………………….

/посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта/
представена от мен е .................................. календарни дни от датата на представяне на офертата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. .
Дата: .................... Подпис и печат: ……………………
Образец 15
До

Община Сопот

ул. -----------------

гр. ----------------

Банкова гаранция №...............

за участие в открита процедура по реда на Закон за обществените поръчки

Ние, ............................................ (банка) със седалище ............................................. (адрес) сме информирани, че нашият клиент ....................................................................... ..................................... (адрес, наименование и адрес на кандидат, БУЛСТАТ/ЕИК) ще участва със свое предложение в обявената от Вас открита процедура с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево”, Обособена позиция № ....

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в процедурата.

Във връзка с гореизложеното и по искане на участника ...................................................................... ние, ...................................................................... (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на .................. лева (словом:..............), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за заплащане, деклариращо, че участникът ..........................................................................................................................:1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или

2. обжалва решението на възложителя .................................................. (посочете наименованието на възложителя), за определяне на изпълнител - до решаване на спора или

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка или

4. не е представил документите по чл.42 от Закона за обществените поръчки в съответствие с условията на процедурата.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ...................................... (дата) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ............................ часа на ............................. (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в .................................................(банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ............................................................................. (банка).Подпис и печат, (Банка)__

Образец 16
До

Община Сопот

ул. "Иван Вазов" № 34

гр. Сопот

Банкова гаранция № ................... за изпълнение на договор

Ние, ................................................... (банка,) със седалище ...............................................(адрес) сме информирани, че между Вас ..................................................................., като възложител и нашият клиент .....................................................................................................................................................

(наименование и адрес на участника, БУЛСТАТ, ЕИК) като изпълнител предстои да бъде сключен договор за ......................................................, на основание Ваше Решение №..................../...............г. (посочва се № и дата на Решението за класиране), с което той е класиран на първо място в открита процедура с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево”, Обособена позиция № .... и е определен за изпълнител.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществени поръчки, при подписването на договора, изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената обществена поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на.................. (цифром) ....................... (словом) (посочва се стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ......................................................... (банка), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на която не надвишава .................................................................................... (цифром)................................................ ................................................. (словом) (посочва се стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата писмена молба за плащане или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на.................................... (посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.Подпис и печат, (Банка)__

1 "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

2 "Свързано предприятие" е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.


Каталог: joomla -> images -> stories -> obshtporychki
obshtporychki -> Програма „околна среда 2007-2013 г. Bg161PO005/10 11/02/16
obshtporychki -> Пътуващи ученици за 2016/2017 от ну „Неделя Петкова име презиме фамилия
obshtporychki -> Инвеститор: община сопот изпълнител: обект
stories -> Деленето на клетките най-често протича през
stories -> Компютърът е сложно техническо устройство това е тялото на компютърната система. Основните му функционални части са: процесор, оперативна памет и устройства за вход и изход


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница