З а п о в е д № рд -09 – 243 с. Иваново 14. 06. 2010 гДата26.10.2018
Размер33.12 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 – 243
с. Иваново 14.06.2010 г.

ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Тръстеник, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-2806/14.10.2010 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:

ОПРЕДЕЛЯМ СЕБАХТИН АХМЕДОВ АХМЕДОВ, с постоянен адрес: с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.
1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 73362, както следва:

имот №

дка

собственик

ползвател

1

104001

12,600

АТАНАС КОЛЕВ КОВАЧЕВ

СЕБАХТИН АХМЕДОВ

2

104006

1,100

ОБЩ.ИВАНОВО

СЕБАХТИН АХМЕДОВ

3

104021

3,450

ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМ.ЗЕМЯ АДСИЦ

СЕБАХТИН АХМЕДОВ

4

105015

19,505

СТЕФАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

СЕБАХТИН АХМЕДОВ

5

105029

5,001

СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ НЕДЕЛЧЕВ

СЕБАХТИН АХМЕДОВ

6

105030

12,355

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ

СЕБАХТИН АХМЕДОВ

7

106007

5,299

ДУНАВ АГРОПРОГРЕС ЕООД

СЕБАХТИН АХМЕДОВ

8

106008

4,512

ИБРЯМ САЛИМОВДЕЛИКАДИРОВ

СЕБАХТИН АХМЕДОВ

 

 

63,822

15,00

957,33  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Тръстеник е 15.00 лв /петнадесет лева / на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ СЕБАХТИН АХМЕДОВ АХМЕДОВ, да внесе сумата 957,33 лв /деветстотин петдесет и седем лева и тридесет и три стотинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта., за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.


КМЕТ: .............................

/ Д. Матеева /

Изготвил,

Мл.експерт:

/Й.Савчева/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница