З а п о в е д № рд-05-361/07. 07. 2016гДата05.08.2018
Размер64 Kb.
#77936О Б Щ И Н А Т Р Ъ Н
2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел. 077319616; факс 077787315

obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg
З А П О В Е Д
РД-05-361/07.07.2016г.
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, вр. с чл.35, ал.1 от ЗОС, вр.чл.3, ал.1, т.1, вр. с чл.10, ал.1, т.1, вр. с чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, вр. с чл. 112, ал. 1, т.2 от Закона за горите и

Решения № 116/26.08.20015г. ; № 23/30.06.2016г. на Общински съвет гр. Трън
НАРЕЖДАМ

1. Да се проведе открит конкурс за възлагане на добив на дървесина , находяща се на територията на Община Трън в района на дейност на Общинско предприятие „Трънска гора”, гр.Трън.

2. Гаранция за участие в открития конкурс обект „БЪЗОВИЦА - 1612 е в размер на 11724,90 лв. /единадесет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и 0,90 ст./ представена под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Община Трън, Банка ДСК ЕАД, клон Трън; IBAN: BG 88STSA93003300722169; BIC: STSABGSF.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от общата стойност на договора без ДДС представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка на Община Трън, Банка ДСК ЕАД, клон Трън; IBAN: BG 88STSA93003300722169; BIC: STSABGSF, или – банкова гаранция за срока на валидност на офертата/оригинал/.

4. Обект на открития конкурс е изпълнението на : добив на дървесина и изграждане на временни извозни пътища съгласно технологичните планове на подотдели: 43-щ, 153-ю, 343-н,

343-ф, 344-в, 344-к, 345-г, 463-ф;

5. Предмет на открития конкурс и мястото за извършване на дейност е обект „БЪЗОВИЦА - 1612” подотдели: 43-щ, 153-ю, 343-н, 343-ф, 344-в, 344-к, 345-г, 463-ф;

6. Прогнозни количества дървесина по категории, сортименти е както следва: 

 

Ед.цена

Обща цена

Категории дървесина и сортименти

Количество

на пр. куб.м.

на временен склад,

 

 

 

без ДДС

ЕДРА

 

 

 

в т.ч. I кл.,бк.

0

0

0

в т.ч. II кл.бк

0

0

0

СРЕДНА

 

 

 

в т.ч. IV кл.бк

0

0

0

ДРЕБНА

0

0

0

ДЪРВА

13794

17,00

234498,00 лв

ОБЩО за обекта:

13794

17,00

234498,00 лв

6.1. Франкировка: временен склад;

6.2. Цените са без ДДС;

6.3. Цените са определени франко временен склад обект.
7. Прогнозната стойност на обекта без ДДС е 234498,00лв. /двеста тридесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/
8. Срок за изпълнение на договора: 30 декември 2016г..
9. Критерий за избор на изпълнител– „Най ниска цена”

Кандидат, предложил цена по-висока от началната, се отстранява от участие. Достигнатата обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти.


10. Технически и квалификационни изисквания: Кандидатите трябва да са вписани в публичния регистър на търговците за извършване на дейности в горите към ИАГ по чл. 241 от Закона за горите.
11. Цена на тръжните документи: 20.00 (десет) лв. без ДДС за всеки обект.

  • Документация за обекта може да се закупи предварително в сградата на общинската администрация от 9:00 на 11.07.2016 до 16:00 на 18.07.2016г. Документацията за повторен конкурс може да се закупи в сградата на общинската администрация от 09:00 на 20.07.2016г. до 16:00 на 22.07.2016г.

12. Достъп до насажденията за извършване на оглед:  • Оглед на Обект „БЪЗОВИЦА – 1612” може да се извърши всеки работен ден от 11.07.2016 до 18.07.2016г. от 09:30 до 15:00 часа, в присъствието на представител на ОП „Трънска гора”. Оглед се извършва след представяне на документ за закупени тръжни книжа и подсигурен транспорт. В случай на повторен конкурс достъп ще бъде осигурен от 20.07 до 22.07.2016г. от 09.30 до 15.00 часа, при същите условия.

13. Срок за приемане на заявленията за участие –до 17:00ч. на 18.07.2016г., за първи конкурс и до 17:00 на 22.07.2016г. при повторен конкурс в деловодството на Община Трън.


14. Място, ден и час за провеждане на конкурса – в заседателната зала на административната сграда на Община Трън, на 19.07.2016г. от 10.30ч. за първи конкурс.
15.Дата на провеждане на евентуален повторен конкурс – 25.07.2016г. на същото място и в същия час.
16. За провеждането на конкурса и резултатите от него да се състави протокол в 4 екземпляра – по 1 за купувача и за класирания на второ място и два за продавача.
17. Лице за контакти: Тодор Исаев – зам.Директор ОП „Трънска гора”; тел. 07731 22 64; 0885141468.
18. Утвърждава документация със съдържание:
1. Решения № 116/26.08.2015г., №23/30.06.2016г. на Общински съвет гр. Трън;

2. Препис от Заповедта за провеждане на открит конкурс

3. Заявление за участие в открит конкурс;

4. Условия за провеждане на открит конкурс: обект и обем дървесина, предмет на търга, срокове за изпълнение, изисквания , документи

5. Проектодоговор;

6. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в открит конкурс – Приложение№1

7. Административни сведения за участника по образец – Приложение№2

8. Ценова оферта по образец – Приложение№3

9. Карнет-опис, сортиментна ведомост и технологичен план за всички имоти, образуващи обекта;

10.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал.1, т.3, б. „а” - „в” от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ образец –Приложение № 4

11.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т.3, б. „г” и „д” от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ образец - Приложение № 5

12.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1 т.3, б. „е” и „ж” от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ образец - Приложение № 613. Декларация за запознаване с условията и оглед на обекта – Приложение№7


Настоящата заповед да се доведе за сведение и изпълнение.

КМЕТ:................./п/...................

/ Станислав Николов /
Каталог: content -> uploads -> file
file -> 2460 гр. Трън, пл." Вл. Тричков", №1, тел
file -> Избирателен списък част I (за публикуване)
file -> 14 май 2016 Г. Празник в памет на именитата българска народна певица гюрга пинджурова и по повод 121 годишнина
file -> Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
file -> Избирателен списък (за публикуване)
file -> Представяне на участника относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в нч гюрга Пинджурова-1895г.”
file -> Избирателен списък
file -> За произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г
file -> За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
file -> Избирателен списък част I


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница