Японистика I курс Избраните дисциплини през семестъраДата20.04.2017
Размер136.99 Kb.
#19603
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на 2016/2017 г.

Специалност: ЯпонистикаI курс

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на специалността) трябва да носят минимум 2 кредита


Дисциплина

(форма на контрол)Ограничение

Хорариум

Кредити

Преподавател
титулярЕзикова култура

(изпит)


фак.

0+2

2

гл. ас. Стефка Фетваджиева

II курс

Избраните дисциплини през учебната година(според посоченото в учебния план на специалността) трябва да носят минимум 9 кредита–4 кредита за семестъра


Дисциплина

(форма на контрол)Ограничение

Хорариум

Кредити

Преподавател
титулярИстория и философия на бойните изкуства в Източна Азия

(изпит)


фак.

2+0

2

гл. ас. д-р Светлана ИвановаЯпонският пазар на труда – теория и практика

(комбиниран изпит)спец.

2+1

2

д-р Цветомира Иванова - хоноруванЯпонска визуална поп-култура - манга, аниме, телевизионни сериали

(комбиниран изпит)курс

2+1

3

ас. Елеонора Колева


IIIкурс

Избраните дисциплини през учебната година(според посоченото в учебния план на специалността) трябва да носят минимум 9 кредита – 4 кредита за семестъраЗабележка: Препоръчаните дисциплини са от други специалности. За да получите достъп до тях, изберете радио-бутона "Само тези извън моя учебен план"
Дисциплина

(форма на контрол)Ограничение

Хорариум

Кредити

Преподавател
титулярУвод в китайскатаписменост

задължителна в специалност „Китаистика“

(комбиниран изпит)фак.

2+0

2

Евелина ХайнИстория на калиграфското изкуство в Китай

избираема в специалност „Китаистика“

(комбиниран изпит)фак.

2+0

2

ас. Евелина ХайнСъпоставитемпрунтологиятаелна алтайска и корейска митология

избираема в специалност „Кореистика“

(изпит)

2+0

2

проф. Александър ФедотовХаллю и светът

избираема в специалност „Кореистика“

(изпит)


фак

2+0

3

проф. Александър ФедотовУчебна лексикография

избираема в специалност „Китаистика “

(писмен изпит – курсова работа)фак

2+0

2

Проф.д-р Димитър ВеселиновУвод в емпрунтологията

избираема в специалност „Китаистика “

(изпит)


фак

2+0

2

Проф.д-р Димитър Веселинов

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на 2016/2017 г.

I-IV курс

Забележка: Ако при вход за записване, дисциплина не се появява, изберете бутон "Само тези към моя учебен план - останали"
Дисциплина

(форма на контрол)Ограничение

Хорариум

Кредити

Преподавател
титуляр
Японски език: Надграждащи техники 1.2

(компбиниран изпит)фак.

0+2
Михаил Пирянков
Японски език: Надграждащи техники 2.2.

(комбиниран изпит)
фак.

0+2
Силвия Иванова
Японска култура: храна, облекло, ежедневие 2

(комбиниран изпит)фак.

1+2
гл. ас. Вяра Николова
Японска култура: манга, аниме, телевизия, кино 2

(комбиниран изпит)фак.

1+2
ас. Елеонора Колева

АНОТАЦИИ
ЕЗИКОВА КУЛТУРА

(изпит); хорариум 2+0 ; кредити 2;

титуляр; гл. ас. Стефка Фетваджиева

обявява се за студенти Iкурс спец. Японистика

Целта на курса по дисциплината Езикова култура е да даде на студентитепрактически познания за съвременния български книжовен език и умения да боравят с него, като създават и редактират различни типове текстове. В курса се обръща внимание на българския книжовен език, както и на най-честотните съвременни отклонения от кодифицираната книжовноезикова норма. Студентите ще подобрят уменията си да спазват и прилагат правилата на българския правопис и пунктуация, да използват стилистично адекватна лексика и фразеология и да предават чеждите имена на български език, като следват приетите правила.

Пред студентите, също така се предстаевят различни типове текстове, които са необходими за научноизследователската работа. Участниците в семинара ще придобият практически умения да съставят подобни текстове, което ще ги улесни в самостоятелната им учебна и изследователска работа.

Студентите освен това придобиват знания и умения да пишат и оформят курсова работа и магистърска теза, да представят коректно библиографските единици в научната библиография, да пишат анотация, резюме, експозе, рецензия, доклад, научна статия и др.

В резултат от обучението студентите ще имат както теоретични познания, така и чисто практически, тъй като ще могат да се справят самостоятелно с различни конкретни задачи.


ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА В ИЗТОЧНА АЗИЯ

(КИ); хорариум 2+0; кредити 2;

Титуляр: гл. ас. д-р Светлана Иванова

обявява се за студенти IIкурс спец. Японистика и студенти от спец. ЮИЮА


Лекционният курс по дисциплината «История и философия на бойните изкуства в Източна Азия» има за цел да запознае студентите със същността на понятието „ източни бойни изкуства”, с историческите и философските предпоставки за тяхното възникване, с техните прилики и отлики в Китай, Япония и Корея. Курсът се състои от 11 самостоятелно обособени теми.

В курса на обучение по дисциплината «История и философия на бойните изкуства в Източна Азия»e предвиденa писмена разработкa върху конкретно бойно изкуство по избор на студента.


ЯПОНСКИЯТ ПАЗАР НА ТРУДА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

(комбиниран изпит); хорариум 2+1; кредити 2;

Титуляр: д-р Цветомира Иванова

обявява се за студенти IIкурс спец. Японистика


Дисциплината има за цел да запознае студентите с японския пазар на труда и с процеса за кандидатстване за работа в Япония. Предвид уникалността му и многобройните интервюта, през които преминават кандидатстващите, точността в изказа и педантичността при попълването на документация са от изключителна важност. За да бъдат конкурентоспособни, кандидатите-чужденци трябва да умеят да подготвят своите документи и да се изразяват спрямо приетия етикет. Курсът стъпка по стъпка следва процеса на кандидатстване и необходимите документи с включени упражнения за всеки един от тях, поставяйки студентите в среда изключително близка до реалната. Предоставени са достоверни документи, както и подходящ софтуер за упражнение. Финалното занятие предвижда посещение и обмяна на опит в офис на японска компания в България.
ЯПОНСКА ВИЗУАЛНА ПОП-КУЛТУРА - МАНГА, АНИМЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ СЕРИАЛИ

(комбиниран изпит)хорариум 2+1; кредити 3;

Титуляр: ас. Елеонора Колева

обявява се за студенти IIкурс спец. Японистика

Целта на лекционния курсе да запознае студентите с основната специфика, жанрове и представители на съвременните японски визуални изкуства, както и да изгради у студентите критичен поглед и умения за анализ на съвременните японски визуални изкуства, като се осмисли мястото и ролята, която те играят във формиране на светогледа на съвременните японци, и се проследят основните тематични линии, преходът от едно изкуство към друго и взаимовъзката им.

В лекционния курс се разискват проблеми, свързани с културата на облеклото, храненето, поведението, различните субкултури, социални проблеми и др. Предмет на занятията са както разглеждане на общата парадигма на съвременните течения във визуалните изкуства, така и интерактивни дискусии относно предпоставките за появата и налагането им като маркер на съвременната поп-култура.

В семинарите към дисциплината се работи с практически техники, като целта е студентите да боравят свободно със специфичните особености на езика, който се използва в конкретните представители, разглеждани в настоящия курс. В семинарите придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за критичен анализ на отделни произведения, като успоредно с това се набляга на лингвистичните особености – езикови, граматически, социолингвистични структури, особености на превода.

В курса са предвидени една курсова разработка и един групов проект.


УВОД В КИТАЙСКАТА ПИСМЕНОСТ

(комбиниран изпит); хорариум 2+0; кредити 2;

титуляр; ас. Евелина Хайн

обявява се за студенти IIIкурс спец. Японистика

Целта на лекционния курсна дисциплината Увод в китайската писменост е да запознае студентите с произхода и еволюцията на китайската писменост и нейните графични стилове.

Курсът засяга и проблеми, свързани със спецификата на когнитивното възприятие на китайския писмен знак, неговите психо-геометрични свойства и ортографично-фонетично-семантично единство.

Разискват се етимологичните формули в речника “Шуоуън дзиедзъ” (121 г.) и се прави класификация на йероглифите според начина им на образуване.

В курса внимание се обръща и на културните импликации вследствие на разпространението на китайската писменост в други региони на Източна Азия.ИСТОРИЯ НА КАЛИГРАФСКОТО ИЗКУСТВО В КИТАЙ

(комбиниран изпит); хорариум 2+0; кредити 2;

титуляр; ас. Евелина Хайн

обявява се за студенти IIIкурс спец. Японистика

Дисциплината запознава с историческото развитие на китайската йероглифна писменост и с нейния естетически потенциал, разгърнат в калиграфското изкуство. Представят се основните калиграфски стилове в тяхното възникване и развитие. Разглеждат се изобразителното изкуство, калиграфията и поезията в традиционно предпоставената им взаимовръзка в рамките на китайската култура. Представя се творчеството на знаменити китайски калиграфи. Очертава се значението на йероглифното писмо за формиране на китайския културен ареал (Китай, Корея, Япония, Виетнам, Малайзия, Сингапур). Посочват се тенденциите в съвременната рецепция на йероглифното наследство и калиграфското изкуство в Източна Азия.
СЪПОСТАВИТЕЛНА АЛТАЙСКА И КОРЕЙСКА МИТОЛОГИЯ

(изпит); хорариум 2+0; кредити 2

титуляр; проф. Александър Федотов

обявява се за студенти IIIкурс спец. Японистика

Целта на лекционния курскъм дисциплината «Съпоставителна алтайска и корейска митология» е да запознае студентите с отделни митологеми, образи и символи, които се срещат в корейската и алтайската митология. Изследва се техният произход, развитие и функциониране в рамките на даден мит. Аналитичната работа цели конструирането на националния идентитет на корейците, търсеното на тяхното място в алтайския свят.

В курса на обучение по дисциплината «Съпоставителна алтайска и корейска митология» са предвидени самостоятелни разработки върху отделни теми.

В лекционния курсна дисциплината «Съпоставителна алтайска и корейска митология» се разискват проблеми, свързани собщите черти в двете митологии, но и специфичните такива с оглед оценяване на идеологическия контекст през епохата на митотворчеството. Особено внимание се обръща на шаманската митология у корейците и алтайските народи.

Предмет на занятията е и шаманската митология у корейците и алтайските народи.


ХАЛЛЮ И СВЕТЪТ

(изпит); хорариум 2+0; кредити3;

титуляр проф. Александър Федотов

обявява се за студенти IIIкурс спец. Японистика

Феномън халлю (кор. 한류, корейска вълна) вече има световни измерения. Влиянието на съвременната южнокорейска (корейска) култура в сферата на музиката, танцовото изкуство, кулинарията, компютърните игри, телевизионните драми, игралното кино и др. е забележително и затова се нуждае от неговото научно обмисляне. В рамките на този курс студентите ще се запознаят с емблематичните примери на халлю както в Азия, така и по целия свят.
Учебна лексикография

(писмен изпит – курсова работа) 2+0, кредити 2

титуляр: проф. дфн Димитър Веселинов

Разглеждат се теоретичните основи и постиженията на учебна лексикография като се очертават перспективите направления за изследователска работа. Анализират се съвременните тенденции в разработването на лексикални бази от данни и се разглеждат комплексната система "ЛЕКСИКОГРАФ", проектите "Frame-Net", "Verbum", "РОСС", "FRANLEX", системите на "LADL" и др. Представят се теоретичните основи и зоновата конструкция на отделните раздели на автоматичните лексикографски системи и приложението им в чуждоезиковото обучение. Илюстрира се идеята за семантичната и синтактична зависимост на конкретната лексема от таксономичната й категория. Разглеждат се начини за представяне на тази зависимост в съвременните лексикографски системи и бази от данни както и използването на получените резултати в обучението по чужд език.

Работен език: български
Увод в емпрунтологията

(изпит); хорариум 2+0; кредити2;

титуляр: проф. дфн Димитър Веселинов

Емпрунтологията е наука, която се занимава с изследването на лингвокултурните трансфери, съпътстващите ги процеси и лексикографирането им. В този смисъл тя вече е извоювала своята независимост по отношение на лексикологията и лингвокултурологията. В миналото емпрунтологичната проблематика е била ограничена до лексикологично проучване на формата, семантиката и употребата на лексикалните елементи, дошли от друг език. Сега езиковите контакти се разглеждат през призмата на лингвокултурологията. За тази цел те не се анализират като тривиален филологически обект, а като културен феномен, показващ взаимодействието на две цивилизационни общности. Ето защо съвременната емпрунтология изучава трансферите от една езикова система в друга като лингвокултурен процес на взаимовъздействие на различни концептосфери, водещ до промяна на съответните национални езикови картини на света. От една страна езикът-източник се превръща в своеобразен фактор на влияние и престиж, а езикът-приемник е терен за премерване на сили между изконното и привнесеното. Курсът представя историята, теорията и практиката изследванията на емпрунтологичните процеси, свързани с традиционните заемки, чуждици, лингвокултурни константи и процесите на езиково мигриране на елементи, думи, изрази или лингвокултурни стереотипи от един език в друг и, в по-широк смисъл, от едно лингвокултурно пространство в друго.
Факултативни:

ЯПОНСКИ ЕЗИК: НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИКИ 1.2.

(комбиниран изпит); хорариум 0+2;

титуляр; Михаил Пирянков

Курсът се предлага на студентите като факултативна дисциплина в етап на тяхното обучение, когато те вече са овладяли основите на японската граматика, лексика и графика. Целта на курса е да подготви студентите за външно оценяване - сертификат за владеене на японски език Норьокушикен, подготовка за интервю на японски език, подготовка за изпити към Министерството на образованието на Япония за едногодишни специализации, както и други тестови форми на оценяване. Курсът е насочен към онези от студентите, които искат да повишат допълнително уменията си и следователно е отворен за всички курсове от втори до четвърти.


ЯПОНСКИ ЕЗИК: НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИКИ 2.2.

(комбиниран изпит); хорариум 0+2;

титуляр; Силвия Иванова

Курсът предлага допълнителни упражнения по японски език с цел задълбочаване знанията на ниво B2-C1. Работи се с допълнителни материали за подготовка за JLPTN2, N1.ЯПОНСКА КУЛТУРА: ХРАНА, ОБЛЕКЛО, ЕЖЕДНЕВИЕ 2

(комбиниран изпит); хорариум 1+2;

титуляр; гл. ас. Вяра Николова

Курсът комбинира теория с практически упражнения в сферата на японската култура на хранене, облекло и ежедневие. Отворен за всички без ограничения.


ЯПОНСКА КУЛТУРА: МАНГА, АНИМЕ, ТЕЛЕВИЗИЯ, КИНО 2

комбиниран изпит); хорариум 1+2;титуляр; ас. Елеонора Колева

Курсът комбинира теория с практически упражнения в жанровете на популярната младежка култура. Работи се с оригинални образци в съответните жанрове. Препоръчително ниво за участие в курса А2~B2.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница