Юли 2013 година бизнес план за развитие на“В и К” еоод – гр. Ямбол през 2014-2018 годинастраница1/5
Дата10.04.2018
Размер1.06 Mb.
#66142
ТипБизнес-план
  1   2   3   4   5

Бизнес план 2014-2018 год.”Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. ЯмболЕ-mail :vik_yambol@abv.bg

www. vik_yambol.com

БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА “В и К” ЕООД – гр. ЯМБОЛ ПРЕЗ 2014 - 2018 ГОДИНА

ЮЛИ 2013 ГОДИНА

БИЗНЕС ПЛАН


ЗА РАЗВИТИЕ НА“В и К” ЕООД – гр.ЯМБОЛ ПРЕЗ 2014-2018 ГОДИНА


ГЛАВА ПЪРВА

Настоящият петгодишен бизнес-план на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол е изработен на основание чл.10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Целта на бизнес плана е да представи програмата на ръководството на фирмата за постигане на високите изисквания, които се предявяват към един оператор от сектора на публичните услуги, работещ в условията на естествен монопол, за подобряване на качеството на предоставяне на В и К услуги, устойчивото управление и финансовата стабилност на дружеството за постигане на дългосрочните нива на показателите за качество.

Бизнес планът е структуриран в две части: техническа и икономическа.

При съставяне на бизнес-плана са използвани:


 • Закона за регулиране на В и К услугите;

 • Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, както и указанията към тази Наредба, одобрени от ДКЕВР;

 • Наредба за регулиране на цените на Ви К услугите и указанията към нея;

 • Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвянето на петгодишен бизнес плана за развитието на В и К оператора, одобрени от ДКЕВР ;

 • метод за определяне на годишните целеви нива на общите загуби на вода за периода 2014-2018год.

 • Наредба №1/05.05.2006г. на МРРБ – “Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС”

 • наличната финансова, техническа и управленска информация от дружеството за отчетните резултати в края на третата година на петгодишния Бизнес-план 2009 – 2014 година.


ГЛАВА ВТОРА
Раздел първи
Общи данни за В и К оператора
1.Юридически и административни данни за В и К оператора

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол е регистрирано на 27.06. 1991г. с решение на Ямболския окръжен съд по фирмено дело №. 953/91.с еднолично управление с едноличен управител. Дружеството е данъчно регистрирано в ГУ на Данъчната администрация на 17.09.1993год.,а по ДДС – на 24.031994год. От Националният статистически институт е издаден БУЛСТАТ на 04.02.2002год. №128000893

Адресът на управление на дружеството е: гр. Ямбол, ул. д-р “П. Брънеков”, № 20.

Регистрационният номер от КЗЛД е № 0025690/23.08.2006г.

Дружеството е 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Действието на дружеството е за неопределен срок.

Капиталът на дружеството е 228 240 лв. държавно имущество, разпределен в 228 240 дяла по 1.00 лв.всеки един - деноминиран. Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадни води и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява от инж. Стоян Радев, в качеството му на управител.
2.Стратегия за развитие на В и К – ЕООД гр.ЯМБОЛ в периода

2014-2029 година

Водоснабдяването и канализацията, в т.ч. пречистване на отпадъчните води, имат изключително важно значение не само за стандарта на населението, благоустрояването на населените места, опазване на околната среда, но и за цялостното икономическо и социално развитие на съответния регион. Качеството на ВиК услугите, които се предоставят в голяма степен, определят облика на всяко населено място и неговите възможности за привличане на инвестиции за развитието на производството и туризма.

Същевременно процесите на развитие на сектор “ВиК” в Ямболския регион в последните 20÷30 години изостават от развитието на секторите, предоставящи подобни услуги в другите европейски страни и са с тенденция на влошаване на качеството на предлаганата услуга.

Критериите за качество на тези услуги в страните от Европейския съюз са изключително високи. Те са залегнали в съответните директиви и ние като пълноправни членове на този съюз трябва да се стремим да ги достигнем.

На този етап водоснабдяването и канализацията в Ямболския регион не е в добро състояние, визирайки общите загуби на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Основни цели на Стратегията

Основната цел на тази стратегия е достигане изискванията на ЕС за качество на услугата и предоставяне на непрекъснати и качествени ВиК услуги за населението, администрацията и бизнеса в Ямболска област.

Основните задачи за постигане на тази цел, които трябва да изпълни дружеството в периода 2014-2018г., са следните:

1.Определяне на действителния размер на загубите на вода чрез точно

измерване на подаваните количества вода от водоизточните, като се доставят и монтират необходимия брой разходомери и водомери, на определените с наредбите и методиката места.

2.Поддържане на цялото водомерно стопанство в изправност в

съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за метрологичния контрол.

3.Изготвяне програма за подмяна на амортизираните водопроводни и канализационни системи.

4.Изготвяне на програма за намаляване на загубата на вода до определените годишни целеви нива.

5.Подобряване на материално-техническата база и организацията на труда.

6.Изготвяне на програма за намаляване на енергоемкостта на ВиК системите и увеличаване на ефективността им.

7.Разширяване на диспечерската система и изграждане на АСУ на ВиК системите.

8.Ориентиране на фирмата към изискванията на потребителите.

9.Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала.

10.Повишаване производителността на труда.

11.Прилагане на интегриран подход при реализация на инвестиционните програми.

Сроковете за реализация на тези задачи са в съответствие с Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Стратегията за развитие на дружеството ще се актуализира в съответствие с настъпилите законодателни промени в петгодишния период и Регионалния генерален план на обособена територия на В и К – ЕООД гр.Ямбол.
3.Стратегия на ВиК оператора за обслужване на потребителите

“В и К” ЕООД гр.Ямбол има за своя главна цел и основен ангажимент осигуряването на постоянно водоснабдяване на населението, администрацията и бизнеса в Ямболска област, с високи стойности на показателите за качество на услугата при поносима цена, лоялно отношение към потребителите и възможност за модернизиране и усъвършенстване на дейността.

Авторитета на Дружеството се гради от доверието и уважението на нашите потребители. Ние търсим партньорството им и инвестираме разумно, за да осигурим по-доброто им обслужване.
Предлагаме нашите услуги със съзнанието и отговорността, че удовлетворяваме специфични и жизнено важни потребности и нужди както за битовите потребители, така и за администрацията и бизнес партньорите.

Подхода към клиентите ни е свързан с подобряване, модернизиране и улесняване на взаимните ни контакти чрез бърза , точна и актуална информация.


Ние открито заставаме пред своите потребители като им осигуряваме възможност за директен контакт с ръководството на Дружеството.


3.1.План за подобряване обслужването на потребителите.

“ВиК” ЕООД гр. Ямбол ще продължава да инвестира в създаването но он-лайн услуги. Внедрен е нов софтуерен продукт, който дава възможност за бързи и точни справки чрез интернет в т.ч. и плащане на сметки, изпращане на електронни фактури и SMS съобщения за дължимите суми.

За допълнителна информация относно предоставените услуги, съгласно Наредба № 4, на сайта на дружеството са обявени всички цени и са достъпни за всички потребители.

В дружеството се налага практика за монтиране на оборотни водомери за свеждане на прекъсването на водоподаването на потребителите в границите 10-30мин. при подмяна на общите и индивидуалните водомери в случаите при повреда или последваща проверка.3.2.План за разглеждане и отговор на жалбите на потребителите.

Отправените жалби се завеждат в специален дневник в оригинален вариант, като се следи за срока на отговор.Само при възникнали обективни причини на някой жалби не се отговаря в определения от закона 14 дневен срок.

Основната част от жалбите на потребителите се отнасят до изразено несъгласие с разпределяне на допълнителни количества изразходвана питейна вода като разлика между отчетените количества на общия водомер и индивидуалните водомери. Един от начините за решаване на този проблем и ограничаване на разликите в приемливи граници е включване на разходите за подмяна, ремонт и проверка на индивидуалните водомери в цената на услугата”доставяне вода на потребителите”.

На второ място по брой на жалби са случаите на ниско налягане или липса на вода в случаите на увеличено потребление през лятото,отстраняване на по сериозни аварии по външните водопроводи.

Този проблем може да бъде решен или ограничен в приемливи граници само с цената на водата /сезонна или диференцирана в зависимост от потреблението/ или изключване на потребители, които ползват вода за поливане и сериозни инвестиции за подмяна на водопроводите.

Целта на дружеството е да сведе до минимум броят на подадените жалби, като резултат на непрекъснатата работа в посока за подобряване качеството на предлаганите услуги.

През 2012 в дружеството са постъпили общо 124 жалби , на 123 броя е изпратило отговор в срок и само на 1 бр е пресрочена датата на отговора.

Поводът за подаването на въпросната жалба е свързан с несъгласие с начислените водни количества по главния и индивидуалните водомери.Решаването на този проблем е свързан с проверка на водомерите след осигуряване на достъп до тях.Именно ненавременния достъп забави изготвянето на отговора в определения срок.3.3.План за намаляване на несъбраните вземания

Несъбраните вземания на дружеството към 31.12.2012 год. са 2543 хил.лв.За периода 01.01.2012 г.-31.12.2012 год.са заведени общо 271 бр.дела за сумата 195 хлв.. Към потребителите с просрочени задължения прилагаме всички законови мерки, отнасящи се до уведомяване,поканване,съд и отнемане на имущество чрез съдия изпълнител, но резултатите са незадоволителни.

Проблемите тук са много:


 • големият брой потребители с просрочени задължения, който нарасна значително в периода от 2000 г. до 2004г., когато спирането на водоподаването не беше разрешено;

 • честата смяна на местоживеенето. Това се отнася както за малцинствените групи (най-вече ромите), така и за не малко фирми;

 • липсата въобще на намерение да плащат задълженията си;

 • липсата на имущество при извършване на описи от съдия-изпълнител и др.

Особено в ромските квартали е почти невъзможно спирането на водоподаването

поради масовото незаконно строителство.

Независимо от всичко ние ще продължим работата по събиране на тези вземания, включително и спиране на водоподаването, за което имаме създадени звена във всяка община.

За решаване на проблема са необходими допълнителни работещи законодателни мерки за съдействие от Общини__Подадена_вода__ПИВ'>Общините и Полицията.
4.Потребители и потребителски групи

Общият брой на населението, живеещо на територията на Ямболска област към края на 2012 год.е 128560 души, а обслужваното население е 128431 чов. Водоснабденото населението в областта е 99.9 %, а населението, ползващо канализация, е 54 %.

Основно потреблението на вода е съсредоточено в общините Ямбол, Елхово и Тунджа (вж. таблица 1).

Таблица 1: Водопотребление по експлоатационни райони в Ямболска област през 2012 година, в % от общото количество


Общини

Подадена вода

ПИВ

Ямбол

65,4 %

60,9 %

Тунджа – Изток

9,7 %

7,9 %

Тунджа – Запад

7,2 %

8,7 %

Стралджа

9,8 %

7,5 %

Елхово

6,0 %

12,1 %

Болярово

1,9 %

2,9 %

Общо:

100 %

100%

Основен клиент на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Ямбол е населението, като бизнесът и публичната администрация заедно потребяват по-малко вода от него (вж. таблица 2). Наблюдава се трайна тенденция за намаляване консумацията от небитовите потребители.

Средното дневно потребление на жител от областта намалява през последните години и достига до 108,194 л/ж/ден за 2012 год.

Таблица 2: Съотношение, показващо ползването на вода от населението на областта и другите консуматори /бюджет, промишленост, за селскостопански нужди и др./ спрямо общото количество


Общини

Население


Други

Общо кол. Фактурирана вода х.м3

Ямбол

73 %

27 %

3339

Тунджа – Изток

86 %

14 %

432

Тунджа – Запад

87 %

13 %

476

Стралджа

82 %

18 %

410

Елхово


80 %

20 %

665Болярово

77 %

23 %

159Общо за ВиК:

77 %

23 %

5481Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница