З а п о в е д № рд 09-150 София, 12. 03. 2014 година. На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с чл. 6 и приложение ІІІ от РегламентДата26.09.2018
Размер29.8 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и хранитеЗ А П О В Е Д
РД 09-150

София, 12.03.2014 година.

На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с чл.6 и приложение ІІІ от Регламент (ЕО) № 73/19.01.2009 г. на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и във връзка с чл. 6 (20) от Регламент (ЕС) № 1310/2013 г., както и одобрен доклад № 93-2705/12.03.2014 г.НАРЕЖДАМ:

Изменям Заповед № РД09-616/21.07.2010 г. на министъра на земеделието и храните (обн. ДВ, бр. 63 от 2010 г.), изменена със Заповед № РД09-609/26.07.2011 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2011 г.), Заповед № РД09-126/14.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 23 от 2012 г.), Заповед № РД09-1418/ 18.12.2012 г., Заповед № РД09-93/07.02.2013 г. (обнародвани ДВ, бр. 21 от 2013 г.), Заповед № РД 09-501/25.07.2013 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 2013 г.) и Заповед № РД 09-123/10.03.2014 г., както следва:
  1. В точка І.5 се създава нов Национален стандарт със следния текст:

Национален стандарт 5.3. „Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 5.3.);

Приложение към НС 5.3.

Списък І.

1. Органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните части от околната среда.

2. Органофосфорни съединения.

3. Органокалаени съединения.

4. Вещества, притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни свойства във или посредством водните части на околната среда (1).

5. Живак и неговите съединения.

6. Кадмий и неговите съединения.

7. Минерални масла и въглеводороди.

8. Цианиди.

(1) Ако определени вещества от списък ІІ са канцерогенни, мутагенни или тератогенни, те се отнасят към т. 4 от списък І.
Списък ІІ

1. Неметали, метали и техните съединения:

1.1. Цинк 1.11. Калай

1.2. Мед 1.12. Барий

1.3. Никел 1.13. Берилий

1.4. Хром 1.14. Бор

1.5. Олово 1.15. Уран

1.6. Селен 1.16. Ванадий

1.7. Арсен 1.17. Кобалт

1.8. Антимон 1.18. Талий

1.9. Молибден 1.19. Телур

1.10. Титан 1.20. Сребро

2. Биоциди и техните деривати.

3. Вещества, които имат вреден ефект върху вкуса и/или мириса, и/или цвета на подземните води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят подземните води негодни за питейно-битово водоснабдяване.

4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат да причинят формиране на подобни съединения във водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи се в безвредни вещества във водата.

5. Неорганични съединения на фосфора и елементарен фосфор.

6. Флуориди.

7. Амоняк и нитрити. (Думата „амоний” е заменена с „амоняк”)


Допълнителна информация:

1. Прякото отвеждане на опасни или вредни вещества в подземните води е налице когато веществата под форма на течност постъпват/се вливат в подземните води без филтрация през почвата или скалите. Обикновено за целта се използват съоръжения – тръбопроводи и кладенци, наречени попивни, инжекционни и т.н., служещи да извършат прякото отвеждане.

Земеделският стопанин недопуска използване на съоръжения за пряко отвеждане на отпадъчни води от земеделската дейност, съдържащи вещества от Списък I и Списък II в подземните води.

2. Непряко отвеждане на замърсители в подземните води е налице когато постъпването на веществата става след филтрация през почвата и скалите.Земеделският стопанин предприема мерки за недопускане на замърсяване на почвената повърхност, земите и терените на стопанството при съхранение и употреба на продукти за растителна защита, торове, дезинфекционни разтвори, минерални масла и горива, ветеринарномедицински препарати, както и други вещества от Списък I и Списък ІІ, доколкото имат отношение към земеделската дейност.
ІІ. Настоящата заповед да се обнародва в Държавен вестник.


МИНИСТЪР:
/ПРОФ. Д.С.Н. ДИМИТЪР ГРЕКОВ/

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница