Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцкДата23.07.2016
Размер112.09 Kb.
#1435ЮНИ 2005 г. No 7 / 2005
.

усилена търговия с левови ДЦК


.


Нефтохим временно понижава SOFIX


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


..


.


1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

П
Активен пазар.


рез месец юни 2005 г. банките в системата са активизирали участието си в паричния пазар и общият обем е достигнал 4264,5 милиона лева, или повишението е с 21,57 на сто в сравнение с обема на пазара през май. Отчетеният ръст в обема на пазара се дължи на увеличение обема както на срочните сделки, така и на безсрочните сделки. В частта на депозитите увеличението е общо с 25,26 на сто, включващо увеличение на необезпечените депозити с 25,64 на сто, увеличение размера на обезпечените депозити с 22,17 на сто, и при репо-сделките увеличението е с 14,70 на сто. Съществен е размерът на увеличението на обема на окончателните сделки с 194,15 на сто, като в частта с търгуваните левови емисии ДЦК е с 248,09 на сто, а с валутните ДЦК е отчетено намаление с 19,00 на сто. Увеличението в размера на сделките на пазара е резултат от значително намаляване нивото на ликвидността в банките през отделни периоди на месеца, (в началото - до 6-то число - и по средата - от 13 до 21-во число), при което среднодневните свръхрезерви са намалили нивото си до 18,14 на сто от свръхрезервите през месец май.

И
Отново голям оборот последния ден.


през месец юни активността на банките на междубанковия пазар в последния ден е увеличена и обемът на сделките достига размер 547,6 млн. лева (със 7 на сто по-малък от рекордния размер от последния ден - 31-то число - на месец май), който факт се повтаря от последните три месеца и е предизвикан от наложеното отчитане на редица показатели, съгласно изискванията на нормативните документи (наредби и закони) в дейността на банките. Ликвидността в банковата система и през месец юни се регулира ежедневно, като в 15 календарни дни е допуснат недостиг. Среднодневните свръхрезерви за месеца са 5 300 хил.лева при 29 218 хил.лева за месец май.

Всеки месец ликвидността в банковата система се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през юни само с 239 хил. лева са увеличени ресурсите в банките, и от преведените за пенсии 327 милиона лева и субсидиите за общините.


.


1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

В обема на паричния междубанков пазар изпълнените сделки за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял и през месец юни този дял се увеличи до 97,30 на сто, при 94,20 на сто през май. Търговските банки управляват и регулират текущата си ликвидност основно чрез сделките за депозити.


1.1.1.1.Необезпечен пазар

Ежедневно предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през юни са в размер на 4 017,2 милиона лева, 94,63 на сто от общия размер на сделките, като 95,86 на сто (3 851,1 милиона лева) са овърнайт-сделки, и спрямо май обемът им е увеличен с 2,01 на сто.


.

Търговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите. През работните дни на месец юни, дори при ограничено предлагане на ресурс, сделките на междубанковия пазар са довели до намаление средното ниво на лихвения процент, което се обяснява със значително по-ниско ниво на лихвения процент в началото на месеца..


Стабилна LEONIA.

Л


Средномесечната стойност на LEONIA, базирана на предоставянето на депозити овърнайт от 14 банки, е 2,04%. Това е и размерът на основния лихвен процент на БНБ от 1 юли.
ихвата овърнайт средно за месеца е 2,03 процента годишно и е с 0,03 процента по-ниска от ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за юни е 2,06 процента.

1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси и през юни продължават да имат малък дял на междубанковия пазар – 3,08 процента са депозитите (130,6 милиона лева), при 3,15 процента през май, и 2,29 процента - репо-сделките (97,2 милиона лева), при 2,50 на сто през май.1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.1.2. Междубанкови окончателни сделки с краткосрочни облигации

Н
Усилена търговия с левови ДЦК.


а вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през месец юни са отчетени окончателни сделки с ДЦК в значително увеличен размер - със 194,15 на сто - от тези през май. Основната част, 94,44 на сто, са с левови емисии със срок над 12 месеца (329,5 милиона лева), при 79.80 на сто (112,4 млн. лв.) през май.

Търговията с облигации, деноминирани в EUR, e намалена до 19,4 млн. лв. – дял 5,56 на сто, - при 20,20 на сто (24,0 млн.лв.) през май т.г. и 1,36 на сто (2,7 милиона лева) през декември 2004 г.


.

2
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Б
.


орсовата търговия с корпоративни облигации слезе на 16,8 милиона лева месечно (0,8 милиона лева среднодневно) при намаление на репо-операциите до 0,4 милиона лева.
На световните пазари цените на българските Брейди-облигации останаха равнени с ниво 100 по курса купува. Цената на деноминираните в EUR еврооблигации с падеж 2007 г. леко се понижи и допря 108%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. описа N-образна линия и се покачи до 127%, а на деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. се придвижи по аналогична линия и достигна 126%.
Д
Инвестиционните бонове, обявени с валидност до 30 юни, слизат от борсата
ванадесетият (единадесети борсов) централизиран публичен търг от третата вълнá на масовата приватизация се проведе от 8 до 20 юни. Конверсията на непарични инструменти възлезе на обща сума по пазарна стойност (за компенсаторките, които имат вторичен пазар и инвестиционните бонове) и пазарна оценка (за жилищноспестовните компенсаторки) на 86 хиляди лева. Преди търга, на вторичния пазар жилищните компенсаторни записи и инвестиционните бонове гравитираха към ценово ниво 0,66-0,67 лева, компенсаторните записи и поименните компенсационни бонове – към равнище 0,69 лева. През първия (и най-активен) ден на търга на приватизационния пазар, на вторичния пазар инвестиционните бонове (0,67 лева) изпревариха жилищните компенсаторни записи (0,66 лева). От следващия ден всички компенсаторки се консолидираха на ниво 0,70 лева до края на месеца, докато инвестиционните бонове постепенно поевтиняха до под 0,60 лева към края на търга, а след него поскъпнаха до 0,68 лева и се консолидираха около 0,65 лева. През последния ден на търговия с тях, 28 юни, средната им цена слезе на 0,49 лева, а сделките варираха между 0,58 и 0,02 лева.


.
П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ
НЕТНИ АКТИВИ:

акции

.


БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен).


стоки

.


валута

индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC

.


.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност
.


1
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


..

При отсъствието на големи единични сделки месечният оборот на борсовата търговия с акции даде една сравнително добра сума 78,5 милиона лева (среднодневно 3,6 милиона лева).


.

Н
Нефтохим престава да е публично дружество.Натиск върху цената около деня на решението.
а 3 юни в дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите на Лукойл Нефтохим Бургас АД се включи точка “приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на КФН за публични дружество”. На 6 юни в рамките на обичайната търговия на неофициалния пазар на БФБ-София се купиха 0,5 милиона акции на дружеството на 27,96 лева. На следващия ден цената слезе на 20 лева почти без сделки, след което се върна на 26 лева. На 21 юни общото събрание на акционерите реши дружеството да бъде отписано от регистъра на публичните дружества. В навечерието на събранието цената на акциите на Нефтохим попадна под натиск в борсовата търговия и постепенно слезе от 26 лева на 14 юни до 18 лева на 21 юни и 14 лева на 23 юни (през целия този период търговията по обем бе незначителна). Последва леко покачване до 15 лева до края на месеца (също при незначителни сделки), след което дружеството бе отписано от регистъра и от борсовата търговия, съответно изключено от ценовите индекси (в BG40 влезе Холдинг Варна АД).

П
Това сваля SOFIX, BG40 и BSE FFBH до нива съответно 700, 100 и 175 пункта.


оевтиняването на Нефтохим повлия върху ценовите индекси (пряко и чрез ценовата корелация) и на 22 юни BG40 приключи на 101,37 пункта, най-ниската си стойност след 10 февруари, на 23 юни SOFIX приключи на 701,25 пункта, а BSE FFBH възлезе на 175,35 пункта, най-ниски стойности след 8 февруари. Последва леко укрепване.


.
.

.


Цените на пенсионните фондове продължават да са по-стабилни от тези на акционерните дружества.

На първичния пазар на БФБ-София се пласираха права върху акции за 125 хиляди лева и акции за 155 хиляди лева.


.

На 3 юни фондовата борса лансира своя “БФБ-ГРАФИЧЕН ОПЕРАТОР”, който позволява следене и анализиране в реално време на търговията посредством няколко вида графики. Достъпен е чрез страницата БФБ-София в Интернет. Промоционален безплатен достъп с 20-минутно закъснение спрямо реалната търговия има до края на 2005 г.2
Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610
. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През месеца курсът на лева спрямо щатския долар варираше от 1,58701 лева на 8 юни до максимум 1,62256 лева за долар на 29 юни. През последните два месеца се очерта тенденция на нарастване на курса на долара спрямо лева (в следствие на проблеми с евроконституцията и политическо напрежение в Европа, покачване на лихвите от ФЕД, нарастване цената на петрола и др.).


.

.

.

През юни 2005 г. общият оборот на валутния спот-пазар по данни от търговските банки достигна 4 249,3 млн. евро. Среднодневният оборот на валутния пазар достигна 193,2 млн. евро. Чистият оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро бе 87,5 млн. евро. Междубанковата търговия с долари през изминалия месец бе в размер на 50,1 млн. долара и представляваше 47 на сто от междубанковата валутна търговия.


.


.

.


.

+2,25%

-2,25%

БНБ изкупи 620 млн. евро и продаде 452 млн. евро на междубанковия пазар, като увеличи валутните си активи със 168 млн. евро.
.

.


.

Търговията на дребно между банките и крайните клиенти достигна 1 912,4 млн. евро, като купената валута (равностойна на 1 026,8 млн. евро) от търговските банки превишава продадената (равностойна на 885,6 млн. евро) със 141,2 млн. евро. В това число търговските банки са изкупили валута от чуждестранни лица с равностойност 26,3 млн. евро и са продали за същия период валута с равностойност 3,4 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 113 млн. евро и продадоха валута с равностойност 94,8 млн. евро.


.
ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- при спокоен пазар обемът на сделките да се запази, като нивото на лихвите леко се повиши;

- постепенно съвземане на SOFIX, BSE FFBH и BG40;- колебливо нарастване на курса на долара спрямо лева (еврото) на нива около 1,60 - 1,64 лева при нарастващ оборот на валутния пазар.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница