Януари 2012 г. Съдържание стрДата25.07.2016
Размер187.33 Kb.BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 19 януари 2012 г.


СТАТУТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

ЯНУАРИ 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.


ПРЕАМБЮЛ 3

Глава І
4

НАЗНАЧАВАНЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МАНДАТА 4

Глава ІІ 5

ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 5

Глава III 6

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 6

Глава ІV 7

НЕЗАВИСИМОСТ И ИМУНИТЕТИ 7

Глава V 10

ПРАВО НА ГЛАС, НА ДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ 10

Глава VІ 10

ПОДПОМАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 10

Глава VII 11

СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ НА ТРУД 11

Глава VIII 12

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ 12

(Надбавки и осигуряване) 12

Глава ІХ 13

ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ 13

Глава Х 14

ГРУПА НА КВЕСТОРИТЕ 14

Глава XI 15

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 15ПРЕАМБЮЛ


Европейският икономически и социален комитет
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД член 13 от Договора за Европейския съюз, влязъл в сила на 1 декември 2009 г.;
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Договора за функционирането на Европейския съюз, влязъл в сила на 1 декември 2009 г., и по-специално членове 300, 301, 302 и 304 от него;
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД разпоредбите на глава IV, член 10 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към договорите;
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД своя Правилник за дейността, приет на пленарната сесия през юли 2002 г., както и Реда и условията за прилагането му, приети от Бюрото през септември 2002 г., в последните им редакции;
КАТО ИМА ПРЕДВИД собствената си идентичност като институционален форум за консултация, представляване и изразяване на организираното гражданско общество, съставено от различните категории представители на икономическия и социалния живот;
КАТО ИМА ПРЕДВИД отговорностите и задълженията, присъщи на консултативната му функция по отношение на политическите институции на Съюза;
КАТО ИМА ПРЕДВИД, че е необходимо да се уточнят правата и задълженията на неговите членове, както и съвкупността от правилата, които уреждат техните дейности и евентуално неспазването на някои задължения;
КАТО ИМА ПРЕДВИД, че е необходимо да се определи какви са отношенията им с тяхната институция и нейните служби;
КАТО ИМА ПРЕДВИД задълженията за прозрачност и откритост на институциите на Съюза, по-специално по отношение на европейските граждани;
КАТО ИМА ПРЕДВИД предизвикателствата на разширяването на Съюза и отговорностите, които произтичат от него;
по предложение на тримата квестори и след разглеждане от Бюрото и Пленарната асамблея, прие настоящия Статут на членовете на Европейския икономически и социален комитет.
*
* *

СТАТУТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
Глава І

НАЗНАЧАВАНЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МАНДАТА


Член 1

(Назначаване и общи условия за упражняване на мандата)1.Членовете на Комитета се назначават от Съвета за предвидения от Договора за функционирането на Европейския съюз срок (пет години). Техният мандат може да се подновява.
2.Членовете на Комитета се наричат „членове на Европейския икономически и социален комитет“.
3.Членовете могат да поискат да бъдат включени в една от трите групи, които представят съответно работодателите (Група I), заетите лица (Група II) и другите елементи с икономически и социален характер на организираното гражданско общество (Група III). Групите организират и подкрепят дейността на своите членове и работят в сътрудничество с Бюрото и Секретариата. Членовете, които не членуват в никоя от трите групи, получават подходяща материална и техническа подкрепа от Секретариата.Член 2

(Несъвместимост) 1. Функциите на член на Европейския икономически и социален комитет са несъвместими с тези на член на правителство или парламент, на институция на Европейския съюз, както и на Комитета на регионите, на Управителния съвет на Европейската инвестиционна банка и с функциите на длъжностно лице или служител, работещ в Европейския съюз.
 1. В случай че възникне такава несъвместимост, съответните членове са длъжни да подадат оставка веднага след официалното им назначаване. Председателят на Комитета незабавно информира Съвета на Европейския съюз за наличието на несъвместимост, за да може той да потвърди, че тази длъжност е свободна и да пристъпи към замяна.Член 3

(Край на мандата) 1. Обикновено мандатът приключва с изтичането на предвидения срок, освен в случай на подаване на оставка, възникване на несъвместимост, отстраняване от длъжност или смърт, и в други случаи на форсмажорни обстоятелства.
 1. Всяко споразумение или ангажимент, свързани с подаване на оставка преди изтичането на мандата или с правилата за упражняване на мандата, се считат за нищожни и невалидни.
 1. В случай на продължителни и необосновани отсъствия, след съгласуване с Бюрото, и след като е поканил заинтересования член да изложи причините за своето отсъствие, председателят на Комитета може да поиска от Съвета на Европейския съюз да прекрати мандата на съответния член.
 1. В случай на оставка, смърт, форсмажорни обстоятелства или несъвместимост, председателят на Комитета уведомява за това Съвета, който потвърждава свободното място и прилага процедурата за замяна. Въпреки това, подаващият оставка продължава да изпълнява функциите си до датата на влизане в сила на назначението на негов заместник, освен ако не направи уведомление с противоположно съдържание или в случай на несъвместимост.
 1. Ако е необходимо, на практика се допуска членът да може да оттегли своята оставка до назначаването на негов заместник.

 1. Осъдителна присъда срещу член на Комитета за тежко криминално деяние, произнесена на последна съдебна инстанция, временно лишаване от граждански права или окончателно отстраняване от публичен пост или длъжност, или осъдителна присъда за измама срещу финансовите интереси на Европейския съюз, водят до прекратяване на мандата на члена на Комитета.Глава ІІ
ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 4

(Задачи и отговорности) 1. Членовете имат за задача да изготвят и приемат становища, съобразно консултативните функции, възложени на Комитета от договорите, проучвателни становища по искане на Европейския парламент, на Съвета на Европейския съюз или на Европейската комисия, както и становища по инициатива на Комитета относно законодателните проекти, политиките и стратегиите на Европейския съюз и по други въпроси от особена важност за европейските граждани и организираното гражданско общество. Те могат да изготвят и информационни доклади по тези въпроси.
 1. В рамките на междуинституционалния законодателен процес, неразделна част от който е Комитетът, членовете допринасят за формирането на европейско съзнание в организираното гражданско общество и участват в непрекъснатото укрепване на демократичния характер и ефективното функциониране на институциите с цел постигане на съгласуваност, прозрачност и икономически и социален прогрес.
 1. Като естествено продължение на консултативната им дейност, членовете във възможно най-голяма степен и във всички области, свързани с компетенциите на Комитета, поемат задачите и дейностите, полезни за последяването на приетите становища и за укрепването на отношенията между гражданите, организираното гражданско общество и институциите на Европейския съюз.


Глава III


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 5

(Общи разпоредби) 1. При упражняване на своя мандат всички членове се ползват от еднакви права и имат еднакви задължения.
 1. Процедурите за определяне на избираеми постове, на мисии, свързани с външни отношения или на всяка друга задача или мисия в Комитета, отговарят на изискванията за прозрачност и демократичност, и, във възможно най-голяма степен на принципа за баланс между групите.
 1. Официалните езици на Съюза имат еднакъв равноправен статут в Комитета при зачитане на културното многообразие на европейските народи. Определянето на езиковия режим при различните дейности се основава на обективни съображения за ефективност, като се вземат под внимание по-специално националните езици на участниците и евентуално техните езикови умения по други официални езици; това се извършва по прозрачен начин, под ръководството на председателството на заседанието и в съответствие с политическите ориентации, приети от Бюрото.Член 5а

(Декларация за финансовите интереси)


Всеки член на Комитета се задължава да декларира финансовите си интереси, като посочи името на организацията, която го е предложила за член на Комитета, както и платените длъжности или дейности, които заема или упражнява. Тази декларация се попълва от члена при постъпването му в Комитета, като предвиденият за целта формуляр се съхранява в Комитета заедно с останалата част от документацията за члена; при необходимост декларацията се актуализира от члена и е достъпна за обществеността в интернет.
Член 6

(Задължение за участие) 1. Членовете имат правото и задължението да участват в пленарните сесии, както и в заседанията на органите и на работните групи на Комитета, към които принадлежат. Те имат право да вземат думата и да гласуват всеки път, когато е необходимо.
 1. За да гарантират представляването на Комитета, членовете имат също така правото и задължението да участват в мисии, в конференции и други дейности, за които са били определени с тяхно съгласие, както и да дават отчет за тях.Член 7

(Качество и проследяване на становищата) 1. Членовете, и по-специално онези от тях, които са определени за докладчици или председатели на проучвателни групи, съгласувано с председателя на специализираната секция и след приемане на съответното становище, участват в неговото разпространяване и проследяване в различни институции и на първо място в Европейския парламент, в Съвета и Комисията, както и в други случаи, когато това може да е в интерес на Комитета. За тази цел те ползват подходяща помощ, средства и условия на труд.
 1. С оглед максималната ефективност на консултативната дейност, формата и съдържанието на становищата трябва да отговарят на възможно най-високите критерии за качество и въпреки че докладчиците и техните експерти носят главната отговорност, всички членове на Комитета и специализираните служби трябва да се придържат към политика на подбор и оценяване на становищата, като неотклонно се съобразяват със задълженията и правомощията, възложени на Комитета от договорите.
 1. Основната цел на тази политика е прилагането на диференциран подход при изготвянето (единствен докладчик, различна по големина редакционна или проучвателна група, брой на подготвителните заседания, консултации със заинтересованите страни) в зависимост от важността на темата, естеството на разглежданите въпроси и приноса, който може да даде Комитетът. Тези критерии са от особено значение за становищата по собствена инициатива или за проучвателните становища. Консултация с групите и предварително информиране на членовете дават възможност да се определят приоритетите и критериите, които трябва да се прилагат.


Глава ІV


НЕЗАВИСИМОСТ И ИМУНИТЕТИ
Член 8

(Независимост и свобода на изразяване) 1. Съгласно член 300 от Договора за функционирането на Европейския съюз членовете имат правото и задължението да упражняват своите функции напълно независимо, в защита на общия интерес на Съюза и на европейските граждани. Следователно те не са обвързани с никакви задължителни указания.
 1. За същата цел членовете се ползват от свобода на изразяване, която съответства на тази на членове на парламент, и те не могат да бъдат обезпокоявани или преследвани заради свои изявления и гласуване в Комитета, нито заради предложенията за становища, които изготвят, нито заради направени изявления и изразени позиции при мисии, свързани с външно представяне на Комитета или за проследяване на становищата.
 1. Членовете са длъжни, по смисъла на член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз, дори и след като са престанали да изпълняват задълженията си, да не разкриват информация, включена в обхвата на професионалната тайна.Член 9

(Право на закрила и на имунитет при изпълнение на задълженията) 1. Обща декларация

Членовете се ползват от привилегиите и имунитетите, предвидени в Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (глава IV, член 10), , приложен към договорите. 1. Неприкосновеност

В нито един момент при изпълнение на задълженията си, членовете не могат да бъдат обект на съдебно преследване, нито да им бъде търсена отговорност по друг извънсъдебен начин заради каквато и да е инициатива, която са поели, за каквото и да е гласуване или за изказване, което са направили при изпълнението на задълженията си. 1. Имунитет
3.1Всяко ограничаване на личната свобода на членовете, чиято причина е пряко или непряко свързана с техните задължения, може да става само с предварителното съгласие на Комитета, освен ако членовете не са задържани на местопрестъплението.
3.2Заповед за конфискуване на документи или електронни записи на членовете, претърсването им или обискът на техния офис или жилище, както и следенето на тяхната кореспонденция и телефонните им разговори, когато става въпрос за дейности, свързани пряко или непряко с техните функции, може да бъде издадена само със съгласието на Комитета.
 1. Процедури свързани с имунитета
  1. За всяко искане за сваляне на имунитета на член, отправено към Председателя от компетентен орган на държава-членка, се уведомява Бюрото.
  1. На следващата пленарна сесия, след консултация с групата на квесторите относно допустимостта на искането, Бюрото поставя въпроса за свалянето на имунитета на съответния член. Решението се обсъжда и взема при зачитане правата на защитата и с мнозинство на гласовете, преди Асамблеята да разгледа становищата, залегнали в дневния ред на сесията.
  1. Решението на Асамблеята не се отнася за виновността или невинността на члена, нито за възможността за наказателно преследване, заради деянията, в които е обвинен. Съответният член не взема участие в гласуването.
  1. Председателят незабавно уведомява члена и компетентния орган на съответната държава-членка за решението на Комитета, като изисква да бъде информиран за протичането на процедурата и за взетите решения.
 1. Свобода на движение
  1. Правото на членовете да се придвижват свободно, за да изпълняват своите задължения на територията на Европейския съюз и в трети страни, които са подписали за тази цел споразумения със Съюза, не може да бъде възпрепятствано. При необходимост членовете имат право да поискат помощ от съответните органи.
  1. Разрешението за преминаване, осигуряващо на членовете защита и свободно движение в държавите-членки, се издава от Председателя на Комитета, след като той получи уведомление за назначаването им.
 1. Задължения на институцията и на председателя ѝ
  1. При упражняване на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Комитетът цели преди всичко да запази своя интегритет като демократичен консултативен орган и да осигури независимостта на своите членове при изпълнение на задачите им.

  1. Председателят се грижи за вземането на необходимите мерки за защита на всички тези права, имунитети и привилегии, за които се отнасят предходните членове.Член 10

(Борба с измамите)


Общият режим, предвиден в междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), е приложим за членовете на Комитета, съгласно Решение на Комитета № 363/99 A от 11 октомври 1999 г.

Глава V
ПРАВО НА ГЛАС, НА ДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ

Член 11

(Представляване) 1. Всеки член, който е възпрепятстван да участва в сесия, заседание или мисия, трябва, след като е узнал за това, да уведоми съответния председател пряко или чрез секретариата на своята група.
 1. Всеки член на специализирана секция, на проучвателна група или на делегация, който е възпрепятстван да участва в заседание, може да поиска да бъде представляван от друг член на Комитета, след като е уведомил писмено за това съответния председател.
 1. Всеки член на Комитета, който е възпрепятстван да участва в пленарна сесия или в заседание на специализирана секция може да делегира писмено своето право на глас и на изказване на друг член на Комитета или на специализираната секция. Във всички случаи членовете могат да разполагат само с едно делегирано право на глас.
 1. Освен това, член на Комитета може да бъде представляван от заместник в рамките на дейността на проучвателните групи, към които принадлежи.Член 12

(Предложения и въпроси)


1. Членовете разполагат с общо право да правят предложения във връзка с работата на Комитета.
2. Членовете имат право да получават отговори на въпросите, отправени в писмен вид към председателя на Комитета.

Глава VІ
ПОДПОМАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 13

(Общи разпоредби) 1. При упражняване на своите функции членовете имат право да бъдат подпомагани от страна на длъжностните лица и служителите на Комитета, в съответствие с определените от Бюрото критерии.
 1. Компетентните служби на Секретариата предоставят на докладчиците цялата налична съответна информация, съветват ги или ги подпомагат както в техническо отношение, така и в работата по същество. Те подпомагат докладчиците при контактите им с другите институции и органи на Европейския съюз, както и при проследяването на становищата.
 1. Те обръщат особено внимание на разпространението на становищата в институциите на Европейския съюз, организациите на гражданското общество и обществеността.
 1. Генералният секретар следи това да се изпълнява по указания начин.Член 14

(Експерти и помощ) 1. Членовете, определени като докладчици или съдокладчици, имат право да бъдат подпомагани от експерт(и) по техен избор, като при необходимост тази помощ може да обхваща разпространението и проследяването на развитието на становищата.
 1. Членовете на специализираните секции и на проучвателните групи могат да бъдат подпомагани от асистент. Името и длъжността му трябва да бъдат съобщени на председателя на специализираната секция или проучвателната група преди началото на заседанието.


Глава VII


СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ НА ТРУД
Член 15

(Информация и комуникация)


Членовете имат право на всякаква информация и документация, необходими за упражняването на техния мандат. Достъпът до тези данни трябва да им бъде гарантиран в седалището на Комитета или, ако е необходимо, от разстояние.
Член 16

(Условия на труд) 1. Всички членове имат право на добри условия на труд, които им дават възможност да изпълняват задълженията си.
 1. Те могат да се възползват от обучения в интерес на Комитета, по-специално, езикови курсове и информационни технологии.
 1. Те имат право да използват съответното техническо оборудване и по-специално подходящо оборудване в областта на информационните технологии и телекомуникациите.
 1. Възстановяването на направените от членовете разходи, се извършва на базата на специален финансов регламент, в който се взема предвид използваната техника.


Глава VIII


ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

(Надбавки и осигуряване)


Член 17

(Общи разпоредби) 1. Съгласно действащия Финансов регламент, членовете и техните заместници имат право да получават надбавки, предвидени в член 301 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които трябва да им дадат възможност да изпълняват всички свои задачи и функции при условия на независимост и зачитане на достойнството им, сравними с тези на членовете на другите европейски институции.
 1. Експертите получават фиксирани дневни надбавки за покриване на своите разходи за придвижване и престой.Член 18

(Надбавки) 1. Размерът на пътните надбавки за един ден пътуване, заседателните надбавки за един ден заседание и допълнителните дневни надбавки на членовете на Комитета се определят от Съвета на Европейския съюз.
 1. Правилата и условията за изплащане на транспортните разноски, на пътните и заседателните надбавки, както и контролирането на тяхната законосъобразност, са определени от Бюрото в специалните финансови регламенти на Комитета въз основа на междуинституционалните принципи за добро финансово управление. По същия начин, в съответни регламенти Бюрото определя правилата за представителни разходи и за съвместно финансиране в определени случаи, като разходите, предвидени за средства за комуникация и обучение.
 1. Бюрото може да прави постъпки пред Съвета за справедливи надбавки на членовете на Комитета и на заместниците им при спазване на принципа за икономии, що се отнася до разходите и на принципа за ефективност на управлението. Бюрото взема под внимание и факта, че задачите на членовете се изпълняват и извън отделните заседания на Комитета и се състоят във важни задачи като проучване на съобщения или законодателни документи, проектостановища, подготвяне на проекти от докладчиците или на изменения от страна на членовете.
 1. Предвид увеличаването на задачите и ролята на Комитета, редовно се извършват конкретни и реалистични наблюдения и оценки с цел да се изготви предложение за по-справедливо заплащане.Член 19

(Осигуряване) 1. По време на упражняване на мандата членовете, заместниците и експертите се ползват от:

 • индивидуална осигуровка срещу злополука, която включва обезщетение в случай на смърт, постоянна или временна нетрудоспособност;
 • от медицинска осигуровка.

Освен това членовете се ползват от осигуровка, която ги подпомага в случай на сериозен проблем при придвижването от тяхното местоживеене до седалището на Комитета или до всяко друго място за провеждане на заседание. 1. Информацията за вида и размера на обезщетенията се съобщава на членовете.


Глава ІХ


ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ
Член 20

(Прозрачност)


Членовете имат право на пълна прозрачност, що се отнася до дейностите на Комитета.
Член 21

(Публичност) 1. Членовете допринасят за запознаването на обществеността с Комитета и с неговата работа.
 1. Членовете могат да приемат в Комитета групи посетители.
 1. За тази цел те получават адекватна логистична подкрепа.


Глава Х


ГРУПА НА КВЕСТОРИТЕ
Член 22

(Задачи и правомощия) 1. Основното задължение на квесторите е да следят да бъдат вземани под внимание въпросите, будещи загриженост у членовете, техните права, желания и жалби, както и за изпълнението на техните задължения, да предлагат подобрения и да поемат инициативи с цел решаването на евентуални конфликти. Те имат и консултативна роля, относно решенията или разпоредбите, които могат да се отнасят за отделни членове или за всички членове. Те имат и посредническа роля.
 1. Квесторите имат следните функции:

а) да наблюдават и следят за правилното прилагане на Статута на членовете;


б) да изготвят подходящи предложения за усъвършенстване и подобряване на Статута на членовете;
в) да насърчават и предлагат подходящи инициативи с оглед на решаване на евентуални ситуации, при които възниква спор или съмнение във връзка с прилагането на Статута на членовете;
г) да осигуряват връзките между членовете на Комитета и Генералния секретариат що се отнася до прилагането на Статута на членовете;
д) да помагат чрез посредничество или помиряване за разрешаването на всеки проблем по взаимно съгласие.

 1. За изпълнението на своите задачи Групата на квесторите определя методите си на работа, с които запознава Бюрото; тя получава техническа подкрепа от Секретариата и определя графика на заседанията си.
 1. Квесторите се назначават от Пленарната асамблея по предложение на Бюрото. Техният мандат е с продължителност от две години и половина и може да се подновява. Ако квестор престане да изпълнява своите функции по време на мандата, се пристъпва към назначаване на негов заместник до края на мандата.
 1. Длъжността "квестор" е несъвместима с тази на член на Бюрото.


Глава XI


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 23

(Приложение)


Практическото приложение на разпоредбите на настоящия Статут се осъществява посредством приети от Бюрото мерки за приложение, в съответствие с Правилника за дейността и с Реда и условията за прилагането му, след доклад на групата на квесторите.
Член 24

(Влизане в сила)


Настоящият Статут влиза в сила на първия ден от месеца след приемането му от Пленарната асамблея.
_____________

CESE 285/2012 FR - PH/YD/FM-TC/tc/yp/tp/ai

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Доклад conten t introduction


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница