Юридически факултет задочно обучение основи на европейското правоДата28.02.2018
Размер28.09 Kb.
#60073
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ОСНОВИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО


( ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРАВО НА ЕС)

ВЪПРОСНИК
Учебна 2016/2017г.

Лектор : проф. д-р Жасмин Попова

1. Етапи на изграждане на Европейския Съюз /ЕС/. Историческият контекст.От Римския Договор до ДЕС и ДФЕС от Лисабон.

2. Цели, задачи и основополагащи принципи на ЕС. От зона за свободна търговия до политически съюз.

3. Членство в ЕС. Условия, процедура, суспендиране на членството. Оттегляне. Брекзит.

4. Правна природа на ЕС. Правосубектност.Мултилингвизмът в ЕС.

5. Гражданство на ЕС. Понятие и съдържание. Принцип на равно третиране. 1. Основни права и свободи в ЕС. Харта на основните права на ЕС. Присъединяване на ЕС към ЕКПЧ

 2. Източници на правото на ЕС. Видове. Първични източници.Учредителните договори.

 3. Общите принципи на правото на ЕС като източници на право.

Международните споразумения и съдебната практика като източници на право.

 1. Производни източници на право. Актове на ЕС. Видове.Характерни белези на отделните видове правни актове на Съюза.

 2. Обща характеристика на правото на ЕС. Автономен характер.Предимство.

 3. Директен ефект и директна приложимост на правото на ЕС.

13. Компетентност. Предоставяне на компетентност. Видове компетентност.

14. Разпределение на компетентност между ЕС и държавите членки. Принцип на субсидиарност. Принцип на пропорционалност. Контрол за спазване на принципите.Клаузата за гъвкавост.

Упражняване на компетентност от няколко държави членки.

Засилено сътрудничество. 1. Институционална система на ЕС. Обща характеристика. Баланс и представителство на интереси. Видове институции и органи.

 2. Европейски Парламент. Развитие. Състав. Организация и начин на функциониране.

 3. Европейски Парламент. Правомощия. Роля на националните парламенти в интеграционния процес .

 4. Европейски съвет. Състав. Правомощия.Председател на Европейския съвет.

 5. Съвет на ЕС. Състав. Правомощия. Система на гласуване.

 6. Председателство на Съвета на ЕС.

 7. Европейска Комисия. Състав. Процедура по формиране. Председател.

 8. Европейска комисия. Правомощия.

 9. Сметна палата. Състав.Правомощия..

 10. Консултативни органи. Икономически и социален комитет. Комитет на регионите. Състав и правомощия.

 11. Европейска централна банка. Единна парична единица.Банков съюз. Европейска инвестиционна банка.

 12. Нормотворчески процес в ЕС. Видове процедури.

 13. Обикновена законодателна процедура Специални законодателни процедури.

 14. Процедури за реализиране на нормотворческата дейност на Комисията.

 15. Процес на вземане на решения в сферата на външната дейност на Съюза. Процедура по сключване на международни договори.

 16. Съдебна система на ЕС. Съд на ЕС, Общ съд и Съд на публичната служба. Обща характеристика

 17. Съд на ЕС. Състав .Съдии и генерални адвокати.

 18. Организация на Съда. Производство пред Съда.

 19. Тълкувателна( преюдициална) компетентност на Съда на ЕС. Производство по постановяване на преюдициално заключение.

 20. Правораздавателна компетентност на Съда . Видове искове.

 21. Общ съд – състав, процедура и компетентност

 22. Съд на публичната служба –състав, процедура и компетентност

 23. Външна дейност на Съюза. Обща външна политика и политика на сигурност.Върховен представител.

 24. Отношения на България с ЕС. Историческо развитие.

 25. Присъединяване на България към ЕС. Присъединителен договор. Обща характеристика и специфични клаузи.

 26. Организационни и координационни аспекти на членството в ЕС. Подготовка за председателство на ЕС. Процес на присъединяване към Еврозоната.

 27. Прилагане на правото на ЕС на национално равнище.

Отговорност за нарушение на задължението за прилагане на правото на ЕС. Отговорност на държавата за вреди

Септември 2016г.
Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница