З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчетДата23.07.2016
Размер191.25 Kb.
#1795
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ’’ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР’’
ПРОЕКТ!
З А П О В Е Д
№.......... от ..............2015 г.
На основание чл.162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет и справки на застрахователните брокери се определят от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

С цел подобряване качеството и количеството на информацията, предоставяна от застрахователните брокери, по реда на чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането, е необходимо да се създадат условия за предоставяне на по-точни и коректни данни на потребителите на застрахователни услуги и другите участници на застрахователния пазар. Следва да се направи промяна на справките за отчетност на застрахователните брокери, с която да се разшири обхвата на подаваната от тези посредници информация и по-точно да се определи реалния размер и обхвата на техния бизнес, предвид голямото значение, което дейността на застрахователните брокери има за целия застрахователен пазар.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл.162, ал. 3 и ал. 4 от Кодекса за застраховането във връзка с чл. 71 от Административно-процесуалния кодекс:


Н А Р Е Ж Д А М:

1. Утвърждавам образци на отчет и справки по чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането за застрахователните брокери, съгласно Приложения № 1, 2.1 – 2.8 и 3.1 – 3.4, които са неразделна част от настоящата заповед.

2. Подаването на годишни и периодични отчети и справки от застрахователните брокери, съгласно чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането да се извършва само във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, чрез портала на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.
3. Задължението за подаване на информацията по т. 1 да се изпълнява само по електронен път на адрес: https://www.isp.fsc.bg по описания в предходната точка начин.
4. Справките по т. 1 да се подават в Комисията за финансов надзор във файл, който да се именува по следния начин:
4.1. годишна справка: yyyy_Y_xxxx.xls;

4.2 шестмесечна справка: yyyy_H_xxxx.xls,


където:

„yyyy” се заменя с година, за която се отнася справката (например 2014);

„xxxx” се заменя с четирицифрения код на дружеството, съгласно Приложение № 4 (например В001).
5. Освен управителите на застрахователните брокери, подаването на годишни и периодични справки и отчети на застрахователните брокери може да се осъществи и от предварително упълномощено от управителя лице. Това лице трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.
6. Във връзка с подаването на годишните и периодични справки и отчети на застрахователните брокери е необходимо брокерите, които не са подали данните по т. 6.1 и 6.2, да подадат същите за регистрация в портала:
6.1. заявление (свободен формат), което да съдържа името на брокера, ЕИК/БУЛСТАТ, име и длъжност на лицето/лицата, което ще подава периодичните отчети и справки, подписани с електронен подпис. Лицето/лицата, което ще подава информацията, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.
6.2. публичен ключ (public key) на сертификата, за всяко лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис, експортиран във формат base-64. При подаване на експортирания сертификат на адрес delovodstvo@fsc.bg, файлът трябва да бъде предварително архивиран. Инструкция за експортиране на публичния ключ е поместена на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

7. За всяка промяна на лицето, което подава информацията по т. 1, следва в 7-дневен срок от настъпването й да бъдат представени в Комисията за финансов надзор данните по т. 6.1 и т. 6.2.


8. Информацията по Приложения № 2.1 – 2.8 и 3.1 – 3.4 да се подава в Комисията за финансов надзор само в приложения и публикуван на интернет страницата на Комисията формат, тъй като при подаването им тя ще подлежи на верифициране и при некоректно попълнена информация, както и при използване на справка от предходен отчетен период, ще се получава съобщение за грешка.
9. Информацията по Приложения 2.1-2.8 и 3.1 – 3.4 се попълва, съгласно „Пояснения за попълването на годишни и периодични справки и отчети на застрахователните брокери, подавани в КФН на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането”, Приложение № 5 към настоящата заповед.
10 Ръководство за потребителя, образци на справките, както и задължителните пояснения за попълването им ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg – раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
11. Отменям Заповед № 332 от 15.10.2012 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

Настоящата заповед заедно с Приложенията към нея да се доведе до знанието на застрахователните брокери за сведение и изпълнение посредством публикуване на интернет страницата на КФН.


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,

РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ

“ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:


РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ

Приложение № 1


Отчет на застрахователен брокер


 1. Наименование на застрахователния брокер;
 1. Седалище и адрес на управление, телефон, факс, е-поща;
 1. Адрес за кореспонденция;
 1. Офиси, в които извършва дейността - адрес, телефон, факс, е-поща;
 1. Членовете на управителния или контролен орган (когато член на управителен или контролен орган на застрахователния брокер е юридическо лице се посочват физическите лица, които ги представляват в тези органи);
 1. Записан капитал;
 1. Застраховка професионална отговорност - застраховател, срок (от………… до…………), лимит на отговорност (лв.);
 1. Клиенстка сметка по чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането (номер на сметка, банка издател);
 1. Счетоводен отчет за съответния период, когато брокерът гарантира изпълнението на задълженията си да прехвърли платена на него застрахователна премия, предназначена за застрахователя, или да прехвърли на потребителя на застрахователни услуги, платено от застрахователя застрахователно обезщетение или парична сума, като поддържа постоянно собствени средства в размер 4 на сто от общия размер на застрахователните премии по застрахователни и/ или презастрахователни договори, сключени с неговото посредничество през предходната финансова година, но не по-малко от 33 606 лв. (чл. 155, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането);
 1. Управител/и и/или всички други лица, оправомощени да управляват или представляват застрахователния брокер. Начин на представляване.


КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Приложение № 5 към Заповед №............../..............2015 г.


П О Я С Н Е Н И Я
за попълването на годишни и периодични справки и отчети на застрахователните брокери, подавани в КФН на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането 1. Съгласно чл. 162, ал. 3 от КЗ застрахователният брокер представя в Комисията за финансов надзор (Комисията) годишни и периодични справки и отчети по образец, утвърден със Заповед № ....... от ..........2015 г., както следва:

а) за периода от 1 (първи) януари до 30 (тридесети) юни на съответната година – до 31 (тридесет и първи) юли на същата година;

б) за периода от 1 (първи) януари до 31 (тридесет и първи) декември на съответната година - до 31 (тридесет и първи) януари на следващата година.


 1. Годишните и периодични справки и отчети включват:

а) отчет съгласно Приложение 1;

б) справка съгласно Приложение № 2.1;

в) справка съгласно Приложение № 2.2;

г) справка съгласно Приложение № 2.3;

д) справка съгласно Приложение № 2.4;

е) справка съгласно Приложение № 2.5;

ж) справка съгласно Приложение № 2.6;

з) справка съгласно Приложение № 2.7;

и) справка съгласно Приложение № 2.8;

й) справка съгласно Приложение № 3.1;

к) справка съгласно Приложение № 3.2;

л) справка съгласно Приложение № 3.3;

м) справка съгласно Приложение № 3.4.


 1. Попълване на справките


Попълването на справките по Приложения 2.1 - 2.8 и 3.1 -3.4 да се извършва съгласно принципите, заложени в тези пояснения.


 1. Справките по т. 1 се попълват задължително във формат, публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
 1. Образецът на справките по т. 1 се актуализира при промяна на заложените параметри. В тази връзка е необходимо преди подаване на справките, застрахователният брокер да изтегли от интернет страницата на Комисията актуален образец.

 2. В справките по т. 1 се попълват данни само в маркираните клетки. Не се разрешава добавянето на нови редове и колони.
 1. Застраховки, които не са посочени изрично в приложенията, се разпределят съгласно основните покрити по тях рискове, както е указано в Приложение № 1 от КЗ, Раздел I и Раздел II, буква „А”. В случай на невъзможност от страна на брокера да определи към кой вид застраховка се отчита конкретна полица, е необходимо същият да се консултира със застрахователя, от чието име е издадена полицата.
 1. В маркираните клетки в таблиците се попълват само числа. В случай на нулева стойност, не е задължително да се записва „0”, т.е. в съответната клетка може да не се попълват данни.
 1. В маркираното поле „Забележка”, под таблиците, се попълва допълнителна информация, която пояснява представените в таблицата данни.
 1. Валутата, в която се посочват данните за „Начислен премиен приход по договори, сключени чрез посредничеството на брокера”, „Получени премии/вноски по договори, сключени чрез посредничеството на брокера”, „Получени премии/вноски по договори, които не са сключени чрез посредничеството на брокера”, „Начислен приход от комисионни по договори, сключени чрез посредничеството на брокера” и „Начислен приход от комисионни по премии/вноски по договори, които не са сключени чрез посредничеството на брокера” в справките по т. 1, е български лева (BGN). В случай, когато премията по полица е записана в чужда валута, информацията в справката се посочва в лева по централно обявения курс на Българска народна банка за съответната валута в деня на подписване на полицата.
 1. Застрахователният брокер попълва информация в справките по договори, сключени чрез негово посредничество през съответния отчетен период и по договори, сключени от друг посредник или непосредствено със застрахователя, по които брокерът е събрал поредна премия/вноска.Приложение № 2.1. Застрахователно посредничество за застрахователи по общо застраховане със седалище в Р. България 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него застрахователни договори в полза на застрахователи със седалище в Р. България, извършващи дейност по Раздел II на Приложение № 1 към КЗ (общо застраховане), както и получените премии/вноски по договори, сключени чрез друг посредник или непосредствено със застрахователя.
 1. Наименованието на застрахователите по общо застраховане, в полза, на когото е посредничил застрахователният брокер се попълва посредством падащо меню.
 1. В колона „брой договори” се попълват всички договори, сключени чрез посредничеството на брокера през съответния отчетен период, за който се отнася справката. Сключен анекс към договор, отчетен през предходен отчетен период се третира като нов договор през настоящия отчетен период, за който се отнася справката. Договори, сключени от друг посредник или непосредствено със застрахователя, по които брокерът само събира премия, не се отчитат в колона „брой договори”.
 1. В колона „Начислен премиен приход по договори, сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва сумата, дължима от застрахованото лице за целия период на покритие на договора, по силата на сключени през отчетния период застрахователни договори и анекси по договори от предходни периоди, влизащи в сила през отчетния период.
 1. В колона „Получени премии/вноски по договори, сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва сумата, реално получена от застрахованото лице по договора, сключен чрез посредничеството на брокера през отчетния период, независимо дали е платена еднократно или на вноски (разсрочена) премия.
 1. В колона „Получени премии/вноски по договори, които не са сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва сумата на получените премии/ вноски по договори, сключени чрез друг посредник и/или непосредствено със застрахователя, по които брокерът събира поредна вноска/премия.
 1. В колона „Начислен приход от комисионни по договори, сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва комисионна, който съответства на начисления премиен приход, по договорите сключени чрез посредничеството на брокера през отчетния период.
 1. В колона „Начислен приход от комисионни по премии/вноски по договори, които не са сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва размерът на комисионните, които са начислени на брокера върху премиите/вноските, събрани по договори, сключени чрез друг посредник и/или непосредствено със застрахователя.Приложение № 2.2. Застрахователно посредничество за застрахователи по общо застраховане, извършващи дейност на територията на Р. България при условията на правото на установяване


 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него застрахователни договори в полза на застрахователи със седалище в друга държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП), извършващи дейност по общо застраховане на територия на Р. България при условията на правото на установяване (чрез клон), както и получените премии/вноски по договори, сключени чрез друг посредник или непосредствено със застрахователя.
 1. Наименованието на клона се попълват посредством падащо меню.
 1. Останалата информация се попълва по аналогичен начин, както в Приложение № 2.1.


Приложение № 2.3. Застрахователно посредничество за застрахователи по общо застраховане, извършващи дейност на територията на Р. България при условията на свободата на предоставяне на услуги


 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него застрахователни договори в полза на застрахователи със седалище в друга държава-членка на ЕИП, извършващи дейност по общо застраховане на територия на Р. България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и получените премии/вноски по договори, сключени чрез друг посредник или непосредствено със застрахователя, в полза на тези застрахователи.
 1. В маркираните клетки „CODE” застрахователният брокер попълва код на съответния застраховател. Кодът на всеки застраховател е изписан в помощната последна страница от файла – „codove po pril. 2.3 и 2.7”.
 1. В маркираното поле „Забележка” задължително се посочва разположението на покритите рискове по договорите, определено съгласно т. 22 на § 1 от Допълнителните разпоредби на КЗ.
 1. Останалата информация се попълва по аналогичен начин, както в Приложение № 2.1.


Приложение № 2.4. Застрахователно посредничество извън територията на Р. България и друго застрахователно посредничество


 1. Съответното приложение се попълва от застрахователния брокер, който извършват застрахователно посредничество:

  • в полза на застрахователи по общо застраховане със седалище в друга държава-членка на ЕИП, когато съответния брокер извършва дейност в съответната държава при условията на правото на установяване и/или свободата на предоставяне на услуги;

  • в полза застрахователи по общо застраховане от трета държава.
 1. Приложението се попълва по аналогичен начин, както Приложение № 2.1.
 1. В маркираното поле „Забележка” задължително се посочва разположението на покритите рискове по договорите, определено съгласно т. 22 на § 1 от Допълнителните разпоредби на КЗ.


Приложение № 2.5. Застрахователно посредничество за застрахователи по животозастраховане със седалище в Р. България


 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него застрахователни договори в полза на застрахователи със седалище в Р. България, извършващи дейност по Раздел I на Приложение № 1 към КЗ (животозастраховане), както и получените премии/вноски по договори, сключени чрез друг посредник или непосредствено със застрахователя, в полза на тези застрахователи.
 1. Наименованието на животозастрахователите се попълва посредством падащо меню.
 1. В колона „брой договори” се попълват всички договори, сключени чрез посредничеството на брокера през съответния отчетен период, за който се отнася справката. В случай на сключен застрахователен договор през предходен отчетен период или на събиране на премия/вноска по договор, сключен от друг посредник или непосредствено със застрахователя, в колоната не се попълва информация.
 1. В колона „Начислен премиен приход по договори, сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва сумата, дължима от застрахованото лице през отчетния период, като в тази сума се включват:

- еднократните премии по договори, влизащи в сила през отчетния период;

- годишните премии за премийни периоди с начало през отчетния период.


В случаите, в които по застрахователни договори със срок на действие 3 и повече от 3 години, е уговорено разсрочено плащане на премията на периоди по-малки от една година, в зависимост от характера на продуктите, се начислява цялата годишна премия, или само премията с падежи през отчетния период.


 1. В колона „Получени премии/вноски по договори, сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва сумата, реално получена от застрахованото лице по договора, сключен чрез посредничеството на брокера през отчетния период.
 1. В колона „Получени премии/вноски по договори, които не са сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва сумата на получените премии/ вноски по договори, сключени чрез друг посредник или непосредствено със застрахователя, по които брокерът събира поредна вноска/премия.
 1. В колона „Начислен приход от комисионни по договори, сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва комисиона, който съответства на начисления премиен приход. В случай на получаване на целия размер на комисиона при сключване на застрахователния договор, той се посочва в справката за съответния период и през следващите отчетни периоди не се посочва комисион по съответния договор. 1. В колона „Начислен приход от комисионни по премии/вноски по договори, които не са сключени чрез посредничеството на брокера” се попълва размерът на комисионните, които са начислени на брокера върху премиите/вноските, събрани по договори, сключени чрез друг посредник или непосредствено със застрахователя.


Приложение № 2.6. Застрахователно посредничество за животозастрахователи, извършващи дейност на територията на Р. България при условията на правото на установяване


 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него застрахователни договори в полза на застрахователи със седалище в друга държава-членка на ЕИП, извършващи дейност по животозастраховане на територия на Р. България при условията на правото на установяване (чрез клон), както и получените премии/вноски по договори, сключени чрез друг посредник или непосредствено със застрахователя.
 1. Наименованието на клона се попълва посредством падащо меню.
 1. Останалата информация се попълва по аналогичен начин, както в Приложение № 2.5.


Приложение № 2.7. Застрахователно посредничество за животозастрахователи, извършващи дейност на територията на Р. България при условията на свободата на предоставяне на услуги


 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него застрахователни договори в полза на застрахователи със седалище в друга държава-членка на ЕИП, извършващи дейност по животозастраховане на територия на Р. България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и получените премии/вноски по договори, сключени чрез друг посредник, в полза на тези застрахователи или непосредствено със застрахователя.
 1. В маркираните клетки „CODE” застрахователният брокер попълва код на съответния животозастраховател. Кодът на всеки застраховател е изписан в помощната последна страница от файла – „codove po pril. 2.3 и 2.7”.
 1. В маркираното поле „Забележка” се посочва разположението на покритите рискове по договорите, определено съгласно т. 22 на § 1 от Допълнителните разпоредби на КЗ.
 1. Останалата информация се попълва по аналогичен начин, както в Приложение № 2.5.

Приложение № 2.8. Застрахователно посредничество извън територията на Р. България и друго застрахователно посредничество


 1. Съответното приложение се попълва от застрахователния брокер, който извършва застрахователно посредничество:

  • в полза на животозастрахователи със седалище в друга държава-членка на ЕИП, когато брокерът извършва дейност в съответната държава при условията на правото на установяване и/или свободата на предоставяне на услуги;

  • в полза на животозастрахователи от трета държава.
 1. Приложението се попълва по аналогичен начин, както в Приложение № 2.5.
 1. В маркираното поле „Забележка” се посочва разположението на покритите рискове по договорите, определено съгласно т. 22 на § 1 от Допълнителните разпоредби на КЗ.


Приложение № 3.1. Презастрахователно посредничество за застрахователи по общо застраховане със седалище в Р. България 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него презастрахователни договори, по които цедент е застраховател по общо застраховане със седалище в Р. България.
 1. Наименованието на цедента, т.е. застрахователя по общо застраховане, който отстъпва премии на презастраховател, се попълва посредством падащо меню.
 1. В колона „брой договори” се попълват всички презастрахователни договори, за сключването на които е посредничил застрахователния брокер.
 1. В колона „отстъпени премии” се попълва размера на отстъпената премия по презастрахователния договор.
 1. В колона „приход от комисион” се попълва комисиона, който съответства на отстъпената премия.
 1. В колона „друг приход, свързан със застраховането” се попълва друг приход, произтичащ от презастрахователното посредничество, различен от комисиона.


Приложение № 3.2. Презастрахователно посредничество при застрахователи със седалище извън Р. България


 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени презастрахователни договори, по които цедент е застраховател по общо застраховане със седалище извън Р. България.
 1. В маркираното поле „наименованието на цедента” се попълва (пре)застрахователя по общо застраховане, който отстъпва премии.


Приложение № 3.3. Презастрахователно посредничество за животозастрахователи със седалище в Р. България


 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него презастрахователни договори, по които цедент е животозастраховател със седалище в Р. България.
 1. Наименованието на цедента, т.е. животозастрахователя, който отстъпва премии на презастраховател, се попълва посредством падащо меню.
 1. Останалата информация в справката се попълва по аналогичен начин на информацията в Приложение № 3.1.


Приложение № 3.4. Презастрахователно посредничество при застрахователи със седалище извън Р. България


 1. В съответното приложение застрахователният брокер попълва информация за сключени чрез него презастрахователни договори, по които цедент е животозастраховател със седалище извън Р. България.
 1. В маркираното поле „наименованието на цедента” се попълва (пре)застрахователя по животозастраховане, който отстъпва премии.
 1. В справките са заложени контроли. Ако зададените контроли не бъдат спазени, справката няма да бъде заредена и ще се получи съобщение за грешка.
 1. Подаване на справките към Комисията
 1. Застрахователният брокер подава справките, отчета и всички други документи към тях във формата на електронен документ, подписани с квалифициран електронен подпис, чрез портал на интернет страницата на Комисията /адрес: https://www.isp.fsc.bg/. При подаването на документите с квалифициран електронен подпис трябва да се следват инструкциите за подаването, описани в Ръководство за потребителя, което е публикувано на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, в раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
 1. При подаване на справките по т. 1 застрахователният брокер спазва приетата конвенция на именуване на файла:
  • годишна справка: yyyy_Y_xxxx.xls;
  • шестмесечна справка: yyyy_H_xxxx.xls,

където:


yyyy” се заменя с година, за която се отнася справката (например 2012);

xxxx” се заменя с четирицифрения код на дружеството, съгласно Приложение № 4 (например В001) към Заповед ........ от ........2015 г.

 1. Примери за разпределение на застрахователни продукти по видовете застраховки от Приложение № 1 към КЗ.

Към застраховка „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, съгласно Приложение № 1 от КЗ, Раздел II, А, т. 10, се включва: • гражданска отговорност на автомобилистите;

 • зелена карта;

 • гранична застраховка гражданска отговорност;

 • гражданска отговорност на превозвача.

Данните по застраховка „Индустриален пожар” се включват към застраховка „Пожар и природни бедствия”, освен когато застрахователният продукт покрива множество рискове, повечето от които са характерни за застраховка „Други щети на имущество”, като кражба, градушка, и други рискове, които не са включени в т. 8 на Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от КЗ. В този случай данните се включват в застраховка „Други щети на имущество”. Ако премията за отделните рискове може да се раздели, тя се разпределя между застраховките по т. 8 и т. 9 на Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от КЗ.

Данните по застраховки „Земеделски култури” и „Селскостопански животни” се включват или в застраховка „Пожар и природни бедствия”, или в застраховка „Други щети на имущество”, в зависимост от това дали преобладават рисковете, включени в т. 8 на Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от КЗ или рисковете, включени в т. 9 на Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от КЗ. Ако премията за отделните рискове може да се раздели, тя се разпределя между двете застраховки.

Данните по застраховка „Отговорност на превозвача” се включват в някой от следните застраховки „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, „ГО, свързана с притежаването и използването на летателни апарати” или „ГО, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове” в зависимост от вида на превозното средство.

Данните по застраховки „Отговорност на адвокати”, „Отговорност на нотариуси” и други подобни, които най-общо могат да се определят като отговорност при извършване на дадена професия или дейност, се включват в застраховка „Обща гражданска отговорност”.При затруднение от страна на застрахователния брокер да определи в кой ред да посочи информацията за даден застрахователен продукт, той трябва да се обръща към застрахователя, от чието име е сключен застрахователният договор и да попълва данните за застраховката по същия начин, по който застрахователят ги отчита към Комисията, за да се гарантира еднородно представяне на статистическата информация.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница