Яникова, нина георгиевнаДата25.01.2018
Размер98.15 Kb.

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
ЯНИКОВА , НИНА ГЕОРГИЕВНА

Адрес
ул. Димитър Найденов 34, вх. А, п. к. 10, гр.Велико Търново

ТелефонФаксE-mail
njanikova@yahoo.com
Националност
рускиняДата на раждане
19.09.1947 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
01.09.1975 г.

• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Историко-Юридически факултет


• Вид на дейността или сферата на работа
Университетски преподавател

• Заемана длъжност
1996 - доцент по силата на Свидетелство за научно звание №18303, от 20.12.1996 г. на Висшата атестационна комисия. Званието доцент е присъдено от Научния съвет при Историческия факултет на ВТУ по шифър 05.03.04, Нова и най-нова обща история ( история на Русия). Хабилитационният труд е на тема “Руската историограф я ( XVIII-60-те години на ХХ в.) за хронологическата граница между средновековието и новото време за Русия”.

1986 – повишена в длъжност главен асистент по “История на Русия” със заповед РЗ № 822 от 10.11.1986 г.

1980 – повишена в длъжност старши асистент по “История на Русия” със заповед РЗ № 64 от 01.01. 1980 г.

01.09.1975 г. – назначена за редовен асистент по “История на Русия” в катедра “Нова и най-нова обща история”, Исторически факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” със заповед РЗ № 1424 от 01.09. 1975 г.

13.01.1972 - 31.08.1973 – РЕГ- гр. Мездра , учител по история

01.09. 1973 – 31.08.1974 – Технинум по текстил - гр. Враца , учител по история

01.09.1974 – 31.08.1975 – Математическа гимназия –гр. Враца, учител по история

• Основни дейности и отговорности
Ръководство на лекции и упражнения за бакалавърската и магистърската степен

Изпитване на студенти от различните степени

Екзаминатор на Държавен изпит

Научно-изследователска работа

Ръководство на самостоятелна студентска изследователска работа

Оценяване на кандидат-студентски работи

Атестиране на преподавателския състав като член на Атестационната комисия на Историко-юридическия факултет - 1999- 2005 г.


Образование и обучение• Дати (от-до)
1982-1986 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, Историко-юридически факултет, като докторант на самостоятелна подготовка

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Нова и най-нова обща история, История на Русия, Методи на научното познание и проучвателска работа

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор (Диплома № 16230, 24.12.1986 г.) по решение на Специализирания Научен съвет в София, за докторантския труд: “Българо-съветски научни връзки 1917 – 1941 г.”

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Нова и най-нова обща история ( история на Русия), шифър 05.03.04

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
• Основни предмети /застъпени професионални умения
• Наименование на придобитата квалификация
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо


30.01.1979 – 30.05.1979 г.

Московски държавен университет “ М. Ломоносов”, Факултет за повишаване на квалификация

Педагогика на висшето образование

Усъвършенстване на педагогическите навици-

• Дати (от-до)
1966-1971 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Московски държавен университет “М. Ломоносов”, Исторически факултет,

• Основни предмети/застъпени професионални умения
История

• Наименование на придобитата квалификация
Историк, преподавател по история

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо
(Диплома серия Щ, № 909710, легализирана с протокол № 77 от 16.05.1974 г. от Комисията при Комитета за наука, технически прогрес и висше образование


• Дати (от-до)
1963-1966

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
– Средно училище № 1139 – гр. Москва, Русия

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Общообразователни предмети

• Наименование на придобитата квалификация
Средно образование

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо
Диплома серия В № 424787


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.Майчин език
РускиДруги езици

Български Немски

• Четене
отлично добро

• Писане
отличн добро

• Разговор
отлично добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Самостоятелно обучение по български език

Предпочита работа в екипНАУЧНИ ИНТЕРЕСИ И ОБЛАСТИ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
Нова и най-нова история на Русия, Българо-руски връзки и отношения, Балканската политика на Русия, Руската историография.


ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
СУ – Съюза на Учените в България
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Добронамерена

Член на Атестационната комисия на Историко-юридически факултет


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър и Интернет


Специализации
1987 г., - Русия, 3 месеца, Московски държавен университет “М. Ломоносов” – работа по тема “Руската историография”.

2002 г., - Русия, 2 седмици, Московски държавен университет “М. Ломоносов” – работа по тема “Руската култура след Втората свотовна война”ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСЪК НА ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ

МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ 1. .Яникова, Н. Руската историография( XVIII-60-те години на ХХ в.) за хронологическата граница между средновековието и новото време за Русия. В. Търново, 1996, 132 с.

 2. .Яникова, Н. История на Русия, част I, В. Търново,1993, 143 с.

 3. Яникова, Н. История на Русия, част II, В. Търново, 2000, 163 с.

СТУДИИ И СТАТИИ

 1. Яникова, Н. Основные направления в развитии болгаро-советских научных связей 1917-1941г. – В: Сборник с материали от Втората национална конференция на младите историци. Държавностно-политически традиции по българските земи. В. Търново, 1980, с. 309-318.

 2. Яникова, Н. Българо-съветски връзки в областта на естествените науки – Исторически преглед, 1982, № 6, с. 56-68.

 3. Яникова, Н.. Из историята на българо-съветските културни връзки през 20-те години. – В: Юбилеен сборник. 20 години на Великотърновския университет( 1963-1983), История. В. Търново, с. 169-180.

 4. Яникова, Н. Българо-съветски връзки в областта на книгообмена (1918-1941). – В: Летопис на дружбата. Заедно в борби и съзидания. т. 9. С., 1984, с. 406-417.

 5. Яникова, Н. Съветската българистика(1917-1927). – Исторически преглед , 1988, № 1, с.51-63.

 6. Яникова, Н. Българо-съветски научни връзки (1934-1941). – В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. т. 14. Развитие на общствената мисъл, науката и образованието в България. С., 1986, с. 293-303.

 7. Яникова, Н.Начало на идеологизация на съветската наука (1917-1922). – В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. В. търново, 1992, с. 59-66.

 8. Яникова, Н. Религиозно-политически идеи през XV-XVII в. в Русия и началото на имперския девиз за Москва като Трети Рим.. – В: Славянската взаимност – минало и съвременност. Славянски летописи. т. I, С., 1994. с. 3-9.

 9. Яникова, Н. Руски учени от началото на ХХ век за българските преселници в Украйна и Молдова. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. т. III, В. търново, 1994, с.187-192.

 10. Яникова, Н. Русия и Балканските войни 1912-1913. – В: Балканските войни 1912-1913 . В. Търново, 1995, с. 25-33.

 11. Яникова, Н. Православието в Литва (XIII-XVII в.) – В: Източното православие в европейската култура, С., 1999, с. 166-170.

 12. Яникова, Н. Проблми на Първата световна война през погледа на У. Готлиб. – В: 80 години от Първата световна война. В. Търново, 2000, с. 97-102.

 13. Яникова, Н. Идеологическа подготовка на прехода. – В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна конференция. В. Търново, 2000, с. 78-83.

 14. Яникова, Н. Константин Леонтиев за българите (впечатления на един руски аристократ). – В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали в памет на доц. Христо Коларов. В. Търново, 2001, с.468-475.

Яникова, Н. За просвещението в Русия през 18 век. – В: Сборник доклади от национална научна сесия “Педагогически приноси” в памет на проф. д-р Михаил Герасков (1874-1957). В. Търново, 20005, с. 153-159.

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница