З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016гДата02.02.2018
Размер56.18 Kb.
ТипРешениеСмолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org

З А П О В Е Д

АП-03-14-49Смолян, 16. 02. 2016г.

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-185/09.02.2016г. са постъпили Решения №№ 5, 16 и 17 приети от Общински съвет –Девин на заседание, проведено на 28.01.2016г. по Протокол № 1.

След като извърших проверка и преценка на същите относно тяхната законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното:

С Решение № 5/ 28.01.2016г. съветът, на основание е чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, е изменил § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин, като в т.2 е посочил, че длъжниците към Община Девин нямат право да получават съответните услуги при бърза и експресна поръчка, а на тях може да им бъде предоставена само услуга, предвидена със срок за обикновена поръчка.

С Решения №№ 16 и 17/28.01.2016г. органът на местното самоуправление, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №2 на община Девин и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството е учредил възмездно право на ползване върху част от общински имоти с кадастрални №№ 017177, 017848 по карта на възстановената собственост на с. Лясково, община Девин, област Смолян с обща площ 2.000 дка. на Асен Ангелов Паров от с. Лясково, община Девин, област Смолян за срок от 5 години и годишна цена за ползване на имотите 108.00 лв., съответно на част върху общински имот с идентификатор 20465.99.80 и имот с идентификатор 20465.99.81 по кадастралната карта на гр. Девин, общ. Девин, област Смолян с обща площ 2000 кв. м. на Захари Ангелов Митев от град Девин, община Девин, област Смолян за срок от 5 години и годишна цена за ползване на имотите 149.00 лева.

Решение № 5/28.01.2016г. в частта му на т.2 и Решения №№ 16 и 17/28.01.2016г. на Общински съвет–Девин са незаконосъобразни, предвид следните съображения:

С Решение № 5/ 28.01.2016г. в частта му по т.2 съветът, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, е указал, че длъжниците към Община Девин, нямат право да получават съответните услуги при бърза и експресна поръчка. На тях може да им бъде предоставена само услуга, предвидена със срок за обикновена поръчка.

Съгласно нормата на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА цитирана като правно основание на решението, общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, а разпоредбата на т.23 и ал. 2 от ЗМСМА предвиждат, че съвета решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител, като в изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Видно от т.2 на Решение №5/28.01.2016г., както и от посочените в същото правни основания, съветът не е посочил конкретно такова даващо му правомощие да въвежда ограничение относно правото на лицата да получават съответните услуги при бърза и експресна поръчка, като за тях да бъде предоставена само услуга, предвидена със срок за обикновена поръчка.

Поради това Решение № 5/ 28.01.2016г. в частта му по т.2 е постановено при липса на правно основание, с което е нарушена императивната норма на чл.59, ал.2, т.4 от АПК.

С Решения №№ 16 и 17/28.01.2016г. Общински съвет – Девин е учредил възмездно право на ползване върху части от описаните в решенията общински имоти с обща площ от по 2.000 дка.

Като едно от правните основания на решенията съветът е посочил нормата на чл.39, ал.3 от ЗОС. Съгласно чл.1 от указания закон обаче, с този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго. Такъв специален закон в случая представлява Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, който урежда собствеността и ползването на земеделските земи. В подкрепа на посоченото са и нормите на чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, цитирани в решенията също като правни основания за приемането им, които предвиждат, че пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване.

Приложението на специалния закон – ЗСПЗЗ изключва прилагането на общия такъв – ЗОС, поради което нормата на чл. 39, ал. 3 от ЗОС не може да бъде валидно правно основание на Решения №№ 16 и 17/28.01.2016г.

С ДВ бр.100 от 18.12.2015 г. са извършени изменения и допълнения в ЗСПЗЗ, като в § 14 от ПЗР към ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) е посочено, че в срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. В ал.2 на цитираната разпоредба изрично е предвидено, че в срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1.

Видно от приложените материалите по приемането на решенията, не би могло да се установи по безспорен начин дали посочените в тях имоти са земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ или са други земеделски земи. Поради това, не би могло да бъде установено и относимо ли е спрямо тях въведеното с §14, ал.2 на ПЗР на ЗСПЗЗ ограничение.

Така, като е учредил възмездно право на ползване върху част от общински имоти по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл.11 от Законът за пчеларството, без да е указал конкретна норма от специалния закон – ЗСПЗЗ, общинският съвет е нарушил императивната разпоредба на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, изискващ акта да съдържа точно правно основание за приемането му.

От друга страна, видно от приложените към Решения № 16 и 17/28.01.2016г. скици за описаните в решенията имоти, имот с кадастрален № 017177 е с площ 5,503 дка, имот с кадастрален № 017848 е с площ 196,941 дка, имот с идентификатор 20465.99.81 е с площ 255 кв.м., а за имот с идентификатор 20465.99.80 не е представена скица.

Тъй като имотите по Решение № 16/28.01.2016г. са с доста по-голяма площ от предоставената, а именно сборът на площта на имоти с кадастрални №№ 017177 и 017848 е в размер на 202,444 дка, а по решението е предоставена обща площ от двата имота от 2 дка, без да са посочени граници или конкретно местоположение в двата имота, същата не може да бъде индивидуализирана.

За имотите по Решение № 16/28.01.2016г., тъй като само за единия от тях е представена скица с посочена площ - имот с идентификатор 20465.99.81 е с площ 255 кв.м., а не дка /което представлява 0,255 дка, както е посочено в експертната пазарна оценка за имота/, същата е доста по-малка от предоставената с решението в размер на 2 дка, т.е. съветът е предоставил площ, която е по-голяма от площта на самия имот.

Предвид изложеното, Решение № 5/28.01.2016г. в частта му на т.2 и Решения №№ 16 и 17/28.01.2016г. на Общински съвет–Девин са постановени в нарушение на материалния закон – чл.59, ал.2, т.4 от АПК, поради което се явяват незаконосъобразни.

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решение № 5/28.01.2016г. в частта му на т.2 и Решения №№ 16 и 17/28.01.2016г. Общински съвет – Девин, може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същите на заседание на общинския съвет.

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

Връщам Решение № 5/28.01.2016г. в частта му на т.2 и Решения №№ 16 и 17/28.01.2016г. Общински съвет – Девин, като незаконосъобразни за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването им.Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Девин за изпълнение, а на Кмета на Община Девин за сведение.


НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/

Областен управителОбластна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001


Каталог: upload -> files -> news -> atachment
atachment -> Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2015 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница