З а п о в е д № ко – 39/21. 01. 2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 41а, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета н а р е жд ам



Дата24.07.2016
Размер154.18 Kb.
#4213

6900 Крумовград пл. „България” №5

централа: +359 3641/71-23, 75-53, 73-80; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

ПРЕПИС!


З А П О В Е Д

№ КО – 39/21. 01. 2016 г.




На основание чл. 44 , ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.41а, ал.3 от отменения Закон за народната просвета


Н А Р Е ЖД АМ:


 1. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2016 година в община Крумовград, получени по единни разходни стандарти”, неразделна част от настоящата заповед.

 2. Прилагането на утвърдените формули и правила е задължително при разработване на бюджета за 2016г. и разпределяне на средствата по дейности във функция „Образование”.

 3. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

 4. Директорите на училища, получили право на второстепенни разпоредители с бюджет имат право да се разпореждат с определените по формулата средства и да извършват разпределението им по параграфи съгласно единната бюджетна класификация.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Йосиф Василев – заместник кмет на община Крумовград

КМЕТ :_____/п/________

/Себихан Мехмед/




6900 Крумовград пл. „България” №5

централа: +359 3641/71-23, 75-53, 73-80; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

З А П О В Е Д

№ КО – 39/21. 01. 2016 г.




На основание чл. 44 , ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.41а, ал.3 от отменения Закон за народната просвета


Н А Р Е ЖД АМ:


 1. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2016 година в община Крумовград, получени по единни разходни стандарти”, неразделна част от настоящата заповед.

 2. Прилагането на утвърдените формули и правила е задължително при разработване на бюджета за 2016г. и разпределяне на средствата по дейности във функция „Образование”.

 3. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

 4. Директорите на училища, получили право на второстепенни разпоредители с бюджет имат право да се разпореждат с определените по формулата средства и да извършват разпределението им по параграфи съгласно единната бюджетна класификация.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Йосиф Василев – заместник кмет на община Крумовград

КМЕТ НА ОБЩИНА :_____/п/________

/Себихан Мехмед/

УТВЪРЖДАВАМ

КМЕТ: .........../п/.........................

/Себихан Мехмед/
ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОТДЕЛНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ В СЪОТВЕТНАТА ФОРМУЛА И ПРОМЕНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА.



ЦЕЛ

Целта на прилагането на правилата е да се разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти между училищата, детските градини и обслужващи звена по начин, който позволява да се повиши обективността и справедливостта на финансирането, като максимално се доближи до действителните нужди.



ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Първостепенният разпоредител с бюджет /ПРБ/ разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти, въз основа на утвърдени от него формули за всяка отделна дейност: целодневни детски градини и обединени детски заведения, подготвителна полудневна група в училище или към детски градини, общообразователни училища и общежития.

2. ПРБ разпределя за съответната бюджетна дейност по формула 100 % от получените средства по единния стандарт и не може да прехвърля средства от една дейност в друга.

3. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

4. Не се утвърждават формули за дейности, по които получател на средствата е само едно училище, детска градина или обслужващо звено.

5. Извън средствата по формули ПРБ разпределя допълнително:

- Средствата за стипендии на учениците, завършили основно образование.

- Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини в размер на 325 лв. Добавката се предоставя на детските градини и училища, в които интегрирано се възпитават деца и ученици на ресурсно подпомагане на 100% по броя на децата /учениците.

- Добавка за подобряване на материално – техническата база на училищата в размер на 25 лв. Предоставя се на училищата на 100% по броя на учениците в дневна форма на обучение.

- Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от 1 до 4 клас в размер на 72 лв. на дете/ученик. Средствата са разпределени по реда на ПМС № 308 от 2010г. за осигуряване и разпределение на средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от 1 до 4 клас.

- Средства за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от 1 до 6 клас в размер на 544 лв. за ученик. Предоставят се на училищата на 100% по броя на обхванатите ученици от 1 - 6 клас в целодневна организиция на учебния ден в приемните и средищни училища.

- Добавка за ученици на самостоятелна форма на обучение в размер на 341 лв. на ученик.

- Средства за защитени училища за двете училища /ОУ с.Аврен и ОУ с.Поточница/.

- Средства за извънучилищни педагогически учреждения /Общински детски комплекс/ 20 000 лв.

6. Всяка формула се състои от основни и допълнителни компоненти. Основните компоненти са задължителни. Те са: броят на децата/учениците по информационна система на МОН „Админ М” към 01. 01. 2016г. и единни разходни стандарти за едно дете/един ученик. Минимум 80% от средствата се разпределят на база основни компоненти.

7. Съгласно чл.41а, ал.4 от Закона за народната просвета /ЗНП/ допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Средствата определени по допълнителни компоненти на формулата допълват основните компоненти във формулата, като те са до 20%.

8. Съгласно чл.41а, ал.6 от ЗНП като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност ПРБ задължително определя добавка за условно-постоянни разходи.

9. За 2016г. в чл.12 на ПМС № 380 от 29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016г. са определени минимални размери на добавката за условно-постоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по ЕРС от ПРБ към училищата и детските градини за 2016г. както следва:

1. за училище – 27 000лв.

2. за детска градина – 17 000лв.

ПРБ може да определи по – нисък размер на добавката за условно-постоянни разходи от минималния по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС № 380/2015г., но не по-малко от 18 000лв. за училище, при условие че общият размер на средствата по допълнителната компонента за условно-постоянни разходи, определени съгласно стойностите по чл.12, ал.1, т.1 надвишават 16 на сто от общия размер на средствата, разпределени по формули за съответните училища.

ПРБ може да не определя добавка за условно-постоянни разходи за училищата, които имат статут на защитени.

ПРБ може да определи по – нисък размер на добавката за условно-постоянни разходи от минималния по чл.12, ал.1, т.2 от ПМС № 380/2015г., но не по-малко от 10 000лв. за детска градина, при условие че общият размер на средствата по допълнителната компонента за условно-постоянни разходи, определени съгласно стойностите по чл.12, ал.1, т.2 надвишават 16 на сто от общия размер на средствата, разпределени по формули за детските градини.

Размерът на добавката за условно-постоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4 000лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.

10. Резервът е част от допълнителните компоненти на формулата и служи за финансиране на нерегулярни разходи. Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от опресделен показател, имат за основание инцидентни или събития с еднократен характер и чието относително и времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината. ПРБ могат да предвидят резерв в размер до 3 на сто от разпределяните с формулата средства.

ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙНОСТ „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА”

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за училищата се определя по следната формула:



СФ = ОКФ + ДКФ, където:

СФсредства по формулата;

ОКФ – основни компоненти по формулата;

ДКФ – допълнителни компоненти по формулата

Основни компоненти:

 • единен разходен стандарт за дейността;

 • брой на учениците, съгласно данните по информационната система на МОН „Админ М” към 01. 01. 2016г.

Допълнителни компоненти:

 • обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за един ученик или показатели отразяващи националната и общинската образователна политика.

ПРБ може да не определя добавка за условно-постоянни разходи за училищата, които имат статут на защитени.

Формулата за разпределение на средствата между училища на територията на община Крумовград е следната:



СФ = СФ защитени училища + СФ средищни и приемни училища

Формулата за защитените училища в община Крумовград е следната:



СФ защитени = 96% ОКФ + 1 % ИУД + 3% Р, където:

ОКФ – основни компоненти по формулата;

ИУД – извънучилищни дейности;

Р - резерв за нерегулярни разходи.

Формулата за средищните и приемните училища в община Крумовград е следната:



СФ средищни и приемни училища = 82% ОКФ + 8,73% УПР + 1% ИУД + 5,27% УТГ + 3% Р, където:

УПР – условно-постоянни разходи на основание чл.12, ал.1, т.1 от ПМС № 380/2015г.;

ИУД – извънучилищни дейности;

УТГ – училище, отопляващо се с течно гориво;

Р - резерв за нерегулярни разходи.

Бюджетите за 2016 г. на всяко училище, прилагащо системата на делегираните бюджети в община Крумовград са както следва:



 1. СОУ “Васил Левски” град Крумовград – 1 865 576 лева;

 2. ОУ “Пейо Крачолов Яворов” с. Токачка – 269 872 лева;

 3. ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с.Подрумче – 142 469;

 4. ОУ “Христо Ботев” с. Гулийка – 293 494 лева;

 5. ОУ “Михаил Христов” с. Аврен – 169 548 лева;

 6. ОУ “Васил Левски” с.Луличка – 157 931 лева;

 7. ОУ “ Никола Йонков Вапцаров” с. Горна Кула – 127 911 лева;

 8. ОУ “ Иван Вазов” с. Поточница – 166 632 лева;

 9. ОУ “Св.Св.Кирил и Методии” с.Странджево – 217 231 лева;

 10. НУ “Васил Левски” с.Козино - 114 851 лева.

Общата сума за разпределение на средствата с формула за училищата на територията на общината, както и средства за допълващите стандарти за учениците за самостоятелна форма на обучение, за ресурсно подпомагане на учениците, за хранене на децата, за материалната база, за целодневна организация на учебния ден, за защитени училища са 3 323 908 лева и от преходния остатък – 280 380 лева. Сумата по бюджет 2016 за училищата е 3 604 288 лева.


ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА ЗА ДЕЙНОСТ „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА”

1.Добавка условно-постоянни разходи.

В чл.12, ал.1, т.1 от ПМС № 380/2015г. са определени минимални размери на добавката за условно-постоянни разходи – 27 000л в. за училища. Общият размер на добавката за условно-постоянни разходи е в размер на 216 000 лв., което представлява 8,73% от средствата получени по единните разходни стандарти на средищните и приемните училища.

2. Добавка за извънучилищни дейности.

Добавката за извънучилищни дейности представлява 1% от средствата получени по единни разходни стандарти на средищните и приемните училища.

3.Добавка за училище, отопляващо се с течно гориво.

Добавката е в размер на 5,27% от средствата получени по единните разходни стандарти на средищните и приемните училища.

4. Резерв за нерегулярни разходи.

Размерът на резерва е 3% от средствата по единни разходни стандарти за училищата в общината. Резервът за нерегулярни разходи се заделя от ПРБ.

ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙНОСТ „ОБЩЕЖИТИЯ”

Основни компоненти:


 • единен разходен стандарт за дейността;

 • брой на учениците, съгласно данните по информационната система на МОН „Админ М” към 01. 01. 2016г.

Допълнителни компоненти: няма

Тези средства се получават само от едно общежитие и не е задължително утвърждаване на формула. На Самостоятелно ученическо общежитие гр.Крумовград се предоставят всички средства получени по единни разходни стандарти за дейността.

Получените средства за 79 ученика по единни разходни стандарти за дейността „Общежития” за 2016г. са в размер на 121 660 лв. Преходният остатък от 2015г. за дейността е в размер на 7 261 лв. Общия бюджет за 2016 г. за дейност „Общежития“ е в размер на 128 921 лв.

ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙНОСТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩЕ”

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за подготвителни групи се определя по следната формула:



СФ = ОКФ + ДКФ, където:

СФ – средства по формулата;

ОКФ – основни компоненти по формулата;

ДКФ – допълнителни компоненти по формулата

Основни компоненти:

 • единен разходен стандарт за дейността;

 • брой на децата, съгласно данните по информационната система на МОН „Админ М” към 01. 01. 2016г.

Допълнителни компоненти:

1.Добавка за условно – постоянни разходи.

Размерът на добавката за условно-постоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4 000лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.
Бюджетите за 2016 г. на подготвителните групи към училища са както следва:



№ по

ред


Р А З П О Р Е Д И Т Е Л И

Брой ученици по разчет

Преходен остатък

Средства по формула и доп.средства

Общ бюджет 2015 г.

2.

ОУ “ Христо Ботев “ с.Гулийка

19

1 476

20 501

21 977

3.

ОУ “ Св.Св.Кирил и Методий “ с.Странджево

8

6 098

8 632

14 730




Общо:

27

7 574

29 133

36 707

Средствата за тези училища са делегирани на директорите за д.318, тъй като децата са обособени в самостоятелни подготвителни групи към училище.

В полудневните детски градини със смесени групи т.е. с деца от 3 до 6 годишна възраст средствата остават в ОА Образование – второстепенен разпоредител за разплащане на заплати на детските учителки и издръжка на подготвителните групи.

Средствата са за 37 деца и по единни разходни стандарти за 2016г. са в размер на 55 763 лева. Преходният остатък от 2015г. за тази дейност е в размер на 6 758 лв. общият бюджет за 2016г. за дейност „Подготвителни групи“ към функция Образование е в размер на 62 521 лв.

ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙНОСТ „ЦДГ И ОДЗ”

Общият размер на средствата по единни разходни стандарти за градини се определя по следната формула:



СФ = ОКФ + ДКФ, където:

СФ – средства по формулата;

ОКФ – основни компоненти по формулата;

ДКФ – допълнителни компоненти по формулата

Основни компоненти:

 • единен разходен стандарт за дейността;

 • брой на децата, съгласно данните по информационната система на МОН „Админ М” към 01. 01. 2016г.

Допълнителни компоненти:

 1. Условно-постоянни разходи.

За 2016г. в чл.12 на ПМС № 380/2015г. са определени минимални размери на добавката за условно-постоянни разходи за детските градини – 17 000лв.

Формулата за дейност „ЦДГ и ОДЗ” е следната:



СФ = 81,45% ОКФ + 15,55% УПР + 3 % Р, където:

ОКФ – основни компоненти по формулата

УПР – условно-постоянни разходи за дейността.

Р - резерв за нерегулярни разходи.

Общият размер на средствата за ЦДГ и ОДЗ по единни разходни стандарти за 2016г. е в размер на 944 404 лева и се получава от: 136 деца от 3 до 4 г. в населени места с над 1 500 жители, за 80 деца от 3 до 4 г. в населени места до 1 500 жители, за 36 деца в яслени групи и 278 деца в подготвителна целодневна група в ЦДГ.

Към средствата по основни компоненти се добавят и средства за деца на ресурсно подпомагане – 325 лв. и самостоятелна форма на обучение – 341 лв. Общо разчетените средства за 2016г. за ОДЗ/ЦДГ е 945 070 лв.

Преходният остатък за дейността е в размер на 79 829 лв. от които целеви /за възстановяване на транспортни разходи на педагогическия персонал/ – 39212 лв. Общият бюджет за дейността за 2016г. става 1 024 899 лв.

Съгласно чл.30, ал. 2 от ПМС 380/2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016г., тъй като разчетеният брой на децата на 5 и 6 г. в ОДЗ/ЦДГ на територията на община Крумовград е по – голям от децата по Информационна система „АдминМ“ към 01. 01. 2016 година то се заделя резерв в размер на 59 356 лв., с които средства ще се намали бюджета на дейността при извършване на промени в натуралните показатели.

При така сформирания бюджет средствата за ОДЗ/ЦДГ не са достатъчни за покриване разходите за заплати на педагогическия персонал и след увеличаване на минималната работна заплата за непедагогическия персонал и осигурителни вноски, при съществуващите заплати и численост на персонала.

Осигурено е дофинансиране в размер на 100 622 лв. за изплащане на осигурителни вноски и обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения.

ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
Формулите за разпределение не могат да бъдат променяни по време на бюджетната година. ПРБ прави корекции на средствата по формула само при промяна на стойността на някои от елементите на формулата – размер на единния разходен стандарт, брой на децата или учениците.

1. Разпределението на средствата по бюджета на общината за 2016 г. за дейностите от ЕБК, за които средствата от държавния бюджет се определят на база единни разходни стандарти, се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. брой деца и ученици и размерите на единните разходни стандарти за 2016 г.

2. Когато разчетеният брой на децата и учениците е по – висок от броя на децата и учениците по «АдминМ» към 1 януари 2016 г., до извършването на корекции директорите заделят като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен разходен стандарт. Така формираният резерв е част от бюджета на училището и обслужващото звено.

3. Когато разчетеният брой на децата и учениците, предвидени със ЗДБРБ за 2016г. е по-нисък от броя на децата и учениците по Информационната система "АдминМ" към 1 януари 2016 г. средствата по формулата се разпределят за съответната дейност като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция.

4. Разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена по формула се извършва въз основа на броя на децата и учениците по информационната система на МОН „АдминМ” към 01.01.2016 г.

5. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата и учениците.



ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВА ЗА НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ
Резервът е част от допълнителните компоненти на формулата и служи за финансиране на нерегулярни разходи. Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен показател, имат за основание инцидентни или събития с еднократен характер и чието относително и времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината. ПРБ могат да предвидят резерв в размер до 3 на сто от разпределяните с формулата средства.

Резервът от формулата на училищата е планиран в параграф 10-98 при първостепенния разпоредител с бюджет и се използва съгласно правилата.

Резервът ще се изразходва за:
1.Аварийни ремонти, без отстраняването на които ще се затрудни учебния процес, други обективни фактори, условни събития и природни бедствия. Средствата се представят след експертна оценка направена от специалисти от общината.

2. Основни и текущи ремонти на сгради, предписания от РЗИ, пожарна и други институции.

Средствата се представят след експертна оценка направена от специалисти от общината.

3.Дофинансиране на училища, доказали финансова необходимост. Средствата се представят след извършен одит от сектор „Вътрешен одит” при община Крумовград.


Резервът от формулата на детските градини ще се изразходва за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения.
Неизразходените към 15.11.2016г. средства от резерва се предоставят на училищата, като се разпределят пропорционално на средствата по формулата.

ТЕКУЩО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ФОРМУЛА
Формулата определя сумата, която отделното училище, детска градина и обслужващо звено получава за цялата година. Тази сума се предоставя на месечни части. ПРБ предоставя на училищата, детскигте градини и обслужващите звена средствата по единни разходни стандарти в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. Това означава предоставяне на субсидията напо 1/3 месечно от тримесечното разпределение на държавната субсидия за общините / 30%, 25%, 20% и 25% по тримесечия/. Допълнителните средства се предоставят в зависимост от датата на получаването им.
Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители на община Крумовград за 2016 г., условията и реда за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула в т.ч. и резерва и правилата за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на броя на учениците или на стойностите по някои от другите компоненти на формулата са разработени на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., РМС за разделяне дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности през 2016г., ПМС № 380/2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г.


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница